Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 12
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay.

The humble beings abide in peace; subduing egotism, they are meek.

De nederige wezens verblijven in vrede; egoisme beteugeld, zijn ze gedwee.

 

baday baday ahaNkaaree-aa naanak garab galay. ||1||

The very proud and arrogant persons, O Nanak, are consumed by their own pride. ||1||

Erg trotse en arrogante personen, O Nanak, worden verteerd door hun eigen trots.

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

jis kai antar raaj abhimaan.

One who has the pride of power within,

Hij die de trots van (de) macht in zich heeft,

 

so narakpaatee hovat su-aan.

shall dwell in hell, and become a dog.

zal in de hel dwalen, en een hond worden.

 

jo jaanai mai jobanvant.

One who deems himself to have the beauty of youth,

Degene die van zichzelf denkt de schoonheid van de jeugd te bezitten,

 

so hovat bistaa kaa jant.

shall become a maggot in manure.

zal een made in mest worden.

 

aapas ka-o karamvant kahaavai.

One who claims to act virtuously,

Degene die beweert deugdzaam te handelen,

 

janam marai baho jon bharmaavai.

shall live and die, wandering through countless reincarnations.

Zal leven en sterven, dwalend door ontelbare reincarnaties.

 

Dhan bhoom kaa jo karai gumaan.

One who takes pride in wealth and lands

Degene die trots is op rijkdom en land

 

so moorakh anDhaa agi-aan.

is a fool, blind and ignorant.

is een dwaas, blind en onwetend.

 

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai.

One whose heart is mercifully blessed with abiding humility,

Degene wiens hart compassievol gezegend is met blijvende nederigheid

 

naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1||

O Nanak, is liberated here, and obtains peace hereafter. ||1||

O Nanak, wordt hier bevrijd, en verkrijgt vrede in het hiernamaals. ll1ll

 

Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai.

One who becomes wealthy and takes pride in it

Degene die rijkdom vergaart en daar trots op is,

 

tarin samaan kachh sang na jaavai.

not even a piece of straw shall go along with him.

nog geen strootje zal met hem meegaan.

 

baho laskar maanukh oopar karay aas.

He may place his hopes on a large army of men,

Hij mag dan zijn hoop vestigen op een groot leger,

 

pal bheetar taa kaa ho-ay binaas.

but he shall vanish in an instant.

maar hij zal in een ogenblik verdwijnen.

 

sabh tay aap jaanai balvant.

One who deems himself to be the strongest of all,

Degene die zichzelf de sterkste van allemaal acht,

 

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant.

in an instant, shall be reduced to ashes.

in een enkel ogenblik, zal hij tot as gereduceerd worden.

 

kisai na badai aap ahaNkaaree.

One who thinks of no one else except his own prideful self

Degene die aan niemand anders denkt, behalve aan zijn eigen trotste zelf,

 

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree.

the Righteous Judge of Dharma shall expose his disgrace.

de Rechtschapen Rechter van Dharma zal zijn schande bloot leggen.

 

gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan.

One who, by Guru's Grace, eliminates his ego,

Degene die, door de Goeroe’s Gratie, zijn ego uitschakelt,

 

so jan naanak dargeh parvaan. ||2||

O Nanak, becomes acceptable in the Court of the Lord. ||2||

O Nanak, wordt acceptabel in het Hof van de Heer. ll2ll

 

kot karam karai ha-o Dhaaray.

If someone does millions of good deeds, while acting in ego,

Als iemand (vele) miljoenen goede daden doet, vanuit zijn ego handelend,

 

saram paavai saglay birthaaray.

he shall incur only trouble; all this is in vain.

zal hij slechts problemen tegenkomen/ervaren; dit alles is vergeefs.

 

anik tapasi-aa karay ahaNkaar.

If someone performs great penance, while acting in selfishness and conceit,

Als iemand boete doet, onderwijl in zelfzucht en bedrog handelend,

 

narak surag fir fir avtaar.

he shall be reincarnated into heaven and hell, over and over again.

zal hij reincarneren in hemel en hel, telkens weer opnieuw.

 

anik jatan kar aatam nahee darvai.

He makes all sorts of efforts, but his soul is still not softened

Hij doet veel moeite, maar zijn ziel is nog altijd niet vertedert.

 

har dargeh kaho kaisay gavai.

how can he go to the Court of the Lord?

Hoe kan hij naar het Hof van de Heer gaan?

 

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai.

One who calls himself good

Degene die zichzelf goed noemt

 

tiseh bhalaa-ee nikat na aavai.

goodness shall not draw near him.

- goedheid zal niet bij hem in de buurt komen.

 

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay.

One whose mind is the dust of all

Degene wiens bewustzijn het stof van iedereen is,

 

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3||

says Nanak, his reputation is spotlessly pure. ||3||

zegt Nanak, zijn reputatie is vlekkeloos puur. ll3ll

 

jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay.

As long as someone thinks that he is the one who acts,

Zolang iemand denkt dat hij het is die handelt,

 

tab is ka-o sukh naahee ko-ay.

he shall have no peace.

zal hij geen vrede vinden.

 

jab ih jaanai mai kichh kartaa.

As long as this mortal thinks that he is the one who does things,

Zolang de sterveling denkt dat hij het is die dingen doet,

 

tab lag garabh jon meh firtaa.

he shall wander in reincarnation through the womb.

zal hij ronddwalen in reincarnatie via de baarmoeder.

 

jab Dhaarai ko-oo bairee meet.

As long as he considers one an enemy, and another a friend,

Zolang hij de een als vijand beschouwd, en een ander als vriend,

 

tab lag nihchal naahee cheet.

his mind shall not come to rest.

zal zijn geest niet tot rust komen.

 

jab lag moh magan sang maa-ay.

As long as he is intoxicated with attachment to Maya,

Zolang hij dronken is van gehechtheid aan Maya,

 

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay.

the Righteous Judge shall punish him.

zal de Rechtschapen Rechter hem straffen.

 

parabh kirpaa tay banDhan tootai.

By God's Grace, his bonds are shattered;

Bij de Gratie van God, zullen zijn ketens versplinteren;

 

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4||

by Guru's Grace, O Nanak, his ego is eliminated. ||4||

door de Gratie van de Goeroe, O Nanak, wordt zijn ego geelimineerd. ll4ll

 

sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai.

Earning a thousand, he runs after a hundred thousand.

Als hij er duizend verdient, jaagt hij op honderd-duizend.

 

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai.

Satisfaction is not obtained by chasing after Maya.

Voldoening wordt niet verkregen door het najagen van Maya.

 

anik bhog bikhi-aa kay karai.

He may enjoy all sorts of corrupt pleasures,

Hij mag dan wel genieten van allerlei corrupte pleziertjes,

 

nah tariptaavai khap khap marai.

but he is still not satisfied; he indulges again and again, wearing himself out, until he dies.

maar hij is nog steeds niet tevreden; hij laat zich keer op keer gaan, zichzelf uitputtend, totdat hij sterft.

 

binaa santokh nahee ko-oo raajai.

Without contentment, no one is satisfied.

Zonder tevredenheid, is niemand voldaan.

 

supan manorath barithay sabh kaajai.

Like the objects in a dream, all his efforts are in vain.

Net als de doelen in een droom, zijn al zijn pogingen vergeefs.

 

naam rang sarab sukh ho-ay.

Through the love of the Naam, all peace is obtained.

Door de liefde van de Naam, wordt alle vrede bereikt.

 

badbhaagee kisai paraapat ho-ay.

Only a few obtain this, by great good fortune.

Slechts enkele bereiken dit, door een protie goed geluk.

 

karan karaavan aapay aap.

He Himself is Himself the Cause of causes.

Hijzelf is Zelf de Oorzaak der oorzaken.

 

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5||

Forever and ever, O Nanak, chant the Lord's Name. ||5||

Voor eeuwig en altijd, O Nank, zing de Naam van de Heer. ll5ll

 

karan karaavan karnaihaar.

The Doer, the Cause of causes, is the Creator Lord.

De daadkrachtige , de Oorzaak der oorzaken, is de Schepper, de Heer.

 

is kai haath kahaa beechaar.

What deliberations are in the hands of mortal beings?

Welke overwegingen zijn in de handen van stervelingen?

 

jaisee darisat karay taisaa ho-ay.

As God casts His Glance of Grace, they come to be.

Als God Zijn Blik van Gratie werpt, komen zij tot leven.

 

aapay aap aap parabh so-ay.

God Himself, of Himself, is unto Himself.

God Zelf, van Hemzelf, behoort tot Zichzelf.

 

jo kichh keeno so apnai rang.

Whatever He created, was by His Own Pleasure.

Wat Hij ook geschapen heeft, het was tot Zijn Eigen Genoegen.

 

sabh tay door sabhhoo kai sang.

He is far from all, and yet with all.

Hij is ver van allen, en toch een met allen.

 

boojhai daykhai karai bibayk.

He understands, He sees, and He passes judgment.

Hij begrijpt, Hij ziet, en Hij oordeelt.

 

aapeh ayk aapeh anayk.

He Himself is the One, and He Himself is the many.

Hij Zelf is de Ene, en Hij Zelf is de velen.

 

marai na binsai aavai na jaa-ay.

He does not die or perish; He does not come or go.

Hij sterft of vergaat niet; Hij komt of gaat niet.

 

naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6||

O Nanak, He remains forever All-pervading. ||6||

O Nanak, Hij zal eeuwig in Alles doordrongen zijn. ll6ll

 

aap updaysai samjhai aap.

He Himself instructs, and He Himself learns.

Hijzelf instrueert, en Hijzelf leert.

 

aapay rachi-aa sabh kai saath.

He Himself mingles with all.

Hijzelf mengt met allen.

 

aap keeno aapan bisthaar.

He Himself created His own expanse.

Hijzelf schiep Zijn eigen uitgestrektheid.

 

sabh kachh us kaa oh karnaihaar.

All things are His; He is the Creator.

Alle dingen zijn van Hem; Hij is de Schepper.

 

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay.

Without Him, what could be done?

Wat kon er gedaan worden zonder Hem?

 

thaan thanantar aykai so-ay.

In the spaces and interspaces, He is the One.

In de ruimtes en tussenruimtes, is Hij de Ene.

 

apunay chalit aap karnaihaar.

In His own play, He Himself is the Actor.

In Zijn eigen spel, is Hijzelf de Acteur.

 

ka-utak karai rang aapaar.

He produces His plays with infinite variety.

Hij produceert Zijn spelen met oneindige variatie.

 

man meh aap man apunay maahi.

He Himself is in the mind, and the mind is in Him.

Hijzelf is in het bewustzijn, en het bewustzijn is in Hem.

 

naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7||

O Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||

O Nanak, Zijn waarde kan niet worden geschat. ll7ll

 

sat sat sat parabh su-aamee.

True, True, True is God, our Lord and Master.

Waar, Waar, werkelijke Waar is God, onze Heer en Meester.

 

gur parsaad kinai vakhi-aanee.

By Guru's Grace, some speak of Him.

Door de Gratie van de Goeroe, spreken sommigen over Hem.

 

sach sach sach sabh keenaa.

True, True, True is the Creator of all.

Waar, Waar, werkelijke Waar is de Schepper van allen.

 

kot maDhay kinai birlai cheenaa.

Out of millions, scarcely anyone knows Him.

Van de vele miljoenen, kent haast niemand Hem.

 

bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.

Beautiful, Beautiful, Beautiful is Your Sublime Form.

Mooi, Mooi, prachtig Mooi is Uw Sublieme Vorm.

 

at sundar apaar anoop.

You are Exquisitely Beautiful, Infinite and Incomparable.

U bent Uitgelezen Mooi, Oneindig en Onvergelijkbaar.

 

nirmal nirmal nirmal tayree banee.

Pure, Pure, Pure is the Word of Your Bani,

Puur, Puur, Puur is het Woord van Uw Bani,

 

ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee.

heard in each and every heart, spoken to the ears.

gehoord in elk hart, gesproken tegen de oren.

 

pavitar pavitar pavitar puneet.

Holy, Holy, Holy and Sublimely Pure

Heilig, Heilig, Heilig en Verheven Puur.

 

naam japai naanak man pareet. ||8||12||

chant the Naam, O Nanak, with heart-felt love. ||8||12||

zing de Naam, O Nanak, met innige liefde. ll8ll12ll

 

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 11

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 13

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl