Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 16
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 
roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn.
He has no form, no shape, no color; God is beyond the three qualities.
Hij heeft geen vorm, geen gestalte, geen kleur; God overstijgt de drie kwaliteiten.
 
tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1||
They alone understand Him, O Nanak, with whom He is pleased. ||1||
Zij alleen begrijpen Hem, O Nanak, met wie Hij tevreden is. ll1ll
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
abhinaasee parabh man meh raakh.
Keep the Immortal Lord God enshrined within your mind.
Houdt de Onstervelijke Heer God in een toegewijde plek in je bewustzijn.
 
maanukh kee too pareet ti-aag.
Renounce your love and attachment to people.
Doe afstand van je liefde en gehechtheid aan mensen.
 
tis tay parai naahee kichh ko-ay.
Beyond Him, there is nothing at all.
Voorbij Hem, is helemaal niets.
 
sarab nirantar ayko so-ay.
The One Lord is pervading among all.
De Ene Heer doordringt iedereen.
 
aapay beenaa aapay daanaa.
He Himself is All-seeing; He Himself is All-knowing,
Hijzelf is Alziend; Hijzelf is Alwetend,
 
gahir gambheer gaheer sujaanaa.
Unfathomable, Profound, Deep and All-knowing.
Onmetelijk, Diepgaand, Diep en Alwetend.
 
paarbarahm parmaysur gobind.
He is the Supreme Lord God, the Transcendent Lord, the Lord of the Universe,
Hij is de Opperste Heer God, de Alles overstijgende Heer, de Heer van het Heelal,
 
kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand.
the Treasure of mercy, compassion and forgiveness.
een Schat aan genade, compassie en vergevingsgezindheid.
saaDh tayray kee charnee paa-o.
To fall at the Feet of Your Holy Beings
Om aan de Voeten van Uw Heilige wezens te vallen
 
naanak kai man ih anraa-o. ||1||
this is the longing of Nanak's mind. ||1||
- dat is het verlangen van Nanakís bewustzijn. ll1ll
 
mansaa pooran sarnaa jog.
He is the Fulfiller of wishes, who can give us Sanctuary;
Hij is de Vervuller van wensen, die ons toevlucht kan bieden.
 
jo kar paa-i-aa so-ee hog.
that which He has written, comes to pass.
dat wat Hij heeft geschreven, zal komen te vergaan.
 
haran bharan jaa kaa naytar for.
He destroys and creates in the twinkling of an eye.
Hij vernietigt en creŽert in een handomdraai.
 
tis kaa mantar na jaanai hor.
No one else knows the mystery of His ways.
Niemand anders kent het mysterie van Zijn manieren.
 
anad roop mangal sad jaa kai.
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy.
Hij is de belichaming van extase en oneindige gelukzaligheid.
 
sarab thok sunee-ah ghar taa kai.
I have heard that all things are in His home.
Ik heb gehoord dat alle dingen in Zijn huis zijn.
 
raaj meh raaj jog meh jogee.
Among kings, He is the King; among yogis, He is the Yogi.
Onder de koningen, is Hij de Koning; onder de yogi's, is Hij de Yogi.
 
tap meh tapeesar garihsat meh bhogee.
Among ascetics, He is the Ascetic; among householders, He is the Enjoyer.
Onder de asceten, is Hij de Asceet; onder de huishouders, is Hij de Genieter.
 
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa.
By constant meditation, His devotee finds peace.
Door constant te mediteren, vindt Zijn toegewijde vrede.
 
naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2||
O Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||
O Nanak, niemand heeft de grenzen van dat Opperste Wezen gevonden. ll2ll
jaa kee leelaa kee mit naahi.
There is no limit to His play.
Zijn spel kent geen grenzen.
 
sagal dayv haaray avgaahi.
All the demigods have grown weary of searching for it.
Alle halfgoden zijn moe geworden van het zoeken ernaar.
 
pitaa kaa janam ke jaanai poot.
What does the son know of his father's birth?
Wat weet de zoon van de geboorte van zijn vader?
 
sagal paro-ee apunai soot.
All are strung upon His string.
Allen zijn aan Zijn garen geregen.
 
sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay.
He bestows good sense, spiritual wisdom and meditation on His humble servants and slaves who meditate on the Naam.
Hij schenkt redelijkheid, spirituele wijsheid en meditatie aan Zijn nederige dienaren en slaven, die mediteren op de Naam.
 
tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay.
He leads some astray in the three qualities;
Hij leidt een enkeling op een dwaalspoor in de drie kwaliteiten;
 
janam marai fir aavai jaa-ay.
they are born and die, coming and going over and over again.
zij worden geboren en sterven, komen en gaan, steeds maar weer.
 
ooch neech tis kay asthaan.
The high and the low are His places.
De hoogte en de diepte zijn Zijn plaatsen.
 
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3||
As He inspires us to know Him, O Nanak, so is He known. ||3||
Als Hij ons inspireert Hem te kennen, O Nanak, zo zal Hij gekend worden.
 
naanaa roop naanaa jaa kay rang.
Many are His forms; many are His colors.
Talrijk zijn Zijn vormen; Talrijk zijn Zijn kleuren.
 
naanaa bhaykh karahi ik rang.
Many are the appearances which He assumes, and yet He is still the One.
Talrijk de verschijningsvormen die Hij aanneemt, en toch is Hij nog steeds de Ene.
 
naanaa biDh keeno bisthaar.
In so many ways, He has extended Himself.
Op zoveel verschillende manieren heeft Hij Zichzelf verbreid.
 
parabh abhinaasee aykankaar.
The Eternal Lord God is the One, the Creator.
De Eeuwige Heer God is de Ene, de Schepper.
 
naanaa chalit karay khin maahi.
He performs His many plays in an instant.
Hij voert Zijn talrijke spelen uit in een ogenblik.
 
poor rahi-o pooran sabh thaa-ay.
The Perfect Lord is pervading all places.
De Perfecte Heer doordringt alle streken.
 
naanaa biDh kar banat banaa-ee.
In so many ways, He created the creation.
Op zoveel manieren, schiep Hij de schepping.
 
apnee keemat aapay paa-ee.
He alone can estimate His worth.
Hij alleen kan Zijn waarde schatten.
 
sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o.
All hearts are His, and all places are His.
Alle harten zijn de Zijne, en alle plaatsen zijn de Zijne.
 
jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4||
Nanak lives by chanting, chanting the Name of the Lord. ||4||
Nanak leeft door te chanten, de Naam van de Heer zingende. ll4ll
 
naam kay Dhaaray saglay jant.
The Naam is the Support of all creatures.
De Naam is de Houvast van alle schepselen.
 
naam kay Dhaaray khand barahmand.
The Naam is the Support of the earth and solar systems.
De Naam is het Houvast van de aarde en zonnestelsels.
 
naam kay Dhaaray simrit bayd puraan.
The Naam is the Support of the Simritees, the Vedas and the Puraanas.
De Naam is het Houvast van de Simritees, de Vedas en de Puranas.
 
naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan.
The Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.
De Naam is het Houvast waardoor we horen van spirituele wijsheid en meditatie.
 
naam kay Dhaaray aagaas paataal.
The Naam is the Support of the Akaashic ethers and the nether regions.
De Naam is het Houvast van de ruimte/hemel en de ondergrondse regionen.
 
naam kay Dhaaray sagal aakaar.
The Naam is the Support of all bodies.
De Naam is de Houvast van alle lichamen.
 
naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan.
The Naam is the Support of all worlds and realms.
De Naam is de Houvast van alle werelden en alle koninkrijken
 
naam kai sang uDhray sun sarvan.
Associating with the Naam, listening to it with the ears, one is saved.
Verbonden met de Naam, ernaar luisterend met de oren, wordt men bevrijd.
 
kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay.
Those whom the Lord mercifully attaches to His Naam
Zij die de Heer barmhartig aan Zijn Naam bindt
 
naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5||
O Nanak, in the fourth state, those humble servants attain salvation. ||5||
O Nanak, in de vierde staat, bereiken deze nederige dienaren de verlossing.
 
roop sat jaa kaa sat asthaan.
His form is true, and true is His place.
Zijn vorm is waar, en waar is Zijn plaats.
 
purakh sat kayval parDhaan.
His personality is true - He alone is supreme.
Zijn persoonlijkheid is waar - Hij alleen is alles overstijgend.
 
kartoot sat sat jaa kee banee.
His acts are true, and true is His Word.
Zijn daden zijn waar, en waar is Zijn Woord.
 
sat purakh sabh maahi samaanee.
The True Lord is permeating all.
De Ware Heer doordringt alles.
 
sat karam jaa kee rachnaa sat.
True are His actions; His creation is true.
Waar zijn Zijn handelingen; Zijn schepping is waar.
 
mool sat sat utpat.
His root is true, and true is what originates from it.
Zijn wortels zijn waar, en waar is wat eruit voortvloeit.
 
sat karnee nirmal nirmalee.
True is His lifestyle, the purest of the pure.
Waar is Zijn levensstijl, het puurste van het puurste.
 
jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee.
All goes well for those who know Him.
Alles gaat goed voor hen die Hem kennen.
 
sat naam parabh kaa sukh-daa-ee.
The True Name of God is the Giver of peace.
De Ware Naam van God geeft vrede.
 
bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6||
Nanak has obtained true faith from the Guru. ||6||
Nanak heeft het ware geloof gekregen van de Guru. ll6ll
 
sat bachan saaDhoo updays.
True are the Teachings, and the Instructions of the Holy.
Waar zijn het Onderricht, en de Instructies van de Heilige.
 
sat tay jan jaa kai ridai parvays.
True are those into whose hearts He enters.
Waar zijn zij in wiens harten Hij binnengaat.
 
sat nirat boojhai jay ko-ay.
One who knows and loves the Truth
Degene die de Waarheid kent en ervan houdt
 
naam japat taa kee gat ho-ay.
chanting the Naam, he obtains salvation.
de Naam chantende, zal hij verlost worden.
 
aap sat kee-aa sabh sat.
He Himself is True, and all that He has made is true.
Hij Zelf is Waar, en alles dat hij gemaakt heeft is waar.
 
aapay jaanai apnee mit gat.
He Himself knows His own state and condition.
Hij Zelf kent Zijn eigen staat en gesteldheid.
 
jis kee sarisat so karnaihaar.
He is the Creator Lord of His world.
Hij is de Schepper, Heer van Zijn wereld.
 
avar na boojh karat beechaar.
No one else understands Him, although they may try.
Niemand anders begrijpt Hem, ookal proberen ze het.
 
kartay kee mit na jaanai kee-aa.
The created cannot know the extent of the Creator.
De geschapene kan de gestrektheid van de Schepper niet kennen.
 
naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7||
O Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7||
O Nanak, wat Hem ook tevreden stelt zal komen te vergaan. ll7ll
 
bisman bisam bha-ay bismaad.
Gazing upon His wondrous wonder, I am wonder-struck and amazed!
Turend over Zijn wonderschone wonder, ben ik verwonderd en verbaast!
 
jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad.
One who realizes this, comes to taste this state of joy.
Degene die zich dit realiseerd zal de smaak van de staat der vreugde te pakken krijgen.
 
parabh kai rang raach jan rahay.
God's humble servants remain absorbed in His Love.
Godís nederige dienaren blijven met Zijn Liefde versmolten.
 
gur kai bachan padaarath lahay.
Following the Guru's Teachings, they receive the four cardinal blessings.
Het onderricht van de Guru volgende, ontvangen zij de vier voornaamste zegeningen.
 
o-ay daatay dukh kaatanhaar.
They are the givers, the dispellers of pain.
Zij zijn de gevers, de verjagers van pijn.
 
jaa kai sang tarai sansaar.
In their company, the world is saved.
In hun gezelschap is de wereld gered.
 
jan kaa sayvak so vadbhaagee.
The slave of the Lord's servant is so very blessed.
De slaaf van de Heerís dienaar is zeer gezegend.
 
jan kai sang ayk liv laagee.
In the company of His servant, one becomes attached to the Love of the One.
In het gezelschap van Zijn dienaar, hecht men zich aan de Liefde van die Ene.
 
gun gobid keertan jan gaavai.
His humble servant sings the Kirtan, the songs of the glory of God.
Zijn nederige dienaar zingt de Kirtan, de liederen van Godís glorie.
 
gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16||
By Guru's Grace, O Nanak, he receives the fruits of his rewards. ||8||16||
Bij de Gratie van de Goeroe, O Nanak, neemt hij de vruchten van zijn beloningen in ontvangst. ll8ll16ll

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 15

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 17

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl