Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 04 
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal.
You worthless, ignorant fool - dwell upon God forever.
Jij waardeloze, onnozele dwaas- ga voor altijd op in God.
 
jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1||
Cherish in your consciousness the One who created you; O Nanak, He alone shall go along with you. ||1||
Koester met heel je bewustzijn de Ene die je geschapen heeft; O Nanak, Hij alleen zal met je meegaan. II1II
 
asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
rama-ee-aa kay gun chayt paraanee.
Think of the Glory of the All-pervading Lord, O mortal;
Denk aan de Glorie van de Alles-doordringende Heer, O sterveling;
 
kavan mool tay kavan daristaanee.
what is your origin, and what is your appearance?
wat is jouw herkomst, en wat is jouw verschijning?
 
jin tooN saaj savaar seegaari-aa.
He who fashioned, adorned and decorated you
Hij die jou gevormd, opgeluisterd en onderscheiden heeft.
 
garabh agan meh jineh ubaari-aa.
in the fire of the womb, He preserved you.
in het vuur van de baarmoeder, heeft Hij jou behoedt.
 
baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh.
In your infancy, He gave you milk to drink.
In je kindertijd gaf hij je melk te drinken.
 
bhar joban bhojan sukh sooDh.
In the flower of your youth, He gave you food, pleasure and understanding.
In de bloei van je jeugd gaf hij je eten, plezier en inzicht.
 
biraDh bha-i-aa oopar saak sain. mukh api-aa-o baith ka-o dain.
As you grow old, family and friends are there to feed you as you rest.
Als je oud wordt zijn er vrienden en familie om je te voeden wanneer je rust.
 
ih nirgun gun kachhoo na boojhai.
This worthless person has not appreciated in the least, all the good deeds done for him.
Deze waardeloze persoon heeft niet in het minst alle goede daden, die voor hem gedaan zijn, gewaardeerd.
 
bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1||
If you bless him with forgiveness, O Nanak, only then will he be saved. ||1||
Als jij hem zegent met vergiffenis, O Nanak, alleen dan zal hij bevrijdt worden.
 
jih parsaad Dhar oopar sukh baseh.
By His Grace, you abide in comfort upon the earth.
Door Zijn Genade verblijf je komfortabel op de Aarde.
 
sut bharaat meet banitaa sang haseh.
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh.
Je lacht met je kinderen, broers en zussen, vrienden en echtgenoot.
 
jih parsaad peeveh seetal jalaa.
By His Grace, you drink in cool water.
Door Zijn Genade drink je koel water.
 
sukh-daa-ee pavan paavak amulaa.
You have peaceful breezes and priceless fire.
Je hebt vreedzame briesjes en onbetaalbaar vuur.
 
jih parsaad bhogeh sabh rasaa.
By His Grace, you enjoy all sorts of pleasures.
Door Zijn Genade geniet je van allerlei soorten plezier.
 
sagal samagree sang saath basaa.
You are provided with all the necessities of life.
Je bent voorzien van alles dat je nodig hebt in je leven.
 
deenay hasat paav karan naytar rasnaa.
He gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,
Hij gaf je handen, voeten, oren, ogen en een tong,
 
tiseh ti-aag avar sang rachnaa.
and yet, you forsake Him and attach yourself to others.
Desondanks verlaat je Hem en hecht je jezelf aan anderen.
 
aisay dokh moorh anDh bi-aapay.
Such sinful mistakes cling to the blind fools;
Zulke zondige vergissingen klampen zich aan de blinde dwazen;
 
naanak kaadh layho parabh aapay. ||2||
Nanak: uplift and save them, God! ||2||
Nanak: verhef en red hen, God! II2II
 
aad ant jo raakhanhaar.
From beginning to end, He is our Protector,
Van begin tot eind is Hij onze Beschermer.
 
tis si-o pareet na karai gavaar.
and yet, the ignorant do not give their love to Him.
Desondanks geven de onwetenden hun liefde niet aan Hem.
 
jaa kee sayvaa nav niDh paavai.
Serving Him, the nine treasures are obtained,
Hem dienende, worden de negen schatten verkregen,
 
taa si-o moorhaa man nahee laavai.
and yet, the foolish do not link their minds with Him.
Desondanks verbinden de dwazen hun geesten niet aan Hem.
 
jo thaakur sad sadaa hajooray.
Our Lord and Master is Ever-present, forever and ever,
Onze Heer en Meester is altijd aanwezig, voor eeuwig en altijd,
 
taa ka-o anDhaa jaanat dooray.
and yet, the spiritually blind believe that He is far away.
Desondanks geloven de spiritueel blinden dat Hij ver weg is.
 
jaa kee tahal paavai dargeh maan.
In His service, one obtains honor in the Court of the Lord,
In Zijn dienst verkrijgt men eer in het Hof van de Heer,
 
tiseh bisaarai mugaDh ajaan.
and yet, the ignorant fool forgets Him.
desondanks vergeten de onwetende dwazen Hem.
 
sadaa sadaa ih bhoolanhaar.
Forever and ever, this person makes mistakes;
Voor eeuwig en altijd, maakt deze persoon fouten;
 
naanak raakhanhaar apaar. ||3||
O Nanak, the Infinite Lord is our Saving Grace. ||3||
O Nanak, de Onbegrenste Heer is onze Reddende Genade. II3II
 
ratan ti-aag ka-udee sang rachai.
Forsaking the jewel, they are engrossed with a shell.
Het juweel verlatend, worden zij omsloten door een schulp.
 
saach chhod jhooth sang machai.
They renounce Truth and embrace falsehood.
Zij doen afstand van Waarheid en omhelzen onwaarheid.
 
jo chhadnaa so asthir kar maanai.
That which passes away, they believe to be permanent.
zij geloven dat wat vergaat, permanent is.
 
jo hovan so door paraanai.
That which is immanent, they believe to be far off.
Zij geloven dat wat inherent is, buiten bereik is. 
 
chhod jaa-ay tis kaa saram karai.
They struggle for what they must eventually leave.
Zij strijden voor wat ze uiteindelijk achter moeten laten.
 
sang sahaa-ee tis parharai.
They turn away from the Lord, their Help and Support, who is always with them.
Zij keren de rug naar God, hun Steun en Toeverlaat, die altijd met hen is.
 
chandan layp utaarai Dho-ay.
They wash off the sandalwood paste;
Zij wassen de sandelhoutpasta/sandalhoutzalf af;
 
garDhab pareet bhasam sang ho-ay.
like donkeys, they are in love with the mud.
net als ezels zijn ze verliefd op de modder.
 
anDh koop meh patit bikraal.
They have fallen into the deep, dark pit.
Zij zijn gevallen in het diepe donkere gat.
 
naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4||
Nanak: lift them up and save them, O Merciful Lord God! ||4||
Nanak: verhef en redt hen, O Barmhartige Heer God! II4II
 
kartoot pasoo kee maanas jaat.
They belong to the human species, but they act like animals.
Ze behoren tot het menselijk ras, maar gedragen zich als beesten.
 
lok pachaaraa karai din raat.
They curse others day and night.
Dag en nacht vervloeken zij anderen.
 
baahar bhaykh antar mal maa-i-aa.
Outwardly, they wear religious robes, but within is the filth of Maya.
Aan de buitenkant dragen ze religieuze gewaden, maar vanbinnen is het vuil van (de) Maya.
 
chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa.
They cannot conceal this, no matter how hard they try.
Ze kunnen dit niet verbergen, hoe hard ze het ook proberen.
 
baahar gi-aan Dhi-aan isnaan.
Outwardly, they display knowledge, meditation and purification,
Aan de buitenkant stellen zij kennis, meditatie en zuiverheid tentoon,
 
antar bi-aapai lobh su-aan.
but within clings the dog of greed.
maar binnenin knaagt de gretige hond.
 
antar agan baahar tan su-aah.
The fire of desire rages within; outwardly they apply ashes to their bodies.
Het vuur der verlangen woedt vanbinnen; aan de buitenkant passen ze as toe op hun lichaam.
 
gal paathar kaisay tarai athaah.
There is a stone around their neck - how can they cross the unfathomable ocean?
Er hangt een steen om hun nek- hoe kunnen ze de peilloze oceaan oversteken?
 
jaa kai antar basai parabh aap.
Those, within whom God Himself abides
Zij, die God in zichzelf hebben aanvaard.
 
naanak tay jan sahj samaat. ||5||
O Nanak, those humble beings are intuitively absorbed in the Lord. ||5||
O Nanak, deze nederige stervelingen gaan intuitief op in de Heer. II5II
 
sun anDhaa kaisay maarag paavai.
By listening, how can the blind find the path?
Door te luisteren, hoe kan de blinde het pad vinden?
 
kar geh layho orh nibhaavai.
Take hold of his hand, and then he can reach his destination.
Neem hem bij de hand, dan kan hij zijn bestemming bereiken.
 
kahaa bujhaarat boojhai doraa.
How can a riddle be understood by the deaf?
Hoe kan een raadsel verstaan worden door een dove?
 
nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa.
Say 'night', and he thinks you said 'day'.
Zeg 'nacht', en hij denkt dat je 'dag' zei.
 
kahaa bisanpad gaavai gung.
How can the mute sing the Songs of the Lord?
Hoe kan de stomme de Liederen van de Heer zingen?
 
jatan karai ta-o bhee sur bhang.
He may try, but his voice will fail him.
Hij kan het trachten, maar zijn stem zal hem in de steek laten.
 
kah pingul parbat par bhavan.
How can the cripple climb up the mountain?
Hoe kan de kreupele de berg beklimmen?
 
nahee hot oohaa us gavan.
He simply cannot go there.
Hij kan er simpelweg niet komen.
 
kartaar karunaa mai deen bayntee karai.
O Creator, Lord of Mercy - Your humble servant prays;
O Schepper, Genadige Heer- Uw nederige dienaar bidt;
 
naanak tumree kirpaa tarai. ||6||
Nanak: by Your Grace, please save me. ||6||
Nanak: door Uw Genade, red mij Alstublieft. II6ll
 
sang sahaa-ee so aavai na cheet.
The Lord, our Help and Support, is always with us, but the mortal does not remember Him.
De Heer, onze Steun en Toeverlaat, is altijd met ons, maar de sterveling herinnert zich Hem niet.
 
jo bairaa-ee taa si-o pareet.
He shows love to his enemies.
Hij toont liefde aan zijn vijanden.
 
baloo-aa kay garih bheetar basai.
He lives in a castle of sand.
Hij woont in een zandkasteel.
 
anad kayl maa-i-aa rang rasai.
He enjoys the games of pleasure and the tastes of Maya.
Hij geniet het spel van genot en de smaak van Maya.
 
darirh kar maanai maneh parteet.
He believes them to be permanent - this is the belief of his mind.
Hij gelooft dat zij onveranderlijk zijn- dit is het geloof van zijn geest.
 
kaal na aavai moorhay cheet.
Death does not even come to mind for the fool.
Dood komt bij de dwaas niet eens op.
 
bair biroDh kaam kroDh moh.
Hate, conflict, sexual desire, anger, emotional attachment,
Haat, conflict, sexuele verlangens, woede, emotionele gehechtheid,
 
 
jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh.
falsehood, corruption, immense greed and deceit:
onwaarheid, corruptie, onmetelijke hebzucht en bedrog:
 
i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.
Zoveel levens worden op deze manieren verspilt.
 
naanak raakh layho aapan kar karam. ||7||
Nanak: uplift them, and redeem them, O Lord - show Your Mercy! ||
7||
Nanak: verhef hen, en verlos hen, O Heer- toon Uw Vergeving/Barmachtigheid! II7II
 
too thaakur tum peh ardaas.
You are our Lord and Master; to You, I offer this prayer.
U bent de Heer en Meester; aan U draag ik dit gebed op.
 
jee-o pind sabh tayree raas.
This body and soul are all Your property.
Dit lichaam, deze ziel, behoren U toe.
 
tum maat pitaa ham baarik tayray.
You are our mother and father; we are Your children.
U bent de moeder en de vader; wij zijn Uw kinderen.
 
tumree kirpaa meh sookh ghanayray.
In Your Grace, there are so many joys!
Door Uw Genade, zijn er zoveel gelukzaligheden!
 
ko-ay na jaanai tumraa ant.
No one knows Your limits.
Niemand kent Uw grenzen.
 
oochay tay oochaa bhagvant.
O Highest of the High, Most Generous God,
O Hoogste der Hogen, Meest Vrijgevige God,
 
sagal samagree tumrai sutir Dhaaree.
the whole creation is strung on Your thread.
de hele schepping is aan Uw draad geregen.
 
tum tay ho-ay so aagi-aakaaree.
That which has come from You is under Your Command.
Dat wat van U komt is onder Uw Gezag.
 
tumree gat mit tum hee jaanee.
You alone know Your state and extent.
U alleen kent Uw toestand en omvang.
 
naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||
Nanak, Your slave, is forever a sacrifice. ||8||4||
Nanak, Uw slaaf is voor eeuwig een offer. II8II4II
 
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 03

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 05

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl