Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 05 
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay.
One who renounces God the Giver, and attaches himself to other affairs
Hij die God de Gever verloochent, en zichzelf aan andere zaken hecht
 
naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1||
-O Nanak, he shall never succeed. Without the Name, he shall lose his honor. ||1||
  O Nanak, hij zal nooit succevol zijn. Zonder de Naam, zal hij zijn eer verliezen.     II1II
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
das bastoo lay paachhai paavai.
He obtains ten things, and puts them behind him;
Hij verwerft tien dingen en legt ze naast zich neer;
 
ayk basat kaaran bikhot gavaavai.
for the sake of one thing withheld, he forfeits his faith.
In het belang van een enkel achtergehouden ding, verbeurt hij zijn geloof.
 
ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay.
But what if that one thing were not given, and the ten were taken away?
Maar wat als dat ene ding niet verkregen wordt, en die tien worden weggenomen?
 
ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i.
Then, what could the fool say or do?
Wat kan de dwaas dan zeggen of doen?
 
jis thaakur si-o naahee chaaraa.
Our Lord and Master cannot be moved by force.
Onze Heer en Meester kan niet met kracht bewogen worden.
 
taa ka-o keejai sad namaskaaraa.
Unto Him, bow forever in adoration.
Buig in eeuwige aanbidding voor Hem.
 
jaa kai man laagaa parabh meethaa.
That one, unto whose mind God seems sweet
Diegene, in wiens geest God dierbaar is,
 
sarab sookh taahoo man voothaa.
all pleasures come to abide in his mind.
- alle genoegens worden in zijn geest vergaard.
 
jis jan apnaa hukam manaa-i-aa.
One who abides by the Lord's Will,
Hij die de Wil van de Heer aanvaard,
 
sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1||
O Nanak, obtains all things. ||1||
O Nanak, verkrijgt alles. ll1ll
 
agnat saahu apnee day raas.
God the Banker gives endless capital to the mortal,
God de Bankier geeft de sterfeling eindeloos kapitaal,
 
khaat peet bartai anad ulaas.
who eats, drinks and expends it with pleasure and joy.
die eet, drinkt en het met plezier en genoegen uit geeft.
 
apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay.
If some of this capital is later taken back by the Banker,
Als een deel van dit kapitaal later teruggenomen word door de Bankier,
 
agi-aanee man ros karay-i.
the ignorant person shows his anger.
toont de onnozele zijn woede.
 
apnee parteet aap hee khovai.
He himself destroys his own credibility,
Hij vernietigt zijn eigen geloofwaardigheid,
 
bahur us kaa bisvaas na hovai.
and he shall not again be trusted.
en hij zal niet langer vertrouwd worden.
 
jis kee basat tis aagai raakhai.
When one offers to the Lord, that which belongs to the Lord,
Wanneer men de Heer aanbiedt wat de Heer toebehoord,
 
parabh kee aagi-aa maanai maathai.
and willingly abides by the Will of God's Order,
en gewillig de Wil van God's Order aanvaardt
 
us tay cha-ugun karai nihaal.
the Lord will make him happy four times over.
dan zal de Heer zijn geluk verviervoudigen.
 
naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2||
O Nanak, our Lord and Master is merciful forever. ||2||
O Nanak, onze Heer en Meerster is voor altijd vergevingsgezind.
 
anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt.
The many forms of attachment to Maya shall surely pass away - know that they are transitory.
Alle vormen van gehechtheid aan Maya zullen zeker vergaan- weet dat zij vergankelijk zijn.
 
birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai.
People fall in love with the shade of the tree,
Mensen worden verliefd op de schaduw van een boom,
 
oh binsai uho man pachhutaavai.
and when it passes away, they feel regret in their minds.
en wanneer deze vergaat voelen ze verdriet in hun geest.
 
jo deesai so chaalanhaar.
Whatever is seen, shall pass away;
Alles wat gezien wordt zal verdwijnen;
 
lapat rahi-o tah anDh anDhaar.
and yet, the blindest of the blind cling to it.
en toch klampt zelfs de meest blinde zich eraan vast.
 
bataa-oo si-o jo laavai nayh.
One who gives her love to a passing traveler
Zij die haar liefde geeft aan een passerende reiziger,
 
taa ka-o haath na aavai kayh.
nothing shall come into her hands in this way.
niets zal op deze manier in haar handen komen.
 
man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee.
O mind, the love of the Name of the Lord bestows peace.
O mijn Geest, de liefde voor de Naam van de Heer schenkt vrede.
 
kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3||
O Nanak, the Lord, in His Mercy, unites us with Himself. ||3||
O Nanak, de Heer, in Zijn Genade, verenigt ons met Hem(zelf). ll3ll
 
mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa.
False are body, wealth, and all relations.
Bedriegelijk zijn lichaam, rijkdom, en alle relaties.
 
mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa.
False are ego, possessiveness and Maya.
Bedriegelijk zijn de ego, bezittelijkheid en Maya.
 
mithi-aa raaj joban Dhan maal.
False are power, youth, wealth and property.
Bedriegelijk zijn macht, jeugd, rijkdom en bezit.
 
mithi-aa kaam kroDh bikraal.
False are sexual desire and wild anger.
Bedriegelijk zijn seksuele verlangens en ongeremde woede.
 
mithi-aa rath hastee asav bastaraa.
False are chariots, elephants, horses and expensive clothes.
Bedriegelijk zijn de strijdwagen, olifanten, paarden en dure kleren.
 
mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.
Begriegelijk is de liefde voor het vergaren van rijkdom, en zich verlustigen aan het (uit)zicht daarop.
 
mithi-aa Dharoh moh abhimaan.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.
Begriegelijk zijn bedrog, emotionele gehechtheid en  egoistische/zelfzuchtige/narcistische trots.
 
mithi-aa aapas oopar karat gumaan.
False are pride and self-conceit.
Bedriegelijk zijn trots en verwaandheid/eigendunk.
 
asthir bhagat saaDh kee saran.
Only devotional worship is permanent, and the Sanctuary of the Holy.
Alleen toegeweide aanbidding is blijvend, en de Geborgenheid der Heiligheid.
 
naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4||
Nanak lives by meditating, meditating on the Lotus Feet of the Lord. ||4||
Nanak leeft door te mediteren, mediterend over de Lotus Voeten van de Heer. ll4ll
 
mithi-aa sarvan par nindaa suneh.
False are the ears which listen to the slander of others.
Bedriegelijk zijn de oren die luisteren naar roddelpraat van anderen.
 
mithi-aa hasat par darab ka-o hireh.
False are the hands which steal the wealth of others.
Bedriegelijk zijn de handen die de rijkdom van anderen stelen.
 
mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad.
False are the eyes which gaze upon the beauty of another's wife.
Bedriegelijk zijn de ogen die staren naar de schoonheid van de vrouw van een ander.
 
mithi-aa rasnaa bhojan an savaad.
False is the tongue which enjoys delicacies and external tastes.
Bedriegelijk is de tong die lekkernijen en wereldse/kunstmatige smaken geniet.
 
mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh.
False are the feet which run to do evil to others.
Bedriegelijk zijn de voeten die zich haasten om anderen kwaad te doen.
 
mithi-aa man par lobh lubhaaveh.
False is the mind which covets the wealth of others.
Bedreigelijk is de geest die de rijkdom van anderen begeert.
 
mithi-aa tan nahee par-upkaaraa.
False is the body which does not do good to others.
Bedreigelijk is het lichaam dat anderen geen goed doet.
 
mithi-aa baas layt bikaaraa.
False is the nose which inhales corruption.
Bedriegelijk is de neus die corruptie inademt.
 
bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay.
Without understanding, everything is false.
Zonder begrip is alles bedriegelijk.
 
safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5||
Fruitful is the body, O Nanak, which takes to the Lord's Name. ||5||
Vruchtbaar is het lichaam, O Nanak, dat zich tot de Naam van de Heer richt. ll5ll
 
birthee saakat kee aarjaa.
The life of the faithless cynic is totally useless.
  Het leven van de ongelovige cynicus is totaal waardeloos.
 
saach binaa kah hovat soochaa.
Without the Truth, how can anyone be pure?
Hoe kan iemand puur zijn zonder de Waarheid?
 
birthaa naam binaa tan anDh.
Useless is the body of the spiritually blind, without the Name of the Lord.
Nutteloos is het lichaam van de Spiritueel blinde, zonder de Naam van de Heer.
 
mukh aavat taa kai durganDh.
From his mouth, a foul smell issues forth.
Uit zijn mond komt een stinkende lucht.
 
bin simran din rain baritha bihaa-ay.
Without the remembrance of the Lord, day and night pass in vain,
Zonder herinnering aan de Heer, verstrijken dag en nacht vergeefs.
 
maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay.
like the crop which withers without rain.
als het gewas dat wegkwijnt zonder regen. 
 
gobid bhajan bin barithay sabh kaam.
Without meditation on the Lord of the Universe, all works are in vain,
Zonder meditatie over de Heer van het Universum is al het werk vergeefs.
 
ji-o kirpan kay niraarath daam.
like the wealth of a miser, which lies useless.
zoals de rijkdom van een wrek die nutteloos ligt te zijn.
 
Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o.
Blessed, blessed are those, whose hearts are filled with the Name of the Lord.
Gezegend, gezegend zijn zij wiens harten zijn gevuld met de Naam van de Heer.
 
naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6||
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ||6||
Nanak is een offer, een offer aan hen. ll6ll
 
rahat avar kachh avar kamaavat.
He says one thing, and does something else.
Hij zegt het ene, maar doet het andere.
 
man nahee pareet mukhahu gandh laavat.
There is no love in his heart, and yet with his mouth he talks tall.
Er is geen liefde in zijn hart en toch is zijn mond vol grootspraak.
 
jaananhaar parabhoo parbeen.
The Omniscient Lord God is the Knower of all.
De Alwetende Heer God is de kenner van allen/alles.
 
baahar bhaykh na kaahoo bheen.
He is not impressed by outward display.
Hij is niet onder de indruk van uiterlijke schijn.
 
avar updaysai aap na karai.
One who does not practice what he preaches to others,
Hij die niet doet wat hij preekt,
 
aavat jaavat janmai marai.
shall come and go in reincarnation, through birth and death.
zal komen en gaan in reincarnatie, via geboorte en dood.
 
jis kai antar basai nirankaar.
One whose inner being is filled with the Formless Lord
Hij wiens innerlijk is vervuld met de Vormloze Heer
 
tis kee seekh tarai sansaar.
by his teachings, the world is saved.
door zijn lessen wordt de wereld gered.
 
jo tum bhaanay tin parabh jaataa.
Those who are pleasing to You, God, know You.
Zij die U plezieren, God, kennen U.
 
naanak un jan charan paraataa. ||7||
Nanak falls at their feet. ||7||
Nanak valt aan hun voeten. ll7ll
 
kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai.
Offer your prayers to the Supreme Lord God, who knows everything.
Biedt de Opper God, die alles weet, Uw gebed aan.
 
apnaa kee-aa aapeh maanai.
He Himself values His own creatures.
Hijzelf waardeert Zijn eigen schepsels.
 
aapeh aap aap karat nibayraa.
He Himself, by Himself, makes the decisions.
Hijzelf, alleen neemt de beslissingen.
 
kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa.
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.
Voor sommigen lijkt Hij ver weg te zijn, terwijl anderen Hem dichtbij gewaarworden.
 
upaav si-aanap sagal tay rahat.
He is beyond all efforts and clever tricks.
Hij gaat voorbij aan alle inspanningen en slimme trucs.
 
sabh kachh jaanai aatam kee rahat.
He knows all the ways and means of the soul.
Hij kent alle wegen en middelen van de ziel.
 
jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay.
Those with whom He is pleased are attached to the hem of His robe.
Zij die Hem plezieren zijn gehecht aan de zoom van Zijn kleed. 
 
thaan thanantar rahi-aa samaa-ay.
He is pervading all places and interspaces.
Hij dringt door in alle plaatsen en ruimtes.
 
so sayvak jis kirpaa karee.
Those upon whom He bestows His favor, become His servants.
Hen die Hij begunstigt, worden Zijn dienaar. 
 
nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5||
Each and every moment, O Nanak, meditate on the Lord. ||8||5||
Op elk moment, O Nanak, mediteer op de Heer. ll8ll5ll
 

s

Asatpadee - 04

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 06

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl