Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 22
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar.
O Lord and Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing everywhere.
O Heer en Meester van alle wezens en schepsels, U Zelf heeft overal de overhand.
 
naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1||
O Nanak, The One is All-pervading; where is any other to be seen? ||1||
Nanak, De Ene is Alles-doordringend; waar kan een ander gezien worden? ||1||
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
aap kathai aap sunnaihaar.
He Himself is the speaker, and He Himself is the listener.
Hij Zelf is de spreker, en Hij Zelf is de luisteraar.
 
aapeh ayk aap bisthaar.
He Himself is the One, and He Himself is the many.
Hij Zelf is de Ene, Hij Zelf is de vele. 
 
jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay.
When it pleases Him, He creates the world.
Wanneer het Hem genoegen doet, schept Hij de wereld.
 
aapnai bhaanai la-ay samaa-ay.
As He pleases, He absorbs it back into Himself.
Zoals het Hem genoegen doet, neemt Hij het terug in Zichzelf.
 
tum tay bhinn nahee kichh ho-ay.
Without You, nothing can be done.
Zonder U, kan niets gedaan worden.
 
aapan soot sabh jagat paro-ay.
Upon Your thread, You have strung the whole world.
Aan Uw garen, heeft U de hele wereld geregen.
 
jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay.
One whom God Himself inspires to understand
Degene die God Zelf inspireert om te begrijpen
 
sach naam so-ee jan paa-ay.
that person obtains the True Name.
die persoon zal de Ware Naam verkrijgen.
 
so samadrasee tat kaa baytaa.
He looks impartially upon all, and he knows the essential reality.
Hij is onpartijdig naar iedereen en hij kent de essentiële realiteit.
 
naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1||
O Nanak, he conquers the whole world. ||1||
O Nanak, hij verovert de hele wereld. ll1ll
 
jee-a jantar sabh taa kai haath.
All beings and creatures are in His Hands.
Alle wezens en schepsels zijn in Zijn Handen.
 
deen da-i-aal anaath ko naath.
He is Merciful to the meek, the Patron of the patronless.
Hij is Barmhartig naar hen die gedwee zijn toe, de Beschermheer van hen die geen beschermheer hebben.
 
jis raakhai tis ko-ay na maarai.
No one can kill those who are protected by Him.
Niemand kan hen die door Hem beschermd worden doden.
 
so moo-aa jis manhu bisaarai.
One who is forgotten by God, is already dead.
Degene die door God vergeten is, is al dood.
 
tis taj avar kahaa ko jaa-ay.
Leaving Him, where else could anyone go?
Hem verlatende, waar anders kan men heengaan?
 
sabh sir ayk niranjan raa-ay.
Over the heads of all is the One, the Immaculate King.
Boven allen is de Ene, de Onbevlekte Koning.
 
jee-a kee jugat jaa kai sabh haath.
The ways and means of all beings are in His Hands.
De manieren en mogelijkheden van alle wezens zijn in Zijn Handen.
 
antar baahar jaanhu saath.
Inwardly and outwardly, know that He is with you.
Vanbinnen en vanbuiten, weet dat Hij met je is.
 
gun niDhaan bay-ant apaar.
He is the Ocean of excellence, infinite and endless.
Hij is de Oceaan der voortreffelijkheid, oneindig en eindeloos.
 
naanak daas sadaa balihaar. ||2||
Slave Nanak is forever a sacrifice to Him. ||2||
Slaaf Nanak is voor altijd een offer aan Hem. ll2ll
 
pooran poor rahay da-i-aal.
The Perfect, Merciful Lord is pervading everywhere.
De Perfecte, Barmhartige Heer doordringt alles.
 
sabh oopar hovat kirpaal.
His kindness extends to all.
Zijn goedheid strekt zich uit tot allen.
 
apnay kartab jaanai aap.
He Himself knows His own ways.
Hij Zelf kent Zijn eigen wegen.
 
antarjaamee rahi-o bi-aap.
The Inner-knower, the Searcher of hearts, is present everywhere.
De Ziel-kenner, de Harten-zoeker, is overal aanwezig.
 
paratipaalai jee-an baho bhaat.
He cherishes His living beings in so many ways.
Hij koestert Zijn levende wezens op zoveel manieren.
 
jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat.
That which He has created meditates on Him.
Dat wat Hij geschapen heeft mediteert op Hem.
 
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay.
Whoever pleases Him, He blends into Himself.
Wie Hem genoegen doet, neemt Hij in Zichzelf op.
 
bhagat karahi har kay gun gaa-ay.
They perform His devotional service and sing the Glorious Praises of the Lord.
Zij voeren Zijn toegewijde dienst uit en zingen de Glorieuze Lofzang van de Heer.
 
man antar bisvaas kar maani-aa.
With heart-felt faith, they believe in Him.
Met oprecht geloof, geloven zij in Hem
 
karanhaar naanak ik jaani-aa. ||3||
O Nanak, they realize the One, the Creator Lord. ||3||
Nanak, zij realiseren de Ene, de Scheppende Heer ||3||
 
jan laagaa har aykai naa-ay.
The Lord's humble servant is committed to His Name.
De Heers nederige dienaar is toegewijd aan Zijn Naam.
 
tis kee aas na birthee jaa-ay.
His hopes do not go in vain.
Zijn hoop is niet vergeefs.
 
sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee.
The servant's purpose is to serve;
Het doel van de dienaar is om te dienen.
 
hukam boojh param pad paa-ee.
obeying the Lord's Command, the supreme status is obtained.
De Heers Gebod gehoorzamend, wordt de allerhoogste status verkregen.
 
is tay oopar nahee beechaar.
Beyond this, he has no other thought.
Verder, heeft hij geen andere gedachte.
 
jaa kai man basi-aa nirankaar.
Within his mind, the Formless Lord abides.
Binnenin zijn geest, bevindt zich de Vormloze Heer.
 
banDhan tor bha-ay nirvair.
His bonds are cut away, and he becomes free of hatred.
Zijn ketenen zijn weggesneden, en hij is bevrijd van haat.
 
an-din poojeh gur kay pair.
Night and day, he worships the Feet of the Guru.
Dag en nacht aanbidt hij de Voeten van de Goeroe.
 
ih lok sukhee-ay parlok suhaylay.
He is at peace in this world, and happy in the next.
Hij is in vrede in deze wereld en gelukkig in de volgende.
 
naanak har parabh aapeh maylay. ||4||
O Nanak, the Lord God unites him with Himself. ||4||
O Nanak, de Heer God verenigt hem met Zichzelf. ll4ll
 
saaDhsang mil karahu anand.
Join the Company of the Holy, and be happy.
Sluit je aan bij het Heilig Gezelschap en wees gelukkig.
 
gun gaavhu parabh parmaanand.
Sing the Glories of God, the embodiment of supreme bliss.
Zing de Glorie van God, de belichaming van ultieme gelukzaligheid.
 
raam naam tat karahu beechaar.
Contemplate the essence of the Lord's Name.
Bezin op de essentie van de Naam van de Heer.
 
darulabh dayh kaa karahu uDhaar.
Redeem this human body, so difficult to obtain.
Verlos dit menselijk lichaam, zo moeilijk te verkrijgen.
 
amrit bachan har kay gun gaa-o.
Sing the Ambrosial Words of the Lord's Glorious Praises;
Zing de Ambrozijne Woorden van de Glorieuze Lofzang van de Heer;
 
paraan taran kaa ihai su-aa-o.
this is the way to save your mortal soul.
Dit is de manier om je sterfelijke ziel te redden.
 
aath pahar parabh paykhahu nayraa.
Behold God near at hand, twenty-four hours a day.
Ontwaar God dicht bij je, vierentwintig uur per dag.
 
mitai agi-aan binsai anDhayraa.
Ignorance shall depart, and darkness shall be dispelled.
Onwetendheid zal verdwijnen, en duisternis zal verjaagd worden.
 
sun updays hirdai basaavhu.
Listen to the Teachings, and enshrine them in your heart.
Luister naar het Onderricht, en geef het een toegewijde plek in je hart.
 
man ichhay naanak fal paavhu. ||5||
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desires. ||5||
O Nanak, je zult de vruchten van de verlangens van je bewustzijn kunnen plukken. Ll5ll
 
halat palat du-ay layho savaar.
Embellish both this world and the next;
Verfraai zowel deze als de volgende wereld;
 
raam naam antar ur Dhaar.
enshrine the Lord's Name deep within your heart.
geef de Naam van de Heer een toegewijde plek diep in je hart.
 
pooray gur kee pooree deekhi-aa.
Perfect are the Teachings of the Perfect Guru.
Perfect is het Onderricht van de Perfecte Goeroe.
 
jis man basai tis saach pareekhi-aa.
That person, within whose mind it abides, realizes the Truth.
De persoon, in wiens bewustzijn het is genesteld, doorziet de Waarheid.
 
man tan naam japahu liv laa-ay.
With your mind and body, chant the Naam; lovingly attune yourself to it.
Met je lichaam en geest, zing de Naam; stem jezelf er liefdevol op af.
 
dookh darad man tay bha-o jaa-ay.
Sorrow, pain and fear shall depart from your mind.
Verdriet, pijn en angst zullen uit je bewustzijn vertrekken.
 
sach vaapaar karahu vaapaaree.
Deal in the true trade, O trader,
Handelaar, handel in de ware handel,  
 
dargeh nibhai khayp tumaaree.
and your merchandise shall be safe in the Court of the Lord.
en je koopwaar zal veilig zijn in het Hof van de Heer,
 
aykaa tayk rakhahu man maahi.
Keep the Support of the One in your mind.
Houdt de Steun van de Eenheid in je bewustzijn.
 
naanak bahur na aavahi jaahi. ||6||
O Nanak, you shall not have to come and go in reincarnation again. ||6||
O Nanak, je zult niet meer hoeven te komen en gaan in reincarnatie. ll6ll
 
tis tay door kahaa ko jaa-ay.
Where can anyone go, to get away from Him?
Waar kan men heengaan, om van Hem weg te zijn?
 
ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay.
Meditating on the Protector Lord, you shall be saved.
Mediterend op de Beschermer, de Heer, zul je bevrijd worden.
 
nirbha-o japai sagal bha-o mitai.
Meditating on the Fearless Lord, all fear departs.
Mediterend over de Onverschrokken Heer, verdwijnt alle angst.
 
parabh kirpaa tay paraanee chhutai.
By God's Grace, mortals are released.
Door Gods Genade, zijn stervelingen bevrijd.
 
jis parabh raakhai tis naahee dookh.
One who is protected by God never suffers in pain.
Degene die wordt beschermt door God zal nooit pijn lijden.
 
naam japat man hovat sookh.
Chanting the Naam, the mind becomes peaceful.
De Naam chantende, zal het bewustzijn vredig worden.
 
chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar.
Anxiety departs, and ego is eliminated.
Bezorgdheid vertrekt, en ego wordt vernietigd.
 
tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar.
No one can equal that humble servant.
Niemand kan die nederige dienaar evenaren.
 
sir oopar thaadhaa gur sooraa.
The Brave and Powerful Guru stands over his head.
De Dappere en Machtige Goeroe torent over zijn hoofd.
 
naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7||
O Nanak, his efforts are fulfilled. ||7||
O Nanak, zijn pogingen zijn vervuld. ll7ll
 
mat pooree amrit jaa kee darisat.
His wisdom is perfect, and His Glance is Ambrosial.
Zijn wijsheid is perfect, en Zijn Blik is Ambrozijn.
 
darsan paykhat uDhrat sarisat.
Beholding His Vision, the universe is saved.
Zijn Visie aanschouwend, is het heelal gered.
 
charan kamal jaa kay anoop.
His Lotus Feet are incomparably beautiful.
Zijn Lotusvoeten zijn onvergelijkbaar mooi.
 
safal darsan sundar har roop.
The Blessed Vision of His Darshan is fruitful and rewarding; His Lordly Form is beautiful.
Zijn Gezegende Visie is vruchtbaar en lonend; Zijn Gezagvolle Vorm is mooi.
 
Dhan sayvaa sayvak parvaan.
Blessed is His service; His servant is famous.
Gezegend is Zijn dienst; Zijn dienaar is beroemd.
 
antarjaamee purakh parDhaan.
The Inner-knower, the Searcher of hearts, is the most exalted Supreme Being.
De Innerlijke-weter, de Zoeker der harten, is het meest verheven Opperste Wezen.
 
jis man basai so hot nihaal.
That one, within whose mind He abides, is blissfully happy.
Diegene, in wiens bewustzijn Hij verblijft, is zielsgelukkig.
 
taa kai nikat na aavat kaal.
Death does not draw near him.
De Dood nadert hem niet.
 
amar bha-ay amraa pad paa-i-aa.
One becomes immortal, and obtains the immortal status,
Men wordt onsterfelijk, en bereikt de onsterfelijke status,
 
saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||
meditating on the Lord, O Nanak, in the Company of the Holy. ||8||22||
mediterend op de Heer, O Nanak, in Heilig Gezelschap. ll8ll22ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 21

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 23

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl