Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Japji Sahib

 
The Scripture is by the First Guru - Guru Nanak Dev ji
It starts at the page 1 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de Eerste Goeroe - Goeroe Nanak Dev Ji. Het begint op pagina 1 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
 
Pauri - 01                     Pauri - 13                      Pauri - 25          Pauri - 37
Pauri - 02                     Pauri - 14                      Pauri - 26          Pauri - 38
Pauri - 03                     Pauri - 15                      Pauri - 27
Pauri - 04                     Pauri - 16                      Pauri - 28
Pauri - 05                     Pauri - 17                      Pauri - 29
Pauri - 06                     Pauri - 18                      Pauri - 30
Pauri - 07                     Pauri - 19                      Pauri - 31
Pauri - 08                     Pauri - 20                      Pauri - 32
Pauri - 09                     Pauri - 21                      Pauri - 33
Pauri - 10                     Pauri - 22                      Pauri - 34
Pauri - 11                     Pauri - 23                      Pauri - 35
Pauri - 12                     Pauri - 24                      Pauri - 36
 
See Also :  Listen/Download Japji Sahib
             -  Listen/Download Katha Japji Sahib ( Giani Sant Singh ji Maskeen)
               - for Complete Katha Go to : http://sikhwisdom.com/download_audio.asp

 

 
 
Ik ohanghkaar sat naam kartaa poerakh nirbhao nirwer akaal-moerat ajoenie, zae bhang, gur parsaad.
God is ONE and is everywhere and in everyone, He is the Truth - Immortal, Creator, Without- Fear, Without-Enmity, Unborn, and Self-Created. This understanding comes by the Guru's Grace.
God is ÉÉN en is overal en in iedereen. Hij is de Waarheid - Onsterfelijk, Scheppend, Zonder Angst, Zonder Vijandschap, Ongeboren, en Zelfscheppend. Dit begrip wordt verkregen door de Genade van de Goeroes.
 
Jappu: Chant and Meditate (Recite)
Zing and mediteer (Reciteer)
 
Aad satj, djoegaad satj.
God was the Truth in the beginning, and has been so in all the ages.
God was de Waarheid in den beginne, en is dat in alle tijden zo geweest.
 
Hè bhie satj, Naanak hosie bhi satj. ||1||
Nanak, He is the Truth now, and shall forever be so. (This is a “Salok” – a form of poetry. Truth - Immortal).
Nanak, Hij is de Waarheid nu, en zal dat voor altijd blijven (Dit is een Salok - een vorm van poëzie. Waarheid - Onsterfelijk).
 
 
Pauri 1                                                                           Terug naar boven
 
Sotjhè sotjh naa howè ie djhe sotjhie lakh waar.
Simply by contemplating on God, we cannot understand Him, even though we may think hundreds of thousands of times.
i.e.; Cleansing the body cannot make the mind clean
Door enkel God te overpeinzen, kunnen wij Hem niet bevatten, zelfs al zouden wij honderden of duizenden malen denken;
Door slechts het lichaam te reinigen, raakt de geest niet gelouterd.

 
Tjuphè tjup na howè ie djhe laahè rahaa liv taar.
By keeping silent (Thinking), the mind does not receive satisfaction even though it thinks with constant absorption.
i.e.: Men cannot silence the mind by remaining silent continuously.
(Door te zwijgen) Te Denken, verkrijgt de geest geen bevrediging, zelfs al zou het onophoudelijk in gedachten verzonken zijn.
D.i.: Men kan de geest niet tot rust krijgen, door constant in stilte te zijn.
 
Phoekhea phoekh naa oeterie djhe bannaa poeria paar.
Hunger for God is not appeased - Knowledge of God is not obtained, though one may study the relevant literature of the world.
Honger naar God wordt niet gestild - Kennis van God wordt niet verkregen, al zou iemand alle literatuur van belang in de wereld bestuderen.
 
Seheas siaanpaa lakh hohè taa ik naa tjallè naal.
We may have a hundred thousand folds of wisdom, even this does not help us understand God. (At the time of death intellectual smartness also stays behind)
We mogen honderdvoudige wijsheid bezitten, zelfs dit helpt ons niet om God te bevatten. (Op het moment van de dood zal alle intellectuele scherpte achterblijven).
 
Kiw satjhara hoiè kiw koerhè toettè paal.
Then, how can we know the Truth (The True One), and how can we remove our doubts?
Hoe dan, kunnen wij de Waarheid weten (De Ware), en hoe kunnen we al onze twijfel van ons afzetten?
 
Hoekam redjhai tjhalna Naanak likhea naal. ||1||
Nanak says, the answer is to stay in the Will of God (doubts will clear up and we will attain Him). ||1||
Nanak zegt, het antwoord is om binnen de Wil van God te blijven (twijfels zullen opklaren en wij zullen Hem bereiken).
 
 
Explanation Pauri 1: Guru Nanak's Hukam Razai Chalna is placed in the Japji Sahib as the First Commandment. This commandment implies total surrender of oneself to the Supreme. This commandment of surrender is given after Guru Nanak introduces the fallacy of performing cursory rituals
 
Verklaring Pauri 1:
Goeroe Nanak's Hukam Razai Chalna is het Eerste Gebod in de Japji Sahib. Dit gebod houdt totale overgave in van iemand aan de Allerhoogste. Dit gebod van overgave werd gegeven, nadat Goeroe Nanak het bedrog van het uitvoeren van vluchtige rituelen toonde.

 
Pauri 2                                                                            Terug naar boven
 
Hoekamie howan aakaar hoekam na kehèa djhaie.
All forms get created by His inexpressible will
Alle gedaanten worden geschapen door Zijn onuitgesproken Wil.
 
Hoekamie howan djie hoekam millè whadeaie.
By His Will the living-beings get created, and with His Will these obtain honor.
Door Zijn Wil worden de levende wezens geschapen, en met Zijn Wil verkrijgen zij eerbaarheid.
 
Hoekami oettam nietj hoekam likh doekh soekh pae hèh.
Highs and lows; joys and sorrows are His will. Goede en slechte tijden (eb en vloed); vreugde en verdriet zijn Zijn Wil.
 
Eknaa hoekami bakh sees ik hoekamie sdaa pawaie hè.
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever
Sommigen zijn, door Zijn Gebod, gezegend en vergeven; anderen dwalen, door Zijn Gebod, voor eeuwig doelloos rond.
 
Hoekemè andar sab ko baahar hoekam na koiè.
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.
Iedereen is onderworpen aan Zijn Gebod; niemand staat boven Zijn Gebod.
 
Naanak hoekemè djhè budjhè taa hom mè kehè na koè. ||2||
Nanak says, one who understands His Command, his self pride/ego will disappear and humility will emerge. ||2||
Nanak zegt: Degene die Zijn Wil begrijpt, zijn zelfzuchtigheid en ego zullen verdwijnen en zijn nederigheid zal te voorschijn komen.
 
 
Explanation Pauri 2: God is and He is the sole doer. He is the creator and He is the enjoyer. It is His Will that all that is, happens. Guru Nanak in this shabad (hymn) from Japji Sahib, clearly aims at helping the reader to overcome one's ego and with firm belief to surrender to the Supreme Will of God.
 
Verklaring Pauri 2:
God is en Hij is de enige verrichter. Hij is de schepper en Hij is de genoeglijke. Het is Zijn Wil dat alles dat plaatsvindt, gebeurt. Goeroe Nanak, in dit shabad (hymne) uit Japji Sahib, doelt er duidelijk op de lezer te helpen om zijn ego te overkomen en met overtuigd geloof zich over te geven aan de Oppermachtige Wil van God.

 
Pauri 3                                                                            Terug naar boven
 
Ghaawè ko taan howè kisè taan.
Only those can sing of His Greatness, who have the power to do so (one who is blessed).
Alleen diegenen kunnen zijn Grootheid bezingen, die het vermogen hebben om dat te doen (Een ieder die gezegend is).
 
Ghaawè ko daath djhaanè nie saan.
Some take His Boons as signs of His existence and sing of His praise.
Sommigen zien zijn zegeningen als tekenen van Zijn bestaan en bezingen Zijn glorie.
 
Ghaawè ko ghoen wadiaia tjaar.
Some sing of His praise on beholding His great qualities.
Sommigen verkondigen Zijn lof als ze Zijn grootse kwaliteiten aanschouwen.
 
Ghaawè ko widja ya wikham wietjaar.
Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies.
Sommigen loven over kennis over Hem verkregen, door middel van moeilijke filosofische studies.
 
Ghaawè ko saadjh karé tan kheh. Ghaawè ko djhie lèh fir deh.
Some sing (impressed by the fact) that He creates and then destroys it. Some sing (impressed by the fact) that God has the power to takes away life and then restore it too.
Sommigen loven (na onder de indruk ervan te zijn) dat Hij schept en het daarna vernietigt. Sommigen bezingen (na onder de indruk ervan te zijn) dat God de macht heeft om het leven weg te nemen en het daarna ook terug te geven.
 
Ghaawè ko djhaaphè disèh doer.
Some sing that He (God) seems so very far away.
Sommigen loven dat Hij (God) zo heel ver weg lijkt.
 
Ghaawè ko wikhèh haadra hadoer.
Some sing that He beholds them - They are in His presence.
Sommigen bezingen dat Hij hen aanschouwt – Zij zijn in Zijn aanwezigheid.
 
Khathnaa kathie na awè thoth. Khath khath khathie khotie khoth khoth.
There are many who sing His praise. (There is no dearth of views about God.
There is no end to those who give opinions about God. Thinkers tell about Him in
many ways that He is). Many praise Him. (Millions give descriptions of God).
Er zijn er velen die zijn lof prijzen. (Er is geen gebrek aan beschouwingen over God. Er is geen einde aan diegenen die hun mening geven over God. Denkers vertellen over Hem in de vele vormen waarin Hij is). Velen prijzen Hem. (Miljoenen geven beschrijvingen van God).
 
Dhendaa dhe lendhe thakh pah he.
The Giver (God) keeps on giving, though the recipients may become weary of receiving.
De Schenker (God) blijft geven, maar de ontvangers kunnen vermoeid raken van het ontvangen.
 
Djhoega djhoeghanter khaahi khaahe.
Since ages the people have been eating and consuming (His provisions).
Sinds tijden eten en ge(ver)bruiken de mensen (Zijn voorzieningen).
 
Hoekami hoekam tjalhai raaho.
The Lord sets up (Establishes) everything within His System (Discipline, Order).
De Heer regelt en vestigt alles binnen Zijn Stelsel (Discipline, Orde).
 
Naanak wighse weh parwaa ho. ||3||
Nanak, God stays in joy and is carefree (The world continues in the System He has set). ||3||
Nanak, God verblijft in vreugde en is zonder zorgen (De wereld duurt voort in het Stelsel dat Hij gevestigd heeft).
 
 
Explanation Pauri 3: This stanza explains the phenomenon of ONE manifesting in many. And, the multitude is shown here expressing its worship of that One.
 
Verklaring Pauri 3:
Deze Stanza verklaart het fenomeen van ÉÉN manifesterend in vele. En de veelzijdigheid die hier getoond wordt, vertegenwoordigd de aanbidding van die ÉÉN.

 
 Pauri 4                                                                            Terug naar boven
 
Shatjaa saahib saatj naahe phaakhea paao apaar.
True is the Lord, True His Name and people recite His Name with great love. The Lord only understands the language of Love.
Zuiver [Waarheid] is de Heer, Zuiver [Waarheid] zijn Naam en mensen reciteren Zijn ‘Naam’ met grootse liefde. De Heer begrijpt enkel de taal van de Liefde.
 
Aakhe mhange deh deh daath karhe daataar.
The People pray, beg, and ask for His Boons, the Giver; the Lord fulfills their desires.
De mensen bidden, smeken en vragen om Zijn zegeningen, de Schenker; de Heer, vervult hun verlangens.
 
Fir ke aghè rakhiyeh djhitt diessè darbaar.
When everything comes from Him, He gives, then what is ours that we should offer to Him so that we can enter His Court, go to His presence! (We realize Him).
Wanneer alles van Hem komt, Hij schenkt, dan zouden wij wat van ons is, moeten offeren aan Hem zodat wij zijn Hof kunnen binnentreden, naar zijn aanwezigheid kunnen gaan! (Wij worden ons bewust van Hem).
 
Mohoh ke bolan bolieyeh djhitt sunne dhare pyaar.
What should we say that on hearing it He starts loving us!
Wat moeten wij zeggen, opdat Hij van ons begint te houden als Hij het hoort!
 
Amrit whela satj nou wadaia wie dtjaar.
(For this) Early in the morning, think about (recite) the Greatness of the True Name (“Waheguru,” God). Recite His Name.
(Om dit te bereiken) Denk vroeg in de ochtend aan (reciteer) de Grootsheid van de Ware Naam (mantra:“Waheguru”, God). Reciteer Zijn Naam.
 
Karmie aawè kapraa nadrie mokh du aar.
By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained, and by His
Kindness/grace the door of salvation opens (one gets Mukti - liberation, freedom from the worldly bindings; the cycle of birth and death ends).
Door het karma van gedane (goede) handelingen, wordt de mantel van dit fysieke lichaam verkregen, en door Zijn Vriendelijkheid/Genade wordt de deur naar verlossing geopend (men verkrijgt ‘Mukti’ – Bevrijding, vrijheid van aardse bindingen; de cyclus van geboorte en dood eindigt).
 
Naanak ehwè djhaaniyeh sabbh aaphe satj e aar. ||4||
Nanak, this way (by contemplating on God Almighty) thus realize that
everything is nothing but the Lord Himself - He is everywhere, in everything. ||4||
Nanak, dus op deze wijze (door God Almachtig te overpeinzen) bewust worden dat alles niets anders is dan de Heer zelf – Hij is overal, in alles.
 
Explanation Pauri 4: The build up of character and faith is only possible by love and with the power of prayer. For it is only at the time of prayer that one surrenders one's individual will to the Supreme Will of God. Concentration and consequent build-up of power in prayer is possible only to the extent of one's surrender or submission of ego.
This stanza also lays emphasis on the spoken word. The power of the spoken word is highlighted with the line "Muhon Ke Bolan Boliye, Jit sun Dhare Pyaar." Isn't it true that most of our social relationships get marred due to the spoken words, the twist of the tongue? Love, civility and compassion get clearly highlighted here.
 
Verklaring Pauri 4:
Het opbouwen van karakter en geloof is alleen mogelijk door liefde en door de kracht van gebed. Want het is alleen op het moment van bidden dat men zijn/haar individuele wil overgeeft aan de Wil van God. Concentratie en een vastberaden opbouw van kracht in gebed is alleen mogelijk in de mate van iemands overgave of onderwerping van zijn ego.
Deze stanza legt ook nadruk op het gesproken woord. De kracht van het gesproken woord wordt naar voren gebracht in de regel “Muhou Ke Bolan Boliye, Jit sun Dhare Pyaar.” Is het niet zo dat de meeste van onze sociale relaties bedorven raken door het gesproken woord, door een verspreking? Liefde, beschaafdheid en mededogen worden hier duidelijk belicht.
 
Pauri 5                                                                            Terug naar boven
 
Thapeaa naa djaahe kietha na hoé. Aapé aap nirandjhan sohé.
He cannot be installed nor shaped for He is the formless One and Self-Created.
Hij kan niet gevestigd worden noch gevormd worden, want Hij is de Vormloze en zelfscheppende.
 
Djhin sewea tin paaya maan.
Those who served (remembered Him), obtained honor – got His acceptance.
Zij die dienden (Hem gedenken), verkregen eer – verkregen Zijn aanvaarding.
 
Naanak ghaawiyeh goenie nedaan.
Nanak, sing the praise of the Lord who is the Treasure of Excellence (Qualities).
Nanak, bezing de glorie van God die de Schat van Uitmuntendheid (Kwaliteiten) is.
 
Ghawiyeh soenhiyeh man rakhiyeh phao.
Sing the praise of the Lord (recite His Name), listen to it, and let your mind be filled with His love.
Bezing de glorie van God (reciteer Zijn Naam) luister ernaar, en laat de geest zich vullen met Zijn liefde.
 
Dukh par har sukh ghar lèh djaé.
(This way), we are relieved of pain and sorrow, and peace settles down in the mind.
(Op deze wijze) Worden we bevrijd van pijn en lijden, en vrede daalt neer in de geest.
 
Goermoekh naa dang goermoekh whe dang goermoekh rehia samaie.
The Guru's Word is the Sound-current of the Naad(celestial music/melody); the Guru's Word is the Wisdom of the Vedas; the Guru's Word is all-pervading.
Het woord van de Goeroe is de Klankenstroom van de Naad (geestelijke muziek/melodie); Het woord van de Goeroe is de Wijsheid van de Veda’s; Het woord van de Goeroe is allesdoordringend.
 
Goer ieshar goer ghorakh barma- goer- paar bhatie maaie.
The Guru (God) Himself is Isar - Shiva – god of destruction; Gorakh - Vishnu –
god of provisions; Brahma - god of creation; and Parbati - wife of god Shiva.
De Goeroe (God) Zelf is Isar – Shiva – god van de vernietiging; Gorakh – Vishnu – god van de voorzieningen; Brahma – god van de schepping; en Parbati – de vrouw van de god Shiva.
 
Djhe hon djaana aakha naahi kehnaa kathan na djhaie.
Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words.
Zelfs God kennende, kan ik Hem niet beschrijven; Hij kan niet in woorden beschreven worden.
 
Goera ik dehey bhoejaie. Shabna djieya kaa ik daata so mè wisar na djaie. ||5||
The Guru has made me understand one thing, (That) God gives (His Boons, life) to everyone, (I should) never forget Him. ||5||
De Goeroe heeft mij één ding duidelijk gemaakt, (Dat) God (Zijn Zegeningen, leven) geeft aan iedereen, (Ik zou) Hem nooit mogen vergeten.

 
Explanation Pauri 5 : The formless and immutable nature of God is crystallized in this stanza. To make the mankind liberated from the clutches of various cults, Guru Nanak very boldly proclaims the principle of ONE God.
Also, here the emphasis is on service and glory of God.
“Jin Sevia Tin Payea Maan. Nanak Gaviye Guni Nidhaan ”
Service to whom? Obviously, as the formless is unseen and remains unknown, the service will then be only to mankind, his creation. And those who serve selflessly always merit honor.
 
Verklaring Pauri 5:
De vormloze en onveranderlijke aard van God wordt uitgewerkt in deze stanza. Om de mensheid te bevrijden uit de duivelse klauwen van verschillende vereringen, verkondigt Goeroe Nanak zeer moedig het principe van ÉÉN God.
Ook hier ligt de nadruk op dienstbaarheid en glorie van God. “Jin Sevia Tin Payea Maan. Nanak Gaviye Guni Nidhaan”. Dienstbaarheid aan wie? Vanzelfsprekend, zolang de vormloze ongezien en onbekend blijft, zal deze dienstbaarheid enkel aan de mensheid zijn, Zijn schepping. En zij die onbaatzuchtig dienen, verdienen altijd eerbied.
 
Pauri 6                                                                            Terug naar boven
 
Tierath naawa djhe tis phaawa whin phaané ké naé karie.
If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. Without pleasing Him, what good are ritual cleansings?
Als ik Hem behaag, dan is dat mijn pelgrimage en zuiverend bad. Zonder Hem te behagen, waartoe anders dienen rituele baden
 
Jéttie serath ohpaie wékhaa whin karmaa ké millè le ie.
I gaze upon all the created beings: without the karma of good actions, what are they given to receive?
Ik kijk verbaasd naar al de geschapen wezens; zonder karma of goede daden, wat geven zij om te ontvangen?
 
Math witj ratan jhawahar maanak djhe ik gur kie sikh soenie.
Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's Teachings, even once.
In de geest zijn edelstenen, juwelen en robijnen, als je luistert naar de verhandelingen van de Goeroe, zelfs al luister je maar één keer.
 
Goera ik dehey bhoejaie. Sabna djieya kaa ik daata so mè wisar na djaie||6||
The Guru has given me this one understanding: there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||6||
De Goeroe heeft mij dit ene begrip gegeven: er is slechts de Één, de Schenker van alle zielen. Opdat wij Hem nooit mogen vergeten!

 
 
Explanation Pauri 6: This stanza reveals the importance of good karma and states that every human mind is potentially divine, yet this is revealed only by the preceptor. And the highest perception is that for all the creation there is One bestower, this we should not forget.
 
Verklaring Pauri 6:
Deze strofe onthult het belang van een goed karma en zegt dat iedere menselijke geest in potentieel goddelijk is, maar dit wordt enkel onthuld door de waarnemer. En de hoogste waarneming is dat er voor de hele schepping maar Één schenker is, dit zouden we niet moeten vergeten.
 
 
Pauri 7                                                                            Terug naar boven
 
Djhe djoeg tjaare aardjha hor desoenie hoé. Nawaa khandaa witj djhaniehè naal tjale sab ko é.
Tjangha nao rakhae kè jas kirat jhagh lé. Jhe tis nadar naa aawe ie ta waat na puzè ké.
Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more, and even if you were known throughout the nine continents and followed by all, with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world- still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? What is the use?
Zelfs al zou je gedurende de vier tijdperken kunnen leven, of zelfs tien keer langer, en zelfs als je bekend bent in de negen continenten en door allen gevolgd wordt, met een goede naam en reputatie, met glorie en faam door de hele wereld- maar toch, als de Heer jou niet zegent met Zijn Glimp van Genade, wie maakt het dan wat uit? Wat is dan het doel?
 
kiethaa andar kieth kar dosie dos dharré.
Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt.
Onder wormen zou je als een lage worm beschouwd worden, en zelfs verachtelijke zondaren zouden je minachten.
 
Nanak nirghoen ghoen karé ghoenwantéa ghoen dé. Thehaa ko é naa suje ie jé tis ghoen ko é karé ||7||
O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the virtuous. No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. || 7 ||
O Nanak, God zegent de onwaardigen met deugdzaamheid en schenkt deugdzaamheid aan de deugdzame. Niemand kan zelfs maar iemand voorstellen die Hem deugd zou kunnen schenken.
 
Explanation Pauri 7: Guru Nanak sahib Ji in this stanza explains the importance of one obtaining God's grace. Without His grace everything is futile and meaningless.
 
Verklaring Pauri 7:
Goeroe Nanak Sahib Ji verklaart in deze stanza hoe belangrijk het voor iemand is om Gods genade te verkrijgen. Zonder Zijn genade is alles nutteloos en zonder betekenis.
 
 
Pauri 8                                                                            Terug naar boven
 
Suneh sidh pier sur naath.
By associating* with the Word (God) one rises to become perfect and venerable like the Sidha, Peer, Sur and Nath (one becomes knowledgeable like them).
Door te verenigen* met het Woord (God) stijgt men om perfect en eerbiedwaardig te worden zoals de Sidha, Peer, Sun en Nath (men wordt kundig zoals zij).
 
Suneh dharat dhawal akaasj.
By associating* to God's Name, come to know the secrets of the earth, Dhaval and Aakash (Sky, space and ether).
Door te verenigen* met Gods Naam, kom je de geheimen van de aarde, Dhaval en Aakash (Lucht, ruimte en ether) te weten.
 
Suneh deep loh paataal.
By associating* to the Lord's Name, one knows the mysteries of isles, regions and nether worlds (Nether world - the other side: bottoms of the earth.)
Door te verenigen* met de Naam van de Heer, kent men de mysteries van eilanden, regio's en neder-werelden (Onderwereld – de andere zijde: de binnenkant der aarde).
 
Suneh pohe na sakè kaal.
By associating* to the Lord's Name, death cannot touch the man. (He is no longer afraid of death).
Door te verenigen* met Gods Naam, kan dood de mens niet aanraken. (Hij is niet langer bang voor de dood).
 
Nanak bhagtaa sada wéghaas.
Nanak, (understanding the Qualities of God), the devotees are ever in ecstasy (Joy, bliss).
Nanak (door de Kwaliteiten van God te begrijpen) verkeren toegewijde voortdurend in extase (Vreugde, gelukzaligheid).
 
Suneh doekh paap kaa naas ||8||
By associating* to God's Name, sorrows and sins are destroyed. ||8||
Door te verenigen* met Gods Naam, worden zorgen en zonden vernietigd.

 
Explanation Pauri 8: Guru Nanak Sahib Ji in this Pauri reveals the benefit one can obtain by one's association with the spiritual Word.
* The word "association" is used above instead of "hearing" or "listening" as Suniye would normally be translated. ‘Suniye’ in the above Pauri(stanza) distinctively suggests as "hearing", "contemplating" and "imbibing", the initial steps for inculcating spiritual discipline.
Note : the same word "association" is used while translating Suniye in Pauri # 9, 10 and 11 also.
 
Verklaring Pauri 8:
Goeroe Nanak Sahib Ji, in deze Pauri, onthult het voordeel dat men kan verkrijgen door te verenigen met het spirituele Woord.
* Het woord 'verenigen' zoals hierboven aangeduid, wordt gebruikt in plaats van “horen” of “luisteren” zoals ‘Suniye’ normaal gesproken vertaald zou worden. ‘Suniye’ in de bovenstaande Pauri (stanza) suggereert kenmerkend als 'horen', 'beschouwen' en 'opnemen', de eerste stappen voor het inprenten van spirituele discipline.
Noot: hetzelfde woord “verenigen' is ook gebruikt in de vertaling van Suniye in de Pauri’s 9, 10 en 11.
 
 
Pauri 9                                                                            Terug naar boven
 
Suneh Iesar barmaa ind.
By associating to the Lord's Name (By virtue of “Waheguru,” God’s Name), one comprehends (attains the wisdom, qualities of) Shiv (Shiva - god of destruction and death), Brahma (god of creation), and Indar (Indra - god of rain).
Door te verenigen met Gods Naam (met de deugd van “Waheguru”, Gods Naam) begrijpt men (bereikt men de wijsheid, kwaliteiten van) Shiv (Shiva – god van vernietiging en dood), Brahma (god van schepping) en Indar (god van de regen).
 
Suneh moekh salahan mand.
Anyone who listens to God's Name, even the ignorant (foul- mouthed people), start praising him (God).
Iedereen die naar Gods Naam luistert, zelfs de onwetenden (de kwaadsprekende), beginnen Hem (God) te prijzen.
 
Suneh djhog djhughat tan phéd.
By associating to the Lord's Name, man understands the ways of Jog (Yoga – a method of realizing Him by some) and the secrets of the body (that it is the house of God )
Door te verenigen met Gods Naam, begrijpt men de wegen van de Jog (Yoga – een methode van sommigen om bewust te worden van Hem) en de geheimen van het lichaam (dat dat het Huis van God is).

 
Suneh saasat simrat whéd.
By associating to the Lord's Name, one gains (TRULY UNDERSTANDS) the knowledge contained in the Holy Books.
Door zich te verenigen met Gods Naam, verwerft men (begrijpt men werkelijk) de wijsheid die in de Heilige Boeken is opgenomen.
 
Nanak bhhaghta sadaa wéghaas.
Nanak, (realizing the Virtues of the Lord), the saints always stay in bliss.
Nanak (bewust worden van de Deugden van God), verblijven de heiligen altijd in gelukzaligheid.
 
Suneh doekh paap kaa naas. ||9||
By associating to the Lord's Name, one becomes free from troubles (pains) and sins.
(Sins and sorrows do not affect his mind). ||9||
Door te verenigen met Gods Naam, wordt men vrij van zorgen (pijn) en zonden. (Zonden en zorgen hebben geen effect op Zijn geest).
 
 
Explanation Pauri 9: In this Stanza also Guru Nanak Sahib Ji reveals the benefit one can obtain by one's association with the spiritual Word.
 
Verklaring Pauri 9:
Ook in deze stanza onthult Goeroe Nanak Sahib Ji het voordeel/nut dat men kan verkrijgen door te verenigen met de spirituele Wereld.
 
 
Pauri 10                                                                            Terug naar boven
 
Suneh sat santookh ghyaan.
By associating to the Lord's Name, one realizes the Truth (He is Ever-constant -Immortal), contentment (accepting His will), and receives the Divine Knowledge (That God is the Doer, He is present everywhere and in everything).
Door te verenigen met Gods Naam, wordt men bewust van de Waarheid (Hij is Altijd/Eeuwig – constant – Onsterfelijk), voldoening (Zijn Wil accepteren), en ontvangt de Goddelijke Kennis (Dat God de Verrichter) is, Hij is overal en in alles aanwezig).
 
Suneh ath sath kaa isnaan.
Guru Nanak proclaims that association with the Gurus word will purify a person spiritually as some belief is achieved by bathing in holy waters.
Goeroe Nanak zegt dat het verenigen met het woord van de Goeroe een persoon spiritueel zal reinigen, net als sommige geloven dat dit bereikt wordt door te baden in heilige wateren.
 
Suneh parh parh paawhé maan.
By hearing and constantly reading the Scriptures (reciting God's Name/meditating), one receives honor, and achieves acceptance by Him.
Door te luisteren en voortdurend de Geschriften te lezen (Gods Naam reciteren/ mediteren), ontvangt men eer, en bereikt men acceptatie door Hem.
 
Suneh laaghè sehejh dheaan. Naanak bhaghtaa sadaa wéghaas.
By hearing the Name of the Lord, one gets effortlessly attached to His Name.
Nanak, (realizing such Qualities of God), His devotees constantly remain in the bliss.
Door de Naam van de Heer te horen raakt men moeiteloos verbonden met Zijn Naam. Nanak (bewust wordend van zulke Kwaliteiten van God), Zijn toegewijde verblijven constant in gelukzaligheid.
 
Suneh doekh paap kaa naas. ||10||
By associating to the Lord's Name, sufferings (Mental agony, disease) and sins are washed away. ||10||
Door te verenigen met Gods Naam, worden kwellingen/lijden (Mentale pijn, ziektes) en zonden weggewassen.
 
Explanation Pauri 10: One's association with the Word insures that one realizes Truth, feels contented and becomes wiser.
 
Verklaring Pauri 10:
Iemands vereniging met het Woord verzekert dat men bewust wordt van Waarheid, tevreden voelt en wijzer wordt.
 
 
Pauri 11                                                                            Terug naar boven
 
Suneh saraa ghoena ke ghaah.
By associating to the Lord's Name, one attains the knowledge of His innumerable Virtues.
Door te verenigen met de Naam van de Heer, verkrijgt men kennis van Zijn ontelbare Deugden.
 
Suneh shékh pier paathsha.
By associating to the Lord's Name, one acquires Sheikh's wisdom, Peer's virtue and sovereignty (The Lord’s Name changes the people to supreme beings).
Door te verenigen met Zijn Naam, verkrijgt men de wijsdom van ‘Sheikh’, de deugd van ‘Peer’ en soevereiniteit (De Naam van God verandert mensen in allerhoogste wezens).
 
Suneh andhé paawhé raaho.
By associating to God’s Name, even the blind (spiritually blind, those having no faith in the Lord) find their way (the path of union with God).
Door te verenigen met Gods Naam, vinden de blinden (spirituele blinden, diegenen die geen geloof hebben in God) hun weg (het pad van de verbintenis met God).
 
Suneh haath howè as ghaa ho.
By associating with the Master's Name, we get the knowledge of He Who once seemed to be beyond our understanding.
Door te verenigen met de Naam van de Meester, krijgen wij kennis van Hem die ooit zo buiten ons begrip leek.
 
Naanak bhaghta sadaa wéghaas.
Nanak, by beholding such Virtues of the Name of God, the saints stay in constant bliss.
Nanak, door zulke Deugden van de Naam van God te aanschouwen, verblijven de heiligen constant in gelukzaligheid.
 
Suneh doekh paap kaa naas. ||11||
By associating to the Lord's Name, sufferings (Mental agony, disease) and sins are washed away. ||11||
Door te verenigen met Gods Naam, worden lijden (Mentale pijn, ziektes) en zonden weggewassen.
  
Explanation Pauri 11: By one's association with the Word, one acquires a distinct poise and is fulfilled.
 
Verklaring Pauri 11:
Door zich te verenigen met het Woord, verkrijgt men een (onderscheidend) evenwicht en raakt men vervuld [van Hem].
 
 
Pauri 12                                                                            Terug naar boven
 
Manné ki gat kehie na djaahé.
It is not possible to describe the higher mental state of one who accepts the Will of God (has faith in Him).
Het is niet mogelijk de hogere mentale stemming te beschrijven van diegene die de Wil van God accepteert (in Hem gelooft).
 
Djhe ko kehè pie thje pasjtahé.
If someone tries to describe, he repents that he could not tell anything (he did not have the wisdom to do so).
Als iemand het probeert te beschrijven, berouwt het hem dat hij niets kon vertellen (Hij heeft de wijsheid niet om dat te doen).
 
kaaghad kalam na likhan haar.
There is no paper, no pen, no scribe can record the state of the faithful (To write about the elevated state of the mind of one who surrenders to God),
Er is geen papier, geen pen, geen schriftgeleerde die de stemming van de gelovige kan optekenen (te schrijven over de verheven geestestoestand van diegene die zich overgeeft aan God).
 
Manne kaa behé keran wie tjaar.
They may reflect on the one who has faith in the Lord.
Zij kunnen slechts beschouwen over diegene die geloof heeft in de Heer.
 
Aèsa naam nirandjhan hoé. Djhe ko mann djhanè man ko éh ||12||
Such is the effect of the Name of the Lord. (So pure is His Name!), Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||12||
Dat is het effect van de Naam van de Heer (Zo zuiver is zijn Naam!). Alleen hij die gelooft (in God), leert een zodanige geestestoestand kennen.
 
 
Explanation Pauri 12 – 15: Signify that the Word is God and is realized only by one's faith. The word ‘Mannai’ is frequently used. It signifies mind, contemplation, obedience and belief.
 
Verklaring Pauri 12- 15:
Deze pauri's duiden aan dat het Woord God is en alleen beseft kan worden door iemands geloof. Het woord ‘Mannai’ wordt vaak gebruikt – zie tevens hieronder. Het duidt op de geest, op bespiegeling, gehoorzaamheid en geloof.
 
 
Pauri 13                                                                            Terug naar boven
 
Mannè soerat howè man boedh.
The faithful have intuitive awareness and intelligence.
De gelovigen hebben intuïtief bewustzijn en intellect.

 
Mannè saghal phawan kie soedh.
By believing in God's Name, one gains the knowledge of all the places (That the Lord is present everywhere. One becomes aware of God and of one’s own mind).
Door te geloven in Gods Naam, verkrijgt men kennis van alle oorden (Dat de Heer overal aanwezig is. Men wordt bewust van God en van de eigen geest van mensen).
 
Mannè mohé chothaa na khaahé.
With faith in His Name (God), one is saved from pain, sorrow, frustration (Lust, anger, greed, attachment, and ego do not bother him. He becomes contented and no more goes from door to door to beg the knowledge of God).
Door het geloof in Zijn Naam wordt iemand gered van de pijn, verdriet en frustratie (lust, woede, hebzucht, gehechtheid (aan materiële en wereldse zaken) en zelfzucht hinderen hem niet. Hij wordt tevreden en trekt niet langer van deur tot deur om kennis van God af te smeken).
 
Mannè djham kè saath na djhaaé.
Through belief in the Lord's Name, one does not go with the death's messenger. (There is no more fear of death).
I.e. The faithful does not take to the path of wrong actions and as a result does not suffer the consequences of wrong action.
Door te geloven in Gods Naam reist men niet met de boodschapper van de dood (Er is geen angst meer voor de dood).
De gelovige betreedt niet het pad van verkeerde daden (handelingen) en daardoor (als resultaat) lijdt hij niet onder de gevolgen van verkeerde daden.
 
Aèsa naam nirandjhan ho é. Djhe ko mann djhanè man ko é ||13||
Such is the Name of the Spotless (God), Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||13||
Zo is de Naam van de Vlekkenloze (God). Alleen hij die gelooft (in God), leert een zodanige geestestoestand kennen.
 
 
Pauri 14                                                                            Terug naar boven
 
Mannè maaragh thaak na paé.
The believer in God's Name has no obstacles (like those of lust, anger, greed, attachments and ego) on his way (of the spiritual development) to meet the Lord.
De gelovige in Gods Naam kent geen beperkingen (zoals lust, woede, hebzucht, gehechtheid (aan materiële en wereldse zaken) en zelfzucht) op zijn weg (van spirituele ontwikkeling) om de Heer te ontmoeten.

 
Mannè pat seo parghat jhaé.
The believer in the Lord (His Name), departs with honor and renown (into God’s Presence).
De gelovige in de Heer (Zijn Naam) verlaat (de wereld) met eer en faam (om opgenomen te worden in Gods Aanwezigheid).
 
Mannè magh na challè panthe.
The faithful do not follow empty religious rituals. (The believer on the way of His Name -Recitation of His Name, does not consider any other path)
De gelovigen volgen geen lege religieuze rituelen (De gelovige op de weg van Zijn naam – Recitatie van Zijn Naam, overweegt geen enkel ander pad).
 
Mannè dharam seti san bandh.
The faithful are firmly bound to the Dharma (truthful discipline of life)
De gelovigen zijn stevig gebonden aan de Dharma/geloof (de ware discipline van het leven).
 
Aèsa naam nirandjhan hoé. Djhe ko mann djhanè man koé ||14||
Such is the Name of the Pure-One (God), only one who has faith comes to know such a state of mind. ||14||
Zulk is de Naam van de Zuivere (God). Alleen hij die gelooft (in God), leert een zodanige geestestoestand kennen.
 
 
Pauri 15                                                                            Terug naar boven
 
Mannè paawhé mookh dowaar.
One who submits to the Will of God (One who practices the Nam-Jap: recitation of His Name) attains Liberation (liberation from the worldly bindings, the soul gets peace, his cycle of birth and death ends).
Diegene die zich onderwerpt aan de Wil van God (iemand die de Nam-Jap praktiseert: Zijn Naam reciteert) verkrijgt Bevrijding (bevrijding van aardse bindingen, de ziel krijgt rust, zijn cyclus van geboorte en dood eindigt).
 
Mannè parwarè sa dhaar.
One with faith in God, reforms (Redeems) his family, fellow beings also.
Iemand met geloof in God verlost zijn familie evenals zijn metgezellen.
 
Mannè tarè taaré goer Sikh.
The Gur-Sikh (Guru-Oriented person) swims away across the worldly-ocean and
also, takes others along with him (Lives his life successfully and as well, makes
others do so).
De Gur-Sikh (Goeroe gericht persoon) zwemt weg over de wereldlijke oceaan en neemt ook anderen met hem mee (Leeft zijn leven succesvol en zorgt er ook voor dat anderen dat ook doen).
 
Mannè Nanak bhawé na bhikh.
Nanak, one with faith in the Lord does not go about begging (becomes content, is no more a slave of his desires).
Nanak, iemand met geloof in de Heer trekt niet smekend rond (maar wordt tevreden en is niet langer een slaaf van zijn verlangens).
 
Aèsa naam nirandjhan hoé.
Such is (the powerful, full of miracles) the Name of God,
Zo is (de krachtige, vol met wonderen) Naam van God.
 
Jhe ko mann djhanè man ko é. ||15||
If in the mind, someone has faith in the Lord's Name. ||15||
Als het in de geest van iemand is, dan heeft degene geloof in Gods Naam.
 
 
Pauri 16                                                                            Terug naar boven
 
Pantj parwaan pantj pardhaan.
Those with faith in the Name of God are His “selected (chosen) ones,” are acceptable to Him, and become “Pardhaan” the spiritual leaders (the honored ones).
Diegenen met geloof in de Naam van God zijn Zijn uitverkorenen (gekozen), zij zijn acceptabel voor Hem en worden Pardhaan, de spirituele leiders (de eerbaren).
 
Pantjé paawhé darghé maan.
Such God-Oriented persons attain honor in His Court.
Zulke God gerichte mensen verkrijgen eerbaarheid in Zijn Hof.
 
Pantjé sohé dar radjaan.
Such selected ones (God-Oriented) grace the court of kings (spiritual people).
Zulke uitverkorenen (God gerichte mensen) sieren de hoven van koningen (spirituele mensen).

 
Pantja ka ghoer ék dhiyaan.
The attention of the chosen ones stays fixed only on Guru (God).
De aandacht van de uitverkorenen blijft enkel en alleen op de Goeroe (God) gericht.
 
Djhé ko kehé karè wie tjaar. Karté kè karnè naahi samaar.
No matter how much anyone tries to explain and describe them, the actions of the Creator cannot be counted.
Het maakt niet uit hoezeer iemand ze probeert te verklaren en beschrijven,
De handelingen van de Schepper kunnen niet geteld worden.
 
Dhoal dharam déya ka pöeth. Santokh thaap rakhya djhin söet.
The mythical bull is Dharma, the son of compassion (daya) combined with Santokh (Contentment) is what patiently holds the earth in its place. (i.e.: world is supported by the discipline of Dharam and Daya).
De mythische stier is Dharma, de zoon van barmhartigheid (Daya), gecombineerd met Santokh (Tevredenheid). Hij houdt geduldig de aarde op haar plaats. (i.e. De wereld wordt gedragen door de discipline van Dharma en Daya).
 
Djhé ko boedjè howè satjyaar.
Sachyara (The man of truth, and knowledge), is one who understands the Truth,
Sachyara (de man van waarheid en kennis) is iemand die de waarheid begrijpt,
 
Dhawlè oeper kétaa bhaar.
As to how much load the white-bull carries (Understanding that the extent of Creation is unlimited).
Zoals over hoeveel gewicht de witte stier draagt (begrijpen dat het bereik van de Schepping oneindig is).
 
Dharti hor pharè hor hor.
Beyond this earth, there are more earths, and there is no end to His Creation (Worlds).
Buiten het bereik van deze aarde zijn meer (vergelijkbare) planeten en er is geen einde aan Zijn Schepping (Werelden).
 
Tis té bhaar tallè kawan djhor.
If this mythical bull is supporting the earth, then what power is supporting this bull? (The universe has not only this earth but is a vast Creation, what power supports all this? Only Waheguru - God, takes care of everything. His Discipline supports everything).
Als deze mythische stier de aarde draagt welke kracht steunt dan deze stier? (Het universum bevat niet alleen deze aarde, maar is een ontzaglijke Schepping, welke kracht draagt dit alles? Alleen Waheguru – God zorgt voor alles. Zijn Discipline onderhoudt alles).
 
Djhie djhaat ranghaa ké naaw. Sabnaa likhia wudhie kalaam.
Living beings are of innumerable kinds, colors and names. People have continuously written about His Creation.
Levende wezens zijn er in ontelbare soorten, kleuren en namen. Mensen hebben onophoudelijk over zijn schepping geschreven.
 
Ého lékha likh djhanè kooy.
If someone knows to make this assessment (Is there anyone who can make the assessment of His Creation?),
Als iemand de kennis heeft om deze beoordeling te maken (Is er iemand die een beoordeling kan geven over zijn Schepping?).
 
Lékhaa likhyaa ketaa hooi.
(Then) how big will be this account? (Will anyone be able to write it down? The Creation of the Lord is beyond our capacity to assess).
Dan, hoe groot zou dat verslag zijn? (Is iemand in staat om het op te schrijven? De schepping van de Heer gaat ons bevattingsvermogen te boven).
 
Kétaa taann swaaleho röeph.
How powerful is the Lord and Wonderful His Creation!
Hoe machtig is de Heer en hoe Wonderbaarlijk Zijn Schepping!
 
Keti daat djhanè kaon koet.
What a great Giver is He! (How many Boons He gives!) Who has the power to know it!
Wat een grote Schenker is Hij! (Hoeveel zegeningen Hij schenkt!) Wie heeft de macht om dat te weten?
 
Kietaa paasao éko kawao.
Lord, You created the universe with One Word!
Heer, U schiep het universum met één Woord!
 
Tis té hooi lakh darie ao.
With His Word, hundreds of thousands of rivers began to flow! (In the universe).
Door zijn Woord begonnen honderdduizenden rivieren te stromen! (in het universum).
 
Koedrat kawan kaha wie tjaar.
I have no power to contemplate on, or tell about Him (His Boons, Power, Kindness, etc.)
Ik heb geen vermogen om Hem te bespiegelen of over Hem te vertellen (Zijn zegeningen, Macht, Goedheid, etc).
 
Wareia naa djhawa ék waar.
I cannot even once be a sacrifice to You! (Sacrifice to – is an expression of deep love and care. Sikhs do not offer sacrificial animals to God, Gurus or to anyone else).
Ik kan zelfs niet eenmaal een offer zijn voor U! (Opoffering is een uiting van diepe liefde en zorgzaamheid. Sikhs offeren geen offerdieren aan God, Goeroes of aan wie dan ook).
 
Djho toed bhawè saaie bhalie kaar.
God, the right thing is one that pleases You (Whatever You desire, I cannot say any thing).
God, het Goede is wat U behaagt (Wat U ook verlangt, ik kan geen enkel ding noemen).
 
Toe sadaa salaamat nirankaar. ||16||
Nirankar (Formless, God), You are Ever-Constant (Unchanged, Eternal, Immortal. Your Will prevails). ||16||
Nirankar (Vormloze, God) U bent Eeuwig-Constant (Onveranderlijk, Eeuwig, Onsterfelijk. Uw wil zal geschieden).

 
Explanation Pauri 16: Gives an explanation of the Divine Order and the infinite and astounding variety of His creation. The realization of this amazing wonder and the awareness of the supremacy of God is what culminates into that ecstatic moment when the desire to kill one's ego or to surrender oneself totally to Him seems being fulfilled.
 
Verklaring Pauri 16:
Deze Pauri geeft een verklaring voor het Goddelijke Bevel en voor de oneindige en verbazingwekkende variëteit van Zijn Schepping. De bewustwording van dit verbazingwekkende wonder van de oppermachtigheid van God is wat culmineert in dat extatische moment, wanneer het verlangen om het ego te elimineren of om je volledig aan Hem te onderwerpen wordt vervuld.
Noot: Deze Pauri beschrijft tevens het scheppingsverhaal, namelijk het begin via een enorm geluid van zijn ene Woord: ik oankaar -> God is één.
 
 
Pauri 17                                                                            Terug naar boven
 
Asankh djhap asankh paao. Asankh poedjha asankh tap tao.
There are countless who recite Your Name (do the Naam-Jaap), and numberless who love (worship) You. Countless worship You, and numberless revere You in the hard ways. (Your worship is done in many ways).
Er zijn ontelbare die Uw Naam reciteren (de Naam-Jaap meditatie doen) en tallozen vereren U op ingewikkelde manieren (U aanbidden, gebeurt op vele wijzen).
 
Asankh ghranth mokh wéd paath.
Countless recite the Scriptures and read the Vedas (as a way to meet You).
Ontelbare reciteren de geschriften en lezen de Veda’s (als een manier om U te ontmoeten).
 
Asankh djhogh man rehé odaas.
Countless practice Yoga (Yogis practice Yoga - a method to meet God) and stay detached from the world.
Ontelbare praktiseren Yoga (Yogi's doen aan Yoga – een methode om God te ontmoeten) en blijven onafhankelijk van de rest van de wereld.
 
Asankh bhaghat ghoen ghyaan wie tjaar.
Countless are the Bhagats (Devotees) who ponder on Him, or worship by reflecting on the Virtues of God.
Ontelbaar zijn de Bhagats (Toegewijde) die Hem overpeinzen of aanbidden, door over de deugden van God te bespiegelen.
 
Asankh satie asankh daataar.
Countless are the men of piety, and numberless practice charity (to meet Him. Consider charity a part of worship).
Ontelbaar zijn de vrome mensen en tallozen doen aan liefdadigheid (om Hem te ontmoeten. Zij beschouwen liefdadigheid als een vorm van aanbidden).
 
Asankh soer moh bhakh saar.
Countless are the warriors who bravely confront the enemy (Taking it as their worship to the Lord).
Ontelbaar zijn de strijders die dapper de vijand confronteren (Zij zien dat als aanbidding van God).
 
Asankh mon liw laaé taar.
Countless are the silent-sages who center their love and attention on God.
Ontelbaar zijn de stille wijzen die hun liefde en aandacht centreren op God.
 
Kudrat kawan kaha wie chaar.
Lord, I have no power to describe You (Your Qualities, numerous methods of worshipping You).
Heer, ik heb geen vermogen om U te beschrijven (Uw kwaliteiten en de talrijke manieren om U te aanbidden).
 
Wareia na djhaawaa ék waar.
I cannot even once be a sacrifice (appreciation) to You.
Ik kan niet eenmaal een offer zijn voor U.
 
Djho tud bhawè saie phali kaar.
Whatever pleases You, is the right deed!
Wat U behaagt, is de juiste daad!
 
Toe sada sala mat nirankaar. ||17||
Formless One (God), You are For-Ever (Immortal, Eternal). ||17||
Vormloze (God), U bent voor Altijd (Onsterfelijk, Eeuwig)
 
Explanation Pauri 17 -18: In this and in the next Pauri is revealed the incomprehensible diversity of God's creation. Guru Nanak welcomes this wonder and mystery, for all this is due to His Will.
 
Verklaring Pauri 17:
In deze en de volgende Pauri wordt de onbegrijpelijke diversiteit van Gods Schepping onthuld. Goeroe Nanak verwelkomt dit wonder en mysterie, want dit alles is te danken aan Zijn Wil.
 
 
Pauri 18                                                                            Terug naar boven
 
Asankh moerkh andh ghor.
Numberless are the fools with no wisdom (ignorant). (In the Creation, the evil and virtue go side by side).
Talloos zijn de dwazen zonder wijsheid (onbenullen)! (In de Schepping gaan kwaad en deugd hand in hand).
 
Asankh tjhór haraam-khor.
Numberless are thieves and deceitful persons.
Talloos zijn de dieven en misleidende mensen.
 
Asankh amar kar djhahé djhoor.
Numberless are the highhanded men.
Talloos zijn de aanmatigende mensen.
 
Asankh ghal wadh hatea kamahé.
Numberless are persons who do not hesitate to commit the sin of murder.
Talloos zijn de mensen die niet aarzelen om de zonde van een moord te plegen.
 
Asankh paapie paap kar djhahé.
Numberless are sinners who go on committing sins.
Talloos zijn de zondaren die doorgaan met het begaan van zonden.
 
Asankh koerieaar koerhé firahé.
Numberless are liars who keep on lying.
Talloos zijn de leugenaars die blijven liegen.
 
Asankh malésj mal bhakh khahé.
Numberless degraded persons keep on eating filthy things.
Talloze lage mensen blijven onrein voedsel eten.
  
Asankh nindak sér karhé bhaar.
Numberless are slanderers who continue speaking ill of others.
Talloos zijn de lasteraars die doorgaan met slecht spreken over anderen.
 
Nanak nietj kehè wie chaar.
Lowly Nanak holds the opinion (Guru ji says it with humility),
Nanak houdt deze mening voor zich”. (Goeroe Ji zegt het met nederigheid).
 
Wareia na djhawa ék waar.
I cannot even once be a sacrifice (appreciation) to You! (You are beyond access).
Ik kan zelfs niet één keer een offer waardig zijn voor U. (U bent voorbij toegankelijkheid).
 
Djho tud bhawè saie bhali kaar.
What ever pleases You, is the right thing (deed)!
Wat U alleen behaagt, is de juiste daad.
 
Toe sada sala mat nirankaar. ||18||
Formless One (God), You are Eternal. ||18||
Vormloze (God) U bent Eeuwig.
 
Note Pauri 18: Please note the change in the concluding verses. Sri Guru Nanak Dev Ji does not like to take the Self Righteous Role, in labeling any one as a sinner. He in all humility states that he the sinner has only described what is obvious. He describes himself no better than others, who do all those things.
 
Noot Pauri 18:
Merk alstublieft de verandering op in de concluderende verzen. Sri Goeroe Nanak Dev Ji houdt er niet van om de Zelfrechtvaardige Rol aan te nemen door ieder ander als zondaar te bestempelen. Hij geeft alleen een beschrijving van wat overduidelijk is. Hij beschrijft zichzelf niet beter dan degenen die deze dingen doen.
 
 
Pauri 19                                                                            Terug naar boven
 
Asankh naaw asankh thaaw.
Innumerable are the names (Creation), uncountable are the worlds.
Talloos zijn de namen (Schepping), ontelbaar zijn de werelden.
 
Agham agham asankh looh.
Beyond the reach are countless celestial realms.
Buiten bereik zijn de ontelbare hemelse gebieden.
 
Asankh kehé sér bhaar hooy.
Even to call them countless is carrying the load (of false) on the head (because, it will
not be correct).
Zelfs door ze ontelbaar te noemen, belast het (foutief) het brein (want het zal niet gecorrigeerd worden).
 
Akhriee naam akhriee saalaah.
From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise.
Vanuit het Woord komt de Naam; uit het Woord komt Uw Lof.
 
Akhriee ghyaan ghiet ghon ghah.
From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory.
Vanuit het Woord komt spirituele wijsheid die de liederen van Uw Glorie bezingt.
 
Akhriee likhin bolan baan.
From the Word, come the written and spoken words and hymns.
Vanuit het Woord komen de geschreven en gesproken woorden en hymnen.
 
Akhraa sér sanjhog wakh aan.
With letters the Lord inscribes (Writes) destiny on the foreheads.
Met letters graveert (schrijft) de Heer lotsbestemming op de voorhoofden.
 
Djhin éh likhé tis sir nahé.
But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His Forehead
Maar Hij die deze Woorden van Lotsbeschikking schreef – Op Zijn Voorhoofd staan geen woorden geschreven.
 
Djhiw formahé tiw tiw pahé.
As He ordains, so do we receive.
Zoals Hij beveelt, zo ontvangen wij.
 
Djheta kita teta nao.
The created universe is the manifestation of Your Name.
Het geschapen universum is de openbaring van Uw Naam.
 
Winn nawè nahi ko thaho.
There is no place (Creation) without the Grace of Your Name. You are everything!
Er is geen plek (Schepping) zonder de Genade van Uw Naam. U bent alles!
 
Kudrat kawan kaha wie chaar.
How can I describe Your Creative Power?
Hoe kan ik Uw Scheppende Kracht beschrijven?
 
Wareia na djhawa ék waar.
I am not worth a sacrifice (appreciation) to You even once!
Ik ben geen opoffering waard voor U, zelfs niet eenmaal!
 
Djho tud bhawè saie bhali kaar.
What ever pleases You, is the right thing.
Iets wat U behaagt, is de goede daad.
 
Toe sada sala mat nirankaar. ||19||
Formless One (God), You are Immortal! ||19||
Vormloze (God), U bent Onsterfelijk.
 
Explanation Pauri 19: In this Pauri is the expression of Infinite and Infinity. Also explained is the power of the Word and the concept of Naam-Rupa (Name and Form). Manifold is His beauty, and vast is His creation. It baffles all description. Words cannot picture it adequately.
The words count and countless are of little consequence for the Almighty. He who is immanent in everything and is the very life of the creation itself knows every particle thereof.
 
Verklaring Pauri 19:
In deze Pauri worden de begrippen Oneindig en Oneindigheid verklaard. Ook wordt de kracht van het Woord uitgelegd en het concept van de Naam-Rupa (Naam en Vorm). Veelzijdig is Zijn schoonheid en groots Zijn Schepping. Het verbijstert alle beschrijving. Woorden kunnen het niet adequaat schilderen.
De woorden tellen en talloos zijn van weinig betekenis voor de Almachtige. Hij die innerlijk overal is en het leven zelf is van de Schepping, kent elk deeltje ervan.

 
 Pauri 20                                                                           Terug naar boven
 
Bhariehè hath pèr tan deh. Paani dhotè utars khéh.
If the hands, feet and body become dirty with dust, this dirt gets cleansed by washing with water.
Als de handen, voeten en lichaam vuil worden van stof, wordt dit vuil gereinigd door te wassen met water.
 
Moe-t palieti kaparr hoé. Dé saboen léije oh dhé . Bhariehè mat papa kè sang oh dhopè nawè kè rang.
If a cloth gets soiled and polluted with urine, it is washed clean with soap. If the mind gets polluted (Defiled) with sins (wrong doing), It can only be cleansed with the love of God's Name (Recitation of His Name).
Als een kledingsstuk bevlekt en verontreinigd raakt met urine, wordt het schoon gewassen met zeep. Als de geest vervuild raakt (bezoedeld) met zonden, kan het alleen maar gezuiverd worden met de liefde van Gods Naam (de recitatie van Zijn Naam).
 
Puni paapi akhann nahé. Kar kar karna likh lè djhaho.
Simply by saying so, nobody becomes virtuous, or vicious. It is the actions that get recorded.
Door het eenvoudig alleen maar te zeggen, wordt niemand deugdzaam of slecht. Het zijn de handelingen die bepalend zijn.
 
Aapé biejh aapé hie khaho. Nanak hukami aawo djawo ||20||
Thus what we sow is what we reap Nanak, the man is born and dies under the Will of God (reincarnates under His will, due to his deeds). ||20||
Dus wat we zaaien is wat we oogsten Nanak, de mens wordt geboren en sterft onder de Wil van God. (Reïncarneert onder Zijn Wil, dankzij Zijn daden).
 
Explanation Pauri 20: Our souls have been wandering under the control of the mind and the outgoing faculties and have been defiled by impressions of the outside world, so much so, that we have become identified with the body and forgotten our own self and God. How to purify the mind from the dirt of sins and free the soul from the bondage of matter, forms the subject matter of this stanza
 
Verklaring Pauri 20:
Onze zielen hebben gedoold onder controle van de geest en de expressieve vermogens, en zijn bezoedeld door indrukken van de buitenwereld. Zo erg zelfs dat we geïdentificeerd raken met het lichaam en onszelf, en God vergeten zijn. Hoe de geest van het vuil van de zonden gezuiverd kan worden en de ziel bevrijdt van de banden met materie, vormt het onderwerp van deze stanza.

 
Pauri 21                                                                           Terug naar boven
 
Theerath tap déaa dat daan. Djhe ko paawè til ka maan.
Pilgrimage, penance (hard worship), compassion (kindness) and charity bring you just a little bit of respect (Merit),
Pelgrimage, boetedoening (harde aanbidding), mededogen (goedheid) en liefdadigheid, schenken U slechts een heel klein beetje respect (verdienste),
 
Suneaa maneaa man kita bhao. Antar ghat thirath mal naao.
(But) Whosoever listens to the God’s Dictates (Gurbani – Scriptures), adopts these in his life, and develops His love, Cleanse oneself with the Name, at the sacred shrine deep within
(Maar)Wie gehoorzaamt aan Gods Dictaten (Gurbani Geschriften) neemt deze aan in zijn leven en ontwikkelt Zijn liefde. Reinig jezelf met de Naam op het heilige altaar diep binnen ons zelf.
 
Sab ghun téré mè naahi ko é.
Whatever duty is assigned to me (work I do, my virtues) is a gift from You, and nothing is mine.
Welke plicht mij ook wordt toegewezen (het werk dat ik doe, mijn deugden), is een geschenk van U en niets is de mijne.
 
Win ghun kieté bhaghat na ho é.
Without carrying out the duty (virtue) assigned to me, my any worship is not complete.
Zonder mijn plicht die mij toegewezen is te vervullen, ben ik en mijn godsdienst niet compleet.
 
Swast aath bani barmao.
O Self-existent Thou art the primal Word and Creation.
Oh Zelf scheppende U bent het [oer]woord en Schepping.
 
Sat suhaan sada man tjao.
Truth and Beauty is what always mind craves.
Waarheid en Schoonheid zijn wat de geest altijd verlangt.
 
Kawann so wéla, wacht kawann, kawann thit, kawann waar.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?
Wat was die tijd en wat was dat moment? Wat was die dag en wat was die datum?
 
kawann sé rutie, maho kawann, djhit hooa aakaar.
And what season, what month was it, when the Creation came into being?
En welk seizoen welke maand was het, toen de Schepping in werking trad?
 
Weel na pa iea pandti djhe howè lékh puraann.
The scholars did not know such a time, otherwise they would have written a book on the creation of the world.
De geleerden kenden niet een dergelijke tijd, anders zouden ze een boek geschreven hebben over de schepping van de wereld.
 
Wakhat na paeo kaadia, djhe likhann lékh kuraann.
Nor do the Qazis (Muslim scholars) know this time, had they known, they would have put it down in the Holy Koran.
Noch weten de Qazis (moslim geleerden) deze tijd. Hadden ze hem gekend dan hadden ze het wel in de Heilige Koran geschreven.
 
Thit waar na djhogi djannè, rut maaho na ko ie.
Neither any Yogi (who usually claim to know the unknown things) nor any one else knows the time and day, season and the month (of Creation).
Nog enige Yogi (die gewoonlijk beweren de onbekende dingen te weten) noch iemand anders kent de tijd en dag, seizoen of maand (van de Schepping).
 
Djha karta sirthi ko saajhé aapé djaanè so ie.
Only the Creator (God) who created the world, knows when He created it.
Alleen de Schepper (God) die de wereld geschapen heeft, weet wanneer Hij het geschapen heeft.
 
kiw kar aakha kiw salaahi keo warni kiw djaanna.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?
Wat was die tijd en wat was dat moment? Welke dag was het en wat was de datum?
 
Naanak akhann sab ko aakhè ik doe ik siaana.
Nanak, everyone describes You, and each one tries to be wiser than the other.
Nanak, iedereen beschrijft U en iedereen probeert wijzer te zijn dan de ander.
 
Wadha sahib wadhi na ie kita jha ka howè.
Great is the Master, Great is His Name, and everything happens according to His Will.
Groot is de Meester, Groot is Zijn Naam en alles gebeurt volgens Zijn Wil.
 
Naanak djhe ko aapo djhaanè aghè ghéa na sohè. ||21||
Says Nanak, whoever claims to be knower, his progress is curtailed
Wie claimt de kenner te zijn, zijn vooruitgang wordt beknot; zegt Nanak.
 
Explanation Pauri 21: In this Pauri Guru Nanak, explains the futility of rituals, if one does not develop a good character and does not fill one's mind with love and truth. The true pilgrimage is within ourselves.
Then Guru Nanak reveals his complete devotion towards God. He reflects upon "Genesis" in total humility. He boldly proclaims that there is no point of arguing about how, when and where the creation got manifested. Only the Creator knows this mystery.
 
Verklaring Pauri 21:
In deze Pauri verklaart Goeroe Nanak, de futiliteit van rituelen, als iemand geen goed karakter ontwikkeld en zijn geest niet vult met liefde en waarheid. De ware pelgrimage zit in ons zelf, van binnen.
Dan onthult Goeroe Nanak zijn volledige toewijding tegenover God. Hij bespiegelt op Genesis in gehele nederigheid. Hij verkondigt dapper dat er geen twistpunt is over hoe, wanneer en waar de Schepping manifesteerde. Alleen de Schepper kent dit geheim.
 
 
Pauri 22                                                                           Terug naar boven
 
Pataala pataal lakh aghaasa aghaas.
There are countless nether worlds, and millions of skies.
Er zijn ontelbare onder-werelden en miljoenen hemelen.
 
Ohdhak ohdhak bhaal thaké wéd kehann ik waat.
Searching after God's Creation the people reached no end, and even the Holy Vedas (Hindu Scriptures) say one thing (same thing, that the Lord is limitless).
Zoekende naar Gods Schepping bereikten de mensen geen einde, en zelfs de Heilige Veda’s (Hindoe geschriften) zeggen één ding (Hetzelfde, dat de Heer zonder grenzen is).
 
Sehas aathareh kehan katéba asloe ik dhaat.
The holy texts speak of eighteen thousand spheres, but in reality there is only one essence (that Creation of the Lord is limitless).
De heilige teksten spreken van 18.000 sferen maar in werkelijkheid is er alleen één essentie (dat de Schepping van de Heer onbegrensd is).
 
Lekha hoi ta likhiè lékhè hoé wé naas.
To write about this, one may try. But while writing about infinity one will only die (will fail)
Men mag proberen hierover te schrijven, maar terwijl men passief schrijft over oneindigheid, zal men slechts sterven (slechts falen).
 
Nanak wadha aakhieè aapé djhannè aap. ||22||
Nanak, He (God) is great, and only He knows the extent of his Greatness! ||22||
Nanak, Hij (God) is groot en alleen hij weet het bereik van Zijn Grootheid!
 
 
Explanation Pauri 22: In this Pauri Guru Nanak says God's creation is manifold, and beyond human comprehension. The finite cannot conceive the infinite. All attempts to know Him and His Creation fail. However, one thing, says Nanak, is certain and that is that everything emanates from the One Source.
 
Verklaring Pauri 22:
In deze Pauri zegt Goeroe Nanak dat Gods Schepping veelzijdig is en het menselijke verstand te boven gaat. De eindigen kunnen het oneindige niet bevatten. Alle pogingen Hem en zijn Schepping te kennen, falen. Maar hoe dan ook, één ding is zeker, zegt Nanak, en dat is dat alles ontspringt uit de Ene Bron.
 
 
Pauri 23                                                                           Terug naar boven
 
Saalaahi saalahé eti surat na paiea.
The devotees who praise the Lord, even they cannot define His limits,
De toegewijde die de Heer prijzen, zelfs zij kunnen Zijn grenzen niet bepalen.
 
Nadiaa athè waah phawé semund na djhaniëhe.
And it is like the streams getting lost on falling into the sea. (If a stream goes to know the sea, it vanishes into it. Searching His limits, the man gets lost into Him).
En het is als de stromen die verloren gaan, tijdens het opgaan, in de zee. (Als een stroom gaat om de zee te kennen, verdwijnt hij erin. De mens verdwaalt in Hem als de mens Zijn grenzen zoekt.)
 
Semund saha sultaan ghirhaa seti maal dhan. Kierhie tul na howni djhé tis mano na wiesréh. ||23||
A vast ocean - the treasure of so many things and riches, in which even the rivers get lost, and if there be such a great king, even such a king is not equal to that ant that does not forget the Lord. ||23||
Een enorme oceaan – de schat van zoveel dingen en rijkdom in welke de rivieren zelfs verdwijnen en als er een dergelijke grote koning zou zijn, zelfs een zodanige koning is niet gelijk aan die mier die de Heer niet vergat.
 
Explanation Pauri 23: Even if one, through communion with the Word, merges into the infinite, one still cannot fathom its depths, for the illimitable has no limits. Blessed are they whose hearts are filled with the Divine Love, and no earthly possessions compare with them
 
Verklaring Pauri 23:
Zelfs als iemand, door middel van verbinding met het Woord opgaat in het oneindige kan iemand Zijn dieptes nog steeds niet peilen, want de grenzeloze heeft geen grenzen. Gezegend zijn diegene wier harten gevuld zijn met goddelijke liefde en geen aardse bezittingen kunnen met hen vergeleken worden.
 
 
Pauri 24                                                                           Terug naar boven
 
Ant na siftie kehan na ant.
Endless are His praises, endless are those who speak them.
Oneindig is zijn Lof, oneindig zijn degenen die hem uitspreken.
 
Ant na karnè déhn na ant.
Endless are His Actions, endless are His Gifts. (Blessings).
Oneindig zijn Zijn handelingen, oneindig Zijn Zegeningen.
 
Ant na wékhann sunnan na ant.
Endless is His Vision, endless is His Hearing.
Oneindig is Zijn Zicht, oneindig is Zijn Gehoor.
 
Ant na djhapè keha man mant.
His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind?
Zijn grenzen kunnen niet bevat worden. Wat is het mysterie van Zijn Geest?
 
Ant na djhapè kieta akaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.
De grenzen van het geschapen universum kunnen niet begrepen worden.
 
Ant na djhapè paara waar.
Its (His Creation) limits here and beyond cannot be perceived.
Zijn grenzen (Zijn Schepping) hier en daarbuiten (tevens in het hiernamaals) kunnen niet bevat worden.
 
Ant karann kété billahé.
Many yearn to know His limits (His vastness).
Velen verlangen ernaar Zijn grenzen te leren kennen (grootsheid te weten).
 
Ta ké ant na paé djhahé.
But His limits cannot be found.
Maar Zijn grenzen kunnen niet gevonden worden.
 
Eho ant na djhanè koi.
No one can know His (His Creation’s) vastness.
Niemand kan Zijn (Zijn creaties) grootsheid weten.
 
Bohta khiè bohta hoé.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
Hoe meer je over ze spreekt, hoe meer er steeds overblijft om te zeggen.
 
Wadha sahib oetja thao. Oetjé oepar oetja nao.
Great is the Master exalted His abode. Higher than that is His exalted Name.
Groot is de Meester, verheven Zijn volharding. Hoger dan dat is Zijn verheven Naam.
 
Ewadh oetja howè koi. Tis oetjé ko djhanè soé.
If someone is as Great as God (equal to Him), Only then can he understand such a Great One (God).
Als iemand zo Groot is als God (gelijk aan Hem). Alleen dan kan hij zulk een Grote (God) begrijpen.
 
Djhewadh aap djhaanè aap aap.
Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself.
Alleen Hijzelf is zo groots. Hijzelf kent Zichzelf.
 
Nanak nadiri karmi daat. ||24||
O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ||24||
O Nanak, met een blik van Zijn Genade, schenkt Hij Zijn Genade, schenkt Hij zijn Zegeningen.
 
Explanation Pauri 24: He is the Supreme Master, His Place is the Highest His Name is the Highest (Verily God Himself). If any would become as High as He, then only he would know Him. (Means, His Greatness is Unfathomable and Incomprehensible for His creatures to claim equality with Him.) How much Great He is, He Himself only knows. Nanak says: The Compassionate Lord by His Grace bestows gifts.
 
Verklaring Pauri 24: Hij is de Opperste Meester, Zijn plaats is de Hoogste. Zijn Naam is de Hoogste, werkelijk God zelf. Als iemand zo hoog zou worden als Hij, dan zou alleen hij Hem kennen (dat wil zeggen, Zijn Grootheid is te Onvoorstelbaar en te Onbegrijpelijk voor Zijn scheppelingen als dat zij zich op gelijkheid met Hem zouden kunnen beroepen). Hoe Groot hij is, weet alleen Hijzelf. Nanak zegt: De Meedogende Heer in Zijn genade verleent giften.
 
 
Pauri 25                                                                         Terug naar boven
 
Bohtaa karam likhéa na djhaé.
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.
Zijn zegeningen zijn zo overvloedig dat er geen geschreven verslag van kan bestaan.
 
wadha data til na tamaé.
The Great Giver does not hold back anything (Gives His Boons/blessings liberally).
De Grote Schenker houdt niets achter, maar schenkt zijn Zegeningen in overvloed.
 
Kété manghé djhodh apaar. Kétia ghannat nahie wie tjaar.
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord. So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
Er zijn zoveel grote, heroïsche strijders die smeken aan de Poort van de Oneindige Heer. Velen overpeinzen Hem, dat zij niet geteld kunnen worden.
 
Kété khap thoethé wékaar.
Many exhaust themselves consumed by evil deeds.
Velen putten zichzelf uit, vergaan door slechte daden.
 
Kété lè lè mukar pahé.
Some keep getting the Gifts (from Waheguru) and even then deny this.
Sommigen blijven de Geschenken (van Waheguru) ontvangen en zelfs dan
verloochenen ze deze.
 
Kété moerakh khahi khahé.
Many such fools (though deny, take Boons from God) keep using His Gifts.
Velen van zulke dwazen blijven Zijn Geschenken gebruiken. (Hoewel ze dit weigeren, nemen ze wel van de Geschenken van God)
 
Kétia doekh bhoekh sad maar.
(In comparison to them) there are many who keep suffering from the pain of hunger (stay deprived of the Boons).
In vergelijking met hun, zijn er velen die blijven lijden aan de pijn van honger (Zij blijven verstoken van de Geschenken).
 
Éh bhe daat teri dataar.
Even this (deprivation) is a sort of Your Gift (Will), O Lord!
Zelfs dit (verstoken zijn) is een deel van Uw Geschenk (Uw Wil), O Heer!
 
Bandh khalaasi bhanè hoé.
One gets liberation from the worldly bindings by the Will of God.
Men wordt bevrijdt van aardse bindingen door de Wil van God.
 
Hoor aakh na sakè koé.
(This is the Will of God), none else has any say in it.
(Dit is de Wil van God) niemand heeft daar iets over te zeggen.
 
Djé ko kha aik akhann paé. Oho djhanè djétia moehé khaé.
If some fool should presume to say that he does, he shall learn, and feel the effects of his folly.
Als een dwaas het zou wagen te zeggen dat hij dat wel heeft, zal hij de effecten van zijn dwaasheid voelen en leren.
 
Aapé djhanè aapé dé. Aakhé sé bhé ke ïe ké.
He Himself knows He Himself gives. Few, very few are those who acknowledge this.
Hijzelf weet, Hijzelf schenkt. Enkele, zeer weinigen erkennen dit.
 
Djhis no bhakhsé sifat salaha. Nanak paatshahi paatsha ho. ||25||
(Leave aside pain and pleasure) he to whom the Lord grants His Worship - Praise, Nanak, he is the real king of the kings. ||25||
(Laat pijn en plezier terzijde) hij, aan wie de Heer Zijn Aanbidding toelaat.
Nanak, Hij is de werkelijke koning der koningen.
 
Explanation Pauri 25: His bounty is supreme. Magnanimous, as He is, He showers His gifts on all alike whether good or bad. All have their share, none is ignored. He knows us all, better than we do, and bestows on us what is the best for us. But the greatest of His bounties is the gift of the Eternal Song. When He confers it on man, out of His Grace, it makes him the king of kings.
 
Verklaring Pauri 25:
Zijn gulheid is oppermachtig. Grootmoedig als hij is, strooit Hij zijn geschenken over iedereen, zowel goede als slechte mensen. Ieder heeft zijn deel, niemand wordt overgeslagen. Hij kent ons allemaal, beter dan dat wij ons zelf kennen en geeft aan wat het beste is voor ons. Maar het grootste van Zijn geschenken is het geschenk van het Eeuwige Lied. Wanneer Hij het schenkt aan de mens, vanuit Zijn Genade, maakt het Hem de koning der koningen.
 
 
Pauri 26                                                                         Terug naar boven
 
Amul ghun amul wa paar.
Priceless are Your merits: virtues, and priceless: countless, are Your dealings: trading (Blessings)
Onschatbaar zijn U deugden en onschatbaar: Talloos zijn Uw handelingen: handel (Zegeningen).
 
Amul wapaarié amul bhan dhaar.
Priceless are Your Traders (Those who recite Your Name) and precious are Your Treasures (of Naam - Your Name).
Onschatbaar zijn Uw Handelaren (diegenen die Uw Naam reciteren) en kostbaar zijn Uw Schatten (van Naam – Uw Naam).
 
Amul aweh amul lè djahé.
Priceless are those who come to You (God-Oriented people), and precious are those who get the Goods (Naam – the Name of God) from You.
Onschatbaar zijn degenen die naar U toekomen (de Godgerichte mensen) en kostbaar zijn degenen die de goederen ontvangen (Naam – De Naam van God) van U.
 
Aamul bhaï amula samaahé.
Priceless is the love (with You), and precious is the absorption (in Your Name).
Onschatbaar is de liefde (voor U) en kostbaar is het opgaan (in Uw Naam).
 
Amul dharam amul diebaan.
Priceless is Your Dharma (Dharma – Discipline: all that You do), and priceless is Your Divine Court (Your Will).
Onschatbaar is Uw ‘Dharma’ (Dharma – Discipline: alles wat U doet) en kostbaar is Uw Goddelijk Hof (Uw Wil).
 
Amul tul amul parwaan.
A wonder is Your testing of others, and equally a wonder is Your accepting them (Forgiving them).
Een wonder is Uw test van anderen (het testen) en gelijkwaardig een wonder is U acceptatie van hen (hen vergeeft).
 
Amul bakhsjeesj amul niesaan.
Priceless are your Blessings, Priceless is your Banner and Insignia.
Onschatbaar zijn Uw Zegeningen, Onschatbaar is Uw Banier en Insigne/Schild.
 
Amul karam amul furmaan.
Priceless is your Mercy, Priceless is your Royal Command.
Onschatbaar is Uw Genade, onschatbaar is Uw Koninklijk Bevel.
 
Amulo amul aakhja na djaé.
Priceless, O Priceless beyond expression!
Onschatbaar, O Onschatbaar niet in woorden vast te leggen!
 
Aakh aakh rehé liw laé.
Speak of Him (God) continually, and remain absorbed in His Love.
Spreek onophoudelijk over Hem (God) en verblijf opgenomen in Zijn Liefde.
 
Aakhé wéd paath puraan.
Vedas and scriptures dwell on this.
Veda’s en Geschriften wijden hierover uit.
 
Aakhhé parhé karé wakhiaan.
The scholars study and discuss You (Give lectures about You).
De geleerden bestuderen en discussiëren U (geven lezingen over U).
 
Aakheh barmé aakheh ind.
Brahma and Indar also talk about You. (Brahma, Indra - the mythical gods).
Brahma en Indar spreken ook over U (Brahma, Indar – de mythische goden).
 
Aakheh ghopie tè ghowind.
The milkmaids (Playmates of Krishna) and Krishna talk of You.
De melkmeisjes (de speelkameraden van Krishna) en Krishna praten over U.
 
Aakheh iesar akheh sidh.
The mythical god Shiv (Shiva), and the Sidh (Sidha – adept, the miracle-men) tell about You.
De mythische God Shiv (Shiva) en de Sidh (Sidha: volgeling, de wonder-mannen) vertellen over U.
 
Aakheh kété kieté boedh.
Your Creation – Budha: learned people (Gautam-Budh, scholars), discuss You.
Uw Schepping Boeddha: onderwees mensen (Gautam – Boeddha geleerden) bediscussiëren U.
 
Aakheh daanaw aakheh déw.
The demons and gods speak of You. (Sing Your praise).
De demonen en goden spreken over U (Prijzen U).
 
Aakheh sur nar mun djhan séw.
The gods and men, the silent-saints and Your servants (devotees), narrate about You.
De Goden en mensen, de stille-heiligen en Uw dienaren (toegewijde) verhalen over U.
 
Kété aakheh aakhan paahé.
Many have attempted to describe Thee.
Velen hebben geprobeerd U te beschrijven.
 
Kété kehé kehé uth uth djhahé.
And many have yet failed in expressing Thee.
En velen hebben al gefaald om U te beschrijven.
 
Été kieté hoor kareh. Ta aakh na sake keï ké.
If You create as many more as already created, Even then you would remain inexpressible.
Als U net zoveel meer schept als U reeds geschapen heeft, zelfs dan zou U onbeschrijfelijk blijven.
 
Djhewadh bhawè tewadh hoi.
Thou art as wondrous as it pleases Thee.
Uw kunst is zo wonderschoon, als het U behaagt.
 
Nanak djhanè saacha soï.
Nanak, the True Lord Himself knows how Great (limitless), He is.
Nanak, de Ware Heer Zelf weet hoe Groot (onbegrensd) Hij is.
 
Djhé ko aakhè bool wighaarh.
If, out of ego someone claims that he can describe God.
Als uit zelfzucht iemand beweert dat hij God kan beschrijven.
 
Ta likhia sir ghawaara ghawaar. ||26||
Then, take him as a great fool. ||26||
Beschouw hem dan als een grote dwaas.
 
Explanation Pauri 26: Guru Nanak, in this passage, refers to the uniqueness of God's attributes. Not only is He unique and peerless but so are His regents (the Master-souls), who sell the priceless wares of His Holy Word. Many have sung His praises and countless more, to come, might do the same, nevertheless the Almighty has remained, remains, and shall remain unsaid.
 
Verklaring Pauri 26:
Goeroe Nanak verwijst in deze passage naar de uniekheid van God’s eigenschappen. Niet alleen is Hij uniek en zonder gelijken, maar zo ook zijn regenten (de Meester-Zielen) die de onschatbare koopwaren van zijn Heilige Woord verkopen. Velen hebben Hem geprezen en ontelbare meer, te komen, doen misschien hetzelfde. Desalniettemin: de Almachtige is gebleven, blijft en zal ongezegd blijven.
 
 
Pauri 27                                                                         Terug naar boven
 
So dar kéha so ghar kéha djhit behé sarab samalé.
Where is that wondrous mansion and where the door from whence Thou watch and sustain us all? Waar is dat wonderlijke huis en waar is de deur van Waaruit U ons allen bekijkt en aanschouwt?
 
Wadjhé naad anék asankha kété wawann haré.
Where the innumerable melodies originate seemingly played by countless musicians.
Waar de talloze melodieën ontstaan, Ogenschijnlijk gespeeld door ontelbare musici (muzikanten).
 
Kété raagh pharie sio kahiann kété ghawann haré.
So many musical measures and sub-measures are rendered, and so many are the singers!
Zoveel muzikale maten en submaten worden vertolkt en de zangers zijn met ze velen.
 
Ghaaweh todhnoe paaonn paannie besantar, ghawè radjha dharm dwaré.
The wind, water and fire praise You, and Dharamraj (the mythical god of Justice) sings Your praise at Your door.
De wind, het water en het vuur prijzen U en Dharamraj (de mythische God van Gerechtigheid) prijst U aan Uw deur.
 
Ghaaweh tjitt ghupat likh djhanneh likh likh dharm wie tjaaré.
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing Your praise.
Chitr en Gupt de engelen van het geweten en het onderbewustzijn die Uw handelingen opnemen, en de Rechtvaardige Rechter van Dharma die deze opname beoordeelt, prijst U.
 
Ghaaweh iesar barma deewie, sohan sada swaré.
Your adorned (Honored) gods: Shiva (god of death and destruction), Brahma (god of creation) and goddesses, look nice (Beautiful) singing Your praise.
Uw fraaie (gecreëerde) Goden: Shiva (God van dood en vernietiging), Brahma (God van schepping) en godinnen, ogen aantrekkelijk (mooi, prachtig), zingen uw lof.
 
Ghaaweh ind idaasan bèthé déwtia dar naalé.
The god Indar (Indra) seated on his throne with other gods, sings Your praise.
De god Indar (Indra) gezeteld op zijn troon met andere goden, eert U.
 
Ghaaweh sidh smadhi andar ghaawan saadh weh tjaaré.
The Sidh (the perfect ones, miracle-men) in their meditation, and Sadhu (Saints) in their contemplation, sing Your praise.
De Sidh (de volmaakten, wondermannen) door hun meditatie en Sadhu (Heiligen) in hun beschouwingen prijzen U.
 
Ghaawan djhati sati santhokhi Ghaaweh wier karaaré.
The ‘Jattee’ (Abstinents: those with sex-control), ‘Sattee’ (Sincere, truthful), ‘Santokhee’ (Those with contentment), and fearless warriors, sing Your praise.
De ‘Jattee’ (onthouden: diegenen met seksuele controle), ‘Sattee’ (Oprecht, waarheidsgetrouw) ‘Santokhee’ (degenen met tevredenheid) en angstloze strijders, prijzen U.
 
Ghaawan pandit parhan rakhiesar djugh djugh weda naalé.
The Pandit (Scholars), Rishi (Learned saints) from different periods of time, and Ved (Vedas) sing Your praise.
De Pandit (Geleerden) Rishi (Geleerde Heiligen) uit verschillende tijdsperioden en ved (veda’s) prijzen U.
 
Ghaaweh mohannia man mohan surgha masj pehaalé.
The attractive (captivating, enchanting) beauties sing Your praise in the ‘heaven’, on the earth, and in the nether-region.
De aantrekkelijke (betoverende, verrukkende) schoonheden prijzen U, in de ‘hemel’ en op aarde en in de onderwereld.
 
Ghaawann rattan upaaé téré ath sath thierath nalé.
The celestial jewels created by You, along with sixty-eight places of pilgrimages, sing Your praise.
De hemelse juwelen, geschapen door U, tezamen met 68 pelgrimage plaatsen, prijzen U.
 
Ghaaweh djodh mahabal soera ghaweh khaanie tjaré.
The mighty warriors, super heroes, produce from the mines, and all four sources of the living Creation (Egg, Womb, Sweat and Seed), sing Your praise.
De machtige strijders, superhelden, produceren vanuit de mijnen en alle vier de bronnen van de levende Schepping (Ei, Baarmoeder, Zweet en Zaad), prijzen U.
 
Ghaaweh khand mandal war bhanda kar kar rakhé dharé.
All the worlds, solar-systems, and the universe, that You have created and bound in Your Order, chant Your Glories.
Alle werelden, zonnestelsels en het universum dat U hebt geschapen en gebonden is in Uw Bevel, bezingen Uw Glorie.
 
Sé ie tudno ghaaweh djho tud bhaawan raté téré bhaghat resalé.
Only those accepted by You can sing Your praise, and such persons are the devotees who enjoy the Bliss (of Your Name).
Alleen diegenen die door U geaccepteerd zijn, kunnen U prijzen en zulke mensen zijn de toegewijde die zich op Uw Zegen mogen verheugen (van Uw Naam).
 
Hoor kété ghawan sé mè tjit na aawan, Nanak kya wie tjaaré.
Nanak, how many more sing You, how can I contemplate on this, I cannot make an estimate of it!
Nanak, velen meer prijzen U, hoe kan ik dat bevatten, ik kan er geen schatting van maken!
 
Soi soi sadaa satj sahib satjaa satjie na ie.
Only the Lord is Immortal and the real Truth is He and His Name.
Alleen de Heer is onsterfelijk en de echte Waarheid is Hij en Zijn Naam.
 
Hè bhie hoosi jaé na djasi, ratjna djin ratjaie.
He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs.
Hij is en zal er altijd zijn. Hij zal niet weggaan, zelfs wanneer dit Universum dat hij heeft geschapen verdwijnt.
 
Ranghie ranghie bhaatie kar kar djin si maeya djin upa ie.
God has created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya (worldly things).
God heeft de wereld geschapen met zijn variaties aan kleuren, soorten van wezens en verscheidenheid aan Maya (aardse dingen).
 
Kar kar wékhè kieta apna djiw tis di wadhya ie.
He enjoys His Creation the way He likes it (deems fit).
Hij is verheugd met Zijn Schepping op de manier dat het hem goeddunkt (behaagt).
 
Djo tis bhaawè soi karsie hukam na karna dja ie.
He will do according to His Pleasure, and nobody can tell (order) Him any thing.
Hij zal handelen volgens Zijn eigen Welbehagen en niemand kan hem iets vertellen (bevelen).
 
So paatsahoo saha paatssahib Nanak rehann razaie. ||27||
He is the King, King of the kings. Nanak, it behoves (is right) for all to stay under His Will. ||27||
Hij is de Koning, Koning der koningen. Nanak, het betaamt (is goed) voor iedereen om onder zijn Wil te blijven.
 
Explanation Pauri 27: In this Pauri, Guru Nanak expresses wonder, cosmic diversity and affirms it to be the infinite form of God.
Guru Nanak in the above pauri sketches in highly lyrical language the picture of God watching from His abode His many creations, which bow before Him in reverence.
 
Verklaring Pauri 27:
Goeroe Nanak drukt in deze pauri verwondering uit: Kosmische diversiteit en bevestigt dat als de oneindige vorm van God. Goeroe Nanak, in de bovenstaande passage, schetst in hoog lyrische taal de beeltenis van God bezien vanuit Zijn hemelrijk Zijn vele creaties, die ter eerbied voor Hem buigen.
 
 
Pauri 28                                                                         Terug naar boven
 
Munda santokh saram pat dhjoli, dhyaan ki kareh bebhoet.
(Guru Nanak addresses Yogis and asks them to) Make contentment your ear-rings, humility and honest hard work your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body.
(Goeroe Nanak richt zich tot de Yogi’s en vraagt hen) Laat tevredenheid je oorbellen zijn, maak van nederigheid en eerlijk en zwaar werk uw bedelnap en maak van meditatie de as die u op uw lichaam toepast.
 
Khinthaa kaal kwari kaaya djughat, danda partiét.
Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity
be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick.
Laat de herinnering aan de dood de lappen mantel zijn die u draagt, laat de puurheid van maagdelijkheid uw pad zijn in de wereld en laat het geloof in de Heer uw wandelstaf zijn.
 
Aaie panthie saghal djamati man djietè djagh djiet.
See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and (consequently you will) conquer the world.
Zie het broederschap van de mensheid als de hoogste orde van Yogi’s; verover uw eigen geest en (als gevolg zul je de wereld veroveren) verover de wereld.
 
Aadés tisè aadés.
I bow to Him, I humbly bow.
I buig voor Hem, ik buig nederig.
 
Aad aniel anaad anahat djugh, djugh eko wés. ||28||
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the
ages, He is One and the Same. ||28||
De Eerste, Het Pure Licht, zonder begin en zonder einde. Door alle tijdperken heen; Hij is de Ene en Dezelfde.
 
Explanation Pauri 28: In this Pauri, Guru Nanak addresses Yogis and asserts that contentment, modesty, contemplation and a determined faith are necessary ingredients that guide a person to understand the path of Universal brotherhood and love. Conquering one's mind (the oscillation of thoughts) and by becoming determined only one can conquer the world. For what is conquering the world, if not conquering oneself.
 
Verklaring Pauri 28:
In deze pauri richt Goeroe Nanak zich tot de Yogi’s en verklaart hij dat tevredenheid, bescheidenheid, beschouwingen en een vastberaden geloof de noodzakelijke ingrediënten zijn die een persoon leiden naar begrip op het pad van Universele broederschap en liefde. Door de geest te veroveren (op de schommeling van gedachten) en door vastberaden te worden, kan iemand de wereld veroveren. Want wat is het veroveren van de wereld als je jezelf niet verovert?
 
 
Pauri 29                                                                         Terug naar boven
 
Bhughat ghyaan deya bhandhaaran ghat ghat wadjeh naad.
Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant. The Sound-current of the Naad (celestial music/melody) vibrates in each and every heart.
Laat spirituele wijsheid uw eten zijn en compassie uw metgezel. De Klankenstroom van de Naad (hemelse melodie) vibreert in ieders hart.
 
Aap naath naathie sab dja kie ridh sidh awra saadh.
He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, and all other external tastes and pleasures are all like beads on a string.
Hij alleen is de Oppermeester van alles; van weelde en miraculeuze, spirituele machten en van alle andere externe smaken en geneugden; zij zijn allen als schakels aan een ketting.
 
Sandjogh widjogh doeh kaar tjlaaweh lékhé aaweh bhaagh.
The world is managed on the basis of Union or separation from Him (God). We come to receive what is written in our destiny.
De wereld wordt geregeerd op basis van Vereniging of scheiding van Hem (God). Wij zullen ontvangen wat in onze lotsbestemming is geschreven.
 
Aadés tisè aadés.
I bow to Him, I humbly bow.
Ik buig voor Hem. Ik buig nederig.
 
Aad aniel anaad anahat djugh, djugh eko wés.||29||
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||29||
De Eerste, Het Pure Licht, zonder begin, zonder eind. Door alle tijdperken heen, Hij is de Ene en Dezelfde.
 
Explanation 29: In this Pauri, expanding upon the previous one, Guru Nanak shuns the Yogi who is engaged in acquiring occult powers to perform miracles. According to Guru Nanak, the sole purpose of a Yogi should be a communion with the Divine spirit.
 
Verklaring Pauri 29:
In deze pauri, die verder gaat op de voorgaande, schuwt Goeroe Nanak de Yogi die zich bezig houdt met het verkrijgen van occulte krachten om wonderen te verrichten. Volgens Goeroe Nanak, zou het enige doel van een Yogi de hereniging met de Goddelijke Geest moeten zijn.
 
 
Pauri 30                                                                         Terug naar boven
 
Ékaa maie djughat weaa ie tin tjélé parwaann.
(It was a popular belief at the time of Guru Nanak that before the universe began) Gods Maya conceived on its own by co-incidence and gave birth to three sons whose existence has been accepted as true.
(Het was een volksgeloof in de tijd van Goeroe Nanak dat voordat het universum begon) De God’s Maya per ongeluk werd bevrucht door zichzelf en het leven schonk aan drie zonen wiens bestaan als waarheid is geaccepteerd.
 
Ik sansaarie ik bhandharie ik laaé diebaann.
One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer.
Eén, de Schepper van de Wereld; Eén de Drager; en Eén de Vernietiger.
 
Djiw tis bhaawè tiwè tjalaawè djiw howè furmaann.
(But the truth is, says Nanak that) It is God who guide the living according to his Will and commences and ends the universe when He so desires. The entire world carries on as it pleases Him.
(Maar de waarheid is, zegt Goeroe Nanak dat) Het God is die de levenden volgens zijn Wil leidt en Hij begint en eindigt het universum wanneer Hij het verlangt. De wereld wordt voortgezet zoals het Hem behaagt.
 
Oho wekhè unha nadar na aawè bohtaa iho widhaan.
He watches over all, but none see Him. How wonderful this is!
Hij waakt over iedereen, maar niemand ziet Hem. Hoe verwonderlijk dat is!
 
Aadés tisè aadés.
I bow to Him, I humbly bow.
Ik buig voor Hem. Ik buig nederig.
 
Aad aniel anaad anahat djugh djugh eko wés. ||30||
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||30||
De Eerste, Het Pure Licht, zonder begin, zonder eind. Door alle tijdperken heen, Hij is de Ene en Dezelfde.
 
Explanation 30: In this Pauri, Guru Nanak identifies God as ONE only, and proclaims that everything is under the control of One Universal God - the Silent One, the Knowable yet Unknown.
 
Verklaring Pauri 30:
In deze Pauri identificeert Goeroe Nanak, God als de Enige en verkondigt hij dat alles onder het gezag staat van Een Universele God, de Wetende doch Onbekende.
 
Pauri 31                                                                         Terug naar boven
 
Aasan loh loh bhandhaar.
On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses.
In wereld na wereld zijn Zijn Zetels van Autoriteit en Zijn Pakhuizen aanwezig.
 
Djo kitj paeya so éka waar.
Whatever was put into them, was put there once and for all.
Wat daar ook ingestopt is, is daar voor eens en altijd in geplaatst.
 
Kar kar wekhè sirdjanhaar.
Having created the creation, the Creator Lord watches over it.
Na de schepping te hebben geschapen, waakt de Schepper God erover.
 
Nanak satjé ki satjie kaar.
O Nanak, True is the Creation of the True Lord.
O Nanak, zuiver is de Schepping van de Ware Heer.
 
Aadés tisè aadés.
I bow to Him, I humbly bow.
Ik buig voor Hem. Ik buig nederig.
 
Aad aniel anaad anahat djugh djugh eko wés. ||31||
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||31||
De Eerste, Het Pure Licht, zonder begin, zonder eind. Door alle tijdperken heen, Hij is de Ene en Dezelfde.
 
Explanation Pauri 31: In this Pauri Guru Nanak asserts that God pervades in the entire universe that is his own creation. He creates and provides for his creation.
 
Verklaring Pauri 31:
In deze Pauri verkondigt Goeroe Nanak dat God in het gehele universum (dat zijn eigen schepping is) doordrongen is. Hij schept en zorgt voor zijn schepping.
 
Pauri 32                                                                         Terug naar boven
 
Ik doe djiebo lakh hoheh, lakh howeh lakh wies.
If I had 100,000 tongues, and these were then multiplied twenty times more, with
each tongue,
Als ik 100.000 tongen had en deze werden dan nog eens twintig maal vermenigvuldigd met iedere tong,
 
Lakh lakh ghéraa aakhieheh, ek naam djaghdiësh.
I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord of the Universe.
Dan zou ik honderdduizenden keren de Naam van de Ene, de God van het Universum herhalen.
 
Ét rahe pat pawarieya tjarhiehè hoeh akiës.
Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and come to
merge with Him.
Op dit pad naar de Heer, beklimmen we de treden van de ladder en gaan wij in Hem op.
 
Sun ghala akaas ki kietta aie riës.
By hearing the heavenly Word, even the meanest worm is tempted to soar. Door het hemelse Woord te horen, wordt zelfs de gemeenste worm verleid zich te verheffen.
 
Naanak nadrie paijèh koerie koerè thiës. ||32||
O Nanak, by His Grace He is obtained. False are the boastings of the false. ||32||
Oh Nanak, door Zijn Genade wordt Hij verkregen. Onjuist zijn de grootspraken van de leugenaars.
 
Explanation Pauri 32: In this Pauri, Guru Nanak lays emphasis on Simran or continuous repetition of the Name of God for any other attempt to realize God without losing ego is fruitless. Meditation is like climbing the stairs to meet him. It is only possible to meet the beloved and then achieve the Union by loosing arrogance and submitting oneself to Him (God).
 
Verklaring Pauri 32:
In deze Pauri legt Goeroe Nanak de nadruk op Simran of het steeds herhalen van de Naam van God, omdat elke andere poging om God te realiseren zonder het ego te verliezen, vruchteloos is. Meditatie is zoals de trap op lopen om Hem te ontmoeten. Het is alleen mogelijk om de Geliefde te ontmoeten en daarna de Samensmelting te bereiken door arrogantie te verliezen en zich te onderwerpen aan Hem(God).
 
 
Pauri 33                                                                         Terug naar boven
 
Aakhann djor tjupè na djor.
We do not have power or control over our disturbed mind nor control for correcting it.
We hebben geen macht of controle over onze onrustige geest, noch controle om deze te corrigeren.
 
Djor na mangan dén na djor.
No power or control to beg, no power to give.
Geen macht om te bedelen, noch macht om te geven.
 
Djor na djiewan maran na djor.
No power to live, no power to die.
Geen macht om te leven, noch macht om te sterven.
 
Djor na raaj maal man soor.
No power to rule, with wealth and occult mental powers.
Geen macht om te heersen, met rijkdom en occulte krachten.
 
Djor na surti ghyaan wietjaar.
No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation.
Geen kracht om intuïtief begrip, spirituele wijsheid en meditatie te verkrijgen.
 
Djor na djughti soetè sansaar.
No power to find the way to escape from the world.
Geen macht om een weg te vinden om te ontsnappen aan de wereld.
 
Djis hath djor kar wekhè soé.
He (God) alone has the Power in His Hands. He watches over all.
Hij (God) alleen heeft de Macht in Zijn Handen. Hij waakt over alles.
 
Nanak utam nietj na koé. ||33||
O Nanak, no one is high or low. ||33||
O Nanak, niemand is hoog of laag.
 
Explanation Pauri 33: In our day to day life, we are governed by our Ego and ever changing moods. This is so as we are bound by Time, Space and Causation. Yet, we in our ignorance feel that we have "power" to do this or do that and become boastful of our "power". This ignorance leads us to feel ourselves superior to others.
In this Pauri, Guru Nanak categorically explains that nothing is in our power, its all in God’s hand. And no one in himself is superior or inferior.
 
Verklaring Pauri 33:
In ons alledaagse leven worden we geregeerd door onze ego en onze wisselende stemmingen. Dit komt omdat we gebonden zijn aan Tijd, Ruimte en Causaliteit. Echter, in onze onwetendheid menen we “macht” te hebben om dit of dat te doen en gaan we grootspreken over onze “macht”. Deze onwetendheid leidt ertoe dat we ons zelf superieur achten aan anderen.
In deze Pauri verklaart Goeroe Nanak stellig dat niets binnen onze macht ligt, het is allemaal in God’s hand. En niemand is op zichzelf superieur of inferieur.
 
 
Pauri 34                                                                         Terug naar boven
 
Raatie rutie thittie waar. Pawann pannie aghnie pataal.
(The lord has created) Nights, days, weeks and seasons; wind, water, fire and the nether regions.
(De Heer heeft geschapen) Nachten, dagen, weken en seizoenen; wind, water, vuur en de neder-regio’s.
 
Tis witj dharti thaap rakhie dharm saal.
- in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma.
- temidden van dit heeft hij de aarde gevestigd als het verblijf voor Dharma.
 
Tis witj djie djughat ké rang.
Upon it, He placed the various species of beings.
Op aarde plaatste hij verschillende soorten van leven.
 
Tin ké naam anék anant.
Their names are uncounted and endless.
Hun namen zijn ontelbaar en oneindig.
 
Karmi karmi hoé wie tjaar.
By their deeds and their actions, they shall be judged.
Naar hun daden en hun handelingen, zullen zij beoordeeld worden.
 
Satja aap satja darbaar.
God Himself is True, and True is His Court.
God zelf is Zuiver en rechtvaardig in Zijn Hof.
 
Thitè sohan panch parwaan. Nadri karam pawèh nie saan.
There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints. They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord.
Daar, in perfecte genade en rust zitten de zelfgekozen en zelfbewuste Heiligen. Zij ontvangen het Teken van Genade van de Barmhartige Heer.
 
Katj pakaie othè pai.
The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged.
De rijpen en onrijpe, de goeden en de slechten zullen daar beoordeeld worden.
 
Nanak ghaya djapè djaheh. ||34||
O Nanak, when you go home(to God), you will see this. ||34||
O Nanak, als u naar huis gaat (naar God), zult u dit zien.
 
Explanation Pauri 34 : In this Pauri, Guru Nanak establishes the concept of "Karma". Man's very sojourn on Earth is one of action and experience. One has to justify his very existence on earth through faithful performance of duties assigned and march towards his onward spiritual journey. All actions will be judged is again meant to help us cultivate virtue and a persistent endeavor to win the Divine Grace.
 
Verklaring Pauri 34:
In deze pauri vestigt Goeroe Nanak het concept van “Karma”. Het tijdelijke verblijf van de mens op aarde, is een verblijf van handeling en ervaring. Men moet zijn eigen bestaan op aarde rechtvaardigen door het gelovig uitvoeren van toegewezen verplichtingen en door het volgen van zijn voortgaande spirituele reis. Alle handelingen zullen worden beoordeeld om ons de deugdzaamheid te helpen cultiveren en om een volhardende poging te doen om de Goddelijke Genade te winnen.
 
 
Pauri 35                                                                         Terug naar boven
 
Dharm khand kaa eho dharam.
This( as stated above) is righteous living in the realm of Dharma.
Dit (zoals boven geschreven staat) is rechtvaardig leven binnen het domein van Dharma.
 
Ghyaan khand kaa akho karam.
And now we speak of the realm of spiritual wisdom.
En nu spreken we van het domein van spirituele wijsheid.
 
Kété pawan pannie wasantar kété kaan mahés.
(In this realm of spiritual wisdom there are )So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas (who cannot take His place as they on their own – without His grace are insignificant).
(Binnen dit domein van spirituele wijsheid zijn er) Zoveel winden, wateren en vuren; zoveel Krishna’s en Shiva’s (die niet Zijn plaats kunnen innemen, omdat zij op zichzelf – zonder Zijn Genade, onbelangrijk zijn).
 
Kété barmé gharhat gharhieh roep rang ké wés.
So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors.
Zoveel Brahmanen, dragen vormen van grootse schoonheid en zijn versierd en gekleed in vele kleuren.
 
Ketia karam bhumie, mér kété, kété dhoe updés.
So many worlds and lands for working out karma. So very many lessons to be learned!
Zoveel werelden en landen om karma uit te werken. Zoveel lessen die geleerd moeten worden!
 
Kété ind tjand soer kété, kété mandal dés.
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands.
Zoveel Indra’s, zoveel manen en zonnen, zoveel werelden en landen.
 
Kété sidh budh naath kété, kété dewie wés.
So many Siddhas and Buddha’s, so many Yogic masters. So many goddesses of various kinds.
Zoveel Siddha’s en Buddha’s, zoveel Yogi meesters. Zoveel godinnen van verschillende aard.
 
Kété déw danaw mun kété, kété ratan semund.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of jewels.
Zoveel halfgoden en demonen, zoveel stille sages. Zoveel oceanen van juwelen.
 
Ketia khanni ketia bannie kété paat narind.
So many ways of life, so many languages. So many dynasties of rulers.
Zoveel levenswijzen, zoveel talen. Zoveel dynastieën van heersers.
 
Ketia surti, sewak kété Nanak ant na ant. ||35||
So many intuitive people, so many selfless servants. O Nanak, His limit has no limit! ||35||
Zoveel intuïtieve mensen, zoveel onbaatzuchtige dienaren. O Nanak, Zijn grens heeft geen grens!
 
 
Explanation Pauri 35 :
In the realm of “Giaan khand” (spiritual awareness) the devotees spiritual knowledge reaches its peak he hears mystical celestial music. He realizes that there are many forms created by God in his creation but they cannot take His place as they on their own are insignificant. In this realm one realizes the infinity of Gods creation.
 
Verklaring Pauri 35:
Binnen het gebied van “Giaan khand” (spiritueel bewustzijn) bereikt de spirituele kennis van de gelovigen zijn piek en hoort hij mystieke, hemelse muziek in zich. Hij wordt zich ervan bewust dat er vele vormen zijn die geschapen zijn door God in zijn schepping, maar zij kunnen niet zelf Zijn plek innemen, omdat zij op zichzelf onbelangrijk zijn. Binnen dit gebied wordt men zich bewust van de oneindigheid van God’s schepping.
 
 
Pauri 36                                                                         Terug naar boven
 
Ghyaan khand meh ghyaan partjand.
In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme.
Binnen het gebied van de wijsheid, heerst alleen de spirituele wijsheid.
 
Tithè naad benod kod anand.
The Sound-current of the Naad (celestial music/melody) vibrates there, amidst the sounds and the sights of bliss.
De geluidsstroom van de Naad (hemelse muziek) vibreert daar tussen de geluiden en het uitzicht van de (geluk)zaligheid/het paradijs.
 
Saram khand kie bannie rooep.
In the realm of humility, the Word (Simran) is Beauty.
Binnen het domein van de nederigheid, is het Woord (Simran) Schoonheid.
 
Thitè gharat ghariaèh bohat anoep.
Forms of incomparable beauty are fashioned there.
Vormen van onvergelijkbare schoonheid worden hier gedragen.
 
Ta kiea ghala kathiea na djaheh.
These things cannot be described.
Deze zaken kunnen niet beschreven worden.
 
Djé ko kehè pitjèhe pasjtaheh.
One who tries to speak of these shall regret the attempt.
Degene die hierover probeert te spreken, zal zijn poging berouwen.
 
Thitè khadè surat mat man budh.
The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.
Het intuïtieve bewustzijn, intellect en bewustwording van de geest worden hier vormgegeven.
 
Thitè khadè sura sidha ki sudh ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual
perfection, are shaped there. ||36||
Het bewustzijn van de spirituele strijders en de Siddha’s, de wezens van spirituele perfectie, worden hier vormgegeven.
 
Explanation Pauri 36:
“Saram Khand” is the realm of labouring hard in worship and restructuring the mind beautifully by adopting godly virtues and piety. The beauty of the mind and soul formed in this realm is incomparable and defies description. In This realm the devotees’ consciousness, wisdom, mind and intelligence are all restructured and perfected. Also perfected are his spiritual vision and mystical powers.
 
Verklaring pauri 37:
“Saram Khand” is het domein van harde arbeid in het aanbidden en in het herstructureren van de prachtige geest door goddelijke deugden en nederigheid aan te nemen. De schoonheid van de geest en ziel die in dit domein gevormd worden, is onvergelijkbaar en tart elke beschrijving. Binnen dit domein wordt het bewustzijn, wijsheid, geest en intellect van de gelovige geherstructureerd en geperfectioneerd. Ook worden zijn spirituele visie en mystieke krachten geperfectioneerd.
 
 
Pauri 37                                                                         Terug naar boven
 
Karam khand ki bannie djor.
In the realm of karma, the Word is Power.
Binnen het domein van karma, is het Woord macht.
 
Tithè hor na koie hor. Tithè djodh mahabal soer.
No one else dwells there, except the warriors of great power, the spiritual heroes.
Niemand anders verblijft daar, behalve de strijders met sterke krachten, de spirituele helden.
 
Tin me raam reheya bharpoer.
They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence.
Zij raken volledig vervuld, doordrongen van de Essentie van de Heer.
 
Tithè sieto sieta mehmaa maheh.
Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.
Duizenden Sitas zijn er, koel en kalm in hun majestueuze glorie.
 
Taa ké roep na kathné djaheh.
Their beauty cannot be described.
Hun schoonheid kan niet worden beschreven.
 
Na oh mareh na thaghé djaeh. Djin kè raam wasè man maaheh.
Neither death nor deception comes to those, within whose minds the Lord abides.
Noch dood noch deceptie raakt de degenen, doordat binnen hun zielen de Heer verblijft.
 
Thitè bhaghat waseh ké loh.
The devotees of many worlds dwell there.
De toegewijde van de vele werelden verblijven daar.
 
Kareh anand satja man soé.
They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.
Zij vieren; hun geest is doordrongen van de Ware Heer.
 
Satj khand wasè nirankaar.
In the realm of Truth, the Formless Lord abides.
Binnen het gebied van de Waarheid, verblijft de Vormloze Heer.
 
Kar kar wékhè nadar niehaal.
Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He bestows happiness.
Na de schepping te hebben gecreëerd, waakt Hij erover. Door zijn Blik van Genade, brengt hij blijdschap.
 
Tithè khand mandal war bhand. Djé ko kathè ta ant na ant.
There are planets, solar systems and galaxies. If one speaks of them, there is no limit, no end.
Er zijn planeten, zonnestelsels en universa. Als men erover spreekt, is er geen grens; geen einde.
 
Tithè loy loy akaar.
There are worlds upon worlds of His Creation.
Er zijn werelden boven werelden van Zijn Schepping.
 
Djiw djiw hukam tiwè tiw kaar.
As He commands, so they exist.
Als Hij beveelt, zo (ontstaan en) bestaan zij.
 
Wekhè wighsè kar wietjaar.
He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices.
Hij waakt over allen en Hij verheugt zich terwijl Hij de schepping overdenkt.
 
Nanak kathna karhrha saar. ||37||
O Nanak, to describe this is as hard as steel! ||37||
O Nanak, om dit te beschrijven, is zo lastig als de ‘hardheid van staal’!
 
 
Explanation Pauri 37:
‘Karam Khand’ is the realm of God’s grace and in this realm souls are fully inspired by God consciousness and the devotees mind is constantly in union with God and cannot be overcome by Maya anymore and thus cannot die a spiritual death.
‘Sach Khand’ is the supreme state of spiritual awareness and is the final realm of ultimate reality. The formless supreme God abides in this realm of eternity. In this realm the devotee visualizes with his inner eye the vast creation of the universe with galaxies and planets which are beyond count. The devotee realizes that God has well being of each living in his mind. He watches and looks after his creation and is thrilled in doing so.
 
Verklaring pauri 37:
“Karam Khand” is het domein van God’s genade en binnen dit domein worden zielen volledig geïnspireerd door God’s bewustzijn. De geest van de aanbidders is constant in verbondenheid met God en kan niet langer overwonnen worden door Maya en dus geen spirituele dood sterven.
“Sach Khand” is de ultieme staat van spiritueel bewustzijn en is de laatste sfeer van ultieme realiteit. De vormloze, suprème (almachtige) God verblijft in dit domein van eeuwigheid. Binnen dit domein visualiseert de toegewijde met zijn innerlijk oog de enorme schepping van het universum met sterrenstelsels en planeten, waarvan er te veel zijn om te tellen. De toegewijde realiseert dat God het welbehagen van elk levend wezen in zijn gedachten heeft. Hij waakt over en kijkt naar zijn schepping en is ontroerd terwijl Hij dat doet.
 
 
Pauri 38                                                                         Terug naar boven
 
Djat pahaara dhieradj suniaar. Ehran mat wéd hathiaar. Bho khala aghan tap tao. Bhandha bhao amrit tit dhaal.
Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith. Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools. With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner heat. In the crucible of love, melt the Nectar of the Name.
Laat zelfcontrole de smeltkroes zijn en geduld de goudsmid. Laat begrip het aambeeld zijn en spirituele wijsheid het gereedschap. Het ontzag voor God als de blaasbalgen, die de vlammen van de tapa aanwakkeren - het innerlijke vuur van het lichaam. In de smeltkroes van liefde, smelt de Nectar van de Naam.
 
Karhieh sabad satji taksaal.
And mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.
En wordt de Ware Munt van de Shahad gesmeden, het Woord van God.
 
Djin ko nadar karam tin kaar.
Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.
Zo is het karma van diegenen waarop Hij zijn Schittering van Genade werpt.
 
Nanak nadri nadar niehaal. ||38||
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38||
Oh Nanak, de Genadevolle Heer, door Zijn Genade verheerlijkt en verheft Hij hen.
 
Salook ||                                                                            Terug naar boven
Shalok:
Shalok:
 
Pawan ghuroe pannie pita mataa dharat mehet. Diwas raat doé daai daaja khelè saghal djaghat.
The Guru is the actual spiritual life force, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all. Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.
De Goeroe is de eigenlijke spirituele levenskracht, Water is de Vader en aarde is de Grote Moeder van allen. De dag en de nacht zijn de verzorgsters in wiens schoot de wereld speelt.
 
Tjangiaaia buriaaia waatjè dharm hadoer. Karmi apo apni ké nérhè ké doer.
Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of
Dharma. According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.
Goede daden en slechte daden – het getuigenis wordt hardop voorgelezen in Aanwezigheid van de Heer van Dharma. Volgens hun eigen handelingen, worden sommigen dichterbij getrokken en anderen worden verder weg gedreven.
 
Djienie naam dhyaaja ghé masakat ghaal. Nanak té mukh oedjlé kétie suttti naal ||1||
Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after
having worked by the sweat of their brows -O Nanak, their faces are radiant in the
Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1||
Diegenen die gemediteerd hebben op de Naam, de Naam van de Heer, en vertrokken nadat zij zich in het zweet hadden gewerkt – Oh Nanak, hun gezichten stralen in het Hof van de Heer en velen worden samen met hun gered!

 

Verklarende woordenlijst

            1. Pauri: paragraaf van een hymne
            2. Naam(van God): in ruimste betekenis van het woord; zijn naam en alles wat met hem verbonden is.
            3. Dharma: het geloof (in God)
            4. Sita: een godin
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Dutch Translation by : Floor Plikaar ( Netherlands)

 
See Also : Rehras Sahib
               Anand Sahib
               Guru Nanak Dev
               Japji Sahib English (Audio)
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl