Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 18
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o.
The one who knows the True Lord God, is called the True Guru.
Degene die de Ware Heer God kent, heet de Ware Goeroe. 
 
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1||
In His Company, the Sikh is saved, O Nanak, singing the Glorious Praises of the Lord. ||1||
In Zijn Gezelschap, wordt de Sikh gered, Nanak, de Glorierijke Lofzang van de Heer zingende. ll1ll
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
satgur sikh kee karai partipaal.
The True Guru cherishes His Sikh.
De Ware Goeroe koestert Zijn Sikh.
 
sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal.
The Guru is always merciful to His servant.
De Goeroe is altijd genadig voor Zijn dienaar.
 
sikh kee gur durmat mal hirai.
The Guru washes away the filth of the evil intellect of His Sikh.
De Goeroe wast het vuil van het kwade intellect van Zijn Sikh.
 
gur bachnee har naam uchrai.
Through the Guru's Teachings, he chants the Lord's Name.
Door het onderricht van de Goeroe, zingt hij de Naam van de Heer.
 
satgur sikh kay banDhan kaatai.
The True Guru cuts away the bonds of His Sikh.
De Ware Goeroe snijdt de ketenen van Zijn Sikh door.
 
gur kaa sikh bikaar tay haatai.
The Sikh of the Guru abstains from evil deeds.
De Sikh van de Goeroe onthoudt zich van slechte daden.
 
satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay.
The True Guru gives His Sikh the wealth of the Naam.
De Ware Goeroe geeft Zijn Sikh de rijkdom van de Naam.
 
gur kaa sikh vadbhaagee hay.
The Sikh of the Guru is very fortunate.
De Sikh van de Goeroe is zeer fortuinlijk.
 
satgur sikh kaa halat palat savaarai.
The True Guru arranges this world and the next for His Sikh.
De Ware Goeroe bereidt deze wereld en de volgende voor Zijn Sikh voor.
 
naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1||
O Nanak, with the fullness of His heart, the True Guru mends His Sikh.
||1||
Nanak, met volle overgave van Zijn hart, heelt de Ware Goeroe Zijn Sikh. ll1ll
 
gur kai garihi sayvak jo rahai.
That selfless servant, who lives in the Guru's household,
Die onzelfzuchtige dienaar, die leeft in het huishouden van de Goeroe,  
 
gur kee aagi-aa man meh sahai.
is to obey the Guru's Commands with all his mind.
moet de bevelen van de Goeroe met heel zijn geest gehoorzaam uitvoeren.
 
aapas ka-o kar kachh na janaavai.
He is not to call attention to himself in any way.
Hij mag nimmer de aandacht naar zichzelf toetrekken.
 
har har naam ridai sad Dhi-aavai.
He is to meditate constantly within his heart on the Name of the Lord.
Hij moet constant binnenin zijn hart mediteren op de Naam van de Heer.
 
man baychai satgur kai paas.
One who sells his mind to the True Guru
Degene die zijn geest verkoopt aan de Ware Goeroe
 
tis sayvak kay kaaraj raas.
that humble servant's affairs are resolved.
die nederige dienaars zaken worden opgelost.
 
sayvaa karat ho-ay nihkaamee.
One who performs selfless service, without thought of reward,
Degene die onzelfzuchtige diensten uitvoert, zonder ook maar aan vergoedingen te denken,
 
tis ka-o hot paraapat su-aamee.
shall attain his Lord and Master.
zal zijn Heer en Meester bereiken.
 
apnee kirpaa jis aap karay-i.
He Himself grants His Grace;
Hij Zelf verleent Zijn Gratie;
 
naanak so sayvak gur kee mat lay-ay. ||2||
O Nanak, that selfless servant lives the Guru's Teachings. ||2||
Nanak, die onzelfzuchtige dienaar leeft de Goeroes Leer. ll2ll
 
bees bisvay gur kaa man maanai.
One who obeys the Guru's Teachings one hundred per cent
Degene die de leer van de Goeroe voor de volle honderd procent volgt
 
so sayvak parmaysur kee gat jaanai.
that selfless servant comes to know the state of the Transcendent Lord.
die onzelfzuchtige dienaar leert de toestand van de Transcendente Heer kennen.
 
so satgur jis ridai har naa-o.
The True Guru's Heart is filled with the Name of the Lord.
De Ware Goeroes Hart is gevuld met de Naam van de Heer.
 
anik baar gur ka-o bal jaa-o.
So many times, I am a sacrifice to the Guru.
Menigmaal, ben ik een offer voor de Goeroe.
 
sarab niDhaan jee-a kaa daataa.
He is the treasure of everything, the Giver of life.
Hij is de schat van alles, de Gever van leven.
 
aath pahar paarbarahm rang raataa.
Twenty-four hours a day, He is imbued with the Love of the Supreme Lord God.
Vierentwintig uur per dag, is Hij doordrongen met de Liefde van de Opperste Heer God.
 
barahm meh jan jan meh paarbarahm.
The servant is in God, and God is in the servant.
De dienaar is in God, en God is in de dienaar.
 
aykeh aap nahee kachh bharam.
He Himself is One - there is no doubt about this.
Hij Zelf is Eenheid - daarover is geen twijfel mogelijk.
 
sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai.
By thousands of clever tricks, He is not found.
Met duizenden slimme trucjes, wordt Hij niet gevonden.
 
naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3||
O Nanak, such a Guru is obtained by the greatest good fortune. ||3||
Nanak, zo'n Goeroe wordt slechts verkregen met het grootste geluk. ll3ll
 
safal darsan paykhat puneet.
Blessed is His Darshan; receiving it, one is purified.
Gezegend is Zijn Darshan(Aanschouwing); deze ontvangende, wordt men gezuiverd.
 
parsat charan gat nirmal reet.
Touching His Feet, one's conduct and lifestyle become pure.
Met het aanraken van Zijn Voeten, wordt ieders gedrag en levensstijl zuiver.
 
bhaytat sang raam gun ravay.
Abiding in His Company, one chants the Lord's Praise,
In Zijn Gezelschap verblijvend, zingt men de Lofzang van de Heer,
 
paarbarahm kee dargeh gavay.
and reaches the Court of the Supreme Lord God.
en bereikt het Hof van de Hoogste Heer God.
 
sun kar bachan karan aaghaanay.
Listening to His Teachings, one's ears are satisfied.
Luisterend naar Zijn Onderricht, raken ieders oren voldaan.
 
man santokh aatam patee-aanay.
The mind is contented, and the soul is fulfilled.
De geest is tevreden gesteld en de ziel is vervult.
 
pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar.
The Guru is perfect; His Teachings are everlasting.
De Goeroe is perfect; Zijn Leer is eeuwigdurend.
 
amrit darisat paykhai ho-ay sant.
Beholding His Ambrosial Glance, one becomes saintly.
Door het ontvangen van Zijn Ambrozijne Blik, wordt men heilig.
 
gun bi-ant keemat nahee paa-ay.
Endless are His virtuous qualities; His worth cannot be appraised.
Eindeloos zijn Zijn deugdzame kwaliteiten; Zijn Waarde kan niet worden ingeschat.
 
naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4||
O Nanak, one who pleases Him is united with Him. ||4||
Nanak, degene die Hem tevreden stelt wordt met Hem verenigt. ll4ll
 
jihbaa ayk ustat anayk.
The tongue is one, but His Praises are many.
Er is een tong, maar Zijn Lofzang is veelvoudig.
 
sat purakh pooran bibayk. kaahoo bol na pahuchat paraanee.
The True Lord, of perfect perfection - no speech can take the mortal to Him.
De Ware Heer, van perfecte perfectie - geen spraak kan de sterveling naar Hem toebrengen.
 
agam agochar parabh nirbaanee.
God is Inaccessible, Incomprehensible, balanced in the state of Nirvaanaa.
God is Ontoegankelijk, Onvatbaar, evenwichtig in staat van Nirvana.
 
niraahaar nirvair sukh-daa-ee.
He is not sustained by food; He has no hatred or vengeance; He is the Giver of peace.
Hij wordt niet in stand gehouden met voedsel; Hij kent geen haat of wraak; Hij is de Gever van vrede.
 
taa kee keemat kinai na paa-ee.
No one can estimate His worth.
Niemand kan Zijn waarde schatten.
 
anik bhagat bandan nit karahi.
Countless devotees continually bow in reverence to Him.
Talloze toegewijden buigen voortdurend in eerbied voor Hem.
 
charan kamal hirdai simrahi.
In their hearts, they meditate on His Lotus Feet.
In hun harten, mediteren zij over Zijn Lotus Voeten.
 
sad balihaaree satgur apnay.
Nanak is forever a sacrifice to the True Guru;
Nanak is voor eeuwig een offer voor de Ware Goeroe;
 
naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5||
by His Grace, he meditates on God. ||5||
bij Zijn Gratie, mediteert hij op God. ll5ll
 
ih har ras paavai jan ko-ay.
Only a few obtain this ambrosial essence of the Lord's Name.
Slechts een enkeling verkrijgt deze ambrozijne essentie van de Naam van de Heer.  
 
amrit peevai amar so ho-ay.
Drinking in this Nectar, one becomes immortal.
Deze Nectar drinkend, wordt men onsterfelijk.
 
us purakh kaa naahee kaday binaas. jaa kai man pargatay guntaas.
That person whose mind is illuminated by the treasure of excellence, never dies.
Die persoon wiens geest wordt verlicht door de schat van voortreffelijkheid, sterft nooit. 
 
aath pahar har kaa naam lay-ay.
Twenty-four hours a day, he takes the Name of the Lord.
Vierentwintig uur per dag, neemt hij de Naam van de Heer.
 
sach updays sayvak ka-o day-ay.
The Lord gives true instruction to His servant.
De Heer geeft ware instructies aan Zijn dienaar.
 
moh maa-i-aa kai sang na layp.
He is not polluted by emotional attachment to Maya.
Hij is niet vervuild met emotionele gehechtheid aan Wereldse Illusies.
 
man meh raakhai har har ayk.
In his mind, he cherishes the One Lord, Har, Har.
In zijn geest, koestert hij de Ene Heer, Har, Har.
 
anDhkaar deepak pargaasay.
In the pitch darkness, a lamp shines forth.
In het pikkedonker, blijft een lamp schijnen.  
 
naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6||
O Nanak, doubt, emotional attachment and pain are erased. ||6||
Nanak, twijfel, emotionele gehechtheid en pijn verdwijnen. ll6ll
 
tapat maahi thaadh vartaa-ee.
In the burning heat, a soothing coolness prevails.
In die brandende hitte, heerst een verfrissende koelte.
 
anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee.
Happiness ensues and pain departs, O Siblings of Destiny.
Geluk volgt en pijn verdwijnt, O Broeders en Zusters in het lot.
 
janam maran kay mitay andaysay.
The fear of birth and death is dispelled,
De angst voor geboorte en dood wordt verjaagd.
 
saaDhoo kay pooran updaysay.
by the perfect Teachings of the Holy Saint.
door de perfecte Leer van de Heilige.
 
bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay.
Fear is lifted, and one abides in fearlessness.
Angst wordt opgeheven en men blijft onverschrokken.
 
sagal bi-aaDh man tay khai nasay.
All evils are dispelled from the mind.
Alle kwaad wordt verdreven uit de geest.
 
jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree.
He takes us into His favor as His own.
Hij neemt ons in Zijn gunst als een van Hem.
 
saaDhsang jap naam muraaree.
In the Company of the Holy, chant the Naam, the Name of the Lord.
In Heilig Gezelschap, zing de Naam, de Naam van de Heer.
 
thit paa-ee chookay bharam gavan.
Stability is attained; doubt and wandering cease,
Stabiliteit is bereikt; twijfel en dwalen verdwijnen.
 
sun naanak har har jas sarvan. ||7||
O Nanak, listening with one's ears to the Praises of the Lord, Har, Har. ||7||
Nanak, luisterend met je oren naar de Lofzang van de Heer, Har, Har. ll7ll
 
nirgun aap sargun bhee ohee.
He Himself is absolute and unrelated; He Himself is also involved and related.
Hij Zelf is absoluut en onafhankelijk; Hij Zelf is ook betrokken en verbonden.
 
kalaa Dhaar jin saglee mohee.
Manifesting His power, He fascinates the entire world.
Zijn macht manifesterende, fascineert Hij de hele wereld.
 
apnay charit parabh aap banaa-ay.
God Himself sets His play in motion.
God zet Zelf Zijn spel in beweging.
 
apunee keemat aapay paa-ay.
Only He Himself can estimate His worth.
Alleen Hij Zelf kan Zijn waarde schatten.
 
har bin doojaa naahee ko-ay.
There is none, other than the Lord.
Er is niemand, behalve de Heer.
 
sarab nirantar ayko so-ay.
Permeating all, He is the One.
Alles doordringend, is Hij de Ene.
 
ot pot ravi-aa roop rang.
Through and through, He pervades in form and color.
Door en door, dringt Hij door in vorm en kleur.
 
bha-ay pargaas saaDh kai sang.
He is revealed in the Company of the Holy.
Hij wordt geopenbaard in Heilig Gezelschap.
 
rach rachnaa apnee kal Dhaaree.
Having created the creation, He infuses His own power into it.
Na de schepping te hebben geschapen, geeft Hij er Zijn eigen kracht aan.
 
anik baar naanak balihaaree. ||8||18||
So many times, Nanak is a sacrifice to Him. ||8||18||
Menigmaal, is Nanak een offer aan Hem. ll8ll18ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 17

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 19

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl