Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 02 
 
Salok.
Shalok:
Shalok:
 
deen darad dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath.
O Destroyer of the pains and the suffering of the poor, O Master of each and every heart, O Masterless One:
O Vernietiger van de pijn en van het leiden der armen, O Meester van elk hart, O Meesterloze Ene:
 
saran tumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1||
I have come seeking Your Sanctuary. O God, please be with Nanak! ||1||
Ik ben gekomen op zoek naar Uw geborgendheid. O God, weest Alstublieft met Nanak! II1II
 
asatpadee.
Ashtapadee:
jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee.
Where there is no mother, father, children, friends or siblings
Daar waar geen moeder, vader, kinderen, vrienden noch broers of zussen zijn
 
man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee.
 -  O my mind, there, only the Naam, the Name of the Lord, shall be with you as your help and support.
      O mijn geest, daar alleen zal de Naam, de Naam van de Heer, met jou zijn, als steun en toeverlaat.
 
jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai.
Where the great and terrible Messenger of Death shall try to crush you,
Daar waar de grote en verschrikkelijke Boodschapper des Doods zal proberen je te verpletteren,
 
tah kayval naam sang tayrai chalai.
there, only the Naam shall go along with you.
Daar, zal alleen de Naam aan jouw zijde staan.
 
jah muskal hovai at bhaaree.
Where the obstacles are so very heavy,
Daar waar de hindernissen zo verschrikkelijk zwaar zijn,
 
har ko naam khin maahi uDhaaree.
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
zal de Naam van de Heer jou in een ogenblik verlossen.
 
anik punahcharan karat nahee tarai.
By performing countless religious rituals, you shall not be saved. 
Met het uitvoeren van ontelbare religieuze rituelen zul je niet verlost worden. 
 
har ko naam kot paap parharai.
The Name of the Lord washes off millions of sins.
De Naam van de Heer wast miljoenen zonden schoon.
 
gurmukh naam japahu man mayray.
As Gurmukh, chant the Naam, O my mind.
Als Gurmukh, zing de Naam, O mijn Geest.
 
naanak paavhu sookh ghanayray. ||1||
O Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||
O Nanak, je zult ontelbare vreugden verkrijgen. II1II
 
sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa.
The rulers of the all the world are unhappy;
De leiders van heel de wereld zijn ongelukkig; 
 
har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa.
one who chants the Name of the Lord becomes happy.
diegene die de Naam van de Heer zingt wordt gelukkig.
 
laakh karoree banDh na parai.
Acquiring hundreds of thousands and millions, your desires shall not be contained.
Met het verkrijgen van honderd-duizenden en miljoenen, zal aan jouw verlangens niet voldaan worden.
 
har kaa naam japat nistarai.
Chanting the Name of the Lord, you shall find release.
Zing de Naam van de Heer en je zult bevrijding vinden.
 
anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai.
By the countless pleasures of Maya, your thirst shall not be quenched.
In de ontelbare genoegens van de Maya zal jouw dorst niet gelest worden.
 
har kaa naam japat aaghaavai.
Chanting the Name of the Lord, you shall be satisfied.
Zing de Naam van de Heer en je zult bevredigt worden.
 
jih maarag ih jaat ikaylaa.
Upon that path where you must go all alone,
Op dat pad waar je alleen zult moeten gaan,
 
tah har naam sang hot suhaylaa.
there, only the Lord's Name shall go with you to sustain you.
daar zal alleen de Naam van de Heer met je meegaan om je te ondersteunen.
 
aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai.
On such a Name, O my mind, meditate forever.
Op zo een Naam, O mijn geest, mediteer tot in de eeuwigheid.
 
naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2||
O Nanak, as Gurmukh, you shall obtain the state of supreme dignity. ||2||
O Nanak, als Gurmukh, zult je de status van opperste waardigheid verkrijgen. II2II
 
chhootat nahee kot lakh baahee.
You shall not be saved by hundreds of thousands and millions of helping hands.
Je zult niet verlost worden door honderd-duizenden of miljoenen helpende handen.
 
naam japat tah paar paraahee.
Chanting the Naam, you shall be lifted up and carried across.
Als je de Naam zingt, zul je worden opgetilt en naar de overkant worden gedragen.
 
anik bighan jah aa-ay sanghaarai.
Where countless misfortunes threaten to destroy you,
Daar waar ontelbare ongelukkigen dreigen je te vernietigen,
 
har kaa naam tatkaal uDhaarai.
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
daar zal de Naam van de Heer je in een ogenblik redden.
 
anik jon janmai mar jaam.
Through countless incarnations, people are born and die.
Door ontelbare reincarnaties worden mensen geboren en sterven ze.
 
naam japat paavai bisraam.
Chanting the Name of the Lord, you shall come to rest in peace.
Zing de Naam van de Heer en je zult in vrede tot rust komen.
 
ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai.
The ego is polluted by a filth which can never be washed off.
Het ego is vervuild met vuil dat nooit kan worden schoongewassen.
 
har kaa naam kot paap khovai.
The Name of the Lord erases millions of sins.
De Naam van de Heer maakt miljoenen zonden ongedaan.
 
aisaa naam japahu man rang.
Chant such a Name with love, O my mind.
Zing zo'n Naam met liefde, O mijn geest.
 
naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3||
O Nanak, it is obtained in the Company of the Holy. ||3||
O Nanak, dat wordt verkregen in het Bijzijn van de Heiligen/het Heilige. II3II
 
jih maarag kay ganay jaahi na kosaa.
On that path where the miles cannot be counted,
Op dat pad waar de kilometers niet geteld kunnen worden,
 
har kaa naam oohaa sang tosaa.
there, the Name of the Lord shall be your sustenance.
Daar zal de Naam van de Heer je/jouw houvast zijn.

jih paidai mahaa anDh gubaaraa.
On that journey of total, pitch-black darkness,
Op die reis van totale, gitzwarte duisternis,
 
har kaa naam sang ujee-aaraa.
the Name of the Lord shall be the Light with you.
zal de Naam van de Heer je/jouw Licht zijn.
 
jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo.
On that journey where no one knows you,
Op die reis waar niemand je kent,
 
har kaa naam tah naal pachhaanoo.
with the Name of the Lord, you shall be recognized.
Met de Naam van de Heer, zul je herkent worden.
 
jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam.
Where there is awesome and terrible heat and blazing sunshine,
Daar waar onvoorstelbare en verschrikkelijke hitte en blakende zonneschijn zijn,
 
tah har kay naam kee tum oopar chhaam.
there, the Name of the Lord will give you shade.
Daar zal de Naam van de Heer je schaduw geven.
  
jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai.
Where thirst, O my mind, torments you to cry out,
Daar waar dorst, O mijn geest, je pijnigt en je het uit wilt schreeuwen,
 
tah naanak har har amrit barkhai. ||4||
there, O Nanak, the Ambrosial Name, Har, Har, shall rain down upon you. ||4||
Daar, O Nanak, zal de Ambrozijne Naam, Har, Har, op je neerdalen. II4II
 
bhagat janaa kee bartan naam.
Unto the devotee, the Naam is an article of daily use.
Voor de toegewijdde is de Naam een een voorwerp van dagelijks gebruik.
 
sant janaa kai man bisraam.
The minds of the humble Saints are at peace.
De geesten van de nederige Heiligen zijn vreedzaam.
 
har kaa naam daas kee ot.
The Name of the Lord is the Support of His servants.
De Naam van de Heer is de Steun van Zijn dienaren.
 
har kai naam uDhray jan kot.
By the Name of the Lord, millions have been saved.
Door de Naam van de Heer zijn miljoenen verlost.
 
har jas karat sant din raat.
The Saints chant the Praises of the Lord, day and night.
De Heiligen zingen de Lofzang van de Heer, dag en nacht.
 
har har a-ukhaDh saaDh kamaat.
Har, Har - the Lord's Name - the Holy use it as their healing medicine.
Har, Har – de Naam van de Heer- die de Heiligen gebruiken als hun helende medicijn.
 
har jan kai har naam niDhaan.
The Lord's Name is the treasure of the Lord's servant.
De Naam van de Heer is de rijkdom van de dienaar van de Heer.
 
paarbarahm jan keeno daan.
The Supreme Lord God has blessed His humble servant with this gift.
De Almachtige God heeft Zijn nederige dienaar gezegend met deze gave.
 
man tan rang ratay rang aykai.
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One Lord.
Lichaam en geest zijn doordrenkt met extase in de Liefde voor de Ene Heer.
 
naanak jan kai birat bibaykai. ||5||
O Nanak, careful and discerning understanding is the way of the Lord's humble servant. ||5||
O Nanak, zorgvuldig en diepzinnig begrip is de weg van nederige dienaar van de Heer. II5II
 
har kaa naam jan ka-o mukat jugat.
The Name of the Lord is the path of liberation for His humble servants.
De Naam van de Heer is het pad der bevrijding voor Zijn nederige dienaren.
 
har kai naam jan ka-o taripat bhugat.
With the food of the Name of the Lord, His servants are satisfied.
Met de voeding van de Naam van de Heer zijn Zijn dienaren voldaan.
 
har kaa naam jan kaa roop rang.
The Name of the Lord is the beauty and delight of His servants.
De Naam van de Heer is de schoonheid en vreugde / verrukking van Zijn dienaren.
 
har naam japat kab parai na bhang.
Chanting the Lord's Name, one is never blocked by obstacles.
Zing de Naam van de Heer en men zal nooit geblokkeerd worden door obstakels.
 
har kaa naam jan kee vadi-aa-ee.
The Name of the Lord is the glorious greatness of His servants.
De Naam van de Heer is de glorieuze grootheid van Zijn dienaren.
 
har kai naam jan sobhaa paa-ee.
Through the Name of the Lord, His servants obtain honor.
Door de Naam van de Heer verkrijgen zijn dienaren eer.
 
har kaa naam jan ka-o bhog jog.
The Name of the Lord is the enjoyment and Yoga of His servants.
De Naam van de Heer is de vreugde en bezinning van Zijn dienaren.
 
har naam japat kachh naahi bi-og.
Chanting the Lord's Name, there is no separation from Him.
Zing de Naam van de Heer en er is geen scheiding met hem.
 
jan raataa har naam kee sayvaa.
His servants are imbued with the service of the Lord's Name.
Zijn dienaren zijn doordrongen met het dienen van de Naam van de Heer.
 
naanak poojai har har dayvaa. ||6||
O Nanak, worship the Lord, the Lord Divine, Har, Har. ||6||
O Nanak, vereer de Heer, de Goddelijke Heer, Har Har. II6II
 
har har jan kai maal khajeenaa.
The Lord's Name, Har, Har, is the treasure of wealth of His servants.
De Naam van de Heer, Har, Har, is een schat van rijkdom voor Zijn dienaren.
 
har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa.
The treasure of the Lord has been bestowed on His servants by God Himself.
De rijkdom van de Heer is aan zijn dienaren geschonken door God Zelf.
 
har har jan kai ot sataanee.
The Lord, Har, Har is the All-powerful Protection of His servants.
De Heer, Har, Har is de Almachtige Bescherming van Zijn dienaren.
 
har partaap jan avar na jaanee.
His servants know no other than the Lord's Magnificence.
Zijn dienaren kennen geen ander dan de Pracht / Grootheid van de Heer.
 
ot pot jan har ras raatay.
Through and through, His servants are imbued with the Lord's Love.
Zijn dienaren zijn door en door doordrenkt met de Liefde van de Heer.
 
sunn samaaDh naam ras maatay.
In deepest Samaadhi, they are intoxicated with the essence of the Naam.
In de diepste (meditatieve) Concentratie zijn zij bedwelmd met de essentie van de Naam.
 
aath pahar jan har har japai.
Twenty-four hours a day, His servants chant Har, Har.
Vierentwintig uur per dag zingen Zijn dienaren Har, Har
 
har kaa bhagat pargat nahee chhapai.
The devotees of the Lord are known and respected; they do not hide in secrecy.
De dienaren van de Heer zijn bekend en gerespecteerd; zij houden zich niet verborgen in geheimhouding.
 
har kee bhagat mukat baho karay.
Through devotion to the Lord, many have been liberated.
Door verering van de Heer, zijn velen verlost.
 
naanak jan sang kaytay taray. ||7||
O Nanak, along with His servants, many others are saved. ||7||
O Nanak, samen met Zijn dienaren, zijn velen anderen gered. II7II
 
paarjaat ih har ko naam.
This Elysian Tree of miraculous powers is the Name of the Lord.
Deze Hemelse Boom van wonderbaarlijke krachten is de Naam van de Heer.
 
kaamDhayn har har gun gaam.
The Khaamadhayn, the cow of miraculous powers, is the singing of the Glory of the Lord's Name, Har, Har.
De Khaamadhayn (de koe der wonderbaarlijke krachten) is het zingen van de Glorie van de Naam van de Heer, Har, Har.
 
sabh tay ootam har kee kathaa.
Highest of all is the Lord's Speech.
Het Hoogste van alles is het Woord van de Heer.
 
naam sunat darad dukh lathaa.
Hearing the Naam, pain and sorrow are removed.
Bij het horen van de Naam worden pijn en verdriet verwijderd.
 
naam kee mahimaa sant rid vasai.
The Glory of the Naam abides in the hearts of His Saints.
De Glorie van de Naam wordt aanvaardt in de harten van Zijn Heiligen.
 
sant partaap durat sabh nasai.
By the Saint's kind intervention, all guilt is dispelled.
Door gemoedelijke tussenkomst van de Heilige, wordt alle schuld verjaagd.
 
sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai.
The Society of the Saints is obtained by great good fortune.
Het Gezelschap van de Heiligen wordt verkregen door groot geluk.
 
sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai.
Serving the Saint, one meditates on the Naam.
In het dienen van De Heilige, mediteert men op de Naam.
 
naam tul kachh avar na ho-ay.
There is nothing equal to the Naam.
Er is niets gelijk aan de Naam.
 
naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2||
O Nanak, rare are those, who, as Gurmukh, obtain the Naam. ||8||2||
            O Nanak, zeldzaam zijn zij, die, als Gurmukh, de Naam verkrijgen. II8II2II
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 01

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 03

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen( Netherlands)

 
 
See Also : Rehras Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl