Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Anand Sahib

 
 
See Also : Listen/Download Anand Sahib ( mp3)
               Download Anand Sahib ( nederlands versie in pdf format)
               Listen/Download Katha Anand Sahib ( Prof Darshan Singh Ji)
               - for Complete Katha Go to : http://sikhwisdom.com/download_audio.asp
 
 
“Anand:” the Blissful Hymn, is the name of the scripture, it also means the spiritual-bliss, and the worldly pleasures as well.
‘Anand’: de  lofzang van het innerlijk geluk, is de naam van het geschift. Daarnaast betekent het ook ‘spirituele en wereldse gelukzaligheid.
 
raamkalee mehlaa 3 anand
The Song Of Bliss. Composed by the 3rd  Guru Amardas. It is in the Raag
Raamkalee (Musical-measure named Raamkalee), at the page 917 of the Sikh Spiritual scripture: Guru Granth Sahib
Het Lied van Gelukzaligheid, samengesteld door de derde Guru, Guru Amardas. Het is in de Raag Raamkalee (muzikale regels genaamd Raamkalee) en is terug te vinden op pagina 917 van de Guru Granth Sahib, het heilige boek van de Sikh.

ik-oNkaar satgur parsaad.
One God, The True Guru is the Grace
Eén God, De Ware Guru is de Zegen

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
I am in bliss, 0 my mother, for I have found my True Guru.
Ik ben zo gelukkig, o moeder, want ik heb de Ware Guru gevonden.

satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa.
I have found the True Guru, through perfect harmony, and in my mind are sounds of celebrations.
Ik heb de Ware Guru gevonden, door perfecte harmonie, en in mijn ziel is de klank van groot geluk.

raag ratan parvaar paree-aa shabad gaavan aa-ee-aa.
Fairy like creatures have come to sing “Shabads” in precious raags and their family: musical measures and sub-measures. (God-sent Hymns are being revealed).
Feerieke Wezens zijn gekomen om “Shabads” te zingen in prachtigo raags en hun familie, muzikale regeles en sub-regels. Door God gezonden lofliederen worden geopenbaard.

sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa.
They, within whom God lives, sing the Shabads.
Zij, in wie God woont, zingen de Shabads.

kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1||
Says Nanak, I am in ecstasy, for I have found my True Guru. ||1||
Nanak zegt, ik ben zo gelukkig, want ik heb de Ware Guru gevonden.

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
O my mind, remain always with the Lord.
Oh mijn ziel, blijf altijd bij Har (God).

har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa.
Remain always with the Lord, 0 my mind, and all sufferings will leave you.
Blijf altijd bij Har (God), oh mijn ziel, en je lijden verlaat je.

angiekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
(By remembering Him) He will accept you, and all your affairs will be perfectly arranged.
Door Hem te herinneren, zal hij je accepteren en al je bezigheden perfect voor je regelen.

sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.
Our Master is alI-powerful, so why forget Him from your mind?
Onze Meester is oppermachtig, waarom vergeet je Hem?

kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2||
Says Nanak, 0 my mind, remain always with the Lord. ||2||
Zegt Nanak, 0 mijn ziel, blijf altijd bij Har(God).

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
O my True Master, what is there which is not in Your home?
Oh, Mijn Ware Meester, wat is er dat niet in Jouw Huis is?

ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay.
Everything is in Your home; they receive, to whom You give
Alles is in Jouw Huis, en zij aan wie Jij geeft, ontvangen.

sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay.
Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the mind.
Als iemand altijd Jouw Glorie bezingt, dan woont Jouw Naam in de gedachten van die persoon.

naam jin kai man vasi-aa vaajay shabad ghanayray.
The Shabad sounds for those (ie: they stay in spiritual joy), within whose minds the Naam abides.
De Shabad klinkt voor hen, (met andere woorden, zij verblijven in spirituele blijdschap), bij wie de Naam in de ziel woont. 

kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3||
Says Nanak, 0 my True Master, what is there which is not in Your home?||3||
Nanak zegt, 0 mijn Ware Meester, wat is er dat niet in Jouw Huis is?||3||

saachaa naam mayraa aaDhaaro.
The True Name is my only support.
De Ware Naâm is mijn enige steun.

saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa.
The True Name is my only support; it satisfies all hunger. (Desires have got fulfilled, appeased, I am contented. No more any doubts).
De Ware Naam is mijn enige steun, het stilt al mijn honger. Lust is vervuld, tevreden gesteld, ik ben content. Ik heb geen twijfel meer).

kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa.
It has brought peace and tranquility to my mind; it has fulfilled all my desires.
Het heeft mijn ziel kalm en vredig gemaakt, en al mijn verlangens voldaan.

sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa.
I am forever a sacrifice to the Guru, who possesses such glorious greatness.
(ie: I appreciate such a Guru, who possesses such great qualities, gives His Name to recite and peace of mind, removes or fulfills all desires, gives contentment).
Altijd offer ik mijzelf aan de Guru, die zo Groot en Goed is. Met andere woorden, Ik waardeer een zodanige Guru, die over zulke grote kwaliteiten beschikt, geeft Zijn Naam om te reciteren en gemoedsrust, neemt alle verlangens weg of vervuld deze en brengt tevredenheid.

kahai naanak sunhu santahu shabad Dharahu pi-aaro.
Says Nanak, listen, O Saints; enshrine love for the Shabad. (remember Him always)
Nanak zegt, luister heiligen, hou van de Shabad, herinner Hem altijd. 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||
The True Name is my only support. ||4||
De Ware Naâm is mijn enige steun.

vaajay panch shabad tit ghar sabhaagai.
The Panch Shabad, sound in that blessed house.
De Panch (verkozen) Shabads, klinken en dat gezegende huis. .

ghar sabhaagai shabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa.
In that blessed house (mind), the Shabad sounds; He infuses His almighty power into it.
In dat gezegende huis (de gedachten), klinkt de Shabad; Hij geeft er zijn grote macht aan.

panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa.
Through You, we subdue the five demons (of desire), and slay Death, the torturer.
Door Jou overkomen we de vijf demonen, en verslaan de dood, de folteraar.

Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay.
You have reached your destiny when you are attached to the Lord’s Name.
Je bereikt je bestemming als je met Har’s(God's) Naâm verbonden bent.

kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5||
Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound is within their homes. ||5||
Nanak zegt, zij hebben vrede, in wiens huis de ongespeelde klank klinkt.  
 
saachee livai bin dayh nimaanee.
Without the true love of devotion, the body is without honour.
Zonder de ware liefde van toewijding is het lichaam zonder eer.
 
dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa.
The body is dishonored without devotional love; what can the poor wretches do?
Het lichaam is onteerd zonder toegewijde liefde; wat kunnen de arme stakkers doen?
 
tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa.
No one except You is all-powerful; please bestow Your Mercy, O Lord of all nature.
Niemand behalve U is almachtig; alstublieft wees genadig, oh Heer van alle naturen.
 
ays na-o hor thaa-o naahee shabad laag savaaree-aa.
There is no place of rest, other than the Name; attached to the Shabad, we are embellished with beauty.
Er is geen andere rustplaats behalve de Naam; verbonden met de Shabad zijn we opgesmukt met schoonheid.
 
kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6||
Says Nanak, without devotional love, what can the poor wretches do? ||6||
Nanak zegt: zonder toegewijde liefde, wat kunnen de arme stakkers doen? ||6||
 
aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa.
Bliss, bliss - everyone talks of bliss; but bliss is known only through the Guru.
Zaligheid, zaligheid, iedereen praat over zaligheid; maar zaligheid komt alleen door de Guru. 
 
jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa.
Eternal bliss in known only through the Guru, when the Beloved Lord grants His Grace.
Eeuwige zaligheid komt alleen door de Goeroe, als de Geliefde Heer aan zijn wens voldoet.
 
kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa.
Granting His Grace, He cuts away our sins; He blesses us with the healing ointment of spiritual wisdom.
Door Zijn gunsten te verlenen haalt Hij onze zonden weg; Hij zegent ons met de genezende zalf van spirituele wijsheid.
 
andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa shabad sachai savaari-aa.
Those who eradicate attachment from within themselves, are adorned with the Shabad, the Word of the True Lord.
Zij die de verbondenheid met zichzelf uitroeien, zijn gesierd met de Shabad, het Woord van de Ware Heer.
 
kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7||
Says Nanak, this alone is bliss - bliss which is known through the Guru. ||7||
Nanak zegt: dit alleen is zaligheid, zaligheid die komt door de Goeroe. ||7||
 
baabaa jis too deh so-ee jan paavai.
O Baba, he alone receives it, unto whom You give it.
Oh Baba, hij alleen ontvangt het, aan wie U het geeft.
 
paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa.
He alone receives it, unto whom You give it; what can the other poor wretched beings do?
Hij alleen ontvangt het, aan wie U het geeft; wat kunnen de andere arme stakkers doen?
 
ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa.
Some are deluded by doubt, wandering in the ten directions; some are adorned with attachment to the Naam.
Sommigen zijn misleid door twijfel, dwalen naar de tien richtingen; sommigen zijn gesierd door verbinding met de Heer.
 
gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay.
By Guru's Grace, the mind becomes immaculate and pure, for those who follow God's Will.
Door de gunst van de Goeroe wordt de geest vlekkeloos en puur, voor diegenen die de wil van God volgen.
 
kahai naanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8||
Says Nanak, he alone receives it, unto whom You give it, O Beloved Lord. ||8||
Nanak zegt: hij alleen ontvangt het, aan wie U het geeft, oh Geliefde Heer. ||8||
 
aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee.
Come, Beloved Saints, let us speak the Unspoken Speech of the Lord (meditate).
Kom, Geliefde Heiligen, laat ons het Ongesproken Woord van de Heer spreken(mediteer).
 
karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai.
How can we speak the Unspoken Speech of the Lord? Through which door will we find Him?
Hoe kunnen we het Ongesproken Woord van de Heer spreken? Door welke deur zullen we Hem vinden?
 
tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai.
Surrender body, mind, wealth, and everything to the Guru; obey the Order of His Will, and you will find Him.
Geef lichaam, geest, rijkdom en alles aan de Goeroe; gehoorzaam aan de orders van Zijn wil en u zult Hem vinden.
 
hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee.
Obey the Hukam of the Guru's Command, and sing the True Word of His Bani.
Gehoorzaam aan de Hukam van Guru zijn bevel en zing het Ware Woord van Zijn Bani.
 
kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9||
Says Nanak, listen, O Saints, and speak the Unspoken Speech (meditate) of the Lord. ||9||
Nanak zegt: luister, oh Heiligen, en spreek het Ongesproken Woord van de Heer (mediteer). ||9||
 
ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa.
O fickle mind, through cleverness, no one has found the Lord.
Oh veranderlijke geest, door intelligentie heeft nog niemand de Heer gevonden.
 
chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa.
Through cleverness, no one has found Him; listen, O my mind.
Door intelligentie heeft niemand Hem gevonden; luister, oh mijn geest.
 
ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa.
This Maya (worldly things) is so fascinating; because of it, people wander in doubt.
Deze Maya (de wereldse zaken) is zo boeiend; hierdoor dwalen mensen rond in twijfel.
 
maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa.
This fascinating Maya was created by the One who has administered this potion.
Deze boeiende Maya is geschapen door Hij, die deze drank heeft beheerd.
 
kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa.
I am a sacrifice to the One (Appreciation, to Him) who has made emotional attachment sweet.
Ik ben een offer aan Hem (respect voor hem), die emotionele verbondenheid zoet heeft gemaakt.
 
kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10||
Says Nanak, O fickle mind, no one has found Him through cleverness. ||10||
(You think yourself very smart, but God has so involved you in the world that you have lost all your wisdom, and you do not realize the truth. Understand it, God can be reached – Understood, only by remembering Him)
||10||
Nanak zegt: oh veranderlijke geest, niemand heeft Hem door intelligentie gevonden. (Je denkt dat je erg slim bent, maar God heeft je zo in de wereld betrokken, dat je al je wijsheid bent verloren en daardoor realiseer je de waarheid niet. Begrijp dit, je kan God bereiken – begrepen, alleen door hem te herinneren) ||10||
 
ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay.
O beloved mind, contemplate the True Lord forever.
Oh geliefde geest, overweeg de Ware Heer voor altijd.
 
ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay.
This family which you see shall not go along with you.
Deze familie die U ziet zal niet met U meegaan.
 
saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai.
They shall not go along with you, so why do you focus your attention on them?
Zij zullen niet met U meegaan, dus waarom richt U Uw aandacht op hen?
 
aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai.
Don't do anything that you will regret in the end.
Doe niets, waarvan u later spijt zult hebben.
 
satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay.
Listen to the Teachings of the True Guru - these shall go along with you.
Luister naar de lessen van de Ware Goeroe, deze zullen met u meegaan.
 
kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11||
Says Nanak, O beloved mind, contemplate the True Lord forever. ||11||
Nanak zegt: oh geliefde geest, overweeg de Ware Heer voor altijd. ||11||
 
agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
O inaccessible and unfathomable Lord, Your limits cannot be found.
Oh ontoegankelijke en onbegrijpelijke Heer, Uw grenzen kunnen niet gevonden worden.
 
anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay.
No one has found Your limits; only You Yourself know.
Niemand heeft Uw grenzen gevonden; alleen Uzelf weet het.
 
jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay.
All living beings and creatures are Your play; how can anyone describe You?
Alle levende wezens en schepsels zijn uw spel; hoe kan iemand U beschrijven?
 
aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa.
You speak, and You gaze upon all; You created the Universe.
U spreekt en U kijkt over allen; U heeft het universum gecreëerd.
 
kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12||
Says Nanak, You are forever inaccessible; Your limits cannot be found. ||12||
Nanak zegt: U bent voor altijd ontoegankelijk; Uw grenzen kunnen niet gevonden worden. ||12||
 
sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa.
The angelic beings and the silent sages search for the “Amrit” - Ambrosial Nectar; this Amrit is obtained from the Guru.
De engelachtige wezens en de stille sages zoeken naar het heilige water (Amrit); deze Amrit is verkregen van de Guru.
 
paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa.
This Amrit is obtained, when the Guru grants His Grace; He enshrines the True Lord within the mind.
Deze Amrit wordt verkregen, als de Goeroe Zijn Zegen geeft; Hij legt de Ware Heer vast in de geest.
 
jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa.
All living beings and creatures were created by You; only some come to see the Guru, and seek His blessing.
Alle levende wezens en schepsels zijn geschapen door U; alleen enkelen komen om de Goeroe te zien en zoeken zijn zegen.
 
lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa.
Their greed, avarice and egotism are dispelled, and the True Guru seems sweet.
Hun hebzucht, gierigheid en egoïsme zijn verjaagd en de Ware Goeroe blijkt zoet.
 
kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13||
Says Nanak, those with whom the Lord is pleased, obtain the Amrit, through the Guru. ||13||
Nanak zegt: diegenen waarmee de Heer tevreden is, verkrijgen de Amrit, door de Goeroe. ||13||
 
bhagtaa kee chaal niraalee.
The lifestyle of the devotees is unique and distinct.
De levensstijl van de toegewijden is uniek en afwijkend.
 
chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa.
The devotees' lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path (of Bhagtee: worship – recitation of His Name.)
De levensstijl van de toegewijden is uniek en afwijkend; zij volgen het meest moeilijk pad (van Bhagtee, van aanbidding en opzeggen van Zijn Naam).
 
lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa.
They renounce greed, avarice, egotism and desire; they do not talk too much.
Zij doen afstand van hebzucht, gierigheid, egoïsme en verlangen; zij praten niet te veel.
 
khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa.
The path they take is sharper than a two-edged sword, and finer than a hair. (i.e. very difficult.)
Het pad dat zij nemen is scherper dan een tweekantig zwaard en fijner dan een haar (met andere woorden, erg moeilijk). 
 
gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee.
By Guru's Grace, they shed their selfishness and conceit; their hopes are merged in the Lord.
Met de gunst van Goeroe, werpen zij hun egoïsme en zelfgenoegzaamheid af; hun hoop is samengevoegd in de Heer.
 
kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14||
Says Nanak, the lifestyle of the devotees, in each and every age, is unique and distinct. ||14||
Nanak zegt: de levensstijle van de toegewijden, in elke leeftijd, is uniek en afwijkend. ||14||
 
ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray.
As You make me walk, so do I walk, O my Lord and Master; what else do I know of Your Glorious Virtues?
Als U me laat lopen, loop ik, oh mijn Heer en Meester; wat weet ik anders van Uw Glorierijke Deugden?
 
jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay.
As You cause them to walk (act), they walk - You have placed them on the Path.
Als U ze laat lopen (doen), lopen ze; U heeft hen op het Pad geplaatst.
 
kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay.
In Your Mercy, You attach them to the Naam; they meditate forever on the Lord, Har, Har. (Har-e: Haree, means God, they recite the Name of God).
Met Uw zegen verbindt U hen tot de Naam; zij mediteren voor altijd op de Heer, Har, Har. (Har-e: Haree betekent God, zij reciteren de Naam van God).
 
jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay.
Those whom You cause to listen to Your sermon, find peace in the Gurdwara, the Guru's Gate.
Zij die U naar Uw preek laat luisteren, vinden rust in de Gurdwara, de poort van de Goeroe.
 
kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15||
Says Nanak, O my True Lord and Master, you make us walk according to Your Will. ||15||
Nanak zegt: oh mij Ware Heer en Meester, U laat ons lopen naar Uw Wil. ||15||
 
ayhu sohilaa shabad suhaavaa.
This song of praise is the Shabad, the most beautiful Word of God.
Dit lied van lof is de Shabad, het mooiste Woord van God.
 
sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa.
This beauteous Shabad is the everlasting song of praise, spoken by the True Guru.
Deze mooie Shabad is het eeuwigdurende lied van lof, gesproken door de Ware Guru. 
 
ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa.
This is enshrined in the minds of those who are so pre-destined (blessed) by the Lord.
Dit is vastgelegd in de geest van diegenen die gedoemd (gezegend) zijn door de Heer.
 
ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa.
Some wander around, babbling on and on, but none obtain Him by babbling.
Sommigen dwalen rond, babbelend, maar niemand verkrijgt Hem door te babbelen.
 
kahai naanak shabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16||
Says Nanak, the Shabad, this song of praise, has been spoken by the True Guru. ||16||
Nanak zegt: de Shabad, dit lied van lof, is gesproken door de Ware Guru. ||16||
 
pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa.
Those humble beings who meditate on the Lord become pure.
De nederige wezens die mediteren op de Heer, worden puur.
 
har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa.
Meditating on the Lord, they become pure; as Gurmukh, they meditate on Him.
Mediterend op de Heer, worden zij puur; als Gurmukh, zij mediteren op Hem.
 
pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa.
They are pure, along with their mothers, fathers, family and friends; all their companions are pure as well.
Zij zijn puur, samen met hun moeders, vaders, familie en vrienden; al hun metgezellen zijn ook puur.
 
kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa.
Pure are those who speak, and pure are those who listen; those who enshrine it within their minds are pure.
Puur zijn zij die spreken, en puur zijn zij die lusiteren; diegenen die vastleggen in hun geest zijn puur.
 
kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17||
Says Nanak, pure and holy are those who, as Gurmukh, meditate on the Lord, Har, Har. ||17||
Nanak zegt: puur en heilig zijn zij die, als Gurmukh, mediteren op de Heer, Har, Har. ||17||
 
karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay.
By religious rituals, intuitive poise is not found; without intuitive poise, skepticism does not depart.
Door religieuze rituelen wordt intuïtief evenwicht niet gevonden en sceptischisme vertrekt niet.
 
nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay.
Skepticism does not depart by contrived actions; everybody is tired of performing these rituals.
Sceptisisme verdwijnt niet door gecombineerde acties; iedereen is moe van het uitvoeren van deze rituelen.
 
sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay.
The soul is polluted by skepticism; how can it be cleansed?
De ziel is vervuild met sceptisisme; hoe kan het gezuiverd worden?
 
man Dhovahu shabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay.
Wash your mind by attaching it to the Shabad, and keep your consciousness focused on the Lord.
Was je ziel door het te verbinden met de Shabad en blijf je concentreren op de Heer.
 
kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18||
Says Nanak, by Guru's Grace, intuitive poise is produced, and this skepticism is dispelled. ||18||
Nanak zegt: door de gunst van Guru wordt intuïtief evenwicht gevonden en wordt sceptisisme verjaagd. ||18||
 
jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
Inwardly polluted, and outwardly pure.
Binnenwaarts vervuild en klaarblijkelijk puur.
 
baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa.
Those who are outwardly pure and yet polluted within, lose their lives in the gamble(uselessly).
Zij die klaarblijkelijk puur zijn en toch vervuild van binnen, verliezen hun levens in het gokken(zinloos).
 
ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa.
They contract this terrible disease of desire, and in their minds, they forget about dying.
Zij krijgen deze vreselijke ziekte van verlangen en in hun geest denken ze niet meer over sterven.
 
vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa.
In the Vedas, the ultimate objective is the Naam, the Name of the Lord; but they do not hear this, and they wander around like demons.
In de Vedas is het ultieme doel de Naam, de naam van de Heer; maar zij horen dit niet en zij dwalen rond als demonen.
 
kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19||
Says Nanak, those who forsake Truth and cling to falsehood, lose their lives in the gamble. ||19||
Nanak zegt: zij die de Waarheid in de steek laten en zich vasthouden aan onwaarheden, verliezen hun levens in het gokken. ||19||
 
jee-ahu nirmal baahrahu nirmal.
Inwardly pure, and outwardly pure.
Binnenwaarts puur en klaarblijkelijk puur.
 
baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee.
Those who are outwardly pure and also pure within, through the Guru, perform good deeds.
Zij die klaarblijkelijk puur zijn en ook puur van binnen zijn, door de Goeroe, doen goede daden.
 
koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee.
Not even an iota of falsehood touches them; their hopes are absorbed in the Truth.
Nog geen puntje onwaarheid raakt hen; hun hoop is te vinden in de Waarheid.
 
janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray.
Those who earn the jewel of this human life, are the most excellent of merchants.
Zij die het juweel van dit menselijk leven verdienen, zijn de beste handelaars.
 
kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20||
Says Nanak, those whose minds are pure, abide with the Guru forever. ||20||
Nanak zegt: zij van wie de geest puur is, verblijven voor altijd met de Goeroe. ||20||
 
jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai.
If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh
Als een Sikh naar de Goeroe gaat met oprecht vertrouwen, als Sunmukh
 
hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay.
- if a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh, his soul abides with the Guru.
Als een Sikh naar de Guru gaat met oprecht vertrouwen, als Sunmukh, verblijft zijn ziel bij de Guru. 
 
gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay.
Within his heart, he meditates on the lotus feet of the Guru; deep within his soul, he contemplates Him.
In zijn hart mediteert hij op de lotus voeten van de Goeroe; diep in zijn ziel, denkt hij aan Hem.
 
aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay.
Renouncing selfishness and conceit, he remains always on the side of the Guru; he does not know anyone except the Guru.
Door afstand te doen van egoïsme en zelfgenoegzaamheid blijft hij altijd aan de kant van de Guru; hij kent niemand anders dan de Guru. 
 
kahai naanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21||
Says Nanak, listen, O Saints: such a Sikh turns toward the Guru with sincere faith, and becomes sunmukh. ||21||
Nanak zegt: luister, oh Heiligen: zo een Sikh gaat naar de Goeroe met oprecht vertrouwen en wordt Sunmukh. ||21||
 
jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
One who turns away from the Guru, and becomes baymukh - without the True Guru, he shall not find liberation.
Iemand die zich afwendt van de Guru en Baymukh wordt – zonder de Guru – zal geen vrijheid vinden.
 
paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay.
He shall not find liberation anywhere else either; go and ask the wise ones about this.
Hij zal ook nergens anders vrijheid vinden; ga, en vraag de wijzen maar.
 
anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay.
He shall wander through countless incarnations; without the True Guru, he shall not find liberation.
Hij zal ronddwalen door ontelbare incarnaties; zonder de Ware Goeroe zal hij geen vrijheid vinden.
 
fir mukat paa-ay laag charnee satguroo shabad sunaa-ay.
But liberation is attained, when one is attached to the feet of the True Guru, chanting the Word of the Shabad.
Maar vrijheid is bereikt als iemand verbonden is met de voeten van de Ware Guru, het Woord van de Shabad zingend.
 
kahai naanak veechaar daykhhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22||
Says Nanak, contemplate this and see, that without the True Guru, there is no liberation. ||22||
Nanak zegt: overweeg dit en zie, dat er geen vrijheid is zonder de Ware Goeroe. ||22||
 
aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
Come, O beloved Sikhs of the True Guru, and sing the True Word of His Bani.
Kom, oh geliefde Sikhs van de Ware Goeroe en zing het Ware Woord van Zijn Bani.
 
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee.
Sing the Guru's Bani, the supreme Word of Words.
Zing de Bani van de Goeroe, het opperste Woord der Woorden.
 
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee.
Those who are blessed by the Lord's Glance of Grace - their hearts are imbued with this Bani.
Zij die gezegend zijn door de Blik van Gunst van de Heer, hun harten zijn doordrongen met deze Bani.
 
peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee.
Drink in this Ambrosial Nectar, and remain in the Lord's Love forever; meditate on the Lord, the Sustainer of the world.
Drink deze Ambrozijn Nectar en blijf voor altijd in de Liefde van de Heer; mediteer op de Heer, de Ondersteuner van de wereld.
 
kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23||
Says Nanak, sing this True Bani forever. ||23||
Nanak zegt: zing deze Ware Bani voor altijd. ||23||
 
satguroo binaa hor kachee hai banee.
Without the True Guru, other songs are false.
Zonder de Ware Goeroe zijn andere liederen fout.
 
banee ta kachee satguroo baajhahu hor kachee banee.
The songs are false without the True Guru; all other songs are false.
De liederen zijn fout zonder de Ware Goeroe; alle andere liederen zijn fout.
 
kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee.
The speakers are false, and the listeners are false; those who speak and recite are false.
De sprekers zijn fout en de luisteraars zijn fout; zij die spreken en reciteren zijn fout.
 
har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee.
They may continually chant, 'Har, Har' with their tongues, but they do not know what they are saying. (They are hypocrites, do not practice what they preach).
Zij mogen dan constant Har, Har (God, God) zingen met hun tongen, maar ze weten niet waar ze het over hebben. (Zij zijn hypocriet en doen niet in de praktijd wat zij prediken)
 
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee.
Their consciousness is lured by Maya; they are just reciting mechanically.
Hun bewustzijn is gelokt door de Maya; ze reciteren gewoon mechanisch.
 
kahai naanak satguroo baajhahu hor kachee banee. ||24||
Says Nanak, without the True Guru, other songs are false. ||24||
Nanak zegt: zonder de Ware Goeroe zijn andere liederen fout. ||24||
 
gur kaa shabad ratann hai heeray jit jarhaa-o.
The Word of the Guru's Shabad is a jewel, studded with diamonds.
Het Woord van de Shabad van de Goeroe is een juweel, belegd met diamanten.
 
shabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o.
The mind which is attached to this jewel, merges into the Shabad.
De geest die verbonden is met dit juweel smelt samen in de Shabad.
 
shabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o.
One whose mind is attuned to the Shabad, enshrines love for the True Lord.
Iemand wiens geest afgestemd is op de Shabad, legt zijn liefde voor de Ware Heer vast.
 
aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay.
He Himself is the diamond, and He Himself is the jewel; one who is blessed, understands its value.
Hij Zelf is de diamant en Hij Zelf is het juweel; iemand die gezegend is, begrijpt zijn waarde.
 
kahai naanak shabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25||
Says Nanak, the Shabad is a jewel, studded with diamonds. (Shabad is precious: with great spiritual qualities)||25||
Nanak zegt: de Shabad is het juweel, belegd met diamanten. (Shabad is zeer kostbaar: met grote spirituele kwaliteiten) ||25||
 
siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.
He Himself created Shiva and Shakti, mind and matter; the Creator subjects them to His Command.
Hij Zelf heeft Shiva en Shakti gecreeerd, geest en materiaal; de Schepper maakt hen doel van Zijn Bevel. 
 
hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay.
Enforcing His Order, He Himself sees all. How rare are those who, as Gurmukh, come to know Him.
Het afdwingen van Zijn Orde, Hij Zelf ziet alles. Hoe zeldzaam zijn hen die hem leren kennen zoals Gurmukh.
 
torhay banDhan hovai mukat shabad man vasaa-ay.
They break their bonds, and attain liberation; they enshrine the Shabad within their minds.
Zij breken hun banden en bereiken vrijheid; leggen de Shabad vast in hun geest.
 
gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay.
Those whom the Lord Himself makes Gurmukh, lovingly focus their consciousness on the One Lord.
Zij die de Heer Zelf Gurmukh maakt, focussen hun bewustzijn liefdevol op de Enige Heer.
 
kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26||
Says Nanak, He Himself is the Creator; He Himself reveals the Hukam (Will) of His Command. ||26||
Nanak zegt: Hij Zelf is de Schepper; Hij Zelf openbaart de Hukam (Bevel) van Zijn Commando. ||26||
 
simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they do not know the true essence of reality.
De Simritees en de Shaastras discrimineren tussen goed en kwaad, maar ze kennen de ware essentie van de realiteit niet.
 
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee.
They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not know the true essence of reality.
Zij kennen de ware essentie van de realiteit niet zonder de Goeroe; zij kennen de ware essentie van de realiteit niet.
 
tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee.
The world is asleep in the three modes (virtue, vile, ego) and doubt; it passes the night of its life sleeping. (Three faceted world – 1. Sato: truthfulness, saint-hood, virtues. 2. Tamo: dark aspects, viles, falsehood, backbiting, meanness etc. 3. Rajo: kingly characters - ego, boasting, talking tall etc. The people are wasting lives by not rising above these 3 aspects of the world).
De wereld slaapt in de drie wijzen (deugd, vile, ego) en twijfel; het gaat slapend de nacht van zijn leven voorbij. (De wereld is in drie facetten in te delen – 1. Sato: waarachtigheid, heilige personen en deugden. 2 Tamo: donkere aspecten, viles, onwaarheid, geroddel, gierigheid enz. 3. Rajo: koninklijke personages - ego, opschepperij, grootspraak enz. De mensen verspillen hun levens door zich niet te verheffen boven deze 3 aspecten van de wereld).
 
gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee.
Those humble beings remain awake and aware, within whose minds, by Guru's Grace, the Lord abides; they chant the Ambrosial Word of the Guru's Bani.
Die nederige wezens in wiens geest, bij de zegen van de Guru, de Heer verblijft, blijven wakker en bewust. Zij prevelen het Ambrozijnen Woord van de Bani van de Guru.
 
kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27||
Says Nanak, they alone obtain the essence of reality, who night and day remain lovingly absorbed in the Lord; they pass the night of their life awake and aware. ||27||
Nanak zegt: alleen zij verkrijgen de essentie van de realiteit, alleen zij die nacht en dag liefde vol geabsorbeerd blijven in de Heer. Zij komen de nacht van hun leven wakker en bewist door. ||27||
 
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
He nourished us in the mother's womb; why forget Him from the mind?
Hij voedt ons in de baarmoeder; waarom vergeten we Hem met de geest?
 
manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay.
Why forget from the mind such a Great Giver, who gave us sustenance in the fire of the womb?
Waarom vergeten we zo een Groot Gever met de geest, die ons voedde in het vuur van de baarmoeder?
 
os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay.
Nothing can harm one, whom the Lord inspires to embrace His Love.
Niets kan iemand die de Heer inspireert om zijn Liefde te omarmen kwaad doen.
 
aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai.
He Himself is the love, and He Himself is the embrace; the Gurmukh contemplates Him forever.
Hij Zelf is de Liefde en Hij Zelf is de Omarming; de Gurmukh overweegt Hem voor eeuwig.
 
kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28||
Says Nanak, why forget such a Great Giver from the mind? ||28||
Nanak zegt: waarom vergeten we zo een Groot Gever met de geest? ||28||
 
jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
As is the fire within the womb, so is Maya outside. (Fire outside - Attachment with the worldly things after birth, or greed of the people already in the world.)
Zoals het vuur in de baarmoeder is, zo is Maya buiten. (Vuur buiten – Gehechtheid met de wereldse dingen na de geboorte, of hebzucht van de mensen die al in de wereld zijn)
 
maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa.
The fire of Maya is one and the same; the Creator has staged this play.
Het vuur van Maya is één en hetzelfde; de Schepper heeft zijn spel opgevoerd.
 
jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa.
According to His Will, the child is born, and the family is very pleased.
Naar Zijn Wil, wordt het kind geboren en de familie is erg tevreden.
 
liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa.
Love for the Lord wears off, and the child becomes attached to desires; the script of Maya runs its course.
Liefde voor de Heer vermindert en het kind raakt verbonden aan verlangens, het script van Maya wordt in werking gesteld.
 
ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa.
This is Maya, by which the Lord is forgotten; emotional attachment and love of duality well up.
Dit is Maya, bij wie de Heer is vergeten; emotionele verbondenheid en liefde voor dualiteit welt op.
 
kahai naanak gur parsaadee jinaa liv laagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29||
Says Nanak, by Guru's Grace, those who enshrine love for the Lord find Him, in the midst of Maya. ||29||
Nanak zegt: bij de Zegen van de Goeroe, diegenen die de liefde voor de Heer vastleggen vinden Hem, in het midden van Maya. ||29||
 
har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay.
The Lord Himself is priceless; His worth cannot be estimated.
De Heer Zelf is prijsloos; Zijn waarde kan niet geschat worden.
 
mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay.
His worth cannot be estimated, even though people have grown weary of trying.
Zijn waarde kan niet geschat worden, ondanks dat mensen vermoeid zijn geworden van het proberen.
 
aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay.
If you meet such a True Guru, offer your head to Him; your selfishness and conceit will be eradicated from within.
Als je zo een Ware Goeroe ontmoet, biedt dan je hoofd aan Hem aan; je egoïsme en zelfgenoegzaamheid zullen van binnen uit uitgeroeid worden.
 
jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay.
Your soul belongs to Him; remain united with Him, and the Lord will come to dwell in your mind.
Je ziel behoort Hem toe; blijf verbonden met Hem en de Heer zal komen om stil te blijven staan in je geest.
 
har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30||
The Lord Himself is priceless; very fortunate are those, O Nanak, who attain to the Lord. ||30||
De Heer Zelf is prijsloos; zeer gelukkig zijn zij, oh Nanak, die de Heer bereiken. ||30||
 
har raas mayree man vanjaaraa.
The Lord is my capital; my mind is the merchant. (ie: My trade is remembering God, chanting His Name is my business).
De Heer is mijn kapitaal; mijn geest is de handelaar. (met andere woorden: Mijn handel is het herinneren van God, chanting Zijn naam is mijn bedrijf)
 
har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee.
The Lord is my capital, and my mind is the merchant; through the True Guru, I know my capital.
De Heer is mijn kapitaal en mijn geest is de handelaar; door de Ware Goeroe ken ik mijn kapitaal.
 
har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee.
Meditate continually on the Lord, Har, Har, O my soul, and you shall collect your profits daily. ( ie: every day make bargain of this human life.)
Mediteer continu op de Heer, Har, Har, oh mijn ziel, en je zal je winst dagelijks ontvangen. (met andere woorden: Maak elke dag de beste deal in dit menselijke leven).
 
ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa.
This wealth is obtained by those who are pleasing to the Lord's Will.
Deze rijkdom is verkregen door hen die de Wil van de Heer volgen.
 
kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31||
Says Nanak, the Lord is my capital, and my mind is the merchant. ||31||
Nanak zegt: de Heer is mijn kapitaal en mijn geest is de handelaar. ||31||
 
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
O my tongue, you are engrossed in other tastes, but your thirsty desire is not quenched.
Oh mijn tong, je bent in beslag genomen door andere smaken, maar je dorstige verlangen is gedoofd.
 
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay.
Your thirst shall not be quenched by any means, until you attain the subtle essence of the Lord.
Je dorst zal niet gedoofd worden totdat je de subtiele essentie van de Heer bereikt.
 
har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay.
If you do obtain the subtle essence of the Lord, and drink in this essence of the Lord, you shall not be troubled by desire again.
Als je de subtiele essentie van de Heer bereikt en drinkt in essentie van de Heer, zul je niet meer lastig gevallen worden door verlangen.
 
ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay.
This subtle essence of the Lord is obtained by good karma, when one comes to meet with the True Guru.
Deze subtiele essentie van de Heer is verkregen door goed karma, als iemand de Ware Goeroe ontmoet.
 
kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32||
Says Nanak, all other tastes and essences are forgotten, when the Lord comes to dwell within the mind. ||32||
Nanak zegt: alle andere smaken en essenties zijn vergeten als de Heer komt om zich in je geest vast te leggen. ||32||
 
ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
O my body, the Lord infused His Light into you, and then you came into the world.
Oh mijn lichaam, de Heer heeft Zijn Licht in je gebracht, toen kwam je ter wereld.
 
har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa.
The Lord infused His Light into you, and then you came into the world.
De Heer heeft Zijn Licht in je gebracht, toen kwam je ter wereld.
 
har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa.
The Lord Himself is your mother, and He Himself is your father; He created the created beings, and revealed the world to them.
De Heer Zelf is je moeder en Hij Zelf is je vader; Hij schiep de geschapen wezens en toonde hen de wereld.
 
gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa.
By Guru's Grace, some understand, and then it's a show; it seems like just a show.
Sommigen begrijpen door de Gunst van Goeroe, dan is het een show, het lijkt net een show.
 
kahai naanak sarisat kaa mool rachi-aa jot raakhee taa too jag meh aa-i-aa. ||33||
Says Nanak, He laid the foundation of the Universe, and infused His Light, and then you came into the world. ||33||
Nanak zegt: Hij heeft de fundering van het Universum gelegd en Zijn Licht ingebracht en toen kwam je ter wereld. ||33||
 
man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
My mind has become joyful, hearing of God's coming.
Mijn geest is blij geworden toen ik hoorde van het komen van God.
 
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa.
Sing the songs of joy to welcome the Lord, O my companions; my household (mind) has become the Lord's Mansion..
Zing de vreugdeliederen om de Heer welkom te heten, oh mijn companionen; mijn huishouden (gedachten) is het Herenhuis van de Heer.
 
har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay.
Sing continually the songs of joy to welcome the Lord, O my companions, and sorrow and suffering will not afflict you.
Zing constant de vreugdeliederen om de Heer welkom te heten, oh mijn companionen en verdriet en lijden zullen je niet treffen.
 
gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay.
Blessed is that day, when I am attached to the Guru's feet and meditate on my Husband Lord.
Gezegend is die dag, wanneer ik verbonden ben met de voeten van de Goeroe en mediteer op mijn Echtgenoot Heer.
 
anhat banee gur shabad jaanee har naam har ras bhogo.
I have come to know the unstruck sound current and the Word of the Guru's Shabad; I enjoy the sublime essence of the Lord, the Lord's Name.
Ik ben gekomen om de huidige ongeslagen geluiden te leren en het Woord van de Goeroe Zijn Shabad; Ik geniet van de sublieme essentie van de Heer, de Naam van de Heer.
 
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||
Says Nanak, God Himself has met me; He is the Doer, the Cause of causes. ||34||
Nanak zegt: God Zelf heeft mij ontmoet; Hij is de Doener, de Oorzaak van oorzaken. ||34||
 
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
O my body, why have you come into this world? What actions have you committed?
Oh mijn lichaam, waarom ben je in deze wereld gekomen? Wat heb je gedaan?
 
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
And what actions have you committed, O my body, since you came into this world?
En wat heb je gedaan, oh mijn lichaam, sinds je in deze wereld gekomen bent?
 
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
The Lord who formed your form - you have not enshrined that Lord in your mind.
De Heer die je vorm gevormd heeft, die Heer heb je niet in je geest toegelaten.
 
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
By Guru's Grace, the Lord abides within the mind, and one's pre-ordained destiny is fulfilled.
Bij de Gunst van Goeroe, de Heer verblijft in de geest en iemands voorverordend lot is vervuld.
 
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||
Says Nanak, this body is adorned and honored, when one's consciousness is focused on the True Guru. ||35||
Nanak zegt: dit lichaam is versierd en geeërd, als iemands bewustzijn is gefocusd op de Ware Guru. ||35||
 
ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
O my eyes, the Lord has infused His Light into you; do not look upon any other than the Lord. (In everything you should see God).
Oh mijn ogen, de Heer heeft Zijn Licht in jullie gebracht; kijk naar niemand anders dan naar de Heer. (In alles zou je God moeten zien).
 
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
Do not look upon any other than the Lord; the Lord alone is worthy of beholding.
Kijk naar niemand anders dan naar de Heer; de Heer alleen is het waard om te behouden.
 
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
This whole world which you see is the image of the Lord; only the image of the Lord is seen.
Deze hele wereld die jullie zien is de beeltenis van de Heer; alleen de beeltenis van de Heer wordt gezien.
 
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
By Guru's Grace, I understand, and I see only the One Lord; there is no one except the Lord.
Bij de Gunst van Goeroe, begrijp ik en zie ik alleen de Heer; er is niemand behalve de Heer.
 
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||
Says Nanak, these eyes were blind; but meeting the True Guru, they became all-seeing. ||36||
Nanak zegt: deze ogen waren blind; maar door de Ware Heer te ontmoeten, werden ze alziend. ||36||
 
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
O my ears, you were created only to hear the Truth.
Oh mijn oren, jullie zijn alleen geschapen om de Waarheid te horen.
 
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
To hear the Truth, you were created and attached to the body; listen to the True Bani.
Om de Waarheid te horen, zijn jullie geschapen en vastgezet aan het lichaam; luister naar de Ware Bani.
 
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
Hearing it, the mind and body are rejuvenated, and the tongue is absorbed in Ambrosial Nectar.
Het horend, worden de geest en het lichaam verjongd en de tong is geabsorbeerd door Ambrozijn Nectar.
 
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
The True Lord is unseen and wondrous; His state cannot be described.
De Ware Heer is ongezien en wonderbaarlijk; Zijn staat kan niet beschreven worden.
 
kahai naanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaa-ay. ||37||
Says Nanak, listen to the Ambrosial Naam and become holy; you were created only to hear the Truth. ||37||
Nanak zegt: luister naar de Ambrozijnen Naam en wordt heilig; jullie zijn alleen geschapen om de Waarheid te horen. ||37||
 
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
The Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the breath of life into the musical instrument of the body. (Vaajaa pavann vajaa-ae-aa – The breath keeps this body alive, God blew the breath (Life) into this body and activated it).
De Heer heeft de ziel in de grot van het lichaam geplaatst en Hij blies de adem van het leven in het musische instrument van het lichaam. (Vaajaa pavann vajaa-ae-aa – De adem houdt het lichaam levend, God blies de adem (het leven) in dit lichaam en activeerde het)
 
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
He blew the breath of life into the musical instrument of the body, and revealed the nine doors; but He kept the Tenth Door hidden. (na-o du-aaray: Nine-Doors - Two eyes, two ears, two nostrils, one mouth and two private parts. These are visible. dassvaa: Tenth - The Tenth-Door, is the place of soul i.e. of God, and is at the top of the head. This is not a body-organ.)
Hij blies de adem van het leven in het muzische intrument van het lichaam en toonde de negen deuren, maar Hij hield de Tiende Deur verborgen. (na-o du-aaray: Negen deuren – twee ogen, twee oren, een mond en twee privé delen. Deze zijn zichtbaar. Dassvaa: Tiende – de tiende deur, is de plaats van de ziel, te weten van God and is aan de bovenkant van het hoofd. Dit is niet een lichaamsorgaan.)
 
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa.
Through the Gurdwara, the Guru's Gate, some are blessed with loving faith, and the Tenth Door is revealed to them. (ie: One gets the knowledge of the soul and God).
Door de Gurdwara, de Poort van de Guru, worden sommigen gezegend met liefdevol vertrouwen en de Tiende Deur zal aan hen getoond worden. (te weten: Men krijgt de kennis van de ziel en God)
 
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
There are many images of the Lord, and the nine treasures of the Naam; His limits cannot be found.
Er zijn vele beelden van de Heer en de negen schatten van de Naam; Zijn limieten kunnen niet gevonden worden.
 
kahai naanak har pi-aarai jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. ||38||
Says Nanak, the Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the breath of life into the musical instrument of the body. ||38||
Nanak zegt: de Heer heeft de ziel in de grot van het lichaam geplaatst en blies de adem van het leven in het muzische instrument van het lichaam. ||38||
 
ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu.
Sing this true song of praise in the true home of your soul.
Zing dit ware lied van lof in het ware thuis van je ziel.
 
gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
Sing the song of praise in your true home; meditate there on the True Lord forever.
Zing het lied van lof in je ware thuis; mediteer daar op de Ware Heer voor altijd.
 
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
They alone meditate on You, O True Lord, who are pleasing to Your Will; as Gurmukh, they understand.
Zij alleen mediteren op U, oh Ware Heer, zij die Uw Wil volgen; zoals Gurmukh begrijpen ze het.
 
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
This Truth is the Lord and Master of all; whoever is blessed, obtains it.
Deze Waarheid is de Heer en Meester van alles; iedereen die gezegend is, verkrijgt het.
 
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||
Says Nanak, sing the true song of praise in the true home of your soul. ||39||
Nanak zegt: zing het ware lied van lof in het ware thuis van je ziel. ||39||
 
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
Listen to the song of bliss, O most fortunate ones; all your longings are fulfilled.
Luister naar het lied van geluk, o gelukkigen; al je verlangens worden vervuld.

paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.

I have obtained the Supreme Lord, and all sorrows have been forgotten.
Ik heb de Grote God verkregen, en al mijn zorgen zijn vergeten.

dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
Pain, illness and suffering have departed, listening to the True Bani.
Pijn, ziekte en lijden hebben me verlaten, door naar het Ware Woord te luisteren.

sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.

The Saints are in ecstasy, knowing the Perfect Guru.
De heiligen zijn zo gelukkig, want zij kennen de Perfecte Guru.

suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
Pure are the listeners, and pure are the speakers; the True Guru is all-pervading.
Puur zijn de luisteraars, puur de sprekers; De Ware Guru is boven, onder en in alles.

binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||

Prays Nanak, staying by Gurus Feet(Surrendering to Him and reciting His Name), the unstruck sound of the celestial bugles resounds.||40||1||
Nanak bidt, als je bij Guru’s voeten blijft (je overgeeft aan Hem en Zijn Naam reciteert), klinkt de ongespeelde klank van de hemelse trompetten.

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Vertaald door : Joyce Marx and Sat Kirtan Kaur Khalsa.  

 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl