Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 09
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 
ur Dhaarai jo antar naam.
One who enshrines the Naam within the heart,
Degene die de Naam een toegewijde plek in zijn hart geeft, 
 
sarab mai paykhai bhagvaan.
who sees the Lord God in all,
die de Heer God in alles ziet,
 
nimakh nimakh thaakur namaskaarai.
who, each and every moment, bows in reverence to the Lord Master
die, op elk moment van de dag, in eerbied buigt voor de Heer en Meester.
 
naanak oh apras sagal nistaarai. ||1||
O Nanak, such a one is the true 'touch-nothing Saint', who emancipates everyone. ||1||
O Nanak, zo iemand is de ware ‘niets-aanrakende Heilige’, die iedereen bevrijdt ll1ll
 

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 
mithi-aa naahee rasnaa paras.
One whose tongue does not touch falsehood;
Degene wiens tong geen onwaarheid raakt;
 
man meh pareet niranjan daras.
whose mind is filled with love for the Blessed Vision of the Pure Lord,
wiens bewustzijn vervuld is met de Gezegende Visie van de Pure Heer,
 
par tari-a roop na paykhai naytar.
whose eyes do not gaze upon the beauty of others' wives,
wiens ogen niet staren op de schoonheid van andermans echtgenotes,
 
saaDh kee tahal satsang hayt.
who serves the Holy and loves the Saints' Congregation,
die het Heilige dient en de Heilige’s Gemeenschap lief heeft.
 
karan na sunai kaahoo kee nindaa.
whose ears do not listen to slander against anyone,
wiens oren niet luisteren naar de laster over anderen,
 
sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa.
who deems himself to be the worst of all,
die zichzelf het slechtst van iedereen acht,
 
gur parsaad bikhi-aa parharai.
who, by Guru's Grace, renounces corruption,
die, bij de gratie van de Ware Goeroe, corruptie afwijst,
 
man kee baasnaa man tay tarai.
who banishes the mind's evil desires from his mind,
die de slechte verlangens uit zijn bewustzijn verdrijft,
 
indree jit panch dokh tay rahat.
who conquers his sexual instincts and is free of the five sinful passions
die zijn seksuele driften onder controle krijgt en vrij is van de vijf zondige passies,
 
naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1||
O Nanak, among millions, there is scarcely one such 'touch-nothing Saint'. ||1||
O Nanak, onder miljoenen, is er nauwelijks een zo'n ‘niets-aanrakende’ Heilige’. ll1ll
 
baisno so jis oopar suparsan.
The true Vaishnaav, the devotee of Vishnu, is the one with whom God is thoroughly pleased.
De ware Vaishnaav, de toegeweide van Vishnu, is degene met wie God zich volledig tevreden stelt.
 
bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn.
He dwells apart from Maya.
Hij dwaalt weg van Maya.
 
karam karat hovai nihkaram.
Performing good deeds, he does not seek rewards.
Goede daden verrichtend, verlangt hij geen vergoedingen.
 
tis baisno kaa nirmal Dharam.
Spotlessly pure is the religion of such a Vaishnaav;
Vlekkeloos puur is de religie van zo een Vaishnaav;
 
kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai.
he has no desire for the fruits of his labors.
hij heeft geen verlangen naar de vruchten van zijn inspanningen.
 
kayval bhagat keertan sang raachai.
He is absorbed in devotional worship and the singing of Kirtan, the songs of the Lord's Glory.
Hij gaat op in toegewijdde aanbidding en het zingen van Kirtan, de liederen van de Glorie van de Heer.
 
man tan antar simran gopaal.
Within his mind and body, he meditates in remembrance on the Lord of the Universe.
In zijn bewustzijn en lichaam, mediteert hij in herinnering aan de Heer van het Universum.
 
sabh oopar hovat kirpaal.
He is kind to all creatures.
Hij is zachtaardig tegenover alle wezens.
 
aap darirhai avrah naam japaavai.
He holds fast to the Naam, and inspires others to chant it.
Hij die de Naam reciteert, en anderen inspireert om net zo te doen.
 
naanak oh baisno param gat paavai. ||2||
O Nanak, such a Vaishnaav obtains the supreme status. ||2||
O Nanak, zo een Vaishnaav verkrijgt de allerhoogste status. ll2ll
 
bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang.
The true Bhagaautee, the devotee of Adi Shakti, loves the devotional worship of God.
De ware Bhagwati, de toegewijde van Adi Shakti, houdt van de toegewijde aanbidding van God.
 
sagal ti-aagai dusat kaa sang.
He forsakes the company of all wicked people.
Hij laat het gezelschap van alle slechte mensen achter zich.
 
man tay binsai saglaa bharam.
All doubts are removed from his mind.
Alle twijfel verdwijnt uit zijn bewustzijn.
 
kar poojai sagal paarbarahm.
He performs devotional service to the Supreme Lord God in all.
Hij voert toegewijde diensten uit voor de Opperste Heer God in alles.
 
saaDhsang paapaa mal khovai.
In the Company of the Holy, the filth of sin is washed away.
In Heilig Gezelschap, is het vuil van zonde weggewassen.
 
tis bhag-utee kee mat ootam hovai.
The wisdom of such a Bhagaautee becomes supreme.
De wijsheid van zulk een Bhagwati wordt ultiem.
 
bhagvant kee tahal karai nit neet.
He constantly performs the service of the Supreme Lord God.
Hij voert constant de diensten van de Opperste Heer God uit.
 
man tan arpai bisan pareet.
He dedicates his mind and body to the Love of God.
Hij wijdt zijn geest en lichaam aan de Liefde van God.
 
har kay charan hirdai basaavai.
The Lotus Feet of the Lord abide in his heart.
De Lotus Voeten van de Heer zijn verankerd in zijn hart.
 
naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3||
O Nanak, such a Bhagaautee attains the Lord God. ||3||
O Nanak, zulk een Bhagwati bereikt de Heer God. ll3ll
 
so pandit jo man parboDhai.
He is a true Pandit, a religious scholar, who instructs his own mind.
Hij is een ware Pandit, een religieuze geleerde, die zijn eigen geest instrueert.
 
raam naam aatam meh soDhai.
He searches for the Lord's Name within his own soul.
Hij zoekt de Naam van de Heer in zijn eigen ziel.
 
raam naam saar ras peevai.
He drinks in the Exquisite Nectar of the Lord's Name.
Hij drinkt de Uitstekende Nectar van de Naam van de Heer.
 
us pandit kai updays jag jeevai.
By that Pandit's teachings, the world lives.
Door het onderricht van die Pandit, leeft de wereld.
 
har kee kathaa hirdai basaavai.
He implants the Sermon of the Lord in his heart.
Hij implanteert de Preek van de Heer in zijn hart.
 
so pandit fir jon na aavai.
Such a Pandit is not cast into the womb of reincarnation again.
Zo een Pandit wordt niet teruggeworpen in de baarmoeder van reincarnatie.
 
bayd puraan simrit boojhai mool.
He understands the fundamental essence of the Vedas, the Puraanas and the Simritees.
Hij begrijpt de fundamentele essentie van de Vedas, de Puranas en de Simritees.
 
sookham meh jaanai asthool.
In the unmanifest, he sees the manifest world to exist.
In het ongemanifesteerde, ziet hij het bestaan van de gemanifesteerde wereld.
 
chahu varnaa ka-o day updays.
He gives instruction to people of all castes and social classes.
Hij instrueert mensen van alle kasten en sociale klassen.
 
naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4||
O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||
O Nanak, voor zo een Pandit, buig ik eeuwig in eerbied. ll4ll
 
beej mantar sarab ko gi-aan.
The Beej Mantra, the Seed Mantra, is spiritual wisdom for everyone.
De Beedj Mantra, de kern/bron Mantra, is spirituele wijsheid voor iedereen.
 
chahu varnaa meh japai ko-oo naam.
Anyone, from any class, may chant the Naam.
Wie dan ook, van elke klasse, kan de Naam bezingen.
 
jo jo japai tis kee gat ho-ay.
Whoever chants it, is emancipated.
Degene die hem bezingt, is bevrijd.
 
saaDhsang paavai jan ko-ay.
And yet, rare are those who attain it, in the Company of the Holy.
En toch, schaars zijn zij die dit in Heilig Gezelschap bereiken.
 
kar kirpaa antar ur Dhaarai.
By His Grace, He enshrines it within.
Door Zijn Gratie, plaatst Hij het in een toegewijde plek vanbinnen.
 
pas parayt mughad paathar ka-o taarai.
Even beasts, ghosts and the stone-hearted are saved.
Zelfs beesten, geesten en zij met een hart van steen, worden gered.
 
sarab rog kaa a-ukhad naam.
The Naam is the panacea, the remedy to cure all ills.
De Naam is het geneesmiddel, de remedie die alle ziekten heelt. 
 
kali-aan roop mangal gun gaam.
Singing the Glory of God is the embodiment of bliss and emancipation.
Het zingen van de Glorie van God is de belichaming van gelukzaligheid en bevrijding.
 
kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam.
It cannot be obtained by any religious rituals.
Het kan niet worden verkregen door enig religieus ritueel.
 
naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5||
O Nanak, he alone obtains it, whose karma is so pre-ordained. ||5||
O Nanak, alleen hij bereikt het, wiens karma hiervoor is bestemd. ll5ll
 
jis kai man paarbarahm kaa nivaas.
One whose mind is a home for the Supreme Lord God
Degene wiens bewustzijn een thuis biedt aan de Opperste Heer God.
 
tis kaa naam sat raamdaas.
his name is truly Ram Das, the Lord's servant.
zijn naam is werkelijk Ram Das, de dienaar van de Heer.
 
aatam raam tis nadree aa-i-aa.
He comes to have the Vision of the Lord, the Supreme Soul.
Hij krijgt de Visie van de Heer, de opperste Ziel.
 
daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa.
Deeming himself to be the slave of the Lord's slaves, he obtains it.
Hij die zichzelf de slaaf van de slaven van de Heer acht, verkrijgt het.
 
sadaa nikat nikat har jaan.
He knows the Lord to be Ever-present, close at hand.
Hij weet dat de Heer altijd aanwezig is, binnen handbereik.
 
so daas dargeh parvaan.
Such a servant is honored in the Court of the Lord.
Zulk een dienaar wordt geëerd in het Hof van de Heer.
 
apunay daas ka-o aap kirpaa karai.
To His servant, He Himself shows His Mercy.
Aan Zijn Dienaar, toont Hijzelf Zijn Genade.
 
tis daas ka-o sabh sojhee parai.
Such a servant understands everything.
Zo een dienaar begrijpt alles.
 
sagal sang aatam udaas.
Amidst all, his soul is unattached.
Temidden van alles, is zijn ziel onafhankelijk.
 
aisee jugat naanak raamdaas. ||6||
Such is the way, O Nanak, of the Lord's servant. ||6||
Dat is de weg, O Nanak, van de dienaar van de Heer. ll6ll
 
parabh kee aagi-aa aatam hitaavai.
One who, in his soul, loves the Will of God,
Hij die, in zijn ziel, van de Will van God houdt,
 
jeevan mukat so-oo kahaavai.
is said to be Jivan Mukta - liberated while yet alive.
wordt ook wel ‘Jivan Mukta’ genoemd- bevrijd terwijl nog levend.
 
taisaa harakh taisaa us sog.
As is joy, so is sorrow to him.
Vreugde en verdriet zijn hem om het even.
 
sadaa anand tah nahee bi-og.
He is in eternal bliss, and is not separated from God.
Hij verkeert in eeuwige gelukzaligheid, en is onafscheidelijk van God.
 
taisaa suvran taisee us maatee.
As is gold, so is dust to him.
Als goud, zo is stof voor hem.
 
taisaa amrit taisee bikh khaatee.
As is ambrosial nectar, so is bitter poison to him.
Als ambrozijne nektar, zo is bitter gif voor hem.
 
taisaa maan taisaa abhimaan.
As is honor, so is dishonor.
Zoals er eer is, zo is er schande. 
 
taisaa rank taisaa raajaan.
As is the beggar, so is the king.
Als een bedelaar, zo is de koning.
 
jo vartaa-ay saa-ee jugat.
Whatever God ordains, that is his way.
Wat God ook verordent, dat is zijn weg.
 
naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7||
O Nanak, that being is known as Jivan Mukta. ||7||
O Nanak, die sterveling staat bekend als Jivan Mukta. ll7ll
 
paarbarahm kay saglay thaa-o.
All places belong to the Supreme Lord God.
Alle plaatsen behoren de Opperste Heer God toe.
 
jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o.
According to the homes in which they are placed, so are His creatures named.
Naar de huizen waarin zij geplaatst zijn, zo worden Zijn schepselen genoemd.
 
aapay karan karaavan jog.
He Himself is the Doer, the Cause of causes.
Hij zelf is de Doener, de Oorzaker der oorzaken.
 
parabh bhaavai so-ee fun hog.
Whatever pleases God, ultimately comes to pass.
Wat God ook genoegen doet, zal uiteindelijk gebeuren.
 
pasri-o aap ho-ay anat tarang.
He Himself is All-pervading, in endless waves.
Hij zelf doordringt alles, in eindeloze golven. 
 
lakhay na jaahi paarbarahm kay rang.
The playful sport of the Supreme Lord God cannot be known.
De speelse sport van de Opperste Heer God is ongekend.
 
jaisee mat day-ay taisaa pargaas.
As the understanding is given, so is one enlightened.
Als begrip is gegeven, zo bereikt men verlichting.
 
paarbarahm kartaa abinaas.
The Supreme Lord God, the Creator, is eternal and everlasting.
De opperste Heer God, de Schepper, is voor eeuwig en altijd.
 
sadaa sadaa sadaa da-i-aal.
Forever, forever and ever, He is merciful.
Voor altijd, voor eeuwig en altijd, is Hij barmhartig.
 
simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9||
Remembering Him, remembering Him in meditation, O Nanak, one is blessed with ecstasy. ||8||9||
Hem Herinnerend, Hem herinnerend in Meditatie, O Nanak, is men gezegend met gelukzaligheid. ll8ll9ll

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 08

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 10

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl