Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

TvaPrasad Sawaiye

 
 
See Also : Listen/Download Tva Prasad Sawaiye mp3
                  Download Nederlands versie in pdf format
 
 

TvaPrasad Sawaiye

Ik-Oankaar Vaaheguroo jee kee Fateh
Victory to the All Pervading God. Who is everywhere.
Overwinning aan de Overal Heersende God, Wie overal is
 
Paat.shaahee 10. T.AV PARSAAD. SVAYAE
This style of the poetry is written by His Grace. Tenth Guru.
Deze stijl van poëzie is geschreven door Zijne Excellentie. De Tiende Guru.
 
Sr’aavag sudh: smooh sidhaan kae daekh phireo ghar jog jat.ee kae
I have watched the pure Budh-saints, gatherings of adepts, and the places of the Yogis and celebates.
Ik heb de zuivere boeddhistheiligen, bijeenkomsten van de aanbidders, en de plaatsen van de Yogi’s en celibatairs gezien.
 
Soor suraard.an sudh: sudh:ad.ik san:t. smooh anaek mat.ee kae
I have also seen the heroes, demons, Godly persons, and the saints of all sorts.
Ik heb ook de helden, demonen, Goddelijke personen, en de heiligen van alle soorten gezien.
 
Saarae hee d.aes ko d.aekh raheau mat.t. kaoo naa d.aekheeat. Praan Pat.ee kae
I studied the followers of all faiths, but did not find a single person devoted to God.
Ik heb de aanhangers van alle geloven bestudeerd, maar vond geen één persoon toegewijd aan God.
 
Sr;ee Bhagvaan kee bhaae kr;ipaa hoo t.ae aek rat.ee binu aek rat.ee kae||1||
Any one, without the faith in God, His Mercy, and His love, is not worth an iota (fraction) of anything.||1||
Wie dan ook, zonder het geloof in God, zijn Genade, en Zijn Liefde, is niet eens een jota (kleinste fractie) van wat dan ook waard.||1||
 
Maat.ae mat.ang jarae jar sang anoop out.an:g suran:g svaarae
If there is someone with wonderful, nice colored, gold laden (decorated with golden ornaments), high, intoxicated elephants,
Als er iemand is met prachtige, mooi gekleurde, goud beladen (versierd met gouden sieraden), hoge, dronken olifanten,
 
Kot t.ran:g kuran:g sae kood.at poun kae goun ko jaat. nivaarae
One may have countless horses who jump like deers, and leave behind the fast wind as well,
Iemand kan talloze paarden hebben die als herten springen, en daarbij een wervelwind achter zich laten,
 
Bhaaree bhujaan kae bhoop bhalee bidh:e niaavat. sees naa jaat. bichaarae
If the powerful monarchs bow before him respectfully beyond any belief,
Als de machtige vorsten eerbiedig voor hem neerbuigen, buiten wat voor geloof ook,
 
Aet.ae bh-ae t.u k-haa bh-ae bhoopat.e a-n:t. kaou naan’gae hee paan’-e padh:aarae||2||
What then if someone became such a powerful king, in the end he left (after death) with bare feet. ||2||
Wat dan als iemand zo een machtige koning was geworden, op het einde vertok hij (na sterven) met blote voeten. ||2||
 
Jeet. phiraae sabh d.aes d.issan ko baajat. dhol mr;id.ang nagaarae
Those who kept conquering their own and other countries, and the drums of their
victories kept beating.
Diegenen die hun eigen en andere landen veroverden, en de trommels van hun overwinningen bleven luiden.
 
Gun:jat. goor: gajaan kae sun:d.ar hin:sat. hee h-yraaj hajaarae
Those with the herds of impressive elephants trumpting, and thousands of kinghorses neighing,
Diegenen met horden van indrukwekkende olifanten die trompetteren , en duizenden koningpaarden hinniken,
 
Bhoot. bhavikkh bhvaan kae bhoopat. koun ganaae naheen’ jaat. bichaarae
The kings of the past, present, and future, hard to count and impossible to make an estimate,
De koningen van het verleden, de heden en de toekomst, moeilijk te tellen en onmogelijk een schatting van te maken,
 
Sr;eepat.-e Sr;ee Bhagwan bhajae binnu a-n:t kou a-n:t. kae dh.aam sidh:aarae. ||3||
Without reciting the Name of God, all such people went to the place of death - died. ||3||
Zonder de Naam van God te reciteren, gingen alle zulke mensen naar de plaats van de dood: stierven. ||3|
 
T.irath naan d.eaa d.amm d.aan su san:jamm naem anaek bisaekhaae
May be one adopts high disciplines of bathing at shrines, compassion, methods to  concentrate on God, and the mind-control,
Misschien neemt iemand hoge disciplines aan als zich baden bij heilige plaatsen, medeleven, manieren om te concentreren op God, en het verstand in toom te houden,
 
Baed. Puraan Kat.aeb Kuraan zameen zamaan sabaan kae paekhaae
Someone may read Vedas, Puranas, Koran and books related to these, and other books that came to the world at different periods,
Iemand kan de Vedas, Puranas, Koran en boeken gerelateerd aan deze lezen, en andere boeken die in de wereld kwamen in verschillende perioden,
 
Poun ahaar jat.ee jat.t. dhaar sabaae su bichaar hajaar ka d.aekhaae
Those who just subsist on air, the celibates who practice the sex-control, may contemplate thousands of times,
Zij die leven op lucht, de celibatairs die seksuele onthouding uitoefenen, kunnen hier duizenden keren over nadenken.
 
Sr;ee Bhagvaan bhajae binu bhoopat.-e aek rat.ee binu aek naa laekhaaae||4||
Without reciting the Name of God, even though he be a king, any effort to meet Him leads to nowhere.||4||
Zonder de Naam van God te reciteren, zelfs al is hij een koning, welke poging ook om Hem te ontmoeten, leidt nergens toe. ||4||
 
Sudh: sipaah d.urant. dubaah su saaje snaah d.urjaan d.alaaen’gae
The trained soldiers who are unconquerable, very impressive, wearing armor, and they destroy enemies,
De getrainde soldaten die onoverwinnelijk zijn, zeer indrukwekkend, dragen pantser, en ze vernietigen vijanden,
 
Bhaaree gumaan bharae mann maaen’ karr parbat. pan:kh halae naa halaaen’gae
They be filled with pride that the mountains may move, but they will not,
Al zijn zij zo vol met trots dat de bergen kunnen bewegen, maar dat zullen ze niet,
 
T.or-e areen maror-e mavasan maat.ae mat.an:gan-e maan malaaen’gae
They be strong enough to kill the stubborn opponents, crush the enemies, and even destroy the ego of the elephants,
Al zijn zij sterk genoeg om de koppige tegenstanders te doden, de vijanden verpletteren, en zelfs ook de ego van de olifanten te vernietigen,
 
Sr;ee Pat.-e Sr;ee Bhagvaan kr;ipaa binu t.iaage jahaan nid.aan chalaaen’gae||5||
Without the Kindness of God, in the end, they will as well leave this world and go away. ||5||
Zonder de Vriendelijkheid van God, aan het einde, zullen ook zij deze wereld verlaten en weggaan. ||5||
 
Bee-r apaar badae bar-e-aar abchaarhe saar kee dh:aar bhachhayaa
Those brave, and very strong ones, who fearlessly face the sword,
Die dapperen, en zeer sterken, die onbevreesd het zwaard tegemoet treden,
 
T.orat. d.aes malin:d. mavaasan maat.ae gajaan kae maan mala-yaa
Those who can win the countries, destroy their enemies, and finish the pride of the intoxicated elephants,
Zij die de landen overwinnen, hun vijanden vernietigen, en de trots van dronken olifanten beëindigen,
 
Gar:h;ae gar:haan kae t.or:anhaar su baat.an heen’ chakk chaar lava-yaa
Those who can break through the strong forts, and in a moment can take the land all around them - win the world,
Zij die door stevige forten kunnen breken, en in een ogenblik het land overal om hun heen kunnen veroveren, winnen de wereld,
 
Saahibu Sar;ee sabh ko si-r-naa-ik jachak anaek su aek diva-yaa||6||
Many brave people as described above, beg at the door of the Lord, and the Giver is only He. ||6||
Zoveel dappere mensen als boven beschreven, smeken voor de deur van de Heer, en de Gever is alleen Hij. ||6||
 
D.aanav d.aev phanind. nisaachar bhoot. bhavikh bhawaan japaaen’gae
Demons, gods, Shesh-Naag (King-serpent - mythological support of the world),
and the elements (spirits, ghosts), had been, are, and will forever recite Your Name.
Demonen, goden, Shesh-Naag (Koning-slang – mythologische steunstuk van de wereld), en de elementen (geesten, spoken), waren, zijn, en zullen voor altijd Uw Naam reciteren.
 
Jeev jit.ae jall maae thall maae pall hee pall maae sabh thaap thapaaen’gae
The Lord will ever be creating in a moment all the animals on the land and in the water.
De Heer zal voor altijd in een ogenblik alle dieren op het land en in het water scheppen.
 
Pun:n part.aapan baadh jaaet. dh:unn papan kae bahu pun:j khapaaen’gae
By the virtue of good deeds (and recitation of His Name), the appreciation (Recognition) will ever grow, and all the sins will get washed away.
Op grond van goede daden (en recitatie van Zijn Naam), zal de waardering (Erkenning) altijd groeien, en zullen alle zonden gezuiverd worden.
 
Saadh: smooh pr;asan:n phiraae jagg sat.r; sabhaae avlok chapaaen’gae||7||
Good people (God-Oriented) will ever be happy in the world, and their enemies will get ashamed to see them so. ||7||
Goede mensen (Godsgericht) zullen voor altijd blij zijn op de wereld, en hun vijanden zullen zich schamen hun zo te zien. ||7||
 
Maanav In:d.r; gajin:d.r; naraadh:ap jaoun t.r;ilok ko raaj karaaen’gae
The known people like god Indra, monarchs who keep GajIndar (King-elephants) and rule the whole world,
De bekende mensen als god Indra, vorsten die Gajinder (koningolifanten) houden en de hele wereld overheersen,
 
Kote isnaan gajaad.ik d.aan anaek su-an’bar saaj baraaen’gae
Those who bathe at the numberless shrines and give elephants in charity, and those who are great enough to set up self-spouse-selecting functions to marry,
Zij die zich bij talloze heilige plaatsen baden en olifanten geven uit liefdadigheid, en zij die nobel genoeg zijn om zelf een echtgeno(o)t(e)-selecterende ceremonie opzetten om te trouwen,
 
Br;ahm Mahaesar Bisan Sacheepat.-e a-n:t. phasae jamm phaas praaen’gae
What of the above said people, even Brahma, Shiva, Vishnu, and Indra too, will die in the end.
De hierboven beschreven mensen, en zelfs Bramha, Shiva, Vishnu en Indra ook, zullen sterven aan het einde.
 
Jae narr Sr;ee Pat.t.-e kae pr;ass haaen’ pagg t.ae narr phaer naa d.aeh dh:araaen’gae||8||
But, those who seek the refuge of the Lord, get liberated and do not get born again. ||8||
Maar, zij die toevlucht zoeken bij de Heer, worden verlost en zullen niet opnieuw geboren worden. ||8||
 
Kahaa bhayo jo d.o-oo lochan moon:d. kaae baaeth:e rahe-o bakk dh:iaan lagaa-eo
What if a person keeps sitting with both the eyes closed and the mind fixed like a crane on fish (Practiced hypocrisy),
Wat als een persoon met beide ogen gesloten blijft zitten en de geest gefixeerd is als een haak aan een vis (Bedreven schijnheiligheid),
 
Nh;aat. phirio leeae saat. samud.r;ne lok gayo parlok gavaa-eo
(In hypocrisy) he kept bathing at the seven seas (Shrines the world over), neither he made right use of his life here, nor he achieved the liberation.
(Schijnheilig) bleef hij zich baden bij de zeven zeeën (Heilige Plaatsen over de hele wereld), evenmin maakte hij zinvol gebruik van zijn leven hier, noch bereikte hij verlossing.
 
bass keeo bikhiaan so baaeth: kaae aaesae hee aaesae su baaes bit.aa-eo
He kept company of evils, and wasted his life for nothing.
Hij had de gezelschap van het kwade, en verspilde zijn leven voor niets.
 
Saach kahon’ sunn laehu sabhaae jinn praem keeo t.in hee Pr;abh paa-eo ||9||
I say the truth, listen everybody, only he realizes God who loves Him truely (not by hypocrisy). ||9||
Ik vertel de waarheid, luister allemaal, alleen hij realiseert God die werkelijk van Hem houdt (niet door schijnheiligheid). ||9||
 
Kaahoo laae pahan pooj dh:areo si-r kahoo laae lin:g garae latkaa-eo iksy ny
Considering worth worship, someone bows to the stone idol, and the other hangs Shivling (Oval stone symbolizing Shiva) from his neck.
De waarde overwegen van aanbidding, iemand buigt voor een stenen beeld, en de ander hangt een Shivling (Ovale steen dat Shiva symboliseert) om zijn nek.
 
Kahoo lakheo Har-e avaachee d.issaa mahe kaahoo pachhah ko seesu nivaaeo
Hindus think God is in the South - towards Dwarka: the town of Lord Krishna, and Muslims presume Him to be in the West - In the direction of Kaba, their Holy Shrine.
Hindoes denken dat God in het Zuiden is – richting Dwarka: de stad van Heer Krishna, en Moslims nemen aan dat Hij in het Westen is – In de richting van de Kaba, hun heilige Vereringplaats.
 
Ko-oo but.aan ko poojat. haae passu ko-oo mr;it.aan ko poojan dh:aa-eo
Some unwise person (keeps up to) worships the idol, and the other one runs to worship the dead (Graves).
Een of andere dwaze persoon (blijft) het beeld aanbidden, en de ander loopt de doden (graven) te aanbidden. 
 
Koor kr;iaa ourjheo sabh hee jagg Sr;ee Bhagvaan kaa bhaed. naa paa-eo ||10||
Whole of the world is engaged in the useless things, and no one tried to realize the Truth about God. ||10||
De hele wereld houdt zich bezig met nutteloze dingen, en niemand probeert zich de Waarheid over God te realiseren. ||10||
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Vertaald door : Wiender Sarup en Inderpal Singh.  

 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl