Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 20
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay.
After wandering and wandering, O God, I have come, and entered Your Sanctuary.
Na te hebben gedwaald en gedwaald, O God, ben in eindelijk aangekomen, en ben ik Uw Geborgenheid binnengetreden.
 
naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1||
This is Nanak's prayer, O God: please, attach me to Your devotional service. ||1||
Dit is het gebed van Nanak, O God: alstublieft, bind mij aan Uw toegewijde dienst. ll1ll
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
jaachak jan jaachai parabh daan.
I am a beggar; I beg for this gift from You:
Ik ben een bedelaar; I smeek om deze gift van U:
 
kar kirpaa dayvhu har naam.
please, by Your Mercy, Lord, give me Your Name.
alstublieft, bij Uw Gratie, geef mij Uw Naam.
 
saaDh janaa kee maaga-o Dhoor.
I ask for the dust of the feet of the Holy.
Ik vraag om het stof van de voeten van de Heiligen.
 
paarbarahm mayree sarDhaa poor.
O Supreme Lord God, please fulfill my yearning;
O Opperste Heer God, vervul alstublieft mijn verlangen;
 
sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o.
may I sing the Glorious Praises of God forever and ever.
dat ik de Glorieuze Lof van God voor eeuwig en altijd mag zingen.
 
saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o.
With each and every breath, may I meditate on You, O God.
Dat ik, met elke adem, mag mediteren op U, O God.
 
charan kamal si-o laagai pareet.
May I enshrine affection for Your Lotus Feet.
Dat ik genegenheid voor Uw Lotusvoeten in een schrijn mag plaatsen.
 
bhagat kara-o parabh kee nit neet.
May I perform devotional worship to God each and every day.
Dat ik, God, dag in dag uit, toegewijd mag aanbidden. 
 
ayk ot ayko aaDhaar.
You are my only Shelter, my only Support.
U bent mijn enige Schuilplaats, mijn enige Steun.
 
naanak maagai naam parabh saar. ||1||
Nanak asks for the most sublime, the Naam, the Name of God. ||1||
Nanak vraagt voor het meest sublieme, de Naam, de Naam van God. ll1ll
 
parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay.
By God's Gracious Glance, there is great peace.
Door de Barmhartige Blik van God heerst er grote vrede.
 
har ras paavai birlaa ko-ay.
Rare are those who obtain the juice of the Lord's essence.
Zeldzaam zijn zij die het sap van de essentie van de Heer verkrijgen.
 
jin chaakhi-aa say jan tariptaanay.
Those who taste it are satisfied.
Zij die ervan proeven zijn tevreden.
 
pooran purakh nahee dolaanay.
They are fulfilled and realized beings - they do not waver.
Zij zijn vervulde en verwezenlijkte mensen - zij wankelen niet.
 
subhar bharay paraym ras rang.
They are totally filled to over-flowing with the sweet delight of His Love.
Zij zijn tot de rand toe gevuld met de zoete verrukking van zijn Liefde.
 
upjai chaa-o saaDh kai sang.
Spiritual delight wells up within, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
Spirituele verrukking borrelt op vanbinnen, in de Saadh Sangat, in Heilig Gezelschap.
 
paray saran aan sabh ti-aag.
Taking to His Sanctuary, they forsake all others.
Naar Zijn Geborgenheid trekkende, laten zij alle anderen achter zich.
 
antar pargaas an-din liv laag.
Deep within, they are enlightened, and they center themselves on Him, day and night.
Diep vanbinnen, zijn zij verlicht, en zij centreren zichzelf op Hem, dag en nacht.
 
badbhaagee japi-aa parabh so-ay.
Most fortunate are those who meditate on God.
Het meest fortuinlijk zijn zij die mediteren op God.
 
naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2||
O Nanak, attuned to the Naam, they are at peace. ||2||
O Nanak, afgestemd op de Naam, vinden zij innerlijke rust (vrede). ll2ll
 
sayvak kee mansaa pooree bha-ee.
The wishes of the Lord's servant are fulfilled.
De wensen van de dienaar van de Heer zijn vervuld.
 
satgur tay nirmal mat la-ee.
From the True Guru, the pure teachings are obtained.
Van de Ware Goeroe, wordt de ware leer verkregen.
 
jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal.
Unto His humble servant, God has shown His kindness.
Aan Zijn nederige dienaar, heeft God Zijn zachtaardigheid getoond.
 
sayvak keeno sadaa nihaal.
He has made His servant eternally happy.
Hij heeft Zijn dienaar eeuwig gelukkig gemaakt.
 
banDhan kaat mukat jan bha-i-aa.
The bonds of His humble servant are cut away, and he is liberated.
De banden van Zijn nederige dienaar zijn doorgesneden, en hij is bevrijd.
 
janam maran dookh bharam ga-i-aa.
The pains of birth and death, and doubt are gone.
De pijn van geboorte en dood, en twijfels zijn weg.
 
ichh punee sarDhaa sabh pooree.
Desires are satisfied, and faith is fully rewarded,
Verlangens zijn voldaan, en geloof is volledig beloond.
 
rav rahi-aa sad sang hajooree.
imbued forever with His all-pervading peace.
voor altijd doordrongen van Zijn alles-doordringende vrede.
 
jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay.
He is His - he merges in Union with Him.
Hij is de Zijne - hij versmelt in vereniging met Hem.
 
naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3||
Nanak is absorbed in devotional worship of the Naam. ||3||
Nanak gaat volledig op in toegewijde verering van de Naam. ll3ll
 
so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai.
Why forget Him, who does not overlook our efforts?
Waarom Hem vergeten, die onze inspanningen niet over het hoofd ziet?
 
so ki-o bisrai je kee-aa jaanai.
Why forget Him, who acknowledges what we do?
Waarom Hem vergeten, die erkent wat we doen?
 
so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa.
Why forget Him, who has given us everything?
Waarom Hem vergeten, die ons alles gegeven heeft?
 
so ki-o bisrai je jeevan jee-aa.
Why forget Him, who is the Life of the living beings?
Waarom Hem vergeten, die het Leven van de levenden is?
 
so ki-o bisrai je agan meh raakhai.
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb?
Waarom Hem vergeten, die ons behoudt in het vuur van de baarmoeder?
 
gur parsaad ko birlaa laakhai.
By Guru's Grace, rare is the one who realizes this.
Bij de Gratie van de Goeroe, zeldzaam zijn zij die dit realiseren.
 
so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai.
Why forget Him, who lifts us up out of corruption?
Waarom Hem vergeten, die ons boven corruptie laat uitstijgen?  
 
janam janam kaa tootaa gaadhai.
Those separated from Him for countless lifetimes, are re-united with Him once again.
Zij die voor ontelbare levens van Hem gescheiden zijn, zullen wederom met Hem herenigt worden.
 
gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa.
Through the Perfect Guru, this essential reality is understood.
Door de Perfecte Goeroe, wordt deze essentiële werkelijkheid begrepen.
 
parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4||
O Nanak, God's humble servants meditate on Him. ||4||
O Nanak, Gods nederige dienaren mediteren op Hem. ll4ll
 
saajan sant karahu ih kaam.
O friends, O Saints, make this your work.
O vrienden, O Heiligen, laat dit je werk zijn.
 
aan ti-aag japahu har naam.
Renounce everything else, and chant the Name of the Lord.
Doe afstand van al het andere, en zing de Naam van de Heer.
 
simar simar simar sukh paavhu.
Meditate, meditate, meditate in remembrance of Him, and find peace.
Mediteer, mediteer, mediteer in herinnering aan Hem, en vind vrede.
 
aap japahu avrah naam japaavhu.
Chant the Naam yourself, and inspire others to chant it.
Zing zelf de Naam, en inspireer anderen om te zingen.  
 
bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar.
By loving devotional worship, you shall cross over the world-ocean.
Door liefdevolle toegewijde aanbidding, zul je de oceaan van de wereld oversteken.
 
bin bhagtee tan hosee chhaar.
Without devotional meditation, the body will be just ashes.
Zonder toegewijde meditatie, zal het lichaam alleen maar as zijn.
 
sarab kali-aan sookh niDh naam.
All joys and comforts are in the treasure of the Naam.
Alle vreugde en gemak zijn in de schat van de Naam.
 
boodat jaat paa-ay bisraam.
Even the drowning can reach the place of rest and safety.
Zelfs zij die verdrinken kunnen de plaats van rust en veiligheid bereiken.
 
sagal dookh kaa hovat naas.
All sorrows shall vanish.
Alle zorgen zullen verdwijnen.
 
naanak naam japahu guntaas. ||5||
O Nanak, chant the Naam, the treasure of excellence. ||5||
O Nanak. zing de Naam, de schat der voortreffelijkheid. ll5ll
 
upjee pareet paraym ras chaa-o.
Love and affection, and the taste of yearning, have welled up within;
Liefde en genegenheid, en de smaak van verlangen, zijn van binnen op komen borrelen.
 
man tan antar ihee su-aa-o.
within my mind and body, this is my purpose:
binnenin mijn lichaam en geest, is dit mijn doel:
 
naytarahu paykh daras sukh ho-ay.
beholding with my eyes His Blessed Vision, I am at peace.
met mijn ogen Zijn Gezegende Visie aanschouwende, vind ik innerlijke rust.
 
man bigsai saaDh charan Dho-ay.
My mind blossoms forth in ecstasy, washing the feet of the Holy.
Mijn bewustzijn bloeit voort in extase, de voeten van de Heilige wassende.
 
bhagat janaa kai man tan rang.
The minds and bodies of His devotees are infused with His Love.
De lichamen en geesten van Zijn toegewijden zijn doordrenkt met Zijn Liefde.
 
birlaa ko-oo paavai sang.
Rare is the one who obtains their company.
Zeldzaam is degene die hun gezelschap verkrijgt.
 
ayk basat deejai kar ma-i-aa.
Show Your mercy - please, grant me this one request:
Toon Uw Genade - alstublieft, willig dit ene verzoek in:
 
gur parsaad naam jap la-i-aa.
by Guru's Grace, may I chant the Naam.
dat ik, door de Goeroes Gratie, de Naam mag zingen.
 
taa kee upmaa kahee na jaa-ay.
His Praises cannot be spoken;
Zijn Lofzang kan niet worden uitgesproken;
 
naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6||
O Nanak, He is contained among all. ||6||
O Nanak, Hij behelst allen. ll6ll
 
parabh bakhsand deen da-i-aal.
God, the Forgiving Lord, is kind to the poor.
God, de Vergevende Heer, is zachtaardig voor de armen.
 
bhagat vachhal sadaa kirpaal.
He loves His devotees, and He is always merciful to them.
Hij houdt van Zijn toegewijden, en Hij is altijd barmhartig naar hen toe.
 
anaath naath gobind gupaal.
The Patron of the patron-less, the Lord of the Universe, the Sustainer of the world,
De beschermheer van hen die geen beschermheer hebben, de Heer van het Heelal, de in stand Houder van de wereld,
 
sarab ghataa karat partipaal.
the Nourisher of all beings.
de Voeder van alle wezens,
 
aad purakh kaaran kartaar.
The Primal Being, the Creator of the Creation.
Het Oerwezen, de Schepper van de Schepping.
 
bhagat janaa kay paraan aDhaar.
The Support of the breath of life of His devotees.
De Steun van de levensadem van Zijn toegewijden.
 
jo jo japai so ho-ay puneet.
Whoever meditates on Him is sanctified,
Wie op Hem mediteert is gezegend,
 
bhagat bhaa-ay laavai man heet.
focusing the mind in loving devotional worship.
de geest gericht in liefdevolle toegewijde aanbidding.
 
ham nirgunee-aar neech ajaan.
I am unworthy, lowly and ignorant.
Ik ben onwaardig, simpel en onwetend.
 
naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7||
Nanak has entered Your Sanctuary, O Supreme Lord God. ||7||
Nanak heeft Uw Geborgenheid betreden, O Opperste Heer God. ll7ll
 
sarab baikunth mukat mokh paa-ay.
Everything is obtained: the heavens, liberation and deliverance,
Alles is verkregen: de hemelen, bevrijding en verlossing,
 
ayk nimakh har kay gun gaa-ay.
if one sings the Lord's Glories, even for an instant.
als men Lof van de Heer zingt, al is het maar voor even.
 
anik raaj bhog badi-aa-ee.
So many realms of power, pleasures and great glories,
Zo vele rijken der macht, geneugten en grootse glorie,
 
har kay naam kee kathaa man bhaa-ee.
come to one whose mind is pleased with the Sermon of the Lord's Name.
komen naar degene wiens geest blij is met de Preek van Naam van de Heer.
 
baho bhojan kaapar sangeet.
Abundant foods, clothes and music
Een overvloed aan eten, kleding en muziek
 
rasnaa japtee har har neet.
come to one whose tongue continually chants the Lord's Name, Har, Har.
komt naar degene wiens tong continu de Naam van de Heer zingt, God(Har), God(Har).
 
bhalee so karnee sobhaa Dhanvant.
His actions are good, he is glorious and wealthy;
Zijn handelingen zijn goed, hij is roemrijk en welvarend;
 
hirdai basay pooran gur mant.
the Mantra of the Perfect Guru dwells within his heart.
de Mantra van de Perfecte Goeroe is verankerd in zijn hart.
 
saaDhsang parabh dayh nivaas.
O God, grant me a home in the Company of the Holy.
O God, verleen mij een thuis in Heilig Gezelschap.
 
sarab sookh naanak pargaas. ||8||20||
All pleasures, O Nanak, are so revealed. ||8||20||
Alle geneugten, O Nanak, worden zo blootgelegd. ll8ll20ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 19

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 21

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Rehras Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Bhai Bachittar Singh en de olifant
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl