Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
 
Asatpadee - 01                 Asatpadee - 09                   Asatpadee - 17
Asatpadee - 02                 Asatpadee - 10                   Asatpadee - 18        
Asatpadee - 03                 Asatpadee - 11                   Asatpadee - 19   
Asatpadee - 04                 Asatpadee - 12                   Asatpadee - 20      
Asatpadee - 05                 Asatpadee - 13                   Asatpadee - 21        
Asatpadee - 06                 Asatpadee - 14                   Asatpadee - 22       
Asatpadee - 07                 Asatpadee - 15                   Asatpadee - 23         
Asatpadee - 08                 Asatpadee - 16                   Asatpadee - 24         
 
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Download : Sukhmani Sahib complete PDF
 
ga-orhee sukhmanee mehlaa 5.
Gauree Sukhmani, Fifth Mehl,
Gauree Sukhmani, Vijfde Mehl,
salok.
Shalok:
Shalok
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
Een Universele Schepper God. Bij de Gratie van de Ware Goeroe:
aad gur-ay namah.
I bow to the Primal Guru.
Ik buig voor de Oorspronkelijke Goeroe
jugaad gur-ay namah.
I bow to the Guru of the ages.
Ik buig voor de eeuwige Goeroe
satgur-ay namah.
I bow to the True Guru.
Ik buig voor de Ware Goeroe.
saree gurdayv-ay namah. ||1||
I bow to the Great, Divine Guru. ||1||
Ik buig voor de Grootse, Goddellijke Goeroe.II1II
 
   Asatpadee                                                                                              Terug naar boven
Ashtapadee:
Ashtapadi:
simra-o simar simar sukh paava-o.
Meditate, meditate, meditate in remembrance of Him, and find peace.
Mediteeer, mediteer, mediteer ter herinnering van Hem, en vind vrede.
kal kalays tan maahi mitaava-o.
Worry and anguish shall be dispelled from your body.
Zorgen en angst zullen uit het lichaam verjaagd worden.
simra-o jaas bisumbhar aykai.
Remember in praise the One who pervades the whole Universe.
Herinner in lof de Ene die het gehele Universum doordringt.
naam japat agnat anaykai.
His Name is chanted by countless people, in so many ways.
Zijn Naam wordt gezongen door ontelbare mensen, op zoveel verschillende manieren.
bayd puraan simrit suDhaakh-yar.
The Vedas, the Puraanas and the Simritees, the purest of utterances,
De Vedas, de Puraanas en de Simritees, de puurste der uitlatingen,
keenay raam naam ik aakh-yar.
were created from the One Word of the Name of the Lord.
zijn onstaan uit dat Ene Woord van de Naam van de Heer.
kinkaa ayk jis jee-a basaavai.
That one, in whose soul the One Lord dwells
Diegene, in wiens ziel de Ene Heer zich bevindt
taa kee mahimaa ganee na aavai.
the praises of his glory cannot be recounted.
de lof van zijn gelukzaligheid kan niet worden vertelt.
kaaNkhee aykai daras tuhaaro.
Those who yearn only for the blessing of Your Darshan
Zij die slechts smachten naar de zegen van Uw Darshan
naanak un sang mohi uDhaaro. ||1||
Nanak: save me along with them! ||1||
Nanak (zegt): behoedt mij gelijk met hen! II1II
sukhmanee sukh amrit parabh naam.
Sukhmani: Peace of Mind, the Nectar of the Name of God.
Sukhmani: Gemoedsrust, the Nectar van de Goddelijke Naam.
bhagat janaa kai man bisraam. rahaa-o.
The minds of the devotees abide in a joyful peace. ||Pause||
De geesten der toegeweiden verpozen in vreugdevolle vrede. IIPauzeII
parabh kai simran garabh na basai.
Remembering God, one does not have to enter into the womb again.
 (Zich) God herinnerend, hoeft men nimmer (niet opnieuw) terug te keren naar de baarmoeder.
parabh kai simran dookh jam nasai.
Remembering God, the pain of death is dispelled.
 (Zich) God herinnerend, wordt de pijn des doods verjaagd.
parabh kai simran kaal parharai.
Remembering God, death is eliminated.
(Zich) God herinnerend, wordt de dood geelimineerd.
parabh kai simran dusman tarai.
Remembering God, one's enemies are repelled.
(Zich) God herinnerend, worden vijanden geweerd.
parabh simrat kachh bighan na laagai.
Remembering God, no obstacles are met.
(Zich) God herinnerend, zal de weg vrij van hindernissen zijn.
parabh kai simran an-din jaagai.
Remembering God, one remains awake and aware, night and day.
(Zich) God herinnerend, blijft men wakker en bewus, dag en nacht.
parabh kai simran bha-o na bi-aapai.
Remembering God, one is not touched by fear.
(Zich) God herinnerend, zal men geen vrees kennen.
 
parabh kai simran dukh na santaapai.
Remembering God, one does not suffer sorrow.
(Zich) God herinnerend, zal men geen zorgen kennen.
parabh kaa simran saaDh kai sang.
The meditative remembrance of God is in the Company of the Holy.
In meditatieve herinnering van God, is men in het Gezelschap van de Heiligen.
sarab niDhaan naanak har rang. ||2||
All treasures, O Nanak, are in the Love of the Lord. ||2||
Alle rijkdommen, O Nanak, zijn in de Liefde van de Heer. II2II
parabh kai simran riDh siDh na-o niDh.
In the remembrance of God are wealth, miraculous spiritual powers and the nine treasures.
In de herinnering van God zijn welvaart, wonderbaarlijke spirituele krachten en de negen rijkdommen.
parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh.
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.
In de herinnering van God zijn kennis, meditatie en de essentie der wijsheid.
parabh kai simran jap tap poojaa.
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.
In de herinnering van/aan God zijn lofzang, intense meditatie en devote aanbidding (vereering).
parabh kai simran binsai doojaa.
In the remembrance of God, duality is removed.
In de herinnering van God verdwijnt alle dualiteit.
parabh kai simran tirath isnaanee.
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.
In de herinnering van/aan God zijn reinigende baden bij heilige bedevaartsoorden.
parabh kai simran dargeh maanee.
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the Lord.
In de herinnering van God verkrijgt men eer in het Hof van de Heer.
parabh kai simran ho-ay so bhalaa.
In the remembrance of God, one becomes good.
In de herinnering van God wordt men een goed mens.
parabh kai simran sufal falaa.
In the remembrance of God, one flowers in fruition.
In de herinnering van God komt men tot bloei.
say simrahi jin aap simraa-ay.
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to meditate.
Alleen zij herinneren Hem in meditatie, die Hij inspireert om te mediteren.
naanak taa kai laaga-o paa-ay. ||3||
Nanak grasps the feet of those humble beings. ||3||
Nanak omklemt de voeten van deze nederige stervelingen II3II
parabh kaa simran sabh tay oochaa.
The remembrance of God is the highest and most exalted of all.
De herinnering van God is het hoogste en meest verhevene van alles.
parabh kai simran uDhray moochaa.
In the remembrance of God, many are saved.
In de herinnering van God, worden velen verlost.
parabh kai simran tarisnaa bujhai.
In the remembrance of God, thirst is quenched.
In de herinnering van God wordt alle dorst gelest.
parabh kai simran sabh kichh sujhai.
In the remembrance of God, all things are known.
In de herinnering van God, is alle kennis gekend.
parabh kai simran naahee jam taraasaa.
In the remembrance of God, there is no fear of death.
In de herinnering van God is geen angst voor de dood.
parabh kai simran pooran aasaa.
In the remembrance of God, hopes are fulfilled.
In de herinnering van God wordt alle hoop vervuld.
parabh kai simran man kee mal jaa-ay.
In the remembrance of God, the filth of the mind is removed.
In de herinnering van God wordt het vuil uit de geest verwijderd.
amrit naam rid maahi samaa-ay.
The Ambrosial Naam, the Name of the Lord, is absorbed into the heart.
De Ambrozijne Naam wordt de naam van de Heer versmolten in het hart.
parabh jee baseh saaDh kee rasnaa.
God abides upon the tongues of His Saints.
God verblijft op de tongen van Zijn Heiligen.
naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4||
Nanak is the servant of the slave of His slaves. ||4||
Nanak is de bediende van de slaaf van Zijn slaven.
parabh ka-o simrahi say Dhanvantay.
Those who remember God are wealthy.
Zij die zich God herinneren zijn welvarend.
parabh ka-o simrahi say pativantay.
Those who remember God are honorable.
Zij die zich God herinneren zijn eerbaar.
parabh ka-o simrahi say jan parvaan.
Those who remember God are approved.
Zij die zich God herinneren worden goedgekeurd.
parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan.
Those who remember God are the most distinguished persons.
Zij die zich God herinneren zijn de voornaamste personen.
parabh ka-o simrahi se baymuhtaajay.
Those who remember God are not lacking.
Zij die zich God herinneren kennen geen tekorten.
parabh ka-o simrahi se sarab kay raajay.
Those who remember God are the rulers of all.
Zij die zich God herinneren zijn de heersers van allen.
parabh ka-o simrahi say sukhvaasee.
Those who remember God dwell in peace.
Zij die zich God herinneren verpozen in vrede.
parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee.
Those who remember God are immortal and eternal.
Zij die zich God herinneren zijn onsterfelijk en onvergankelijk.
simran tay laagay jin aap da-i-aalaa.
They alone hold to the remembrance of Him, unto whom He Himself shows His Mercy.
Alleen zij houden de herinnering aan Hem, aan wie Hij Zelf Zijn Genade schenkt.
naanak jan kee mangai ravaalaa. ||5||
Nanak begs for the dust of their feet. ||5||
Nanak smeekt voor het stof van hun voeten. II5II
parabh ka-o simrahi say par-upkaaree.
Those who remember God generously help others.
Zij die zich God herinneren zijn grootmoedig in het helpen van anderen.
parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree.
Those who remember God - to them, I am forever a sacrifice.
Zij die zich God herinneren- voor hen zal ik voor altijd een offer zijn.
parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay.
Those who remember God - their faces are beautiful.
Zij die zich God herinneren- hun gezichten zijn mooi.
parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai.
Those who remember God abide in peace.
Zij die zich God herinneren verblijven in vrede.
parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa.
Those who remember God conquer their souls.
Zij die zich God herinneren overwinnen hun ziel.
parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa.
Those who remember God have a pure and spotless lifestyle.
Zij die zich God herinneren hebben een zuivere en smetteloze levensstijl.
parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray.
Those who remember God experience all sorts of joys.
Zij die zich God herinneren ervaren allerlei vreugden.
parabh ka-o simrahi baseh har nayray.
Those who remember God abide near the Lord.
Zij die zich God herinneren verblijven dicht bij de Heer.
sant kirpaa tay an-din jaag.
By the Grace of the Saints, one remains awake and aware, night and day.
Bij de Gratie van de Heiligen, blijft men wakker en bewust, nacht en dag
naanak simran poorai bhaag. ||6||
O Nanak, this meditative remembrance comes only by perfect destiny. ||6||
O Nanak, deze meditatieve herinnering komt slechts bij perfecte lotsbestemming. II6II
parabh kai simran kaaraj pooray.
Remembering God, one's works are accomplished.
(Zich) God herinnerend, worden ieders werkzaamheden voltooid.
parabh kai simran kabahu na jhooray.
Remembering God, one never grieves.
(Zich) God herinnerend, zal men nimmer treuren
parabh kai simran har gun baanee.
Remembering God, one speaks the Glorious Praises of the Lord.
(Zich) God herinnerend, spreekt men de Glorierijke Lof van de Heer.
parabh kai simran sahj samaanee.
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive ease.
(Zich) God herinnerend, gaat men op in de toestand van intuitief gemak.
parabh kai simran nihchal aasan.
Remembering God, one attains the unchanging position.
(Zich) God herinnerend, bereikt men een onveranderbare/vaste positie.
parabh kai simran kamal bigaasan.
Remembering God, the heart-lotus blossoms forth.
(Zich) God herinnerend, bloeit de hart-lotus voort.
parabh kai simran anhad jhunkaar.
Remembering God, the unstruck melody vibrates.
(Zich) God herinnerend, vibreert de ononderbroken melodie.
sukh parabh simran kaa ant na paar.
The peace of the meditative remembrance of God has no end or limitation.
De vrede van de meditatieve herinnering van God kent geen einde of begrenzing.
simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa.
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace.
Alleen zij herinneren Hem, aan wie God zijn Gratie verleend.
naanak tin jan sarnee pa-i-aa. ||7||
Nanak seeks the Sanctuary of those humble beings. ||7||
Nanak zoekt de Geborgenheid van die nederige stervelingen. II7II
har simran kar bhagat pargataa-ay.
Remembering the Lord, His devotees are famous and radiant.
In de herinnering van de Heer, zijn Zijn volgelingen befaamd en  stralend.
har simran lag bayd upaa-ay.
Remembering the Lord, the Vedas were composed.
In de herinnering van de Heer werden de Vedas gecomposeerd.
har simran bha-ay siDh jatee daatay.
Remembering the Lord, we become Siddhas, celibates and givers.
In de herinnering van de Heer worden wij Siddhas, celibatair en gevers.
har simran neech chahu kunt jaatay.
Remembering the Lord, the lowly become known in all four directions.
In de herinnering van de Heer worden de listigen in alle vier de windstreken herkend/bekend.
har simran Dhaaree sabh Dharnaa.
For the remembrance of the Lord, the whole world was established.
Als herinnering aan de Heer werd de gehele wereld geschapen.
simar simar har kaaran karnaa.
Remember, remember in meditation the Lord, the Creator, the Cause of causes.
Herinner, herinner in meditatie de Heer, de Schepper, de Oorzaak der oorzaken.
har simran kee-o sagal akaaraa.
For the remembrance of the Lord, He created the whole creation.
Als herinnering aan de Heer, schiep Hij de gehele creatie.
har simran meh aap nirankaaraa.
In the remembrance of the Lord, He Himself is Formless.
In de herinnering van de Heer, is Hijzelf vormeloos.
kar kirpaa jis aap bujhaa-i-aa.
By His Grace, He Himself bestows understanding.
Door Zijn Gratie, wordt door Hemzelf inzicht geschonken.
naanak gurmukh har simran tin paa-i-aa. ||8||1||
O Nanak, the Gurmukh attains the remembrance of the Lord. ||8||1||
O Nanak, de Gurmukh bereikt de herinnering van de Heer. II8II1II
 
 

Asatpadee - 02

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen( Netherlands)

 
See Also : Guru Arjan Dev Ji
               Gurbani Media Center (external)
                 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl