Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 23
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas.
The Guru has given the healing ointment of spiritual wisdom, and dispelled the darkness of ignorance.
De Goeroe heeft helende zalf van spirituele wijsheid gegeven, en het duister der onwetendheid verjaagd.
 
har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1||
By the Lord's Grace, I have met the Saint; O Nanak, my mind is enlightened. ||1||
Door de Genade van de Heer heb ik de Heilige ontmoet; Nanak, mijn geest is verlicht ||1||
 
Asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
satsang antar parabh deethaa.
In the Society of the Saints, I see God deep within my being.
In de Gemeenschap van de Heiligen, zie ik God diep binnenin mijn wezen.
 
naam parabhoo kaa laagaa meethaa.
God's Name is sweet to me.
De Naam van God is zo zoet.
 
sagal samagree aykas ghat maahi.
All things are contained in the Heart of the One,
Alle dingen zijn opgenomen in het Hart van de Ene,
 
anik rang naanaa daristaahi.
although they appear in so many various colors.
Ook al verschijnen ze in zoveel verschillende kleuren.
 
na-o niDh amrit parabh kaa naam.
The nine treasures are in the Ambrosial Name of God.
De negen schatten zijn in de Ambrozijne Naam van God.
 
dayhee meh is kaa bisraam.
Within the human body is its place of rest.
Binnenin het menselijk lichaam is zijn rustplaats.
 
sunn samaaDh anhat tah naad.
The Deepest Samaadhi, and the unstruck sound current of the Naad are there.
De Diepste Samadhi, en het ongehoorde kosmische geluid zijn daar. 
 
kahan na jaa-ee achraj bismaad.
The wonder and marvel of it cannot be described.
De verwondering en betovering ervan zijn onbeschrijfelijk.
 
tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay.
He alone sees it, unto whom God Himself reveals it.
Alleen hij ziet het, aan wie God Zelf het vertoont.
 
naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1||
O Nanak, that humble being understands. ||1||
O Nanak, dat nederige wezen begrijpt. ll1ll
 
so antar so baahar anant.
The Infinite Lord is inside, and outside as well.
De Oneindige Heer is binnenin, evenals buiten. 
 
ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.
Deep within each and every heart, the Lord God is pervading.
Diep in elk hart, doordringt de Heer God.
 
Dharan maahi aakaas pa-i-aal.
In the earth, in the Akaashic ethers, and in the nether regions of the underworld
In de aarde, in de Akashische ethers, en in de ondergrondse regionen
 
sarab lok pooran partipaal.
in all worlds, He is the Perfect Cherisher.
in alle werelden, is Hij de Perfecte Koesteraar.
 
ban tin parbat hai paarbarahm.
In the forests, fields and mountains, He is the Supreme Lord God.
In de wouden, de velden en de bergen, is Hij de Opperste Heer God.
 
jaisee aagi-aa taisaa karam.
As He orders, so do His creatures act.
Zoals Hij beveelt, zo zullen Zijn schepselen handelen.
 
pa-un paanee baisantar maahi.
He permeates the winds and the waters.
Hij doordringt de wind en het water.
 
chaar kunt dah disay samaahi.
He is pervading in the four corners and in the ten directions.
Hij doordringt de vier windstreken en de tien richtingen.
 
tis tay bhinn nahee ko thaa-o.
Without Him, there is no place at all.
Zonder Hem, is er geen enkele plek.
 
gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2||
By Guru's Grace, O Nanak, peace is obtained. ||2||
Door de Genade van de Goeroe, Nanak, wordt vrede verkregen. ||2||
 
bayd puraan simrit meh daykh.
See Him in the Vedas, the Puraanas and the Simritees.
Zie Hem in de Vedas, the Puraanas en de Simrities.
 
sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk.
In the moon, the sun and the stars, He is the One.
In de maan, de zon en de sterren, is Hij de Ene.
 
banee parabh kee sabh ko bolai.
The Bani of God's Word is spoken by everyone.
Het Woord van God wordt door iedereen gesproken.
 
aap adol na kabhoo dolai.
He Himself is unwavering - He never wavers.
Hij Zelf is onwrikbaar - Hij wankelt nooit.  
 
sarab kalaa kar khaylai khayl.
With absolute power, He plays His play.
Met absolute macht, speelt Hij Zijn spel.
 
mol na paa-ee-ai gunah amol.
His value cannot be estimated; His virtues are invaluable.
Zijn waarde kan niet worden geschat; Zijn deugden onschatbaar. 
 
sarab jot meh jaa kee jot.
In all light, is His Light.
In al het licht, is Zijn Licht.
 
Dhaar rahi-o su-aamee ot pot.
The Lord and Master supports the weave of the fabric of the universe.
De Heer en Meester ondersteund het weefsel van de stof van het heelal.
 
gur parsaad bharam kaa naas.
By Guru's Grace, doubt is dispelled.
Door de Genade van de Goeroe, wordt alle twijfel verjaagd.
 
naanak tin meh ayhu bisaas. ||3||
O Nanak, this faith is firmly implanted within. ||3||
O Nanak, zijn geloof is stevig geworteld. ll3ll
 
sant janaa kaa paykhan sabh barahm.
In the eye of the Saint, everything is God.
In de ogen van de Heilige, is alles God.
 
sant janaa kai hirdai sabh Dharam.
In the heart of the Saint, everything is Dharma.
In het hart van de Heilige, is alles Dharma (deugd alles).
 
sant janaa suneh subh bachan.
The Saint hears words of goodness.
De Heilige hoort woorden van goedheid.
 
sarab bi-aapee raam sang rachan.
He is absorbed in the All-pervading Lord.
Hij gaat op in de Alles-doordringende Heer.
 
jin jaataa tis kee ih rahat.
This is the way of life of one who knows God.
Dit is de levensweg van degene die God kent.
 
sat bachan saaDhoo sabh kahat.
True are all the words spoken by the Holy.
Alle woorden gesproken door de Heilige zijn waar.
 
jo jo ho-ay so-ee sukh maanai.
Whatever happens, he peacefully accepts.
Wat er ook gebeurt, hij accepteert het rustig.
 
karan karaavanhaar parabh jaanai.
He knows God as the Doer, the Cause of causes.
Hij kent God als de Doener, de Oorzaak der oorzaken.
 
antar basay baahar bhee ohee.
He dwells inside, and outside as well.
God woont van binnen maar ook daarbuiten.
 
naanak darsan daykh sabh mohee. ||4||
O Nanak, beholding the Blessed Vision of His Darshan, all are fascinated. ||4||
O Nanak, Zijn Gezegende Visie aanschouwend, zijn allen gefascineerd. ||4||
 
aap sat kee-aa sabh sat.
He Himself is True, and all that He has made is True.
Hij Zelf is Waar, en alles dat Hij gemaakt heeft is Waar.
 
tis parabh tay saglee utpat.
The entire creation came from God.
De hele schepping kwam van God.
 
tis bhaavai taa karay bisthaar.
As it pleases Him, He creates the expanse.
Zoals het Hem genoegen doet, creŽert Hij de uitgestrektheid.
 
tis bhaavai taa aykankaar.
As it pleases Him, He becomes the One and Only again.
Als het Hem genoegen doet. wordt Hij wederom de Enige Eenheid.
 
anik kalaa lakhee nah jaa-ay.
His powers are so numerous, they cannot be known.
Zijn krachten zijn zo talrijk, ze kunnen niet worden gekend.
 
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay.
As it pleases Him, He merges us into Himself again.
Als het Hem genoegen doet, versmelt Hij ons wederom met Zichzelf.
 
kavan nikat kavan kahee-ai door.
Who is near, and who is far away?
Wie is dichtbij, en wie is veraf?
 
aapay aap aap bharpoor.
He Himself is Himself pervading everywhere.
Hijzelf is Zelf overal aanwezig.
 
antargat jis aap janaa-ay.
One whom God causes to know that He is within the heart
Degene die God laat weten dat Hij binnenin het hart is
 
naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5||
O Nanak, He causes that person to understand Him. ||5||
O Nanak, Hij laat die persoon Hem begrijpen. ll5ll
 
sarab bhoot aap vartaaraa.
In all forms, He Himself is pervading.
In alle vormen, is Hij Zelf aanwezig.
 
sarab nain aap paykhanhaaraa.
Through all eyes, He Himself is watching.
Door alle ogen, kijkt Hij.
 
sagal samagree jaa kaa tanaa.
All the creation is His Body.
De hele schepping is in Zijn Lichaam.
 
aapan jas aap hee sunaa.
He Himself listens to His Own Praise.
Hij luistert Zelf naar Zijn Eigen Lofzang.
 
aavan jaan ik khayl banaa-i-aa.
The One has created the drama of coming and going.
De Een heeft het drama van komen en gaan geschapen.
 
aagi-aakaaree keenee maa-i-aa.
He made Maya subservient to His Will.
Hij heeft Maya(Wereldse Illusies) ondergeschikt gemaakt aan Zijn Wil.
 
sabh kai maDh alipato rahai.
In the midst of all, He remains unattached.
Te midden van alles, blijft Hij ongebonden.
 
jo kichh kahnaa so aapay kahai.
Whatever is said, He Himself says.
Wat er ook gezegd wordt, Hij Zelf spreekt.
 
aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay.
By His Will we come, and by His Will we go.
Door Zijn Wil komen en gaan wij. 
 
naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6||
O Nanak, when it pleases Him, then He absorbs us into Himself. ||6||
O Nanak, als het Hem genoegen doet, dan versmelt Hij ons met Zichzelf. ll6ll
 
is tay ho-ay so naahee buraa.
If it comes from Him, it cannot be bad.
Als het van Hem komt, kan het niet slecht zijn.
 
orai kahhu kinai kachh karaa.
Other than Him, who can do anything?
Los van Hem, wie kan er iets doen?
 
aap bhalaa kartoot at neekee.
He Himself is good; His actions are the very best.
Hij Zelf is goed; Zijn handelingen zijn de beste.
 
aapay jaanai apnay jee kee.
He Himself knows His Own Being.
Hij Zelf kent Zijn Eigen Wezen.
 
aap saach Dhaaree sabh saach.
He Himself is True, and all that He has established is True.
Hij Zelf is Waar, en alles wat Hij gedaan heeft is Waar.
 
ot pot aapan sang raach.
Through and through, He is blended with His creation.
Door en door, is Hij vermengt met Zijn schepping.
 
taa kee gat mit kahee na jaa-ay.
His state and extent cannot be described.
Zijn staat en gestrektheid zijn onbeschrijfelijk.
 
doosar ho-ay ta sojhee paa-ay.
If there were another like Him, then only he could understand Him.
Als er een ander gelijk aan Hem zou zijn, dan zou alleen hij Hem kunnen begrijpen.
 
tis kaa kee-aa sabh parvaan.
His actions are all approved and accepted.
Zijn handelingen zijn alle goedgekeurd en geaccepteerd.
 
gur parsaad naanak ih jaan. ||7||
By Guru's Grace, O Nanak, this is known. ||7||
Door de Genade van de Goeroes, Nanak, is dit gekend. ||7||
 
jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay.
One who knows Him, obtains everlasting peace.
Degene die Hem kent, bereikt eeuwigdurende vrede.
 
aap milaa-ay la-ay parabh so-ay.
God blends that one into Himself.
God vermengt diegene met Zichzelf.
 
oh Dhanvant kulvant pativant.
He is wealth and prosperous, and of noble birth.
Hij is rijkdom en voorspoed, en van edele afkomst.
 
jeevan mukat jis ridai bhagvant.
He is Jivan Mukta - liberated while yet alive; the Lord God abides in his heart.
Hij is Jiva Mukta- bevrijdt terwijl nog in leven; de Heer God verblijft in zijn hart.
 
Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa.
Blessed, blessed, blessed is the coming of that humble being;
Gezegend, gezegend, gezegend is de komst van dat nederige wezen;
 
jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa.
by his grace, the whole world is saved.
door zijn genade, is de hele wereld gered.
 
jan aavan kaa ihai su-aa-o.
This is his purpose in life;
Dit is de zin van zijn leven;
 
jan kai sang chit aavai naa-o.
in the Company of this humble servant, the Lord's Name comes to mind.
In het Gezelschap van deze nederige dienaar, komt de Naam van de Heer in gedachten.
 
aap mukat mukat karai sansaar.
He Himself is liberated, and He liberates the universe.
Hij Zelf is bevrijd, en Hij bevrijdt het heelal.
 
naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||
O Nanak, to that humble servant, I bow in reverence forever. ||8||23||
O Nanak, voor die nederige dienaar, buig ik voor altijd in eerbied. ll8ll23ll
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 22

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 24

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl