Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 21
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap.
He possesses all qualities; He transcends all qualities; He is the Formless Lord. He Himself is in Primal Samaadhi.
Hij bezit alle kwaliteiten; Hij overstijgt alle kwaliteiten; Hij is de Vormeloze Heer. Hij Zelf is in Oer Samadhi.
 
aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1||
Through His Creation, O Nanak, He meditates on Himself. ||1||
Middels Zijn Schepping, O Nanak, mediteert Hij op Zichzelf. ll1ll
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
jab akaar ih kachh na daristaytaa.
When this world had not yet appeared in any form,
Toen deze wereld nog geen vorm had,
 
paap punn tab kah tay hotaa.
who then committed sins and performed good deeds?
wie begingen toen zonden en voerden goede daden uit?
 
jab Dhaaree aapan sunn samaaDh.
When the Lord Himself was in Profound Samaadhi,
Toen de Heer Zelf in Diepgaande Samadhi was,
 
tab bair biroDh kis sang kamaat.
then against whom were hate and jealousy directed?
tegen wie waren haat en jaloersheid toen gericht?
 
jab is kaa baran chihan na jaapat.
When there was no color or shape to be seen,
Toen er nog geen kleur en vorm te zien waren,
 
tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat.
then who experienced joy and sorrow?
wie ervoeren toen vreugde en verdriet?
 
jab aapan aap aap paarbarahm.
When the Supreme Lord Himself was Himself All-in-all,
Toen de Opperste Heer God Zichzelf Alles-in alles was,
 
tab moh kahaa kis hovat bharam.
then where was emotional attachment, and who had doubts?
waar was toen emotionele gehechtheid, en wie had toen twijfels?
 
aapan khayl aap varteejaa.
He Himself has staged His own drama;
Hij zelf heeft Zijn eigen drama in scene gezet;
 
naanak karnaihaar na doojaa. ||1||
O Nanak, there is no other Creator. ||1||
O Nanak, er is geen andere Schepper. ll1ll
 
jab hovat parabh kayval Dhanee.
When there was only God the Master,
Toen er alleen God de Meester was,
 
tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee.
then who was called bound or liberated?
wie werd toen gebonden of bevrijd genoemd?
 
jab aykeh har agam apaar.
When there was only the Lord, Unfathomable and Infinite,
Toen er alleen de Heer was, Onmetelijk en Oneindig,
 
tab narak surag kaho ka-un a-utaar.
then who entered hell, and who entered heaven?
wie ging er toen naar de hel, en wie naar de hemel?
 
jab nirgun parabh sahj subhaa-ay.
When God was without attributes, in absolute poise,
Toen God nog zonder attributen was, in absoluut evenwicht,
Toen God zonder attributen was, in absoluut evenwicht,
 
tab siv sakat kahhu kit thaa-ay.
then where was mind and where was matter - where was Shiva and Shakti?
waar waren toen geest en materie, waar waren God en zijn krachten?
 
jab aapeh aap apnee jot Dharai.
When He held His Own Light unto Himself,
Toen Hij Zijn Eigen Licht op Zichzelf richtte,
 
tab kavan nidar kavan kat darai.
then who was fearless, and who was afraid?
wie was toen onverschrokken, en wie was bang?
 
aapan chalit aap karnaihaar.
He Himself is the Performer in His own plays;
Hij treed Zelf op in zijn eigen voorstellingen;
 
naanak thaakur agam apaar. ||2||
O Nanak, the Lord Master is Unfathomable and Infinite. ||2||
O Nanak, de Heer Meester is Onmetelijk en Oneindig. ll2ll
 
abhinaasee sukh aapan aasan.
When the Immortal Lord was seated at ease,
Toen de Onsterfelijke Heer op zijn gemak gezeteld was,
 
tah janam maran kaho kahaa binaasan.
then where was birth, death and dissolution?
waar waren geboorte, dood en ontbinding?
 
jab pooran kartaa parabh so-ay.
When there was only God, the Perfect Creator,
Toen er alleen God was, de Perfecte Schepper,
Toen er alleen God, de Perfecte Schepper, was,
 
tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay.
then who was afraid of death?
wie was er toen bang voor de dood?
 
jab abigat agochar parabh aykaa.
When there was only the One Lord, unmanifest and incomprehensible,
Toen er alleen de Ene Heer was, ongemanifesteerd en onbegrijpelijk,
Toen er alleen de Ene Heer was, niet gemanifesteerd en onbegrijpelijk,
 
tab chitar gupat kis poochhat laykhaa.
then who was called to account by the recording scribes of the conscious and the subconscious?
wie werd er toen opgeroepen aantekening te maken van het bewuste en het onbewuste?
 
jab naath niranjan agochar agaaDhay.
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,
Toen er alleen de Onbevlekte, Ongrijpbare, Onmeetbare Meester was,
 
tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay.
then who was emancipated, and who was held in bondage?
wie was toen geŽmancipeerd en wie werd toen in lijfeigenschap gehouden?
 
aapan aap aap hee acharjaa.
He Himself, in and of Himself, is the most wonderful.
Hij Zelf, in en van Zichzelf, is het prachtigst.  
 
naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3||
O Nanak, He Himself created His Own Form. ||3||
O Nanak, Hij Zelf heeft Zijn Eigen Vorm geschapen. ll3ll
Nanak, Hij Zelf heeft Zijn Eigen Vorm geschapen. ll3ll
 
jah nirmal purakh purakh pat hotaa.
When there was only the Immaculate Being, the Lord of beings,
Toen er alleen dat Onbevlekte Wezen was, de Heer der wezens,
 
tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa.
there was no filth, so what was there to be washed clean?
toen was er geen vuil, dus wat moest er schoongewassen worden?
 
jah niranjan nirankaar nirbaan.
When there was only the Pure, Formless Lord in Nirvaanaa,
Toen er alleen de Pure, Vormeloze Heer in Nirvana was,
 
tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan.
then who was honored, and who was dishonored?
wie werd er toen geŽerd, en wie werd er onteerd?
 
jah saroop kayval jagdees.
When there was only the Form of the Lord of the Universe,
Toen er alleen de Vorm van de Heer van het Heelal was,
 
tah chhal chhidar lagat kaho kees.
then who was tainted by fraud and sin?
wie was er toen bedorven door fraude en zonde?
 
jah jot saroopee jot sang samaavai.
When the Embodiment of Light was immersed in His Own Light,
Toen de Belichaming van Licht versmolten was met Zijn Eigen Licht,
 
tah kiseh bhookh kavan tariptaavai.
then who was hungry, and who was satisfied?
wie had er toen honger en wie was tevreden?
 
karan karaavan karnaihaar.
He is the Cause of causes, the Creator Lord.
Hij is de Oorzaak der oorzaken, de Schepper, de Heer.
 
naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4||
O Nanak, the Creator is beyond calculation. ||4||
O Nanak, de Schepper gaat elke berekening voorbij. ll4ll
 
jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee.
When His Glory was contained within Himself,
Toen Zijn Glorie vervat was in Zichzelf,
 
tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee.
then who was mother, father, friend, child or sibling?
wie was toen moeder, vader, kind, broer of zus?
 
jah sarab kalaa aapeh parbeen.
When all power and wisdom was latent within Him,
Toen alle macht en wijsheid latent in Hem was,
 
tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen.
then where were the Vedas and the scriptures, and who was there to read them?
waar waren toen de Veda's en de geschriften, en wie was er toen om ze te lezen?
 
jab aapan aap aap ur Dhaarai.
When He kept Himself, All-in-all, unto His Own Heart,
Toen Hij Zichzelf behield, Alles-in-alles, in Zijn Eigen Hart,
 
ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai.
then who considered omens to be good or bad?
wie achtte voortekens toen goed of slecht?
 
jah aapan ooch aapan aap nayraa.
When He Himself was lofty, and He Himself was near at hand,
Toen Hij Zelf torenhoog was, en Hij Zelf bij de hand was,
 
tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa.
then who was called master, and who was called disciple?
wie werd toen meester genoemd, en wie leerling?
 
bisman bisam rahay bismaad.
We are wonder-struck at the wondrous wonder of the Lord.
We zijn verwonderd over het wonderlijke wonder van de Heer.
 
naanak apnee gat jaanhu aap. ||5||
O Nanak, He alone knows His own state. ||5||
O Nanak, Hij alleen kent Zijn eigen toestand. ll5ll
 
jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa.
When the Undeceiveable, Impenetrable, Inscrutable One was self-absorbed,
Toen de Onwankelbare, Ondoordringbare, Ondoorgrondelijke Een in Zichzelf verzonken was,
 
oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa.
then who was swayed by Maya?
wie was er toen meegesleept door Maya(Wereldse Illusies)?
 
aapas ka-o aapeh aadays.
When He paid homage to Himself,
Toen Hij eer betoog aan Zichzelf,
 
tihu gun kaa naahee parvays.
then the three qualities were not prevailing.
toen de drie kwaliteiten niet de overhand hadden.
 
jah aykeh ayk ayk bhagvantaa.
When there was only the One, the One and Only Lord God,
Toen er alleen de Ene was, de Ene en Enige Heer God,  
 
tah ka-un achint kis laagai chintaa.
then who was not anxious, and who felt anxiety?
wie was er toen onbezorgd, en wie maakte zich zorgen?
 
jah aapan aap aap patee-aaraa.
When He Himself was satisfied with Himself,
Toen Hijzelf tevreden was met Zichzelf,
 
tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa.
then who spoke and who listened?
wie sprak er toen en wie luisterde?
 
baho bay-ant ooch tay oochaa.
He is vast and infinite, the highest of the high.
Hij is wijds en oneindig, de hoogste van de hoogste.
 
naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6||
O Nanak, He alone can reach Himself. ||6||
O Nanak, Hij alleen kan Zichzelf bereiken. ll6ll
Nanak, Hij alleen kan Zichzelf bereiken. ||6||
 
jah aap rachi-o parpanch akaar.
When He Himself fashioned the visible world of the creation,
Wanneer Hij Zelf de zichtbare wereld van de Schepping vorm gaf,
 
tihu gun meh keeno bisthaar.
he made the world subject to the three dispositions.
onderwierp Hij de wereld aan de drie disposities.
 
paap punn tah bha-ee kahaavat.
Sin and virtue then began to be spoken of.
Men begon te spreken van zonde en deugd.
 
ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat.
Some have gone to hell, and some yearn for paradise.
Sommigen zijn naar de hel gegaan, en anderen hunkeren naar het paradijs.
 
aal jaal maa-i-aa janjaal.
Worldly snares and entanglements of Maya,
Wereldse valstrikken en verwikkeling in Wereldse Illusies,
 
ha-umai moh bharam bhai bhaar.
egotism, attachment, doubt and loads of fear;
zelfzucht, gehechtheid, twijfel en heel veel angst;
 
dookh sookh maan apmaan.
pain and pleasure, honor and dishonor
pijn en plezier, eer en ontering
 
anik parkaar kee-o bakh-yaan.
these came to be described in various ways.
men begon deze op verschillende manieren te beschrijven.
 
aapan khayl aap kar daykhai.
He Himself creates and beholds His own drama.
Hij Zelf schept en houdt Zijn eigen toneelstuk in stand.
 
khayl sankochai ta-o naanak aykai. ||7||
He winds up the drama, and then, O Nanak, He alone remains. ||7||
Hij beŽindigt het drama, en dan, O Nanak, blijft alleen Hij over. ll7ll
 
jah abigat bhagat tah aap.
Wherever the Eternal Lord's devotee is, He Himself is there.
Waar de toegewijde van de Eeuwige Heer ook is, dat is waar Hij Zelf is.
 
jah pasrai paasaar sant partaap.
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saint.
Hij ontvouwt de uitgestrektheid van Zijn schepping voor de glorie van Zijn Heilige.
 
duhoo paakh kaa aapeh Dhanee.
He Himself is the Master of both worlds.
Hij Zelf is de Meester van beide werelden.
 
un kee sobhaa unhoo banee.
His Praise is to Himself alone.
Zijn Lofzang is voor Hem alleen.
 
aapeh ka-utak karai anad choj.
He Himself performs and plays His amusements and games.
Hij speelt Zijn Eigen spel en voert Zijn vermaak uit.
 
aapeh ras bhogan nirjog.
He Himself enjoys pleasures, and yet He is unaffected and untouched.
Hij Zelf geniet, en toch is Hij niet beÔnvloed of aangetast.
 
jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai.
He attaches whomever He pleases to His Name.
Hij hecht wie Hij maar wil aan Zijn Naam.
 
jis bhaavai tis khayl khilaavai.
He causes whomever He pleases to play in His play.
Hij laat wie Hij maar wil Zijn spel spelen.
 
baysumaar athaah agnat atolai.
He is beyond calculation, beyond measure, uncountable and unfathomable.
Hij is berekening voorbij, onmetelijk, ontelbaar en ondoorgrondelijk.
 
ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21||
As You inspire him to speak, O Lord, so does servant Nanak speak. ||8||21||
Als U hem inspireert om te spreken, O Heer, zo spreekt dienaar Nanak. ll8ll21ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 20

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 22

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl