Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib Ė the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 08 
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

man saachaa mukh saachaa so-ay.

The True One is on his mind, and the True One is upon his lips.

De Ware Ene is in zijn bewustzijn, en de Ware Ene is op zijn lippen.

 

avar na paykhai aykas bin ko-ay.

He sees only the One.

Hij ziet alleen de Ene.

 

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1||

O Nanak, these are the qualities of the God-conscious being. ||1||

 O Nanak, dit zijn de kwaliteiten van de God-bewuste sterveling. ll1ll

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

barahm gi-aanee sadaa nirlayp.

The God-conscious being is always unattached,

De God-bewuste sterveling is altijd ongebonden,

 

jaisay jal meh kamal alayp.

as the lotus in the water remains detached.

zoals de lotus op het water ongebonden blijft.

 

barahm gi-aanee sadaa nirdokh.

The God-conscious being is always unstained,

De God-bewuste sterveling is altijd onbevlekt, (ook in alle volgende gevallen)

 

jaisay soor sarab ka-o sokh.

like the sun, which gives its comfort and warmth to all.

zoals de zon, die zijn warmte en comfort aan allen geeft.

 

barahm gi-aanee kai darisat samaan.

The God-conscious being looks upon all alike,

De Gods-bewuste sterveling ziet in iedereen zijn gelijke,

 

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan.

like the wind, which blows equally upon the king and the poor beggar.

zoals de wind, die even hard/gelijk waait over de koning en de arme bedelaar.

 

barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk.

The God-conscious being has a steady patience,

De God-bewuste sterveling heeft eindeloos geduld,

 

ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp.

like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal paste by another.

zoals de aarde, opgegraven door de een, en ingesmeerd met sandelpasta door de ander.

 

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o.

This is the quality of the God-conscious being:

De God-bewuste sterveling, Dit is zijn kwaliteit:

 

naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1||

O Nanak, his inherent nature is like a warming fire. ||1||

O Nanak, zijn inherente aard is als een warmend vuur. ll1ll

 

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa.

The God-conscious being is the purest of the pure;

De God-bewuste sterveling is het zuiverste van het zuiverste;

 

jaisay mail na laagai jalaa.

filth does not stick to water.

vuil plakt niet aan water.

 

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas.

The God-conscious being's mind is enlightened,

De God-bewuste sterveling, zijn bewustzijn is verlicht,

 

jaisay Dhar oopar aakaas.

like the sky above the earth.

zoals de hemel boven de aarde.

 

barahm gi-aanee kai mitar satar samaan.

To the God-conscious being, friend and foe are the same.

De God-bewuste sterveling, voor hem zijn vriend en vijand gelijk.

 

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan.

The God-conscious being has no egotistical pride.

De Gods-bewuste sterveling heeft geen egoistische trots.

 

barahm gi-aanee ooch tay oochaa.

The God-conscious being is the highest of the high.

De Gods-bewuste sterveling is het hoogste van het hoogste.

 

man apnai hai sabh tay neechaa.

Within his own mind, he is the most humble of all.

De Gods-bewuste sterveling, is het meest bescheiden van allemaal.

 

barahm gi-aanee say jan bha-ay.

They alone become God-conscious beings,

De God-bewuste sterveling, kunnen allen zij worden,

 

naanak jin parabh aap karay-i. ||2||

O Nanak, whom God Himself makes so. ||2||

O Nanak, die God Zelf zo maakt. ll2ll

 

barahm gi-aanee sagal kee reenaa.

The God-conscious being is the dust of all.

De Gods-bewuste sterveling is het stof van allen.

 

aatam ras barahm gi-aanee cheenaa.

The God-conscious being knows the nature of the soul.

De Gods-bewuste sterveling kent de aard van de ziel.

 

barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa.

The God-conscious being shows kindness to all.

De God-bewuste sterveling is vriendelijk voor iedereen.

 

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa.

No evil comes from the God-conscious being.

De God-bewuste sterveling doet geen kwaad.

 

barahm gi-aanee sadaa samadrasee.

The God-conscious being is always impartial.

De Gods-bewuste sterveling is altijd onpartijdig.

 

barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee.

Nectar rains down from the glance of the God-conscious being.

Het regent nectar bij het aanzien van de Gods-bewuste sterveling.

 

barahm gi-aanee banDhan tay muktaa.

The God-conscious being is free from entanglements.

De God-bewuste sterveling is vrij van verstrengelingen. 

 

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa.

The lifestyle of the God-conscious being is spotlessly pure.

De God-bewuste sterveling, Zijn levensstijl is vlekkeloos puur.

 

barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan.

Spiritual wisdom is the food of the God-conscious being.

De God-bewuste sterveling, Spirituele wijsheid is Zijn voeding.

 

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3||

O Nanak, the God-conscious being is absorbed in God's meditation. ||3||

O Nanak, de Gods-bewuste sterveling is verzonken in Godís meditatie. ll3ll

 

barahm gi-aanee ayk oopar aas.

The God-conscious being centers his hopes on the One alone.

De God-bewuste sterveling vestigd al zijn hoop op de Ene alleen.

 

barahm gi-aanee kaa nahee binaas.

The God-conscious being shall never perish.

De Gods-bewuste sterveling zal nooit ten onder gaan.

 

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa.

The God-conscious being is steeped in humility.

De Gods-bewuste sterveling is doordrenkt van nederigheid.

 

barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa.

The God-conscious being delights in doing good to others.

De Gods-bewuste sterveling is verrukt bij het goed doen voor anderen.

 

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa.

The God-conscious being has no worldly entanglements.

De God-bewuste sterveling heeft geen wereldlijke verstrengelingen.

 

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa.

The God-conscious being holds his wandering mind under control.

De Gods-bewuste sterveling heeft zijn dwalende geest onder controle.

 

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa.

The God-conscious being acts in the common good.

De God-bewuste sterveling handelt in het gemeenschappelijke belang.

 

barahm gi-aanee sufal falaa.

The God-conscious being blossoms in fruitfulness.

De Gods-bewuste sterveling bloeit in vruchtbaarheid.

 

barahm gi-aanee sang sagal uDhaar.

In the Company of the God-conscious being, all are saved.

De God-bewuste sterveling, in Zijn gezelschap is iedereen gered / behoed

 

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4||

O Nanak, through the God-conscious being, the whole world meditates on God. ||4||

O Nanak, via de God-bewuste sterveling, mediteert de hele wereld op God. ll4ll

 

barahm gi-aanee kai aykai rang.

The God-conscious being loves the One Lord alone.

De Gods-bewuste sterveling houdt alleen van de Ene Heer.

 

barahm gi-aanee kai basai parabh sang.

The God-conscious being dwells with God.

De Gods-bewuste sterveling is een met God.

 

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar.

The God-conscious being takes the Naam as his Support.

De Gods-bewuste sterveling neemt de Naam als zijn steun en toeverlaat.

 

barahm gi-aanee kai naam parvaar.

The God-conscious being has the Naam as his Family.

De Gods-bewuste sterveling heeft de naam als zijn Familie.

 

barahm gi-aanee sadaa sad jaagat.

The God-conscious being is awake and aware, forever and ever.

De Gods-bewuste sterveling is wakker en alert, voor eeuwig en altijd.

 

barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat.

The God-conscious being renounces his proud ego.

De Gods-bewuste sterveling doet afstand van zijn trotste ego.

 

barahm gi-aanee kai man parmaanand.

In the mind of the God-conscious being, there is supreme bliss.

In het bewustzijn van de Gods-bewuste sterveling, heerst ultieme gelukzaligheid.

 

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand.

In the home of the God-conscious being, there is everlasting bliss.

In het huis van de Gods-bewuste sterveling, heerst eeuwigdurende gelukzaligheid.

 

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas.

The God-conscious being dwells in peaceful ease.

De Gods-bewuste sterveling beweegt in vreedzaam gemak.

 

naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5||

O Nanak, the God-conscious being shall never perish. ||5||

O Nanak, de God-bewuste sterveling zal nooit vergaan. ll5ll

 

barahm gi-aanee barahm kaa baytaa.

The God-conscious being knows God.

De Gods-bewuste sterveling kent God.

 

barahm gi-aanee ayk sang haytaa.

The God-conscious being is in love with the One alone.

De Gods-bewuste sterveling is alleen verliefd op de Eenheid.

 

barahm gi-aanee kai ho-ay achint.

The God-conscious being is carefree.

De Gods-bewuste sterveling is zorgeloos.

 

barahm gi-aanee kaa nirmal mant.

Pure are the Teachings of the God-conscious being.

Puur is het het onderricht van de Gods-bewuste sterveling.

 

barahm gi-aanee jis karai parabh aap.

The God-conscious being is made so by God Himself.

De God-bewuste sterveling is door God zelf zo gemaakt.

 

barahm gi-aanee kaa bad partaap.

The God-conscious being is gloriously great.

De Gods-bewuste sterveling is glorieus groots.

 

barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai.

The Darshan, the Blessed Vision of the God-conscious being, is obtained by great good fortune.

De Darshan, de Gezegende Visie van de Gods-bewuste sterveling, is verkregen bij grootse zegening.

 

barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai.

To the God-conscious being, I make my life a sacrifice.

De God-bewuste sterveling, voor hem maak ik mijn leven tot een offer.

 

barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur.

The God-conscious being is sought by the great god Shiva.

De Gods-bewuste sterveling word gezocht door de grote god Shiva.

 

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6||

O Nanak, the God-conscious being is Himself the Supreme Lord God. ||6||

O Nanak, de Gods-bewuste sterveling is de Opperste Heer God Zelf. ll6ll

 

barahm gi-aanee kee keemat naahi.

The God-conscious being cannot be appraised.

De Gods-bewuste sterveling kan niet op waarde geschat worden.

 

barahm gi-aanee kai sagal man maahi.

The God-conscious being has all within his mind.

De Gods-bewuste sterveling heeft alles in zijn bewustzijn.

 

barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd.

Who can know the mystery of the God-conscious being?

Wie kan het mysterie van de Gods-bewuste sterveling weten?

 

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays.

Forever bow to the God-conscious being.

Buig eeuwig voor de Gods-bewuste sterveling.

 

barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar.

The God-conscious being cannot be described in words.

De Gods-bewuste sterveling kan niet in woorden gevat worden.

 

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur.

The God-conscious being is the Lord and Master of all.

De Gods-bewuste sterveling is de Heer en Meester van allen.

 

barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai.

Who can describe the limits of the God-conscious being?

Wie kan de grenzen van de Gods-bewuste sterveling beschrijven?

 

barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai.

Only the God-conscious being can know the state of the God-conscious being.

Alleen de Gods-bewuste sterveling kan de status van de Gods-bewuste sterveling kennen.

 

barahm gi-aanee kaa ant na paar.

The God-conscious being has no end or limitation.

De God-bewuste sterveling heeft geen eind of begrenzing.

 

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7||

O Nanak, to the God-conscious being, bow forever in reverence. ||7||

O Nanak, buig in eeuwige eerbied voor de Gods-bewuste sterveling. ll7ll

 

barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa.

The God-conscious being is the Creator of all the world.

De Gods-bewuste sterveling is de Schepper van de hele wereld.

 

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa.

The God-conscious being lives forever, and does not die.

De Gods-bewuste sterveling leeft tot in de eeuwigheid, en sterft niet.

 

barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa.

The God-conscious being is the Giver of the way of liberation of the soul.

De God-bewuste sterveling is de Gever van de manier/methode van bevrijding van de ziel.

 

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa.

The God-conscious being is the Perfect Supreme Being, who orchestrates all.

De Gods-bewuste sterveling is het Perfecte Ultieme Wezen, die alles orkestreert.

 

barahm gi-aanee anaath kaa naath.

The God-conscious being is the helper of the helpless.

De God-bewuste sterveling is de Hulp van de hulpelozen.

 

barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath.

The God-conscious being extends his hand to all.

De God-bewuste sterveling reikt naar iedereen zijn hand uit.

 

barahm gi-aanee kaa sagal akaar.

The God-conscious being owns the entire creation.

De Gods-bewuste sterveling beschikt over de gehele schepping.

 

barahm gi-aanee aap nirankaar.

The God-conscious being is himself the Formless Lord.

De Gods-bewuste sterveling zelf is de Vormeloze Heer.

 

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee.

The glory of the God-conscious being belongs to the God-conscious being alone.

De glorie van de Gods-bewuste sterveling behoort alleen de Gods-bewuste sterveling toe.

 

naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8||

O Nanak, the God-conscious being is the Lord of all. ||8||8||

O Nanak, de God-bewuste sterveling is de Heer van alles. ll8ll8ll

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 07

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 09

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl