Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 03 
 
salok.
Shalok:
Shalok:
 
baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol.
The many Shaastras and the many Simritees - I have seen and searched through them all.
De vele Shaastras en de vele Simritees- Ik heb ze allen gezien en doorzocht.
 
poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1||
They are not equal to Har, Haray - O Nanak, the Lord's Invaluable Name. ||1||
Zij zijn niet gelijk aan Har, Haray- O Nanak, de Onschatbare Naam van de Heer. II1II
 
asatpadee.
Ashtapadee:
Ashtapadee:
 
jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan.
Chanting, intense meditation, spiritual wisdom and all meditations;
(Lof) Zingen, intense meditatie, spirituele wijsheid en alle meditaties;
 
khat saastar simrit vakhi-aan.
the six schools of philosophy and sermons on the scriptures;
de zes scholen der filosofie en preken over de geschriften;
 
jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa.
the practice of Yoga and righteous conduct;
het beoefenen van Yoga en rechtvaardig gedrag;
 
sagal ti-aag ban maDhay firi-aa.
the renunciation of everything and wandering around in the wilderness;
het afstand doen van alles en ronddwalend in de wildernis;
 
anik parkaar kee-ay baho jatnaa.
the performance of all sorts of works;
het uitvoeren van allerlei soorten werkzaamheden;
 
punn daan homay baho ratnaa.
donations to charities and offerings of jewels to fire;
giften aan goede doelen en offers van juwelen aan vuur;
 
sareer kataa-ay homai kar raatee.
cutting the body apart and making the pieces into ceremonial fire offerings;
Het lichaam in stukken snijden en de delen maken tot ceremoniele vuur offers;
 
varat naym karai baho bhaatee.
keeping fasts and making vows of all sorts
vasten en het maken van allerlei geloften
 
nahee tul raam naam beechaar.
-   none of these are equal to the contemplation of the Name of the Lord,
Geen van deze is vergelijkbaar met bespiegeling over de Naam van de Heer,
 
naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1||
O Nanak, if, as Gurmukh, one chants the Naam, even once. ||1||
O Nanak, wanneer men de Naam zingt, gelijk de Gurmukh, al is het maar voor een keer. II1II
 
na-o khand parithmee firai chir jeevai.
You may roam over the nine continents of the world and live a very long life;
U kunt over de negen continenten ronddwalen en een lang leven leiden;
 
mahaa udaas tapeesar theevai.
you may become a great ascetic and a master of disciplined meditation
U kunt de grootste kluizenaar worden en gedisciplineerde meditatie meester worden
 
agan maahi homat paraan.
and burn yourself in fire;
en jezelf in vuur verbranden;
 
kanik asav haivar bhoom daan.
you may give away gold, horses, elephants and land;
U kunt goud, paarden, olifanten en land weggeven;
 
ni-ulee karam karai baho aasan.
you may practice techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;
U kunt technieken gebruiken om het innerlijk te reinigen en allerlei soorten Yoga houdingen uitvoeren;
 
jain maarag sanjam at saaDhan.
you may adopt the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;
U kunt de zelf-pijnigende manieren van de Jains aannemen en grootse spirituele disciplines;
 
nimakh nimakh kar sareer kataavai.
piece by piece, you may cut your body apart;
stuk voor stuk kun je je lichaam in stukken snijden;
 
ta-o bhee ha-umai mail na jaavai.
but even so, the filth of your ego shall not depart.
Maar zelfs dan zal het vuil van je ego niet verdwijnen.
 
har kay naam samsar kachh naahi.
There is nothing equal to the Name of the Lord.
Niets is gelijk aan de Naam van de Heer.
 
naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2||
O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam, and obtain salvation. ||2||
O Nanak, als  Gurmukh, zing de Naam, en verkrijg verlossing. II2II
 
man kaamnaa tirath dayh chhutai.
With your mind filled with desire, you may give up your body at a sacred shrine of pilgrimage;
Met je geest vol van verlangen kun je je lichaam opofferen op een heilig bedevaarts-altaar;
 
garab gumaan na man tay hutai.
but even so, egotistical pride shall not be removed from your mind.
Maar zelfs dan zal egoistische trots niet uit je geest verwijderd worden.
 
soch karai dinas ar raat.
You may practice cleansing day and night,
Je kunt dag en nacht reiniging uitvoeren,
 
man kee mail na tan tay jaat.
but the filth of your mind shall not leave your body.
maar het vuil van de geest zal het lichaam niet verlaten.
 
is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai.
You may subject your body to all sorts of disciplines,
Je kunt het lichaam onderwerpen aan allerlei soorten disciplines,
 
man tay kabhoo na bikhi-aa tarai.
but your mind will never be rid of its corruption.
maar de geest zal nooit vrij zijn van zijn corruptie.
 
jal Dhovai baho dayh aneet.
You may wash this transitory body with loads of water,
Je kunt dit vergankelijke lichaam met liters water wassen,
 
suDh kahaa ho-ay kaachee bheet.
but how can a wall of mud be washed clean?
maar hoe kan een muur van modder schoongewassen worden?
 
man har kay naam kee mahimaa ooch.
O my mind, the Glorious Praise of the Name of the Lord is the highest;
O mijn geest, de Glorieuse Aanbidding van de Naam van de Heer is het hoogste;
 
naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3||
O Nanak, the Naam has saved so many of the worst sinners. ||3||
O Nanak, de Naam heeft velen van de ergste zondaars bevrijdt. II3II
 
bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai.
Even with great cleverness, the fear of death clings to you.
Zelfs met grootste geleerdheid, laat doodsangst je niet los.
 
anik jatan kar tarisan naa Dharaapai.
You try all sorts of things, but your thirst is still not satisfied.
Je probeert van alles, maar je dorst is nog steeds niet gelest.
 
bhaykh anayk agan nahee bujhai.
Wearing various religious robes, the fire is not extinguished.
Het dragen van verscheidene religieuze drachten, blust het vuur niet.
 
kot upaav dargeh nahee sijhai.
Even making millions of efforts, you shall not be accepted in the Court of the Lord.
Zelfs met de zwaarste krachtsinspanning zul je niet in het Hof van de Heer toegelaten worden.
 
chhootas naahee oobh pa-i-aal.
You cannot escape to the heavens, or to the nether regions,
Je kunt niet naar de hemel ontsnappen, of naar hogere regionen,
 
mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal.
if you are entangled in emotional attachment and the net of Maya.
wanneer je verstrikt bent in emotionele gehechtheid en het web van Maya.
 
avar kartoot saglee jam daanai.
All other efforts are punished by the Messenger of Death,
Alle andere pogingen worden bestraft door de Boodschapper des Doods,
 
govind bhajan bin til nahee maanai.
which accepts nothing at all, except meditation on the Lord of the Universe.
die niets anders accepteert dan meditatie op de Heer van het Universum.
 
har kaa naam japat dukh jaa-ay.
Chanting the Name of the Lord, sorrow is dispelled.
  Zing de Naam van de Heer en verdriet wordt verdreven.
 
naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4||
O Nanak, chant it with intuitive ease. ||4||
O Nanak, zing het met intuitief gemak. II4II
 
chaar padaarath jay ko maagai.
One who prays for the four cardinal blessings
Gij die bidt voor de vier voornaamste zegeningen
 
saaDh janaa kee sayvaa laagai.
should commit himself to the service of the Saints.
moet zich wijden aan het dienen van de Heiligen.
 
jay ko aapunaa dookh mitaavai.
If you wish to erase your sorrows,
Als je al je verdriet wilt laten verdwijnen,
 
har har naam ridai sad gaavai.
sing the Name of the Lord, Har, Har, within your heart.
zing dan de Naam van de Heer, Har, Har, diep in je hart. 
 
jay ko apunee sobhaa lorai.
If you long for honor for yourself,
Als je verlangt naar eer voor jezelf,
 
saaDhsang ih ha-umai chhorai.
then renounce your ego in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
zweer dan je ego af in de Saadh Sangat, in het bijzijn van het Heilige.
 
jay ko janam maran tay darai.
If you fear the cycle of birth and death,
Als je de cyclus van leven en dood vreest,
 
saaDh janaa kee sarnee parai.
then seek the Sanctuary of the Holy.
zoek dan de Geborgenheid van het Heilige.
 
jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa.
Those who thirst for the Blessed Vision of God's Darshan
Zij die dorstig zijn naar de Gezegende Visie van God's Darshan
 
naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5||
-   Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ||5||
Nanak is een offer, een offer voor hen. II5II
 
sagal purakh meh purakh parDhaan.
Among all persons, the supreme person is the one
Onder de mensen, is de opperste persoon degene
 
saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan.
who gives up his egotistical pride in the Company of the Holy.
die zijn egoistische trots opgeeft in het bijzijn van het Heilige.
 
aapas ka-o jo jaanai neechaa.
One who sees himself as lowly,
Hij die zichzelf als laag ziet,
 
so-oo ganee-ai sabh tay oochaa.
shall be accounted as the highest of all.
zal als de allerhoogste gezien worden.
 
jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa.
One whose mind is the dust of all,
  Hij wiens geest een ieders stof is,
 
har har naam tin ghat ghat cheenaa.
recognizes the Name of the Lord, Har, Har, in each and every heart.
herken de Naam van de Heer, Har, Har, in een ieders hart.
 
man apunay tay buraa mitaanaa.
One who eradicates cruelty from within his own mind,
Hij die wreedheid in zijn eigen geest uitroeit,
 
paykhai sagal sarisat saajnaa.
looks upon all the world as his friend.
aanschouwd de hele wereld als zijn vriend.
 
sookh dookh jan sam daristaytaa.
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,
Hij die plezier en pijn als gelijken aanschouwd,
 
naanak paap punn nahee laypaa. ||6||
O Nanak, is not affected by sin or virtue. ||6||
O Nanak, is onaangedaan door zonde of deugd. II6II
 
nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o.
To the poor, Your Name is wealth.
Voor de armen is Uw Naam rijkdom.
 
nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o.
To the homeless, Your Name is home.
Voor de thuislozen is Uw Naam een thuis.
 
nimaanay ka-o parabh tayro maan.
To the dishonored, You, O God, are honor.
Voor de onteerden, bent U, O God, eer.
 
sagal ghataa ka-o dayvhu daan.
To all, You are the Giver of gifts.
Voor allen, bent U de Gever van Giften.
 
karan karaavanhaar su-aamee.
O Creator Lord, Cause of causes, O Lord and Master,
O Schepper Heer, de Veroorzaker der Oorzaken, O Heer en Meester,
 
sagal ghataa kay antarjaamee.
Inner-knower, Searcher of all hearts:
Innerlijke-weter, Zoeker van alle harten:
 
apnee gat mit jaanhu aapay.
You alone know Your own condition and state.
U alleen kent Uw eigen toestand en status.
 
aapan sang aap parabh raatay.
You Yourself, God, are imbued with Yourself.
U Zelf, God, bent doordrongen van Uw zelf.
 
tumHree ustat tum tay ho-ay.
You alone can celebrate Your Praises.
U alleen kunt Uw Lof vieren.
 
naanak avar na jaanas ko-ay. ||7||
O Nanak, no one else knows. ||7||
O Nanak, niemand anders weet/kan dit. II7II
 
sarab Dharam meh saraysat Dharam.
Of all religions, the best religion
Van alle religies, is de beste religie
 
har ko naam jap nirmal karam.
is to chant the Name of the Lord and maintain pure conduct.
het zingen van de Naam van de Heer en het volhouden/in stand houden van zuiver gedrag.
 
sagal kir-aa meh ootam kiri-aa.
Of all religious rituals, the most sublime ritual
Van alle religieuze rituelen, is het meest verheven ritueel
 
saaDhsang durmat mal hiri-aa.
is to erase the filth of the dirty mind in the Company of the Holy.
het verwijderen van vuil uit de vervuilde geest in het bijzijn van Het Heilige.
 
sagal udam meh udam bhalaa.
Of all efforts, the best effort
Van alle inspanningen, is de beste inspanning
 
har kaa naam japahu jee-a sadaa.
is to chant the Name of the Lord in the heart, forever.
het zingen van de Naam van de Heer in het hart, voor altijd.
 
sagal baanee meh amrit baanee.
Of all speech, the most ambrosial speech
Van alle spraak, is de meest ambrozijne spraak
 
har ko jas sun rasan bakhaanee.
is to hear the Lord's Praise and chant it with the tongue.
om de Lof van de Heer te horen en dit te zingen met de tong.
 
sagal thaan tay oh ootam thaan.
Of all places, the most sublime place,
Van alle plaatsen, is de meest sublieme plaats,
 
naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3||
O Nanak, is that heart in which the Name of the Lord abides. ||8||3||
O Nanak, het hart waar de Naam van de Heer in verblijft. II8II3II
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 02 

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 04

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Rehras Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl