Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 13
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar.

One who seeks the Sanctuary of the Saints shall be saved.

Degene die de Geborgenheid van de Heiligen zoekt zal bevrijd worden.

 

sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1||

One who slanders the Saints, O Nanak, shall be reincarnated over and over again. ||1||

Degene die de Heiligen lastert, O Nanak, zal onophoudelijk reÔncarneren. ll1ll

 

 

Asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

sant kai dookhan aarjaa ghatai.

Slandering the Saints, one's life is cut short.

De Heiligen lasterend, zijn leven word afgebroken.

 

sant kai dookhan jam tay nahee chhutai.

Slandering the Saints, one shall not escape the Messenger of Death.

De Heiligen lasterend, zal men niet ontkomen aan de Boodschapper van de Dood.

 

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay.

Slandering the Saints, all happiness vanishes.

De Heiligen lasterend, alle geluk verdwijnt.

 

sant kai dookhan narak meh paa-ay.

Slandering the Saints, one falls into hell.

De Heiligen lasterend, men valt in de hel.

 

sant kai dookhan mat ho-ay maleen.

Slandering the Saints, the intellect is polluted.

De Heiligen lasterend, vervuild het intellect.

 

sant kai dookhan sobhaa tay heen.

Slandering the Saints, one's reputation is lost.

De Heiligen lasterend, zijn reputatie is verloren.

 

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay.

One who is cursed by a Saint cannot be saved.

Degene die vervloekt is door een Heilige kan niet gered worden.

 

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay.

Slandering the Saints, one's place is defiled.

De Heiligen lasterend, zijn plek is ontheiligd.

 

sant kirpaal kirpaa jay karai.

But if the Compassionate Saint shows His Kindness,

Maar wanneer de Compassievolle Heilige Zijn Vriendelijkheid toont,

 

naanak satsang nindak bhee tarai. ||1||

O Nanak, in the Company of the Saints, the slanderer may still be saved. ||1||

O Nanak, in Heilig Gezelschap, kan de Lasteraar toch nog bevrijd worden. ll1ll

 

sant kay dookhan tay mukh bhavai.

Slandering the Saints, one becomes a wry-faced malcontent.

De Heiligen lasterend, wordt men (een) ontevreden(e) met (een) verbitterd gezicht

 

santan kai dookhan kaag ji-o lavai.

Slandering the Saints, one croaks like a raven.

De Heiligen lasterend, kraait men als een kraai.

 

santan kai dookhan sarap jon paa-ay.

Slandering the Saints, one is reincarnated as a snake.

De Heiligen lasterend, reincarneert men als een slang.

 

sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay.

Slandering the Saints, one is reincarnated as a wiggling worm.

De Heiligen lasterend, reincarneert men als een kronkelende worm.

 

santan kai dookhan tarisnaa meh jalai.

Slandering the Saints, one burns in the fire of desire.

De Heiligen lasterend, brandt men in het vuur van verlangen.

 

sant kai dookhan sabh ko chhalai.

Slandering the Saints, one tries to deceive everyone.

De Heiligen lasterend, probeert men iedereen te bedriegen.

 

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay.

Slandering the Saints, all one's influence vanishes.

De Heiligen lasterend, al zijn invloed gaat verloren.

 

sant kai dookhan neech neechaa-ay.

Slandering the Saints, one becomes the lowest of the low.

De Heiligen lasterend, wordt men het laagste van het laagste.

 

sant dokhee kaa thaa-o ko naahi.

For the slanderer of the Saint, there is no place of rest.

Voor de lasteraar der Heiligen, is geen rustplaats.

 

naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2||

O Nanak, if it pleases the Saint, even then, he may be saved. ||2||

O Nanak, als het de Heilge tevreden stelt, dan kan hij alsnog gered worden. ll2ll

 

sant kaa nindak mahaa attaa-ee.

The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.

De kwaadspreker van de Heilige is de ergste misdadiger.

 

sant kaa nindak khin tikan na paa-ee.

The slanderer of the Saint has not even a moment's rest.

De kwaadspreker van de Heilige heeft zelfs geen moment rust.

 

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa.

The slanderer of the Saint is a brutal butcher.

De kwaadspreker van de Heilige is een brute slachter.

 

sant kaa nindak parmaysur maaraa.

The slanderer of the Saint is cursed by the Transcendent Lord.

De kwaadspreker van de Heilige is vervloekt door de Allesoverstijgende Heer.

 

sant kaa nindak raaj tay heen.

The slanderer of the Saint has no kingdom.

De kwaadspreker van de Heilige heeft geen koninkrijk.

 

sant kaa nindak dukhee-aa ar deen.

The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.

De kwaadspreker van de Heilige wordt ongelukkig en arm.

 

sant kay nindak ka-o sarab rog.

The slanderer of the Saint contracts all diseases.

De kwaadspreker van de Heilige loopt alle ziekten op.

 

sant kay nindak ka-o sadaa bijog.

The slanderer of the Saint is forever separated.

De kwaadspreker van de Heilige is voor eeuwig gescheiden.

 

sant kee nindaa dokh meh dokh.

To slander a Saint is the worst sin of sins.

Kwaadspreken van een heilige is de ergste zonde.

 

naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3||

O Nanak, if it pleases the Saint, then even this one may be liberated. ||3||

O Nanak, als het de Heilige tevreden stelt, dan zal zelfs deze bevrijdt worden. ll3ll

 

sant kaa dokhee sadaa apvit.

The slanderer of the Saint is forever impure.

De kwaadspreker van de Heilige is voor altijd onrein.

 

sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit.

The slanderer of the Saint is nobody's friend.

De kwaadspreker van de Heilige is niemandís vriend.

 

sant kay dokhee ka-o daan laagai.

The slanderer of the Saint shall be punished.

De kwaadspreker van de Heilige zal gestraft worden.

 

sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai.

The slanderer of the Saint is abandoned by all.

De kwaadspreker van de Heilige wordt door iedereen in de steek gelaten.

 

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree.

The slanderer of the Saint is totally egocentric.

De kwaadspreker van de Heilige is volledig egocentrisch.

 

sant kaa dokhee sadaa bikaaree.

The slanderer of the Saint is forever corrupt.

De kwaadspreker van de Heilige is voor altijd verdorven.

 

sant kaa dokhee janmai marai.

The slanderer of the Saint must endure birth and death.

De kwaadspreker van de Heilige moet geboorte en dood doorstaan.

 

sant kee dookhnaa sukh tay tarai.

The slanderer of the Saint is devoid of peace.

De kwaadspreker van de Heilige is de vrede ontnomen.

 

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o.

The slanderer of the Saint has no place of rest.

De kwaadspreker van de Heilige heeft geen rustplaats.

 

naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4||

O Nanak, if it pleases the Saint, then even such a one may merge in union. ||4||

O Nanak, als het de Heilige tevreden stelt, dan zal zelfs hij in eenheid versmelten. ll4ll

 

sant kaa dokhee aDh beech tay tootai.

The slanderer of the Saint breaks down mid-way.

De kwaadspreker van de Heilige stort halverwege in.

 

sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai.

The slanderer of the Saint cannot accomplish his tasks.

De kwaadspreker van de Heilige kan zijn taken niet volbrengen.

 

sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai.

The slanderer of the Saint wanders in the wilderness.

De kwaadspreker van de Heilige dwaalt in de wildernis.

 

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai.

The slanderer of the Saint is misled into desolation.

De kwaadspreker van de Heilige wordt misleid in troosteloosheid.

 

sant kaa dokhee antar tay thothaa.

The slanderer of the Saint is empty inside,

De kwaadspreker van de Heilige is leeg van binnen,

 

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa.

like the corpse of a dead man, without the breath of life.

gelijk het lichaam van een dode man, zonder adem van het leven.

 

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi.

The slanderer of the Saint has no heritage at all.

De kwaadspreker van de Heilige laat niets na.

 

aapan beej aapay hee khaahi.

He himself must eat what he has planted.

Hij moet eten wat hij zelf geplant heeft.

 

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar.

The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else.

De kwaadspreker van de Heilige kan door niemand anders gered worden.

 

naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5||

O Nanak, if it pleases the Saint, then even he may be saved. ||5||

O Nanak, als het de Heilige tevreden stelt, dan zal zelfs hij gered worden. ll5ll

 

sant kaa dokhee i-o billaa-ay.

The slanderer of the Saint bewails like this

De kwaadspreker van de Heilige jammert op deze manier

 

ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.

like a fish, out of water, writhing in agony.

als een vis op het droge, kronkelend van ondragelijke pijn.

 

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai.

The slanderer of the Saint is hungry and is never satisfied,

De kwaadspreker van de Heilige is hongerig en nooit voldaan,

 

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai.

as fire is not satisfied by fuel.

zoals vuur niet voldaan is met brandstof.

 

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa.

The slanderer of the Saint is left all alone,

De kwaadspreker van de Heilige is helemaal verlaten,

 

ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa.

like the miserable barren sesame stalk abandoned in the field.

gelijk de armzalige kale sesam stengel / halm, verlaten in het veld.

 

sant kaa dokhee Dharam tay rahat.

The slanderer of the Saint is devoid of faith.

De kwaadspreker van de Heilige is verstoten van geloof.

 

sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat.

The slanderer of the Saint constantly lies.

De kwaadspreker van de Heilige liegt constant.

 

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa.

The fate of the slanderer is pre-ordained from the very beginning of time.

Het noodlot van de kwaadspreker van de Heilige is voorbestemd sinds het begin der tijd.

 

naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6||

O Nanak, whatever pleases God's Will comes to pass. ||6||

O Nanak, wat Godís Wil tevreden stelt zal (uiteindelijk) vergaan. ll6ll

 

sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay.

The slanderer of the Saint becomes deformed.

De kwaadspreker van de Heilige wordt misvormd.

 

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay.

The slanderer of the Saint receives his punishment in the Court of the Lord.

De kwaadspreker van de Heilige wordt gestraft in het Hof van de Heer.

 

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai.

The slanderer of the Saint is eternally in limbo.

De kwaadspreker van de Heilige is eeuwig in het voorgeborchte der hel.

 

sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai.

He does not die, but he does not live either.

Hij sterft niet, maar hij leeft ook niet.

 

sant kay dokhee kee pujai na aasaa.

The hopes of the slanderer of the Saint are not fulfilled.

De hoop van een kwaadspreker van de Heilige wordt niet vervult.

 

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa.

The slanderer of the Saint departs disappointed.

De kwaadspreker van de Heilige vertrekt teleurgesteld.

 

sant kai dokh na taristai ko-ay.

Slandering the Saint, no one attains satisfaction.

Kwaadspreken van de Heilige, bevredigd niemand.

 

jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay.

As it pleases the Lord, so do people become;

Zoals het de Heer tevreden stelt, zo worden de mensen;

 

pa-i-aa kirat na maytai ko-ay.

no one can erase their past actions.

Niemand kan zijn verleden uitwissen.

 

naanak jaanai sachaa so-ay. ||7||

O Nanak, the True Lord alone knows all. ||7||

O Nanak, alleen de Ware Heer kent allen. ll7ll

 

sabh ghat tis kay oh karnaihaar.

All hearts are His; He is the Creator.

Alle harten zijn de Zijne; Hij is de Schepper.

 

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar.

Forever and ever, I bow to Him in reverence.

Voor eeuwig en altijd, ik buig in eerbied voor Hem.

 

parabh kee ustat karahu din raat.

Praise God, day and night.

Roem God, dag en nacht.

 

tiseh Dhi-aavahu saas giraas.

Meditate on Him with every breath and morsel of food.

Mediteer over Hem met elke ademtocht, en elke broodkruimel.

 

sabh kachh vartai tis kaa kee-aa.

Everything happens as He wills.

Alles gebeurt zoals Hij beveelt.

 

jaisaa karay taisaa ko thee-aa.

As He wills, so people become.

Zoals hij beveelt, zo worden de mensen.

 

apnaa khayl aap karnaihaar.

He Himself is the play, and He Himself is the actor.

Hijzelf is in de voorstelling, en Hijzelf is de acteur.

 

doosar ka-un kahai beechaar.

Who else can speak or deliberate upon this?

Wie anders kan hierover spreken of zich beraden?

 

jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay.

He Himself gives His Name to those, upon whom He bestows His Mercy.

Hijzelf geeft Zijn Naam aan hen, die Hij zijn Gratie schenkt.

 

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13||

Very fortunate, O Nanak, are those people. ||8||13||

Zeer fortuinlijk, O Nanak, zijn deze mensen. ll8ll13ll

 

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 12

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 14

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl