Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 11
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay.

God alone is the Doer of deeds - there is no other at all.

God alleen is de Doener van Daden- er is geen enkele andere.

 

naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1||

O Nanak, I am a sacrifice to the One, who pervades the waters, the lands, the sky and all space. ||1||

O Nanak, ik ben een offer aan die Ene, die de wateren, het land, de lucht en alle ruimte doordringt. ll1ll

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

karan karaavan karnai jog.

The Doer, the Cause of causes, is potent to do anything.

De Doener, de Oorzaker der oorzaken, heeft de kracht om alles te doen.

 

jo tis bhaavai so-ee hog.

That which pleases Him, comes to pass.

Dat wat hem tevreden stelt, gaat voorbij.

 

khin meh thaap uthaapanhaaraa.

In an instant, He creates and destroys.

In een ogenblik, creŽert en vernietigt Hij.

 

ant nahee kichh paaraavaaraa.

He has no end or limitation.

Hij heeft geen einde of limiet.

 

hukmay Dhaar aDhar rahaavai.

By His Order, He established the earth, and He maintains it unsupported.

Op Zijn Bevel, maakte hij de Aarde, en Hij onderhoudt hem zonder steun.

 

hukmay upjai hukam samaavai.

By His Order, the world was created; by His Order, it shall merge again into Him.

Op Zijn Bevel, werd de wereld geschapen; op Zijn Bevel, zal hij/die wederom met hem samensmelten.

 

hukmay ooch neech bi-uhaar.

By His Order, one's occupation is high or low.

Op Zijn Bevel, is ieders (of iemand zijn) beroep/bezigheid hoog of laag.

 

hukmay anik rang parkaar.

By His Order, there are so many colors and forms.

Op Zijn Bevel, zijn er zoveel kleuren en vormen.

 

kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee.

Having created the Creation, He beholds His own greatness.

Na de Schepping te hebben geschapen, aanschouwd Hij Zijn eigen grootsheid.

 

naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1||

O Nanak, He is pervading in all. ||1||

O Nanak, Hij doordringt alles. ll1ll

 

parabh bhaavai maanukh gat paavai.

If it pleases God, one attains salvation.

Als het God bevalt/verheugd/genoegen doet, zal men verlost worden.

 

parabh bhaavai taa paathar taraavai.

If it pleases God, then even stones can swim.

Als het God tevredenstelt, dan kunnen zelfs stenen zwemmen.

 

parabh bhaavai bin saas tay raakhai.

If it pleases God, the body is preserved, even without the breath of life.

Als het God tevredenstelt, wordt het lichaam behouden, zelfs zonder de adem van het leven. 

 

parabh bhaavai taa har gun bhaakhai.

If it pleases God, then one chants the Lord's Glorious Praises.

Als het God bevalt/verheugd/genoegen doet, dan zingt men de Glorierijke Lofzang van de Heer.

 

parabh bhaavai taa patit uDhaarai.

If it pleases God, then even sinners are saved.

Als het God bevalt/verheugd, dan zijn zelfs zondaren gered.

 

aap karai aapan beechaarai.

He Himself acts, and He Himself contemplates.

Hijzelf handelt, en Hijzelf bezint.

 

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee.

He Himself is the Master of both worlds.

Hijzelf is de Meester van beide werelden.

 

khaylai bigsai antarjaamee.

He plays and He enjoys; He is the Inner-knower, the Searcher of hearts.

Hij speelt en Hij geniet; Hij is de Kenner van het innerlijke, de Zoeker der harten. 

 

jo bhaavai so kaar karaavai.

As He wills, He causes actions to be done.

Zoals Hij wil, veroorzaakt hij acties die gedaan dienen te worden. 

 

naanak daristee avar na aavai. ||2||

Nanak sees no other than Him. ||2||

Nanak ziet geen ander behalve Hem. ll2ll

 

kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai.

Tell me - what can a mere mortal do?

Zeg mij- wat kan een simpele/eenvoudige sterveling doen?

 

jo tis bhaavai so-ee karaavai.

Whatever pleases God is what He causes us to do.

Wat God genoegen doet, dat laat Hij ons te doen.

 

is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay.

If it were in our hands, we would grab up everything.

Als het aan ons zou liggen, dan zouden we alles weggraaien.

 

jo tis bhaavai so-ee karay-i.

Whatever pleases God - that is what He does.

Wat God tevreden stelt- dat doet Hij.

 

anjaanat bikhi-aa meh rachai.

Through ignorance, people are engrossed in corruption.

Door onwetentheid, zijn mensen verwikkeld in corruptie.

 

jay jaanat aapan aap bachai.

If they knew better, they would save themselves.

Als ze beter zouden weten, dan zouden ze zichzelf redden.

 

bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai.

Deluded by doubt, they wander around in the ten directions.

Misleid door twijfel, dwalen zij rond in de tien richtingen.

 

nimakh maahi chaar kunt fir aavai.

In an instant, their minds go around the four corners of the world and come back again.

In een enkel ogenblik, gaan hun gedachten de vier hoeken van de wereld langs en komen ze weer terug.

 

kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay.

Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship

Zij die de Heer compassievol zegent met Zijn toegewijdde aanbidding,

 

naanak tay jan naam milay-ay. ||3||

- O Nanak, they are absorbed into the Naam. ||3||

O Nanak, zij worden geabsorbeerd door de Naam. ll3ll

 

khin meh neech keet ka-o raaj.

In an instant, the lowly worm is transformed into a king.

In een enkel ogenblik, verandert de worm in een koning.

 

paarbarahm gareeb nivaaj.

The Supreme Lord God is the Protector of the humble.

De Opperste Heer God is de Beschermer van de nederigen.

 

jaa kaa darisat kachhoo na aavai.

Even one who has never been seen at all,

Zelfs iemand die nog nooit eerder gezien is,

 

tis tatkaal dah dis paragtaavai.

becomes instantly famous in the ten directions.

wordt ogenblikkelijk beroemd in de tien richtingen.

 

jaa ka-o apunee karai bakhsees.

And that one upon whom He bestows His blessings

En diegene aan wie Hij Zijn zegeningen schenkt

 

taa kaa laykhaa na ganai jagdees.

the Lord of the world does not hold him to his account.

de Heer van de wereld houdt hem niet aan zijn afrekening.

 

jee-o pind sabh tis kee raas.

Soul and body are all His property.

Ziel en lichaam zijn beide Zijn eigendom.

 

ghat ghat pooran barahm pargaas.

Each and every heart is illuminated by the Perfect Lord God.

Elk hart is verlicht met de Perfecte Heer God.

 

apnee banat aap banaa-ee.

He Himself fashioned His own handiwork.

Hijzelf vormde Zijn eigen handwerk.

 

naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4||

Nanak lives by beholding His greatness. ||4||

Nanak leeft door Zijn grootsheid te aanschouwen. ll4ll

 

is kaa bal naahee is haath.

There is no power in the hands of mortal beings;

Er is geen kracht in de handen van sterverlingen;

 

karan karaavan sarab ko naath.

the Doer, the Cause of causes is the Lord of all.

de Doener, de Oorzaak der oorzaken is de Heer van allen.

 

aagi-aakaaree bapuraa jee-o.

The helpless beings are subject to His Command.

De hulpeloze wezens vallen onder zijnb Bevel/Orders.

 

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o.

That which pleases Him, ultimately comes to pass.

Dat wat Hem tevreden stelt, zal uiteindelijk gebeuren.

 

kabhoo ooch neech meh basai.

Sometimes, they abide in exaltation; sometimes, they are depressed.

Soms zijn ze in extase/vervoering; soms zijn ze depressief.

 

kabhoo sog harakh rang hasai.

Sometimes, they are sad, and sometimes they laugh with joy and delight.

Soms zijn ze bedroeft, en soms lachen ze van vreugde en verrukking.

 

kabhoo nind chind bi-uhaar.

Sometimes, they are occupied with slander and anxiety.

Soms houden ze zich bezig met laster en begeerte.

 

kabhoo oobh akaas pa-i-aal.

Sometimes, they are high in the Akaashic Ethers, sometimes in the nether regions of the underworld.

Soms zijn ze hoog in de hemelse ethers, soms in de ondergrondse regionen van de onderwereld.

 

kabhoo baytaa barahm beechaar.

Sometimes, they know the contemplation of God.

Soms kennen zij de overdenking/overpeinzing van God.

 

naanak aap milaavanhaar. ||5||

O Nanak, God Himself unites them with Himself. ||5||

O Nanak, God Zelf verenigt hen met Hemzelf. ll5ll

 

kabhoo nirat karai baho bhaat.

Sometimes, they dance in various ways.

Soms dansen ze in verschillende stijlen.

 

kabhoo so-ay rahai din raat.

Sometimes, they remain asleep day and night.

Soms slapen ze dag en nacht.

 

kabhoo mahaa kroDh bikraal.

Sometimes, they are awesome, in terrible rage.

Soms zijn ze ontzagwekkend, in verschrikkelijke woede.

 

kabahooN sarab kee hot ravaal.

Sometimes, they are the dust of the feet of all.

Soms zijn ze het stof van een ieders voeten.

 

kabhoo ho-ay bahai bad raajaa.

Sometimes, they sit as great kings.

Soms zitten ze als grootse koningen.

 

kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa.

Sometimes, they wear the coat of a lowly beggar.

Soms dragen ze de kleren van een bedelaar.

 

kabhoo apkeerat meh aavai.

Sometimes, they come to have evil reputations.

Soms krijgen ze een slechte reputatie.

 

kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai.

Sometimes, they are known as very, very good.

Soms staan ze als heel erg goed te boek.

 

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai.

As God keeps them, so they remain.

Zoals God ze houdt, zo blijven ze.

 

gur parsaad naanak sach kahai. ||6||

By Guru's Grace, O Nanak, the Truth is told. ||6||

Door de Gratie van de Guru, O Nanak, wordt de Waarheid verteld. ll6ll

 

kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan.

Sometimes, as scholars, they deliver lectures.

Soms, als geleerden, geven zij lezingen.

 

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan.

Sometimes, they hold to silence in deep meditation.

Soms houden zij zich stil in diepe meditatie.

 

kabhoo tat tirath isnaan.

Sometimes, they take cleansing baths at places of pilgrimage.

Soms nemen zij reinigende baden in bedevaartsoorden.

 

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan.

Sometimes, as Siddhas or seekers, they impart spiritual wisdom.

Soms, net als Siddhas of zoekers, verkondigen/preken zij spirituele wijsheid.

 

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa.

Sometimes, they becomes worms, elephants, or moths.

Soms worden ze wormen, olifanten, of motten.

 

anik jon bharmai bharmee-aa.

They may wander and roam through countless incarnations.

Ze kunnen dwalen en zwerven door ontelbare reincarnaties.

 

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai.

In various costumes, like actors, they appear.

In verschillende kostuums,  als acteurs, verschijnen zij.

 

ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai.

As it pleases God, they dance.

Als het God tevreden stelt, dansen zij.

 

jo tis bhaavai so-ee ho-ay.

Whatever pleases Him, comes to pass.

Wat hem ook tevreden stelt, het zal gebeuren.

 

naanak doojaa avar na ko-ay. ||7||

O Nanak, there is no other at all. ||7||

O Nanak, er is geen ander. ll7ll

 

kabhoo saaDhsangat ih paavai.

Sometimes, this being attains the Company of the Holy.

Soms verkrijgt dit wezen gezelschap van Het Heilige.

 

us asthaan tay bahur na aavai.

From that place, he does not have to come back again.

Van die plek, hoeft hij niet opnieuw terug te komen.

 

antar ho-ay gi-aan pargaas.

The light of spiritual wisdom dawns within.

Het licht van spirituele wijsheid daagt vanbinnen.

 

us asthaan kaa nahee binaas.

That place does not perish.

Die plek zal niet ten ondergaan.

 

man tan naam ratay ik rang.

The mind and body are imbued with the Love of the Naam, the Name of the One Lord.

Het bewustzijn en het lichaam zijn doordrenkt met de Liefde van de Naam, de Naam van de Ene Heer.

 

sadaa baseh paarbarahm kai sang.

He dwells forever with the Supreme Lord God.

Hij verblijft eeuwig bij de Opperste Heer God.

 

ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa.

As water comes to blend with water,

Net zoals water zich met water mengt,

 

ti-o jotee sang jot samaanaa.

his light blends into the Light.

gaat zijn licht op in het Licht.

 

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam.

Reincarnation is ended, and eternal peace is found.

Reincarnatie is beeindigd, en eeuwige vrede is gevonden.

 

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11||

Nanak is forever a sacrifice to God. ||8||11||

 Nanak is voor altijd een offer aan God. ll8ll11ll

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 10

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 12

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl