Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Choupai Sahib

 
Paatchahi 10, Kabieyo Baatj Benti Tjawpaai
Style of poetry, humble request, by the 10th Guru.
Poëzie stijl, bescheiden verzoek door de 10e Goeroe.

Hamrie karo’ haath dai ratja, Poeran hoje tjit kie itja.
Please, be my support and protect me, This will fulfill my desire,
Alstublieft, wees mijn steun en bescherm me (van de 5 hoofdzonden: ongeoorloofde seksuele verlangens, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego). Dit zal mijn verlangen vervullen.

Tav tjarnan man rahai hamara, Apna djaan karo’ pratipara. 1
That my mind may stay attached to Your feet. Take me as your own and protect me.
D
at mijn geest verbonden mag blijven met Uw voeten. Neem me alsof ik de Uwe ben en bescherm me. 

Hamre doest sabhai toem ghawhoe, Aap haath dai mohi batjawhoe.
Finish all my enemies. (Desire including sex, anger, greed. attachment and ego are real enemies). Please, protect with Your hands and save me.
Maak een einde aan al mijn vijanden (verlangens zoals seks, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego zijn echte vijanden). Alstublieft, bescherm me met Uw handen en red me.


Soekhie basai moro pariwara, Sewak siekh sabhai kartara. 2
May my family be ever in peace (God-Oriented people is the real family), All these, servants and devotees of the Lord.

Mag mijn familie voor altijd in vrede zijn (God georiënteerde mensen zijn de echte familie), al deze bedienden en liefhebbers van de Heer.

Mo’ ratjha nidj kardai karijai, Sab bairan ko aadj sanghrijai.
Be my spport, and always protect me. Destroy all the enemies, today. (Real enemies are sex, anger, greed, attachment, and ego).

Wees mijn steun en bescherm me voor altijd. Vernietig alle vijanden vandaag (de vijanden zijn seks, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego.

Poeran hoje hamarie aasha, To’r bhadjan kie rahai pij aasa. 3
My wish may get fulfilled, That my thirst for Your worship may get satiated (Quenched).
Dat mijn wensen vervuld mogen worden, dat mijn dorst naar Uw verering gelest mag worden.

Toemehie tjhaad kojie awar na dhijawaun, djo bar tjahon so toem te pawoen.
I may not leave You and worship anyone else, That, I may get from You the boons I seek.
Ik mag U niet verlaten en iemand anders vereren, zodat ik Uw zegen die ik zoek mag krijgen.

Sewak sikh hamare taarijahi, tjoen tjoen satra hamare maarijai. 4
Cross over the world-ocean these devotees and Sikhs (disciples) that belong (Love) to You. Pick up my foes and destroy them. (Sex, anger, greed, attachment, ego are the real enemies).

Steek de wereldoceaan over, deze liefhebbers en Sikhs (leerlingen) die tot U behoren (liefde). Neem mijn vijanden en vernietig hen (seks, boosheid, hebzicht, gehechtheid en ego zijn de echte vijanden).

Aap haath dai moedjhai oebarjijai, maran kaal ka traas niewarijai.
Please, extend Your hand (help) and save me. Eradicate the fear of the time of death.
Alstublieft, rijk mij Uw hand en red mij. Roei de angst uit voor de tijd van de dood.

Hoe djo sadaa hamaare patjhaa, srie asidhoedj karijo ratjhaa. 5
May You ever be on my side – my support. My Lord, protect me!
Dat U ooit aan mijn kant mag staan, mijn steun. Mijn Heer, bescherm me!

Raakh lehoe moehi raakh na haare, saahib sant sahaaje pijaare.
My savior Lord, protect me, Helper of the Saints, my dear God,
Mijn Redder Heer, bescherm me, Helper van de Heiligen, mijn lieve God.

Din bandh doestan ke hantaa, toem ho poerie tjatoer das kantaa. 6
Friend of the humble, destroyer of the wicked, You are the Master of the whole world.
Vriend van de nederigen, Vernietiger van de slechten, U bent de Meester van de hele wereld.

Kaal paajie Bramha bap dharaa, kaal paajie siewdjoe awtaara.
By the Will of God, Brahma (the creator god) came into being. By the Will of God, Shiva (the destroyer god) was born.

Door de wil van God, kwam Brahma (de scheppende god). Door de wil van God, werd Shiva (de vernietigende god) geboren.

PS. Dit impliceert dat Brahma en Heer Shiva, die beschouwd en gerespecteerd worden als god tot op zeker hoogte belast werden met een menselijk lichaam zoals iedereen door de Here God van het universum. Hierdoor konden zij niet onsterfelijk zijn.

Kaal paajie kar Biesan prakaasa, sakal kaal ka kiejaa tamaasa. 7
By the Will of God, Vishnu (the sustainer god) appeared. This all is the play of the Will of God.

Door de wil van God, verscheen Vishnu (de ondersteunende god). Dit alles door het spel van de wil van God.

Djawan kaal djogie siew kiejo, beed raadj bramhajoe thiejo.
The Will of God that created Shiva the great Yogi, God Who created Brahma the physician.

Het was de wil van God die Shiva de grote beoefenaar van yoga en Brahma de geneeskundige schiep.

Djawan kaal sab lok sawaara, namaskaar hai taahi hamaara. 8
The Will of God that created the universe, I bow to that Lord!
Het was de wil van God die het universum schiep, ik buig voor deze Heer!

Djawan kaal sabh djagat banaayo, dew dait djatjhan oepdjaayo.
The Lord who created whole of the world, He Who created gods, demons and demi-gods,

Het was de Heer die de hele wereld schiep, de Heer die goden, demonen en halfgoden schiep.

Aad ant ekai awtaara, soye goeroe samdjhihoe hamaara. 9
One Who is the Prime-Being, from the beginning to the end, Undestand that He is my Guru.

Iemand die het “Hoofd-Wezen” is, van begin tot eind, begrijp dat Hij mijn Goeroe is.

Namaskaar tis hie ko hamaarie, sakal pradjaa djien aap sawaarie.
I bow to Him, To Him Who takes care of His all the beings (His Creation),
Ik buig voor Hem, voor Hij die zorgt voor al Zijn wezens, Zijn schepsels.

Siwkan ko siwgoen soekh diejo, sattroen ko pal mo badh kieo. 10
He bestows on His devotees the god-like qualities and comforts. And, He destroys the enemies (Shortcomings) in a moment.

Hij verleent Zijn bedienden Zijn goddelijke kwaliteiten en gemakken. En Hij vernietigt de vijanden (tekortkomingen) in één enkel moment.

Ghat ghat ke antar kie djaanat, bhale boere kie pier patjhaanat.
God knows the mind of everyone. He understands the pain equally of good or bad people.

God kent de geest van iedereen. Hij begrijpt de pijn, gelijk van goede en slechte mensen.

lijietie te koentjar asthoela, sab par kripa drisht kar phoelaa. 11
From an ant to a heavy elephant, He is pleased to look at everyone with His Kindness.
Van een mier tot een zware olifant, Hij is bereid om naar iedereen te kijken met Zijn vriendelijkheid.

Santan doekh paaje te doekhie, soekh paaje saadhoen ke soekhie.
If the saints are in pain, He feels it. When the saints are in comfort (Happy), He is comfortable (Happy).
Als de Heiligen pijn hebben, voelt Hij het. Als de Heiligen blij zijn, is Hij gelukkig.

Ek ek kie pier patjhaanai, ghat ghat ke pat pat kie djaanai. 12
He understans the discomfort of everyone. God knows the state of every depth of each heart.

Hij begrijpt ieders ongemakken. God kent de staat van iedere diepte in ieder hart.

Djab oedkarakh karaa kartaara, pradjaa dharat tab deeh apaara.
When the Lord expands His Creation, Then, many types of living beings get created.
Als de Heer Zijn schepping uitbreidt, zullen vele types van levende wezens ontstaan.

Djab akarakh karat ho kabahoen, toem mai mielat deeh dhar sabahoen. 13
When You dissolve (Destroy) everything, Then, all the living beings get absorbed back into You.

Als U alles vernietigt, zullen alle levende wezens teruggaan in U.

Djete badan srist sab dhaarai, Aap apanie boedjh oetjaarai.
All the living beings that get created, Each one praises You according to its understanding.

Alle levende wezens die geschapen worden, ieder van hen, looft U zoveel het kan.

Toem sab hie te rehat nieraalam, djaanat beed bheed ar aalam. 14
But, You stay detached from everything. This is known to the Vedas, persons with deep knowledge, and to the scholars.
Maar, U blijft losstaan van alles. Dit is bekend bij de Vedas, personen met een diepgaande kennis, en bij de leerlingen.

Nirankaar nribikaar nirlambh, aad aniel anaad asaambh.
You are without a form, Pure-Being, and Self-Sufficient (Non-Dependant). You are Primal-Being, free from color (Unattached, Pure-Being), without a beginning, and without being born (Self-Created).
U bent zonder vorm, “Puur-Wezen”, en zelfvoorzienend (onafhankelijk). U bent “Hoofd-Wezen”, vrij van kleur, zonder begin en zonder geboren te zijn (Zelf-Geschapen).

Ta ka moerh oetjaarat bheda, djaa ko bhew na paawat beda. 15
And the fools talk of His mystries, Whose secret even the Vedas could not find.
En de dwazen praten over Zijn mysteries, Wiens geheim zelfs de Vedas niet konden vinden.

Ta kau kar paahan anoemaanat, mahaa moerh katjh bheed na djaanat.
They make a stone idol and take it as God. These unwise people do not know the difference between an idol and God.
Zij maken een stenen idool en nemen dit als God. Deze onverstandige mensen weten het verschil niet tussen een idool en God.

Mahadew kau kahat sada siew, nirankaar ka tjienat nahi bhiw. 16
They call god Shiva the Immortal: God. He does not know the Truth about the Formless God.

Zij noemen de god Shiva de onsterfelijke God. Hij weet de waarheid niet over de Vormeloze God.

Aapoe apenie boedh hai djatie, barnat bhin bhin toehi tetie.
According to the individual wisdom, They describe God differently.
Het hangt af van individuele wijsheid hoe God beschreven wordt.

Toemhra lakha na djaaye pasaara, kih bidh sadjaa pratham sansaara. 17
It is not possible to know the extent of Your Creation, That how the universe was created to start with.
Het is onmogelijk om de omvang van Uw schepping te kennen. Om te beginnen hoe het universum is geschapen.

Ekai roep anoep saroepa, rank bhayo raw kahie bhoepa.
You have one Form, but You adopt other unique forms as well. Sometimes You become a pauper, sometimes rich, and sometimes a King.
U heeft één vorm, maar U neemt ook andere unieke vormen aan. Soms wordt U een armoedig persoon, soms rijk en soms een koning.

Andadj djeradj setadj kienie, oetbhoedj khaan bahoer ratj dienie. 18
He set up the methods of birth through eggs, placenta (womb), and sweat (dirt), And from the earth (way the plants produce), through these four methods the Lord brought about the Creation.

Hij schiep de methoden van geboorte uit eieren, placenta’s (baarmoeder), zweet (vuil) en vanuit de aarde (de manier waarop planten geboren worden). Met deze vier methoden schiep de Heer.

Kahoen phoel rodja hai baitha, kahoen simit bhyo sankar ikaitha.
At times He becomes a King sitting on the lotus: Brahma (The god of creation), At times He becomes Shiva (god of death), collects (destroys) His Creation and gathers it.

Soms wordt Hij een koning, zittend op de lotus: Brahma (de scheppende god), soms wordt Hij Shiva (de god van de dood), dan vernietigd hij zijn schepping en verzamelt deze.

Sagarie srisat diekhaji atjambhaw, aad djoegaad saroep soeyambhaw. 19
He shows whole of the universe as His wonderful play, He Who has been since the time immemorial, since before the time-periods (Ages), and Who is Self-Created.

Hij laat het gehele universum zien als Zijn wonderlijk spel, Hij, die er is geweest sinds de onheuglijke tijd, sinds voor de eeuwen, Hij die “Zelf-Geschapen” is.

Ah ratjha merie toem karo, sikh oebaar asikh sangharo.
Please, protect me now. Those who follow You save, and those who do not, destroy them.

Alstublieft, bescherm mij nu. Spaar hen die U volgen, vernietig hen die dat niet doen.

Doesht djiete oetwat oetpaata, sakal rnaletjh karo rann ghaata. 20
All the evil persons who come into being, Fight with (take care) and destroy all such bad people.

Alle slechte mensen die ontstaan, neem deze weg en vernietig zulke mensen.

Dje asidhoedj taw sarni parc, tien ke doesht doekhhit hwai mare.
O God, those who seek Your refuge, Their enemies die miserably.
Oh God, de vijanden van diegenen die U als toevluchtsoord zoeken, zullen vreselijk sterven.

Poerakh djawan pag pare tihaare, tien ke toem sankat sab taare. 21
Those who surrender at Your feet, You remove all their afflictions - sufferings.
U zult al het lijden en alle kwellingen wegnemen van diegenen die zich overgeven aan Uw voeten,

Djo kal ko ik baar dhiyai hai, take kaal nikat nahi aihai.
Those who ponder on God even once, Death does not go near them. (They stop fearing death).

Diegenen die ook maar één keer aan God denken, zullen ophouden bang te zijn voor de dood.

Ratjha hoje taahi sabh kaala, doest arist taren tatkaala. 22
They always get Your protection. Their enemies and sufferings go away at once.
Zij genieten altijd uw bescherming. Hun vijanden en kwellingen zullen van het één op het andere moment verdwijnen.

Kripa drist tan djah nihariho, ta ke taap tanak mo hariho.
Those to whom You see (consider) with mercy, In a moment You remove all their sufferings.

Diegenen die U met genade bekijkt, in één moment verwijdert U al hun kwellingen.

Ridhe sidh ghar mo sabh hoojie, doesht thhaah tjhawai sakai na koie. 23
Miracles descend at their homes: in their minds (Get the Blessings of God). And the evil persons cannot go near their shadows even.

Wonderen dalen neer over hun thuis: in hun geest (zegen van God). En de slechte mensen kunnen zelfs niet bij hun schaduw in de buurt komen.

Ek baar djin toemai sambhaara, kaalphaas te taahi oebaara.
Whosoever recites Your Name even once, You save him from the noose of death.
Wie ook maar eens Uw naam voordraagt, wordt door U gered van de lus van de dood.

Djin nar naam tihaaro kaha, daarit doest dokh te rahaa. 24
Anyone who recited Your Name, He got saved from the poverty and wants, evil ones, and from those who bothered him.
Ieder die Uw naam voordraagt, wordt gered van armoede, hebzucht, slechteriken en van diegenen die hem lastig vallen.

Kharag ket mai saran tihaarie, aap haath dai lehoe oebaarie.
Bearer of flag with the symbol of Sword (Protector: God), I have sought Your shelter. Please, help and save me.

Drager van de vlag met het symbool van het Zwaard (Beschermer: God), ik heb Uw bescherming gezocht. Alstublieft, help en red mij.

Sarab thaur mo hohoe sahaajie, doest dokh te lehoe batjaajie. 25
Kindly help me everywhere. Save me from the evil persons, and from those who bother me.

Wees vriendelijk en help mij overal. Red me van de slechteriken en van diegenen die mij lastig vallen.

- Guru Gobind Singh Ji (de tiende Guru van de Sikhs).

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

See Also : Listen/Download Choupai Sahib
                 : Download PDF version of Choupai Sahib
                 : Japji Sahib
 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl