Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 10
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar.

Many people praise the Lord. He has no end or limitation.

Velen prijzen de Heer. Hij kent geen eind of begrenzing.

 

naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1||

O Nanak, God created the creation, with its many ways and various species. ||1||

O Nanak, God schiep de schepping, met zijn vele manieren en verschillende soorten. ll1ll

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

ka-ee kot ho-ay poojaaree.

Many millions are His devotees.

Miljoenen zijn Zijn toegewijden.

 

ka-ee kot aachaar bi-uhaaree.

Many millions perform religious rituals and worldly duties.

Miljoenen voeren religieuze rituelen en wereldlijke plichten uit.

 

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee.

Many millions become dwellers at sacred shrines of pilgrimage.

Miljoenen worden bewoners van heiligdommen van de bedevaart.

 

ka-ee kot ban bharmeh udaasee.

Many millions wander as renunciates in the wilderness.

Miljoenen doen afstand van het wereldlijke en dwalen rond in de wildernis.

 

ka-ee kot bayd kay sarotay.

Many millions listen to the Vedas.

Miljoenen luisteren naar de Vedas.

 

ka-ee kot tapeesur hotay.

Many millions become austere penitents.

Miljoenen worden sobere boetedoeners.

 

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh.

Many millions enshrine meditation within their souls.

Miljoenen geven meditatie een toegewijde plek in hun ziel.

 

ka-ee kot kab kaab beechaareh.

Many millions of poets contemplate Him through poetry.

Miljoenen poëten bezinnen zich op Hem middels hun poëzie.

 

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi.

Many millions meditate on His eternally new Naam.

Miljoenen mediteren op Zijn eeuwig nieuwe Naam.

 

naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1||

O Nanak, none can find the limits of the Creator. ||1||

O Nanak, niemand kan de grenzen van de Schepper vinden. ll1ll

 

ka-ee kot bha-ay abhimaanee.

Many millions become self-centered.

Miljoenen worden egoistisch. 

 

ka-ee kot anDh agi-aanee.

Many millions are blinded by ignorance.

Miljoenen zijn blind van onwetendheid.

 

ka-ee kot kirpan kathor.

Many millions are stone-hearted misers.

Miljoenen zijn vrekken met een hart van steen.

 

ka-ee kot abhig aatam nikor.

Many millions are heartless, with dry, withered souls.

Miljoenen zijn harteloos, met uitgedroogde, verweerde zielen.

 

ka-ee kot par darab ka-o hireh.

Many millions steal the wealth of others.

Miljoenen stelen andermans rijkdommen.

 

ka-ee kot par dookhnaa karahi.

Many millions slander others.

Miljoenen lasteren anderen.

 

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi.

Many millions struggle in Maya.

Miljoenen worstelen in Maya.

 

ka-ee kot pardays bharmaahi.

Many millions wander in foreign lands.

Miljoenen dwalen in vreemde landen.

 

jit jit laavhu tit tit lagnaa.

Whatever God attaches them to - with that they are engaged.

Waaraan  God hun ook bindt- daar zijn ze mee bezet.

 

naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2||

O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ||2||

O Nanak, de Schepper alleen kent de werking van Zijn schepping. ll2ll

 

ka-ee kot siDh jatee jogee.

Many millions are Siddhas, celibates and Yogis.

Miljoenen zijn Siddhas, celibatair en yogis.

 

ka-ee kot raajay ras bhogee.

Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.

Miljoenen zijn koningen, genietend van wereldlijke geneugten.

 

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay.

Many millions of birds and snakes have been created.

Miljoenen vogels en slangen zijn geschapen.

 

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay.

Many millions of stones and trees have been produced.

Miljoenen stenen en bomen zijn gecreeërd.

 

ka-ee kot pavan paanee baisantar.

Many millions are the winds, waters and fires.

Miljoenen winden, wateren en vuren zijn er.

 

ka-ee kot days bhoo mandal.

Many millions are the countries and realms of the world.

Miljoenen landen en koninkrijken van de wereld zijn er.

 

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar.

Many millions are the moons, suns and stars.

Miljoenen manen, zonnen en sterren zijn er.

 

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar.

Many millions are the demi-gods, demons and Indras, under their regal canopies.

Miljoenen demi-goden, demonen and Indras, onder hun vorstelijke luifels zijn er.

 

sagal samagree apnai soot Dhaarai.

He has strung the entire creation upon His thread.

Hij heeft de hele schapping aan zijn draad geregen.

 

naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3||

O Nanak, He emancipates those with whom He is pleased. ||3||

O Nanak, Hij bevrijdt hen met wie Hij tevreden is. ll3ll

 

ka-ee kot raajas taamas saatak.

Many millions abide in heated activity, slothful darkness and peaceful light.

Miljoenen verblijven in verhitte activiteit, vadsige duisternis en vreedzaam licht.

 

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat.

Many millions are the Vedas, Puraanas, Simritees and Shaastras.

Miljoenen Vedas, Puranas, Simritees en Shaastras zijn er.

 

ka-ee kot kee-ay ratan samud.

Many millions are the pearls of the oceans.

Miljoenen parels in de oceanen zijn er.

 

ka-ee kot naanaa parkaar jant.

Many millions are the beings of so many descriptions.

Miljoenen zijn de schepselen van zovele beschrijvingen.

 

ka-ee kot kee-ay chir jeevay.

Many millions are made long-lived.

Miljoenen is een lang leven beschoren.

 

ka-ee kot giree mayr suvran theevay.

Many millions of hills and mountains have been made of gold.

Miljoenen heuvels en bergen zijn van goud gemaakt.

 

ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach.

Many millions are the Yakhshas - the servants of the god of wealth, the Kinnars - the gods of celestial music, and the evil spirits of the Pisaach.

Miljoenen zijn de Yakhshas- de dienaren van de god der rijkdom, de Kinnars- de goden van celestijnse muziek, en de kwade geesten van de Pisach.

 

ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach.

Many millions are the evil nature-spirits, ghosts, pigs and tigers.

Miljoenen kwade natuur-geesten, varkens en tijgers zijn er.

 

sabh tay nayrai sabhhoo tay door.

He is near to all, and yet far from all;

Hij is dichtbij alles, doch overal ver vandaan;

 

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4||

O Nanak, He Himself remains distinct, while yet pervading all. ||4||

O Nanak, Hij blijft Zelf afzijdig, onderwijl alles doordringend. ll4ll

 

ka-ee kot paataal kay vaasee.

Many millions inhabit the nether regions.

Vele miljoenen bewonen de ondergrondse regionen.

 

ka-ee kot narak surag nivaasee.

Many millions dwell in heaven and hell.

Miljoenen bewonen/bevolken de hemel en de hel.

 

ka-ee kot janmeh jeeveh mareh.

Many millions are born, live and die.

Miljoenen worden geboren, leven en sterven.

 

ka-ee kot baho jonee fireh.

Many millions are reincarnated, over and over again.

Miljoenen reincarneren steeds opnieuw.

 

ka-ee kot baithat hee khaahi.

Many millions eat while sitting at ease.

Miljoenen eten rustig zittend op de grond.

 

ka-ee kot ghaaleh thak paahi.

Many millions are exhausted by their labors.

Miljoenen zijn uitgeput van hun werkzaamheden.

 

ka-ee kot kee-ay Dhanvant.

Many millions are created wealthy.

Miljoenen hebben rijkdom vergaard.

 

ka-ee kot maa-i-aa meh chint.

Many millions are anxiously involved in Maya.

Miljoenen zijn verstrikt in Maya.

 

jah jah bhaanaa tah tah raakhay.

Wherever He wills, there He keeps us.

Waar Hij wilt, daar houdt Hij ons.

 

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5||

O Nanak, everything is in the Hands of God. ||5||

O Nanak, alles is in Gods handen.

 

ka-ee kot bha-ay bairaagee.

Many millions become Bairaagees, who renounce the world.

Miljoenen worden Bairagees, die afstand doen van de wereld.

 

raam naam sang tin liv laagee.

They have attached themselves to the Lord's Name.

Ze hebben zich gehecht aan de Naam van de Heer.

 

ka-ee kot parabh ka-o khojantay.

Many millions are searching for God.

Miljoenen zoeken naar God.

 

aatam meh paarbarahm lahantay.

Within their souls, they find the Supreme Lord God.

Binnenin hun zielen, vinden zij de Opperste Heer God.

 

ka-ee kot darsan parabh pi-aas.

Many millions thirst for the Blessing of God's Darshan.

Miljoenen zijn dorstig naar de Zegening van God’s Darshan.

 

tin ka-o mili-o parabh abinaas.

They meet with God, the Eternal.

Zij ontmoeten God, de Eeuwige.

 

ka-ee kot maageh satsang.

Many millions pray for the Society of the Saints.

Miljoenen bidden voor de Gemeenschap van de Heiligen.

 

paarbarahm tin laagaa rang.

They are imbued with the Love of the Supreme Lord God.

Zij zijn doordrongen met de Liefde van de Opperste Heer God.

 

jin ka-o ho-ay aap suparsan.

Those with whom He Himself is pleased,

Diegene waar Hij tevreden mee is,

 

naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6||

O Nanak, are blessed, forever blessed. ||6||

O Nanak, zijn gezegend, eeuwig gezegend. ll6ll

 

ka-ee kot khaanee ar khand.

Many millions are the fields of creation and the galaxies.

Miljoenen velden der schepping en melkwegen zijn er.

 

ka-ee kot akaas barahmand.

Many millions are the etheric skies and the solar systems.

Miljoenen etherische hemelen en zonnestelsels zijn er.

 

ka-ee kot ho-ay avtaar.

Many millions are the divine incarnations.

Miljoenen zijn de goddelijke reincarnaties zijn er.

 

ka-ee jugat keeno bisthaar.

In so many ways, He has unfolded Himself.

Op zoveel manieren, heeft Hij Zichzelf openbaart.

 

ka-ee baar pasri-o paasaar.

So many times, He has expanded His expansion.

Zo vaak, heeft hij zijn expansie uitgebreid. 

 

sadaa sadaa ik aykankaar.

Forever and ever, He is the One, the One Universal Creator.

Voor eeuwig en altijd, Hij is de Ene, de Ene Universele, Schepper.

 

ka-ee kot keenay baho bhaat.

Many millions are created in various forms.

Vele miljoenen zijn geschapen in verschillende vormen.

 

parabh tay ho-ay parabh maahi samaat.

From God they emanate, and into God they merge once again.

Zij zijn afkomstig van God, en zij zullen zich opnieuw met God samenvoegen.

 

taa kaa ant na jaanai ko-ay.

His limits are not known to anyone.

Niemand kent Zijn grenzen.

 

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7||

Of Himself, and by Himself, O Nanak, God exists. ||7||

Van Zichzelf, en door Hemzelf, O Nanak, bestaat God. ll7ll

 

ka-ee kot paarbarahm kay daas.

Many millions are the servants of the Supreme Lord God.

Miljoenen dienaren van de Opperste Heer God zijn er.

 

tin hovat aatam pargaas.

Their souls are enlightened.

Hun zielen zijn verlicht.

 

ka-ee kot tat kay baytay.

Many millions know the essence of reality.

Miljoenen kennen de essentie van de werkelijkheid.

 

sadaa nihaarahi ayko naytaray.

Their eyes gaze forever on the One alone.

Hun ogen staren eeuwig naar de Ene alleen.

 

ka-ee kot naam ras peeveh.

Many millions drink in the essence of the Naam.

Miljoenen drinken de essentie van de Naam.

 

amar bha-ay sad sad hee jeeveh.

They become immortal; they live forever and ever.

Zij worden onsterfelijk; zij leven voor eeuwig en altijd.

 

ka-ee kot naam gun gaavahi.

Many millions sing the Glorious Praises of the Naam.

Miljoenen zingen de Glorieuze Lofzang van de Naam.

 

aatam ras sukh sahj samaaveh.

They are absorbed in intuitive peace and pleasure.

Zij zijn opgenomen in intuitive vrede en vreugde.

 

apunay jan ka-o saas saas samaaray.

He remembers His servants with each and every breath.

Hij herinnert Zijn dienaren met elke ademhaling.

 

naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||

O Nanak, they are the beloveds of the Transcendent Lord God. ||8||10||

O Nanak, zij zijn de geliefden van de Bovennatuurlijke/Bovenzinnelijke/Trancedente Heer God.

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 09

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 11

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl