Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 19
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar.
Nothing shall go along with you, except your devotion. All corruption is like ashes.
Niets zal met je meegaan behalve je toewijding. Alle corruptie is als as.
 
har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1||
Practice the Name of the Lord, Har, Har. O Nanak, this is the most excellent wealth. ||1||
Herhaal de Naam van de Heer, God, God. Nanak, dit is de grootste rijkdom. ll1ll
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
sant janaa mil karahu beechaar.
Joining the Company of the Saints, practice deep meditation.
Sluit je aan bij het Heilige Gezelschap, beoefen diepe meditatie. 
 
ayk simar naam aaDhaar.
Remember the One, and take the Support of the Naam, the Name of the Lord.
Herinner de Ene, en ontvang de Steun van de Naam, de Naam van de Heer.
 
avar upaav sabh meet bisaarahu.
Forget all other efforts, O my friend
Vergeet alle andere inspanning, O mijn vriend,
 
charan kamal rid meh ur Dhaarahu.
enshrine the Lord's Lotus Feet within your heart.
geef de Lotus Voeten van de Heer een toegewijde plek in je hart.
 
karan kaaran so parabh samrath.
God is All-powerful; He is the Cause of causes.
God is Almachtig; Hij is de Oorzaak der oorzaken.
 
darirh kar gahhu naam har vath.
Grasp firmly the object of the Lord's Name.
Houdt je stevig vast aan de zin van de Naam van de Heer.
 
ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant.
Gather this wealth, and become very fortunate.
Verzamel deze rijkdom, en wordt zeer gelukkig.
 
sant janaa kaa nirmal mant.
Pure are the instructions of the humble Saints.
Zuiver zijn de instructies van zijn nederige Heiligen.
 
ayk aas raakho man maahi.
Keep faith in the One Lord within your mind.
Houdt geloof in de Ene Heer in je geest.
 
sarab rog naanak mit jaahi. ||1||
All disease, O Nanak, shall then be dispelled. ||1||
Alle ziekte, Nanak, zullen dan worden weggenomen. ll1ll
 
jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh.
The wealth which you chase after in the four directions
De rijkdom die je najaagt in de vier windstreken,
 
so Dhan har sayvaa tay paavahi.
you shall obtain that wealth by serving the Lord.
die rijkdom zul je verkrijgen door het dienen van de Heer.
 
jis sukh ka-o nit baachheh meet.
The peace, which you always yearn for, O friend
De vrede, waar je altijd naar verlangt hebt, mijn vriend,
 
so sukh saaDhoo sang pareet.
that peace comes by the love of the Company of the Holy.
die vrede komt door de liefde voor het Heilige Gezelschap.
 
jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee.
The glory, for which you perform good deeds
De glorie, waarvoor je goede daden doet,
 
saa sobhaa bhaj har kee sarnee.
you shall obtain that glory by seeking the Lord's Sanctuary.
die glorie zul je verkrijgen door het zoeken van geborgenheid bij de Heer.
 
anik upaavee rog na jaa-ay.
All sorts of remedies have not cured the disease
Allerlei remedies hebben de ziekte niet genezen,
 
rog mitai har avkhaDh laa-ay.
the disease is cured only by giving the medicine of the Lord's Name.
de ziekte is alleen te genezen door het toedienen van de Naam van de Heer als medicijn.   
 
sarab niDhaan meh har naam niDhaan.
Of all treasures, the Lord's Name is the supreme treasure.
Van alle rijkdommen, is de Naam van de Heer de ultieme rijkdom.
 
jap naanak dargahi parvaan. ||2||
Chant it, O Nanak, and be accepted in the Court of the Lord. ||2||
Zing hem, Nanak, en wordt toegelaten in het Hof van de Heer. ll2ll
 
man parboDhahu har kai naa-ay.
Enlighten your mind with the Name of the Lord.
Verlicht je geest met de Naam van de Heer.
 
dah dis Dhaavat aavai thaa-ay.
Having wandered around in the ten directions, it comes to its place of rest.
Na in de tien richtingen rondgedwaald te hebben, komt hij op zijn rustplaats.
 
taa ka-o bighan na laagai ko-ay.
No obstacle stands in the way of one
Niets staat in de weg van degene
 
jaa kai ridai basai har so-ay.
whose heart is filled with the Lord.
wiens hart is gevuld met de Heer.
 
kal taatee thaaNdhaa har naa-o.
The Dark Age of Kali Yuga is so hot; the Lord's Name is soothing and cool.
Het Donkere Tijdperk van de Kali Yuga is zo heet; de Heerís Naam is verzachtend en koel.
 
simar simar sadaa sukh paa-o.
Remember, remember it in meditation, and obtain everlasting peace.
Herinner, herinner het in meditatie, en vindt eeuwige vrede.
 
bha-o binsai pooran ho-ay aas.
Your fear shall be dispelled, and your hopes shall be fulfilled.
Je vrees zal worden verdreven en aan je hoop zal worden voldaan.
 
bhagat bhaa-ay aatam pargaas.
By devotional worship and loving adoration, your soul shall be enlightened.
Door toegewijde verering en liefdevolle aanbidding zal je ziel verlicht worden.
 
tit ghar jaa-ay basai abhinaasee.
You shall go to that home, and live forever.
Je zult naar dat thuis toegaan en voor eeuwig leven.
 
kaho naanak kaatee jam faasee. ||3||
Says Nanak, the noose of death is cut away. ||3||
Nanak zegt, de strop van de dood is weggesneden. ll3ll
 
tat beechaar kahai jan saachaa.
One who contemplates the essence of reality, is said to be the true person.
Degene die zich bezint op de essentie van de realiteit, wordt de ware persoon genoemd.
 
janam marai so kaacho kaachaa.
Birth and death are the lot of the false and the insincere.
Geboorte en dood zijn het lot van de doortrapten en de huichelaars.
 
aavaa gavan mitai parabh sayv.
Coming and going in reincarnation is ended by serving God.
Komen en gaan door reÔncarnatie wordt beŽindigd door God te dienen.
 
aap ti-aag saran gurdayv.
Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.
Geef je zelfzucht /egoÔsme en eigendunk op en zoek de Geborgenheid van de Goddelijke Goeroe.
 
i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar.
Thus the jewel of this human life is saved.
Zo word het juweel van dit menselijk leven gered.
 
har har simar paraan aaDhaar.
Remember the Lord, Har, Har, the Support of the breath of life.
Herinner de Heer, Har, Har, de Steun van de levensadem.
 
anik upaav na chhootanhaaray.
By all sorts of efforts, people are not saved
Door verschillende pogingen, worden mensen niet bevrijd.
 
simrit saasat bayd beechaaray.
not by studying the Simritees, the Shaastras or the Vedas.
niet door het bestuderen van de Simritees, de Shaastras of de Vedas.
 
har kee bhagat karahu man laa-ay.
Worship the Lord with whole-hearted devotion.
Vereer de Heer met hartgrondige toewijding.
 
man banchhat naanak fal paa-ay. ||4||
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desire. ||4||
Nanak, je zult de vruchten van de verlangens van je geest plukken. ll4ll
 
sang na chaalas tayrai Dhanaa.
Your wealth shall not go with you;
Je rijkdom zal niet met je meegaan;
 
tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa.
why do you cling to it, you fool?
waarom klamp je je er zo aan vast, jij dwaas?
 
sut meet kutamb ar banitaa.
Children, friends, family and spouse
Kinderen, vrienden, familie en echtgenoot
 
in tay kahhu tum kavan sanaathaa.
who of these shall accompany you?
wie van het zal je vergezellen?
 
raaj rang maa-i-aa bisthaar.
Power, pleasure, and the vast expanse of Maya
Macht, plezier, en de enorme uitgestrektheid van Wereldse Illusies(Maya)
 
in tay kahhu kavan chhutkaar.
who has ever escaped from these?
wie is daar ooit aan ontsnapt?
 
as hastee rath asvaaree.
Horses, elephants, chariots and pageantry
Paarden, olifanten, strijdwagens en uiterlijk vertoon
 
jhoothaa damf jhooth paasaaree.
false shows and false displays.
valse voorstellingen en vals vertoon.
 
jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa.
The fool does not acknowledge the One who gave this;
De dwaas erkent niet de Ene die dit alles geschonken heeft;
 
naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5||
forgetting the Naam, O Nanak, he will repent in the end. ||5||
De Naam vergetende, Nanak, zal hij uiteindelijk boete doen. ll5ll
 
gur kee mat tooN layhi i-aanay.
Take the Guru's advice, you ignorant fool;
Neem het advies van de Goeroe, jij onnozele dwaas;
 
bhagat binaa baho doobay si-aanay.
without devotion, even the clever have drowned.
zonder toewijding, zijn zelfs de slimsten verdronken.
 
har kee bhagat karahu man meet.
Worship the Lord with heart-felt devotion, my friend;
Aanbid de Heer met oprechte toewijding, mijn vriend;
 
nirmal ho-ay tumHaaro cheet.
your consciousness shall become pure.
je bewustzijn zal puur worden.
 
charan kamal raakho man maahi.
Enshrine the Lord's Lotus Feet in your mind;
Geef de Lotusvoeten van de Heer een toegewijde plaats in je bewustzijn;
 
janam janam kay kilbikh jaahi.
the sins of countless lifetimes shall depart.
De zonden van ontelbare levens zullen wegvloeien. 
 
aap japahu avraa naam japaavhu.
Chant the Naam yourself, and inspire others to chant it as well.
Zing zelf de Naam en inspireer anderen om te zingen.
 
sunat kahat rahat gat paavhu.
Hearing, speaking and living it, emancipation is obtained.
Deze horende, sprekende en levende, wordt emancipatie bereikt.
 
saar bhoot sat har ko naa-o.
The essential reality is the True Name of the Lord.
De essentiŽle realiteit is de Ware Naam van de Heer.
 
sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6||
With intuitive ease, O Nanak, sing His Glorious Praises. ||6||
Met intuitief gemak, O Nanak, zing Zijn Glorierijke Lofzang. ll6ll
 
gun gaavat tayree utras mail.
Chanting His Glories, your filth shall be washed off.
Zijn Glorie zingend, zal al je vuil worden afgespoeld.
 
binas jaa-ay ha-umai bikh fail.
The all-consuming poison of ego will be gone.
Het alles verterende gif van het ego zal verdwijnen.
 
hohi achint basai sukh naal.
You shall become carefree, and you shall dwell in peace.
Je zult zorgeloos worden en in vrede zijn.
 
saas garaas har naam samaal.
With every breath and every morsel of food, cherish the Lord's Name.
Met elke adem en elke kruimel brood, koester de Naam van de Heer.
 
chhaad si-aanap saglee manaa.
Renounce all clever tricks, O mind.
Doe afstand van alle slimme trucs, mijn geest.
 
saaDhsang paavahi sach Dhanaa.
In the Company of the Holy, you shall obtain the true wealth.
In het gezelschap van de Heiligen, zul je de ware rijkdom verkrijgen.
 
har poonjee sanch karahu bi-uhaar.
So gather the Lord's Name as your capital, and trade in it.
Dus verzamel de Naam van de Heer als je kapitaal en handel erin.
 
eehaa sukh dargeh jaikaar.
In this world you shall be at peace, and in the Court of the Lord, you shall be acclaimed.
In deze wereld zul je in vrede zijn en in het Hof van de Heer zul je toegejuicht worden.
 
sarab nirantar ayko daykh.
See the One permeating all;
Zie de Ene die alles doordringt;
 
kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7||
says Nanak, your destiny is pre-ordained. ||7||
Nanak zegt, je lot is voorbestemd. ll7ll
 
ayko jap ayko saalaahi.
Meditate on the One, and worship the One.
Mediteer op de Eenheid, en aanbidt de Eenheid.
 
ayk simar ayko man aahi.
Remember the One, and yearn for the One in your mind.
Herinner de Eenheid, en verlang naar de Eenheid in je geest.
 
aykas kay gun gaa-o anant.
Sing the endless Glorious Praises of the One.
Zing de eindeloos Glorieuze Lofzang van de Eenheid.
 
man tan jaap ayk bhagvant.
With mind and body, meditate on the One Lord God.
Met lichaam en geest, mediteer op de Ene Heer God.
 
ayko ayk ayk har aap.
The One Lord Himself is the One and Only.
De Ene Heer Zelve is de Enige.
 
pooran poor rahi-o parabh bi-aap.
The Pervading Lord God is totally permeating all.
De Doordringende Heer God doordringt alles volledig.
 
anik bisthaar ayk tay bha-ay.
The many expanses of the creation have all come from the One.
De vele uitdijingen van de schepping zijn allemaal uit de Eenheid voort gekomen.
 
ayk araaDh paraachhat ga-ay.
Adoring the One, past sins are removed.
De Eenheid aanbiddende, worden zonden uit het verleden verwijderd.
 
man tan antar ayk parabh raataa.
Mind and body within are imbued with the One God.
Lichaam en geest zijn vanbinnen doordrenkt met de Ene God.
 
gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19||
By Guru's Grace, O Nanak, the One is known. ||8||19||
Bij de Gratie van de Goeroe, O Nanak, zal de Eenheid gekend worden. ll8ll19ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 18

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 20

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl