Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Download : Sukhmani Sahib complete PDF
 
 
Asatpadee - 24
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o.
I worship and adore the Perfect Lord God. Perfect is His Name.
Ik vereer en aanbid de Perfecte Heer God. Perfect is Zijn Naam.
 
naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1||
O Nanak, I have obtained the Perfect One; I sing the Glorious Praises of the Perfect Lord. ||1||
O Nanak, ik heb de Ene Perfecte verkregen; ik zing de Glorieuze Lof van de Perfecte Heer. ||1||
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadie(Acht stappen):
 
pooray gur kaa sun updays.
Listen to the Teachings of the Perfect Guru;
Luister naar het onderricht van de Perfecte Goeroe;
 
paarbarahm nikat kar paykh.
see the Supreme Lord God near you.
zie de Opperste Heer God dicht bij je.
 
saas saas simrahu gobind.
With each and every breath, meditate in remembrance on the Lord of the Universe,
Bij elke ademhaling, denk aan de Heer van het Universum,
 
man antar kee utrai chind.
and the anxiety within your mind shall depart.
en de bezorgdheid in je bewustzijn zal verdwijnen.
 
aas anit ti-aagahu tarang.
Abandon the waves of fleeting desire,
Verlaat de golven der vluchtige verlangens,
 
sant janaa kee Dhoor man mang.
and pray for the dust of the feet of the Saints.
en bid voor het stof van de voeten van de Heiligen.
 
aap chhod bayntee karahu.
Renounce your selfishness and conceit and offer your prayers.
Doe afstand van je zelfzuchtigheid en bedrog en offer je gebeden.
 
saaDhsang agan saagar tarahu.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, cross over the ocean of fire.
In de Saadh Sangat, het Heilig Gezelschap, steek je de vuurzee over.
 
har Dhan kay bhar layho bhandaar.
Fill your stores with the wealth of the Lord.
vul je opslag met de rijkdom van de Heer.
 
naanak gur pooray namaskaar. ||1||
Nanak bows in humility and reverence to the Perfect Guru. ||1||
Nanak buigt in nederigheid en eerbied voor de Perfect Goeroe. ll1ll
 
khaym kusal sahj aanand.
Happiness, intuitive peace, poise and bliss
Geluk, intuitive vrede, evenwicht en gelukzaligheid
 
saaDhsang bhaj parmaanand.
in the Company of the Holy, meditate on the Lord of supreme bliss.
in Heilig Gezelschap, mediteer op de Heer der ultieme gelukzaligheid.
 
narak nivaar uDhaarahu jee-o.
You shall be spared from hell - save your soul!
De hel zal je bespaard worden - red je ziel!
 
gun gobind amrit ras pee-o.
Drink in the ambrosial essence of the Glorious Praises of the Lord of the Universe.
Drink de ambrozijne essentie van de Glorierijke Lofzang van de Heer van het Heelal.
 
chit chitvahu naaraa-in ayk.
Focus your consciousness on the One, the All-pervading Lord
Concentreer je bewustzijn op de Eenheid, de Alles doordringende Heer
 
ayk roop jaa kay rang anayk.
He has One Form, but He has many manifestations.
Hij heeft Een Vorm, maar Hij heeft vele manifestaties.
 
gopaal daamodar deen da-i-aal.
Sustainer of the Universe, Lord of the world, Kind to the poor,
Behoeder van het Universum, Heer van de wereld, Vriendelijk voor armen,
 
dukh bhanjan pooran kirpaal.
Destroyer of sorrow, perfectly Merciful.
Vernietiger van verdriet, volkomen Barmhartig.
 
simar simar naam baaraN baar.
Meditate, meditate in remembrance on the Naam, again and again.
Mediteer, mediteer in herinnering op de Naam, keer op keer.
 
naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||
O Nanak, it is the Support of the soul. ||2||
O Nanak, het is de Steun voor de ziel. ll2ll
 
utam salok saaDh kay bachan.
The most sublime hymns are the Words of the Holy.
De meest sublieme hymnes zijn de Woorden van de Heilige.
 
amuleek laal ayhi ratan.
These are priceless rubies and gems.
Dit zijn onbetaalbare robijnen en edelstenen.
 
sunat kamaavat hot uDhaar.
One who listens and acts on them is saved.
Degene die hiernaar luistert en ernaar handelt is bevrijdt.
 
aap tarai lokah nistaar.
He himself swims across, and saves others as well.
Hij Zelf zwemt naar de overkant, en bevrijdt ook anderen.
 
safal jeevan safal taa kaa sang.
His life is prosperous, and his company is fruitful;
Zijn leven is voorspoedig, en zijn gezelschap is vruchtbaar;
 
jaa kai man laagaa har rang.
his mind is imbued with the love of the Lord.
zijn geest is doordrenkt met de liefde van de Heer.
 
jai jai sabad anaahad vaajai.
Hail, hail to him, for whom the sound current of the Shabad vibrates.
Hulde, hulde aan hem, voor wie de geluidsvibratie van de Shabad(Gods woord) vibreert.
 
sun sun anad karay parabh gaajai.
Hearing it again and again, he is in bliss, proclaiming God's Praises.
Het steeds opnieuw horend, is hij gelukzalig, Gods Lof verkondigend.
 
pargatay gupaal mahaaNt kai maathay.
The Lord radiates from the foreheads of the Holy.
De Heer straalt van de voorhoofden van de Heiligen.
 
naanak uDhray tin kai saathay. ||3||
Nanak is saved in their company. ||3||
Nanak is bevrijdt in hun gezelschap. ll3ll
 
saran jog sun sarnee aa-ay.
Hearing that He can give Sanctuary, I have come seeking His Sanctuary.
Horende dat Hij Geborgenheid kan bieden, ben ik gekomen om Zijn Geborgenheid te vinden.
 
kar kirpaa parabh aap milaa-ay.
Bestowing His Mercy, God has blended me with Himself.
Zijn Genade schenkende, vermengde God mij met Zichzelf.
 
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.
Hatred is gone, and I have become the dust of all.
Haat is weg, en ik ben tot het stof van allen verworden.
 
amrit naam saaDhsang lain.
I have received the Ambrosial Naam in the Company of the Holy.
In Heilig Gezelschap heb ik de Goddelijke Naam ontvangen.
 
suparsan bha-ay gurdayv.
The Divine Guru is perfectly pleased;
De Goddelijke Goeroe is volkomen tevreden;
 
pooran ho-ee sayvak kee sayv.
the service of His servant has been rewarded.
de dienst van Zijn dienaar is beloond.
 
aal janjaal bikaar tay rahtay.
I have been released from worldly entanglements and corruption,
Ik ben bevrijdt van wereldlijke verstrengelingen en corruptie,
 
raam naam sun rasnaa kahtay.
hearing the Lord's Name and chanting it with my tongue.
bij het horen en bezingen met de tong van Gods Naam.
 
kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree.
By His Grace, God has bestowed His Mercy.
Door Zijn Gratie, heeft God zijn Genade verleend.
 
naanak nibhee khayp hamaaree. ||4||
O Nanak, my merchandise has arrived safe and sound. ||4||
Nanak, mijn goederen zijn veilig en gezond aangekomen. ||4||
 
parabh kee ustat karahu sant meet.
Sing the Praises of God, O Saints, O friends,
Heiligen, Vrienden, zing de Lofzang van de Heer,
 
saavDhaan aykaagar cheet.
with total concentration and one-pointedness of mind.
met totale concentratie en gerichtheid van geest.  
 
sukhmanee sahj gobind gun naam.
Sukhmani is the peaceful ease, the Glory of God, the Naam.
Sukhmani is het vreedzame gemak, de Glorie van God, de Naam.
 
jis man basai so hot niDhaan.
When it abides in the mind, one becomes wealthy.
Als het in de geest is genesteld, vaart men wel.
 
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay.
All desires are fulfilled.
Alle verlangens zijn vervuld.
 
parDhaan purakh pargat sabh lo-ay.
One becomes the most respected person, famous all over the world.
Men wordt de meest gerespecteerde persoon, beroemd over de hele wereld.
 
sabh tay ooch paa-ay asthaan.
He obtains the highest place of all.
Men bereikt de hoogste status.
 
bahur na hovai aavan jaan.
He does not come and go in reincarnation any longer.
Men komt en gaat niet langer in reïncarnatie.
 
har Dhan khaat chalai jan so-ay.
One who departs, after earning the wealth of the Lord's Name,
Degene die vertrekt, na het verdienen van de rijkdom van de Heer’s Naam,
 
naanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||
O Nanak, realizes it. ||5||
O Nanak, verwezenlijkt het. ll5ll
 
khaym saaNt riDh nav niDh.
Comfort, peace and tranquility, wealth and the nine treasures;
Troost, vrede en kalmte, rijkdom en de negen schatten;
 
buDh gi-aan sarab tah siDh.
wisdom, knowledge, and all spiritual powers;
wijsheid, kennis, en alle spirituele krachten;
 
bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan.
learning, penance, Yoga and meditation on God;
leren, penetentie, Yoga en meditatie op God;
 
gi-aan saraysat ootam isnaan.
The most sublime wisdom and purifying baths;
de meest sublieme wijsheid en reinigende baden;
 
chaar padaarath kamal pargaas.
the four cardinal blessings, the opening of the heart-lotus;
de vier fundamentele zegeningen, het openen van de hart-lotus;
 
sabh kai maDh sagal tay udaas.
in the midst of all, and yet detached from all;
tenmidden van dit alles, en toch los van alles;
 
sundar chatur tat kaa baytaa.
beauty, intelligence, and the realization of reality;
schoonheid, intelligentie, en de verwezenlijking van realiteit;
 
samadrasee ayk daristaytaa.
to look impartially upon all, and to see only the One
om onpartijdig naar allen te kijken, en alleen de Ene te zien.
 
ih fal tis jan kai mukh bhanay. gur naanak naam bachan man sunay. ||6||
these blessings come to one who, through Guru Nanak, chants the Naam with his mouth, and hears the Word with his ears. ||6||
deze zegeningen komen naar degene die, door Goeroe Nanak, de Naam zingt met zijn mond, en het Woord hoort met zijn oren. ll6ll
 
ih niDhaan japai man ko-ay.
One who chants this treasure in his mind
Degene in wiens bewustzijn deze schat weerklinkt
 
sabh jug meh taa kee gat ho-ay.
in every age, he attains salvation.
in elk tijdperk, bereikt hij verlossing.
 
gun gobind naam Dhun banee.
In it is the Glory of God, the Naam, the chanting of Gurbani.
Hierin ligt de Glorie van God, de Naam, het zingen van Gurbani.
 
simrit saastar bayd bakhaanee.
The Simritees, the Shaastras and the Vedas speak of it.
De Simritees, de Shaastras en de Vedas spreken ervan.
 
sagal mataaNt kayval har naam.
The essence of all religion is the Lord's Name alone.
De essentie van alle religies is de Heer’s Naam alleen.
 
gobind bhagat kai man bisraam.
It abides in the minds of the devotees of God.
Het verblijft in de geesten van de toegewijden van God.
 
kot apraaDh saaDhsang mitai.
Millions of sins are erased, in the Company of the Holy.
Miljoenen zonden worden weggevaagd, in Heilig Gezelschap.
 
sant kirpaa tay jam tay chhutai.
By the Grace of the Saint, one escapes the Messenger of Death.
Door de Gratie van de Heilige, ontsnapt men de Boodschapper der Dood.
 
jaa kai mastak karam parabh paa-ay.
Those, who have such pre-ordained destiny on their foreheads,
Zij, die zulk een voorbestemd lot op hun voorhoofd hebben,
 
saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7||
O Nanak, enter the Sanctuary of the Saints. ||7||
O Nanak, treedt binnen in het Heiligdom van de Heiligen. ll 7ll
 
jis man basai sunai laa-ay pareet.
One, within whose mind it abides, and who listens to it with love
Degene, in wiens bewustzijn het genesteld is, en die er met liefde naar luistert
 
tis jan aavai har parabh cheet.
that humble person consciously remembers the Lord God.
die nederige persoon herinnert zich bewust de Heer God,
 
janam maran taa kaa dookh nivaarai.
The pains of birth and death are removed.
De pijn der dood en geboorte worden verwijderd.
 
dulabh dayh tatkaal uDhaarai.
The human body, so difficult to obtain, is instantly redeemed.
Het menselijk lichaam, zo moeilijk te verkrijgen, wordt ogenblikkelijk verlost.  
 
nirmal sobhaa amrit taa kee baanee.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial is his speech.
Smetteloos puur is zijn reputatie, en ambrozijn zijn spraak.
 
ayk naam man maahi samaanee.
The One Name permeates his mind.
De Ene Naam doordringt zijn bewustzijn.
 
dookh rog binsay bhai bharam.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart.
Verdriet, ziekte, angst en twijfel verdwijnen.
 
saaDh naam nirmal taa kay karam.
He is called a Holy person; his actions are immaculate and pure.
Hij wordt een Heilige persoon genoemd; zijn handelingen zijn onbevlekt en puur.
 
sabh tay ooch taa kee sobhaa banee.
His glory becomes the highest of all.
Zijn glorie is de hoogste van allen.
 
naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24||
O Nanak, by these Glorious Virtues, this is named Sukhmani, Peace of mind. ||8||24||
O Nanak, door deze Prachtige Krachten, wordt dit “Juweel van Vrede” (Sukhmani) genoemd. ||8||24||
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 23

Sukhmani Sahib

 

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl