Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 06 
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahaNmayv.
Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.
Seksuele verlangens, woede, hebzucht en emotionele gehechtheid- dat deze mogen wegvloeien, evenals egotisme.
 
naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1||
Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru. ||1||
Nanak zoekt de Geborgenheid van God; zegen U mij alstublieft met Uw gratie, O Goddelijke Goeroe 
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
jih parsaad chhateeh amrit khaahi.
By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;
Door Zijn Gratie nuttigt U de zesendertig heerlijkheden;
 
tis thaakur ka-o rakh man maahi.
enshrine that Lord and Master within your mind.
Geef die Heer en Meester een gewijde plek in je geest.
 
jih parsaad suganDhat tan laaveh.
By His Grace, you apply scented oils to your body;
Door Zijn Gratie breng je geurige olieŽn aan op je lichaam;
 
tis ka-o simrat param gat paavahi.
remembering Him, the supreme status is obtained.
Herinner Hem en de hoogste status is/word bereikt.
 
jih parsaad baseh sukh mandar.
By His Grace, you dwell in the palace of peace;
Door Zijn Gratie, woon/bevind je je in het paleis van de vrede;
 
tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar.
meditate forever on Him within your mind.
mediteer eeuwig over Hem in je geest.
 
jih parsaad garih sang sukh basnaa.
By His Grace, you abide with your family in peace;
Door Zijn Gratie, ervaar je vrede met jezelf en je familie;
 
aath pahar simrahu tis rasnaa.
keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.
houdt Zijn herinnering op je tong, vierentwintig uur per dag.
 
jih parsaad rang ras bhog.
By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;
Door Zijn Gratie, geniet je smaken en geneugten;
 
naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1||
O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||
O Nanak, mediteer eeuwig op de Ene, die meditatie waardig is. ll1ll
 
jih parsaad paat patambar hadhaaveh.
By His Grace, you wear silks and satins;
Door Zijn Gratie draag je zijde and satijn;
 
tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh.
why abandon Him, to attach yourself to another?
waarom zou je hem verlaten, om jezelf aan een ander te binden?
 
jih parsaad sukh sayj so-eejai.
By His Grace, you sleep in a cozy bed;
Door Zijn Gratie slaap je in een knus bed.
 
man aath pahar taa kaa jas gaaveejai.
O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
O mijn geest, zing Zijn Lof, vierentwintig uur per dag. 
 
jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai.
By His Grace, you are honored by everyone;
Door Zijn Gratie, wordt je door iedereen geŽerd;
 
mukh taa ko jas rasan bakhaanai.
with your mouth and with your tongue, chant His Praises.
met je mond en met je tong, zing Zijn Lof.
 
jih parsaad tayro rahtaa Dharam.
By His Grace, you remain in the Dharma;
Door Zijn Gratie, blijf je binnen de Dharma;
 
man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm.
O mind, meditate continually on the Supreme Lord God.
O bewustzijn, mediteer onafgebroken over de Opper God.
 
parabh jee japat dargeh maan paavahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
Mediterend over God, zul je geŽerd worden in Zijn Hof.
 
naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2||
O Nanak, you shall return to your true home with honor. ||2||
O Nanak, je zult met eer terugkeren naar je ware thuis. ll2ll
 
jih parsaad aarog kanchan dayhee.
By His Grace, you have a healthy, golden body;
Door Zijn Gratie, heb je een een gezond, gouden lichaam;
 
liv laavhu tis raam sanayhee.
attune yourself to that Loving Lord.
stem jezelf af op de Liefhebbende Heer.
 
jih parsaad tayraa olaa rahat.
By His Grace, your honor is preserved;
Door Zijn Gratie, word je beschermd;
 
man sukh paavahi har har jas kahat.
O mind, chant the Praises of the Lord, Har, Har, and find peace.
O bewustzijn, zing de Lof van de Heer, Har, Har, en vind vrede.
 
jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay.
By His Grace, all your deficits are covered;
Door Zijn Gratie, zijn al je gebreken gedekt;
 
man sarnee par thaakur parabh taa kai.
O mind, seek the Sanctuary of God, our Lord and Master.
O bewustzijn, zoek de Geborgenheid van God, onze Heer en Meester.
 
jih parsaad tujh ko na pahoochai.
By His Grace, no one can rival you;
Bij Zijn Gratie, kan niemand je evenaren;
 
man saas saas simrahu parabh oochay.
O mind, with each and every breath, remember God on High.
O bewustzijn, herinner God in de Hoogte met elke adem(tocht).
 
jih parsaad paa-ee darulabh dayh.
By His Grace, you obtained this precious human body;
Door Zijn Gratie, verkreeg je dit kostbare menselijke lichaam;
 
naanak taa kee bhagat karayh. ||3||
O Nanak, worship Him with devotion. ||3||
O Nanak, aanbidt Hem met toewijding. ll3ll
 
jih parsaad aabhookhan pehreejai.
By His Grace, you wear decorations;
Door Zijn Gratie, draag je decoraties;
 
man tis simrat ki-o aalas keejai.
O mind, why are you so lazy? Why don't you remember Him in meditation?
O bewustzijn, waarom ben je zo lui? Waarom herinner je je Hem niet in meditatie?
 
jih parsaad asav hasat asvaaree.
By His Grace, you have horses and elephants to ride;
Door Zijn Gratie, heb je paarden en olifanten om op te rijden;
 
man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree.
O mind, never forget that God.
O bewustzijn, vergeet God nooit.
 
jih parsaad baag milakh Dhanaa.
By His Grace, you have land, gardens and wealth;
Door Zijn Gratie, heb je land, tuinen en welvaart; 
 
raakh paro-ay parabh apunay manaa.
keep God enshrined in your heart.
houdt God in een gewijde/speciale plek in je hart. 
 
jin tayree man banat banaa-ee.
O mind, the One who formed your form
O bewustzijn, de Ene die jou heeft gevormd
 
oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee.
standing up and sitting down, meditate always on Him.
staand en zittend, mediteer altijd over Hem.
 
tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai.
Meditate on Him - the One Invisible Lord;
Mediteer over Hem- de Ene Onzichtbare Heer;
 
eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4||
here and hereafter, O Nanak, He shall save you. ||4||
nu en voor altijd, O Nanak, zal Hij je behoeden. ll4ll
 
jih parsaad karahi punn baho daan.
By His Grace, you give donations in abundance to charities;
Door Zijn Gratie, geef je rijkelijke donaties aan liefdadigheid;
 
man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan.
O mind, meditate on Him, twenty-four hours a day.
O bewustzijn, mediteer over Hem, 24 uur per dag.
 
jih parsaad too aachaar bi-uhaaree.
By His Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
Door Zijn Gratie voer je religieuze rituelen en wereldse plichten uit;
 
tis parabh ka-o saas saas chitaaree.
think of God with each and every breath.
denk aan God met elke adem(tocht).
 
jih parsaad tayraa sundar roop.
By His Grace, your form is so beautiful;
Door Zijn Gratie, is jouw vorm zo mooi/prachtig;
 
so parabh simrahu sadaa anoop.
constantly remember God, the Incomparably Beautiful One.
herinner je voortdurend de Ene, Onvergelijkbaar Mooie God
 
jih parsaad tayree neekee jaat.
By His Grace, you have such high social status;
Door Zijn Gratie, heb je zulk een hoge status;
 
so parabh simar sadaa din raat.
remember God always, day and night.
herinner God altijd, dag en nacht.
 
jih parsaad tayree pat rahai.
By His Grace, your honor is preserved;
Door Zijn Gratie, word je eer behouden;
 
gur parsaad naanak jas kahai. ||5||
by Guru's Grace, O Nanak, chant His Praises. ||5||
Door de Guruís Gratie, O Nanak, (be)zing Zijn Lof. ll5ll
 
jih parsaad suneh karan naad.
By His Grace, you listen to the sound current of the Naad.
Door Zijn Gratie, luister je naar de klankstroom van de Naad.
 
jih parsaad paykheh bismaad.
By His Grace, you behold amazing wonders.
Door Zijn Gratie, ontwaar je verbazingwekkende wonderen.
 
jih parsaad boleh amrit rasnaa.
By His Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
Door Zijn Gratie, spreek je goddelijke woorden.
 
jih parsaad sukh sehjay basnaa.
By His Grace, you abide in peace and ease.
Door Zijn Gratie, bevind je je in vrede en gemak/rust.
 
jih parsaad hasat kar chaleh.
By His Grace, your hands move and work.
Door Zijn Gratie, bewegen en werken je handen.
 
jih parsaad sampooran faleh.
By His Grace, you are completely fulfilled.
Door Zijn Gratie, ben je volledig vervuld.
 
jih parsaad param gat paavahi.
By His Grace, you obtain the supreme status.
Door Zijn Gratie, verkrijg je het hoogste aanzien.
 
jih parsaad sukh sahj samaaveh.
By His Grace, you are absorbed into celestial peace.
Door Zijn Gratie, ga je op in hemelse vrede.
 
aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu.
Why forsake God, and attach yourself to another?
Waarom God verlaten, en jezelf binden aan een ander?
 
gur parsaad naanak man jaagahu. ||6||
By Guru's Grace, O Nanak, awaken your mind! ||6||
Door de Guruís Gratie, O Nanak, wek je je bewustzijn! ll6ll
 
jih parsaad tooN pargat sansaar.
By His Grace, you are famous all over the world;
Door Zijn Gratie, ben je beroemd over de hele wereld;
 
tis parabh ka-o mool na manhu bisaar.
never forget God from your mind.
vergeet God nooit.
 
jih parsaad tayraa partaap.
By His Grace, you have prestige;
Door Zijn Gratie, heb je aanzien;
 
ray man moorh too taa ka-o jaap.
O foolish mind, meditate on Him!
O dwaas verstand, mediteer op Hem!
 
jih parsaad tayray kaaraj pooray.
By His Grace, your works are completed;
Door Zijn Gratie, is je werk gedaan/voltooid;
 
tiseh jaan man sadaa hajooray.
O mind, know Him to be close at hand.
O bewustzijn, weet dat Hij altijd in de buurt is. 
 
jih parsaad tooN paavahi saach.
By His Grace, you find the Truth;
Door Zijn Gratie, zul je de Waarheid vinden;
 
ray man mayray tooN taa si-o raach.
O my mind, merge yourself into Him.
O bewustzijn, verenig jezelf met Hem.
 
jih parsaad sabh kee gat ho-ay.
By His Grace, everyone is saved;
Door Zijn Gratie, is iedereen bevrijd.
 
naanak jaap japai jap so-ay. ||7||
O Nanak, meditate, and chant His Chant. ||7||
O Nanak, mediteer, en zing Zijn Lied. ll7ll
 
aap japaa-ay japai so naa-o.
Those, whom He inspires to chant, chant His Name.
Degene, die Hij inspireert om te zingen, zingen Zijn Naam.
 
aap gaavaa-ai so har gun gaa-o.
Those, whom He inspires to sing, sing the Glorious Praises of the Lord.
  Degene, die hij inspireert om te zingen, zingen de Glorierijke Lof van de Heer.
 
parabh kirpaa tay ho-ay pargaas.
By God's Grace, enlightenment comes.
Door Godís Gratie, komt verlichting.
 
parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas.
By God's Kind Mercy, the heart-lotus blossoms forth.
Door God's goedaardige Genade, bloeit het lotus-hart op.
 
parabh suparsan basai man so-ay.
When God is totally pleased, He comes to dwell in the mind.
Wanneer God volledig tevreden is, zal Hij zich in je bewustzijn vestigen.
 
parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay.
By God's Kind Mercy, the intellect is exalted.
Door God's goedaardige Genade, is/word het intellect verheven.
 
sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa.
All treasures, O Lord, come by Your Kind Mercy.
Alle rijkdommen, O Heer, komen van Uw Goedaardige Genade.
 
aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa.
No one obtains anything by himself.
Niemand verkrijgt iets eigenhandig.
 
jit jit laavhu tit lageh har naath.
As You have delegated, so do we apply ourselves, O Lord and Master.
Zoals U heeft uitgevaardigd, zo voegen wij ons, O Heer en Meester.
 
naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6||
O Nanak, nothing is in our hands. ||8||6||
O Nanak, niets is/word door ons bepaald. ll8ll6ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 05

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 07

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl