Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehras Sahib

 Dit avondgebed wordt door de Sikhs opgezegd aan het einde van de werkdag. De voordracht van de So-dar Rehras geeft energie aan je lichaam en geest. Het stelt je in staat om de dag te besluiten en de Almachtige te bedanken voor het vervullen van weer een succesvolle dag. Het vers spreekt over de grootheid van Waheguru en de wijze waarop iemands daden bij zullen dragen in het verkrijgen van spirituele verlichting. Bayntee Chaopaee, dat een gedeelte vormt van de Rehras Sahib, is een Bani toegeschreven aan Guru Gobind Singh Ji. Het is een Gurbani dat een persoonlijk gebed is voor fysieke en mentale bescherming. Het zal de bevrijding van geest en ziel ondersteunen.

Deze Bani is een verzameling van hymnes van vijf verschillende Guru’s: Guru Nanak Dev Ji, Guru Amardas Ji, Guru Ramdas Ji, Guru Arjan Dev Ji en Guru Gobind Singh Ji. Elk van hen belicht een ander aspect van God.
 

So Dar raag asa mehl 1
Ek Ong kaar satgur parsaad
 
So dar tera kéha so ghar kéha djhit behé sarab samalé.
Where is that wondrous mansion and where the door from whence Thou watch and sustain us all?
Waar is dat wonderlijke huis en waar is de deur van Waaruit U ons allen bekijkt en aanschouwt?
 
Wadjhé tere naad anék asankha kété tere wawann haré.
Where the innumerable melodies originate seemingly played by countless musicians.
Waar de talloze melodieën ontstaan, Ogenschijnlijk gespeeld door ontelbare musici (muzikanten).
 
Kété tere raagh phari sio kahiae kété ghawann haré.
So many musical measures and sub-measures are rendered, and so many are the singers!
Zoveel muzikale maten en submaten worden vertolkt en de zangers zijn met ze velen.
 
Ghaawan tudhno pawan panni besantar, ghawè radjha dharm dwaré.
The wind, water and fire praise You, and Dharamraj (the mythical god of Justice) sings Your praise at Your door.
De wind, het water en het vuur prijzen U en Dharamraj (de mythische God van Gerechtigheid) prijst U aan Uw deur.
 
Ghaawan tudhno tjitt ghupat likh djhanneh likh likh dharm wie tjaaré.
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing Your praise.
Chitr en Gupt de engelen van het geweten en het onderbewustzijn die Uw handelingen opnemen, en de Rechtvaardige Rechter van Dharma die deze opname beoordeelt, prijst U.
 
Ghaawan tudhno iesar brama deewie, sohan tere sada swaré.
Your adorned (Honored) gods: Shiva (god of death and destruction), Brahma (god of creation) and goddesses, look nice (Beautiful) singing Your praise.
Uw fraaie (gecreëerde) Goden: Shiva (God van dood en vernietiging), Brahma (God van schepping) en godinnen, ogen aantrekkelijk (mooi, prachtig), zingen uw lof.
 
Ghaawan tudhno indr idaasan bèthé déwtia dar naalé.
The god Indar (Indra) seated on his throne with other gods, sings Your praise.
De god Indar (Indra) gezeteld op zijn troon met andere goden, eert U.
 
Ghaawan tudhno sidh smadhi andar ghaawan tudhno saadh bie tjaaré.
The Sidh (the perfect ones, miracle-men) in their meditation, and Sadhu (Saints) in their contemplation, sing Your praise.
De Sidh (de volmaakten, wondermannen) door hun meditatie en Sadhu (Heiligen) in hun beschouwingen prijzen U.
 
Ghaawan tudhno djhati sati santhokhi ghaawan tudhno wier karaaré.
The ‘Jattee’ (Abstinents: those with sex-control), ‘Sattee’ (Sincere, truthful), ‘Santokhee’ (Those with contentment), and fearless warriors, sing Your praise.
De ‘Jattee’ (onthouden: diegenen met seksuele controle), ‘Sattee’ (Oprecht, waarheidsgetrouw) ‘Santokhee’ (degenen met tevredenheid) en angstloze strijders, prijzen U.
 
Ghaawan tudhno pandit parhan rakhiesar djugh djugh weda naalé.
The Pandit (Scholars), Rishi (Learned saints) from different periods of time, and Ved (Vedas) sing Your praise.
De Pandit (Geleerden) Rishi (Geleerde Heiligen) uit verschillende tijdsperioden en ved (veda’s) prijzen U.
 
Ghaawan tudhno mohannia man mohan surgh masj pehaalé.
The attractive (captivating, enchanting) beauties sing Your praise in the ‘heaven’, on the earth, and in the nether-region.
De aantrekkelijke (betoverende, verrukkende) schoonheden prijzen U, in de ‘hemel’ en op aarde en in de onderwereld.
 
Ghaawan tudhno rattan upaaé téré ath sath thierath nalé.
The celestial jewels created by You, along with sixty-eight places of pilgrimages, sing Your praise.
De hemelse juwelen, geschapen door U, tezamen met 68 pelgrimage plaatsen, prijzen U.
 
Ghaawan tudhno djodh mahabal soera ghaawan tudhno khani tjaré.
The mighty warriors, super heroes, produce from the mines, and all four sources of the living Creation (Egg, Womb, Sweat and Seed), sing Your praise.
De machtige strijders, superhelden, produceren vanuit de mijnen en alle vier de bronnen van de levende Schepping (Ei, Baarmoeder, Zweet en Zaad), prijzen U.
 
Ghaawan tudhno khand mandal bre mhanda kar kar rakhé dharé.
All the worlds, solar-systems, and the universe, that You have created and bound in Your Order, chant Your Glories.
Alle werelden, zonnestelsels en het universum dat U hebt geschapen en gebonden is in Uw Bevel, bezingen Uw Glorie.
 
Séie tudno ghaawan djho tud bhaawan raté téré bhaghat resalé.
Only those accepted by You can sing Your praise, and such persons are the devotees who enjoy the Bliss (of Your Name).
Alleen diegenen die door U geaccepteerd zijn, kunnen U prijzen en zulke mensen zijn de toegewijde die zich op Uw Zegen mogen verheugen (van Uw Naam).
 
Hor kété tudhno ghawan sé mè tjit na aawan, Nanak kya bie tjaaré.
Nanak, how many more sing You, how can I contemplate on this, I cannot make an estimate of it!
Nanak, velen meer prijzen U, hoe kan ik dat bevatten, ik kan er geen schatting van maken!
 
Soi soi sadaa satj sahib satja satjie na ie.
Only the Lord is Immortal and the real Truth is He and His Name.
Alleen de Heer is onsterfelijk en de echte Waarheid is Hij en Zijn Naam.
 
Hè bhi hoosi jaé na djasi, ratjna djin ratjaie.
He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs.
Hij is en zal er altijd zijn. Hij zal niet weggaan, zelfs wanneer dit Universum dat hij heeft geschapen verdwijnt.
 
Ranghi ranghi bhaati kar kar jin sie maeya djin upa ie.
God has created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya (worldly things).
God heeft de wereld geschapen met zijn variaties aan kleuren, soorten van wezens en verscheidenheid aan Maya (aardse dingen).
 
Kar kar wékhè kieta apna djiw tis di wadhya ie.
He enjoys His Creation the way He likes it (deems fit).
Hij is verheugd met Zijn Schepping op de manier dat het hem goeddunkt (behaagt).
 
Jo tis bhaawè soi karsi hukam na karna dja ie.
He will do according to His Pleasure, and nobody can tell (order) Him any thing.
Hij zal handelen volgens Zijn eigen Welbehagen en niemand kan hem iets vertellen (bevelen).
 
So paatsaho saha paatssahib Nanak rehann razaie. ||27||
He is the King, King of the kings. Nanak, it behoves (is right) for all to stay under His Will. ||27||
Hij is de Koning, Koning der koningen. Nanak, het betaamt (is goed) voor iedereen om onder zijn Wil te blijven.

 

In de voorgaande strofe somde Guru Ji een ontelbaar aantal schepselen, universa en natuurlijke fenomenen op, die werken onder Waheguru’s heerschap en die Zijn Lofuitingen zingen. Maar nog altijd bekende Guru Ji en zei: “O Waheguru, hoe velen meer moeten Uw Lofuitingen zingen, ik kan niet eens aan hen denken.” Met andere woorden zegt Guru Ji dat we niet kunnen bevatten hoe groot Waheguru werkelijk is.
 

Asa Mahalla 1.
Asa eerste Mehl(goeroe).

Sun wada akhè sabh koé.
Hearing (from others) of His (Gods) Greatness, everyone calls Him Great.
Door het horen (van anderen) over Zijn (Gods) Grootheid, noemt iedereen Hem Groot.

Kéwad wadda dítha hoé.
But just how Great His Greatness is-this is known only to those who have seen Him.
Maar precies hoe Groot Zijn Grootheid is - dit weten alleen zij, die Hem gezien hebben.

Kímat pae na kehea jaé.
His Value cannot be estimated; He cannot be described
Zijn Waarde kan niet worden beoordeeld, Hij kan niet worden beschreven.

Kèhné walée Téré rahé samaé.
Those who (try to) describe You, Lord, (forgetting their own existence) got immersed and absorbed in You. ||1|
Zij die U (proberen te) beschrijven, Heer, (hun eigen bestaan vergetend) werden ondergedompeld en ogenomen in U. ||1||

Wadé Méré Sahiba gèhr Ganbhíra Gunie Gahíra.
O my Great Lord and Master of Unfathomable Depth, You are the Ocean of Excellence.
O mijn Grote Heer en Meester van Onpeilbare Diepte, U bent de Oceaan van Voortreffelijkheid.

Koé na janè Téra Kéta Kewad tjíra 1. Rahau.
No one knows the extent or the vastness of Your Expanse. ||1||Pause||
Niemand kent de omvang of de onmetelijkheid van Uw Uitgestrektheid. ||1||Pauze||

Sabh Surtie mil surt kamaie.
(“O Waheguru!, in order to estimate your greatness) All the contemplatives met and practiced contemplation meditation.
(“O Waheguru! Om Uw Grootheid te meten) Allen die zich erin verdiepen hebben elkaar ontmoet en contemplatieve meditatie uitgeoefend.

Sabh Kiemat mil kiemat paie.
All the appraisers met and made the appraisal.
Allen die U waarderen hebben elkaar ontmoet en de waardering opgemaakt.

Gianie Dhianie Gur Gurhaie.
The spiritual teachers, the teachers of meditation, and the teachers of teachers
De spirituele leraren, de leraren van meditatie, en de leraren van leraren.

Kèhn na jaé Terie til wadiaie.
-(but) they cannot describe even an iota (little bit) of Your Greatness. ||2||
-(maar) zij kunnen zelfs geen jota (greintje) van Uw Grootheid beschrijven. ||2||

Sabh Sat sabh Tap sabh tjangeaiea . Sidha Purkha kiea wadeaiea. Tudh vin sidhí kinè na paiea.
All Truth, all austere discipline, all goodness, all the great miraculous spiritual powers of the Siddhas - without You, no one has attained such powers.
Alle Waarheid, alle strenge discipline, alle goedheid, alle grote wonderbaarlijke spirituele bevoegdheden van de Siddha’s - Zonder U heeft niemand dergelijke krachten verkregen.

Karm milè nahie thak rahaiea.
They (the merits/virtues) are received only by Your Grace. No one can block them or stop their flow.( when received by Gods grace) ||3||
Zij (de verdiensten/deugden) worden slechts ontvangen door Uw Goedheid. Niemand kan hen blokkeren of hun stroom tegenhouden (wanneer zij door Gods Gratie wordt ontvangen). ||3||

Akh’n wala kea wítjara.
(Guru Ji, therefore, says in all humility;) What can the poor helpless creatures do?
(Daarop zegt Guru Ji in alle nederigheid;) Wat kunnen de arme hulpeloze schepselen doen?

Siftie Bharé Téré Bhandara.
Your treasures are overflowing with Your Virtues.
Uw schatten lopen over met Uw Deugden.

Jis Toe deh tisè kea tjara.
Those, unto whom You give- how can they think of any other? (they need not look at anybody else for anything)
Diegenen, aan wie U geeft -hoe kunnen zij ooit aan een ander denken? (zij hoeven zich voor niets naar iemand anders te keren)

Nanak Satj Swar’nhara. ||4||2||
(In short) O Nanak, the True One (God) is the embellisher (provider of Virtues). ||4||2||
(Beknopt:) O Nanak, de Enige Ware (God) is degene, die verfraait (de verschaffer van Deugden). ||4||2||

De boodschap van deze Shabad (hymne) is dat Waheguru de grootste bron van alle krachten en verdiensten is, en dat we ons enkel op Hem zouden moeten verlaten voor al hetgeen dat we ooit wensen en ons niet afhankelijk stellen van of gunsten zoeken bij een ander.
 
 
Asa Mahalla 1.
Aasaa, First Mehl:
Aasaa eerste Mehl(goeroe):
 
Akha djíwa wisrè mar jao.
Chanting it, I feel alive (in my spirits); forgetting it, I die.
Door Uw Naam te zingen, leef ik op (in mijn stemmingen); wanneer ik het vergeet, sterf ik.

Akhn aukha Satja Nao.
(Even after knowing this) It is so difficult to chant the True Name.
(Zelfs nu ik dit weet) Het zingen van de Ware Naam is zo moeilijk.

Satjé Naam kie lagè bhoekh.
If someone feels hunger for the True Name,
Als iemand hongert naar de Ware Naam,

Ut bhoekhè khaé tjalieèh doekh.
that hunger shall consume (finish all) his pain. ||1||
zal deze honger zijn pijn verteren (wegnemen). ||1||

So kio visrè merí mae .
How can (Why should) I forget Him, O my mother?
Hoe kan ik Hem (en waarom zou ik Hem moeten) vergeten, O mijn moeder?

Satja Sahib Satjè Nae.1. Rahao.
True is the Master, True is His Name. ||1||Pause||
De Ware Meester, Wiens naam Uiteindelijke de Waarheid is. ||1||Pauze||


Satjé Naam Kie Til wadeaie.
Trying to describe even an iota of the Greatness of the True Name,
Om zelfs slechts een greintje van de Grootheid van de Ware Naam te proberen te beschrijven,

Aakh thaké kiem’t nahie paie.
(many) people have grown weary, but they have not been able to evaluate it(describe Gods Greatness).
zijn (vele) mensen zijn vermoeid geraakt, maar zij zijn er niet in geslaagd de waarde ervan te bepalen (Gods Grootheid te beschrijven).

Jé sabh mil kè akh’n paé.
(But the beauty is) Even if everyone were to gather together and speak of (praise) Him,
(Maar de schoonheid is) Zelfs als iedereen zou samenkomen en over Hem zou spreken (Hem loven),

W’dda na hovè ghaat na djaé ||2||
He would not become any greater or any lesser. ||2|| (i.e. the praise of Waheguru is for our own good, and not any favor to Him)
Hij zou niet in het minst groter of kleiner worden. ||2|| (dit wil zeggen, het prijzen van Waheguru is voor ons eigen bestwil, en niet ten gunste van Hem).

Na Oh m’rè na hovè soog.
(Continuing His praise Guru Ji says: ) That Lord does not die; there is no reason to mourn.
(Zijn lofspraak voortzettend zegt Guru Ji: ) Die Heer sterft niet; er is geen reden tot rouwen.

Deenda rahè na choekè bhoog.
He continues to give, and His Provisions never run short.
Hij zal blijven geven, en Zijn Proviand zal nooit schaars zijn.

Gun eho hoor nahie koé.
This Virtue is His alone; there is no other like Him.
Deze Deugd is alleen aan Hem; er is geen enkele zoals Hij.

Na ko hooa na ko hoé. ||3||
There never has been, and there never shall be. (anybody like God) ||3||
Die is er nooit geweest, en zal er nooit zijn. (iemand zoals God) ||3||

Jewad Aap Tewad Térie Daat .
As Great as You Yourself are, O Lord, so Great are Your Gifts.
Zo Groot als U Zelf bent, O Heer, zo Groot zijn Uw Geschenken.

Jin din kar kè kítie raat .
The One who created the day also created the night.
De Ene die de dag schiep, schiep ook de nacht.

Khasm wísarih té kamjaat.

Those who forget their Lord and Master are vile and despicable.
Zij die hun Heer en Meester vergeten, zijn afschuwelijk en verachtelijk.

Nanak Navè baajh sanaat .3.
O Nanak, without the Name, they are wretched outcasts. ||4||3||
O, Nanak, zonder Zijn Naam zijn ze beklagenswaardige verschoppelingen. ||4||3||

De boodschap van deze Shabad is, dat als we al onze zorgen willen beëindigen en van alle vreugden willen genieten, zouden we altijd aan Waheguru moeten denken en hem prijzen – bij Zijn Naam blijven stilstaan met een groot besef van dankbaarheid en liefde. Want zonder Naam zullen we gerekend worden tot de meest respectloze en gemene mensen (in Zijn hof).


Raag Gujri Mahalla 4.
Rag Gujri, Fourth Mehl:
Raag Gudjri, vierde Mehl (goeroe):

Har ké djan Satgur Sat Purkha bino karu Gur paas .
O humble servant of the Lord, O True Guru, O True Primal Being: I offer my humble prayer to You, O Guru.
O bescheiden dienaar van de Heer, O Ware Guru, O Ware Oorspronkelijke Existentie: ik schenk U mijn bescheiden gebed, O Guru.

Ham kíré kirm Satgur sarnaie kar daea Naam Pargaas .
I am a mere insect, a worm. O True Guru, I seek Your Sanctuary. Please be merciful, and bless me with the Light of the Naam, the Name of the Lord. ||1||
I
k ben slechts een insect, een worm. O Ware Guru, ik zoek Uw Heiligdom. Wees genadig, en zegen me met het Licht van Naam, de Naam van de Heer. ||1||

Méré mít Gurdéw moko Raam Naam Pargaas .
O my Best Friend, O Divine Guru, please enlighten me with the Name of the Lord.
O, mijn Beste Vriend, O Goddelijke Guru, verlicht me alstublieft met de Naam van de Heer.

Gurmat Naam méra praan sakhaie Har Kírat hamrie rehraas .1.Rahau.

Through the Guru's Teachings, the Naam is my breath of life. The Kirtan (sound/song) of the Lord's Praise is my life's occupation. ||1||Pause||
D
oor de Leer van de Guru is Naam mijn levensadem. De Kirtan (melodie/lied) van het Gebed van de Heer is het beroep van mijn leven. ||1||Pauze||

Hardjan ké wad bhaag wadéré djin Har Har Sardha Har Piaas.
The servants of the Lord have the greatest good fortune; they have faith in the Lord, and a longing for the Lord.
Z
ij die de Heer dienen hebben de grootste goede voorspoed; zij hebben vertrouwen in de
Heer, en verlangen naar de Heer.

Har Har Naam milè triptasèh mil Sangat gun pargaas.
Obtaining the Name of the Lord, Har, Har, they are satisfied; joining the Sangat, the Blessed Congregation, their virtues shine forth. ||2||
Door het verwerven van de Naam van de Heer, Har, Har, zijn zij tevreden; door zich aan te sluiten bij de Sangat, de Heilige Congregatie, blinken zij uit in hun deugden. ||2||

Djin Har Har Har Ras Naam na paia té bhaghín Jam paas .
Those who have not obtained the Sublime Essence of the Name of the Lord, Har, Har, Har, are most unfortunate; they are led away by the Messenger of Death.
Diegenen, die niet de Sublieme Essentie van de Naam van de Heer hebben verworven, Har, Har, Har, zijn het ongelukkigst; zij worden weggeleid door de Boodschapper van de Dood.

DJo Satgur Sarn Sangat nahie aaí dhrig djíwè dhrig djíwaas .
Those who have not sought the Sanctuary of the True Guru and the Sangat, the Holy Congregation-cursed are their lives, and cursed are their hopes of life. ||3||
Degenen, die niet het Heiligdom van de Ware Guru en de Sangat, de Heilige Congregatie hebben gezocht – vervloekt zijn hun levens, en vervloekt is hun levenshoop. ||3||

DJin Harjan Satgur Sangat paé tin dhur mastak likhia likhaas .
Those humble servants of the Lord who have attained the Company of the True Guru, have such pre-ordained destiny inscribed on their foreheads.
Degenen, die bescheiden de Heer dienen en die het Gezelschap van de Ware Guru hebben verworven, hebben een dergelijk voorbeschikt lot op hun voorhoofd geschreven staan.

Dhan dhan Satsangat Djit Har Ras paeah mil djan Nanak Naam Pargaas . ||4||4||
Blessed, blessed is the Sat Sangat, the True Congregation, where the Lord's Essence is obtained. Meeting with His humble servant, O Nanak, the Light of the Naam shines forth. ||4||4||
Gezegend, gezegend is de Sat Sangat, de Ware Congregatie, waar de Essentie van de Heer wordt verworven. In de ontmoeting met Zijn nederige dienaar, O Nanak, zal het licht van Naam voort schijnen. ||4||4||

De boodschap van deze Shabad is dat we altijd zouden moeten proberen het gezelschap van heilige personen op te zoeken en de lofzangen van Waheguru in hun bijzijn te zingen. Voorts zouden we in plaats van te vragen naar wereldse gunsten, moeten bidden tot de Guru (verdrijver van de duisternis - Almachtige) om de Naam van de Waheguru in ons te verlichten.
 

Rag Gujrie Mahalla 5.
Raag Gudjri, vijfde Mehl (goeroe):
 

Kahé ré man chitwèh udam dja ahir Har djio parea.
Why, O mind, do you plot and plan, when the Dear Lord Himself provides for your care?
Waarom, o geest, maakt u allerlei plannen, terwijl de Lieve God Zelf voorziet in uw zorg?

Sèl pathar mèh djant upaé ta ka ri-djak agè kar dharea.
(What to speak of human beings), From rocks and stones He created living beings (creatures); He places their nourishment before them. ||1||
(Wat valt er te zeggen van mensen), Uit rotsen en stenen creëerde hij levende wezens (schepselen); Hij plaatst hun voeding voor hen.||1||

Méré Madho djie Satsangat mile su tarea.
O my Dear Lord of souls, one who joins the Sat Sangat, the True Congregation, is saved.(from such worries as its only in the congregation of the holy that one hears such words of faith)
O mijn Lieve Heer van de zielen, iemand die de Sat Sangat, de Ware Congregatie, toetreedt is gered (van dergelijke zorgen, aangezien slechts in de Heilige Congregatie iemand dergelijke woorden van vertrouwen hoort).

Gurparsaad Parmpad paia soeké kast haria. 1.Rahau.
By Guru's Grace, the supreme status is obtained, and the dry wood blossoms forth again in lush greenery. ||1||Pause||
Door de Gratie van de Guru wordt de opperste status verworven, en zal het droge hout opnieuw in weelderig groen bloesems dragen. ||1||Pauze||

DJanin pitaa look sut banta koe na kiskie dharea.
(Commenting on those who instead of depending on Waheguru, depend too much upon others as if they are their only protectors and sustainers, Guru Ji cautions: ) Mothers, fathers, friends, children and spouses-no one is the support of anyone else.
(In commentaar op degenen, die in plaats van zich te verlaten op Waheguru, teveel vertrouwen op anderen als waren zij hun enige beschermers en ondersteuners, waarschuwt Guru Ji: ) Moeders, vaders, vrienden, kinderen en echtgenoten – niemand is de steun van iemand anders.

Sir sir ri-jak sanbhahé Thakur kahé man bhau karea..
For each and every person(creature), our Lord and Master provides sustenance. Why are you so afraid, O mind? ||2||
Want voor elk persoon (schepsel) verschaft onze Heer en Meester levensonderhoud. Waarom bent u, o geest, dan zo bang? ||2||

Udé uud avè sè kosaa tis pashè bachre sharea.
(Now Guru Ji gives a very famous and often quoted example to make his point. ) The flamingoes fly hundreds of miles, leaving their young ones behind.
(Nu geeft Guru Ji een zeer beroemd en vaak geciteerd voorbeeld om zijn punt te maken) De flamingo’s vliegen honderden kilometers, en laten hun jongen achter.

Tin kawan khalavè kawan tjugavè man mèh simran karea.
(Tell) Who feeds them, and who teaches them to feed themselves? Have you ever thought of this in your mind? ||3||
(Vertel) Wie voedt hen, en wie leert hen om zichzelf te voeden? Heeft u ooit hierover nagedacht? ||3||

Sabh Nidhaan Das Ast Sidhaan Thakur Kar Tal Dharea.
All the nine treasures, and the eighteen supernatural powers are held by our Lord and Master in the Palm of His Hand.
Alle negen schatten, en de achttien bovennatuurlijke krachten houdt
onze Heer en Meester in de Palm van Zijn Hand.

DJan Nanak bal bal sad bal djaieè Tera Ant Na Para warea.5.

(In Humility Guru ji says) Servant Nanak is devoted, dedicated, forever a sacrifice to You, Lord. Your Expanse has no limit, no boundary. ||4||5||
(Bescheiden zegt Guru Ji) De dienaar Nanak is toegewijd, trouw, voor altijd een offer aan U, Heer. Uw Uitgestrektheid kent geen begrenzing, geen limiet. ||4||5||

De boodschap van deze Shabad is dat we onze gewone taken zouden moeten doen om onze kinderen en familie te onderhouden, maar daarenboven zouden we er vertrouwen in moeten hebben dat Waheguru voor onze familie zorgt en daarom zouden we niet mogen nalaten op Zijn Naam te mediteren.

In het volgende Baani (hoofdstuk) aanbidt Guru Ji deze Heer (So Purakh) Zelf. Hij is zozeer onder de indruk en bewogen door de Uitmuntendheid van de Heer, dat hij Zijn woorden vaak herhaalt, wat een toegevoegde schoonheid aan zijn poëtische voordracht geeft.

 
Raag Asa Mahalla 4. So Purkh :
Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:
Rag Asa, Vierde Mehl(goeroe), So Purakh ~ Die Oorspronkelijke Essentie:

IK-ONKAR Satgur Prsad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
Één Universele Scheppende God. Door de Gunst van de Ware Guru:

So Purkh Nirandjan Har Purkh Nirandjan Har Agma Ag’m Aparaa.
That Primal Being is Immaculate and Pure. The Lord, the Primal Being, is Immaculate and Pure. The Lord is Inaccessible, Unreachable and Unrivalled.
Die Oorspronkelijke Essentie is Onberispelijk en Puur. De heer, de Oorspronkelijke Essentie, is Onberispelijk en Puur. De Heer is Ontoegankelijk, Onbereikbaar en Ongeëvenaard.

Sabh dhiavèh sabh dhiavèh Tudh djie Har Saché Sirdjanhara.
All meditate, all meditate on You, Dear Lord, O True Creator Lord.
Allen mediteren; allen mediteren op U, Dierbare Heer - O Ware Scheppende Heer.

Sabh djí Tumare djie Toe djía ka Datara.
All living beings are Yours-You are the Giver of all souls.
Alle levende wezens zijn van U, U bent de Gever van alle zielen.

Har dhiawoh santoh djie sabh dukh wisar’nhara.
(He therefore suggests: ) Meditate on the Lord, O Saints(friends); He is the Dispeller of all sorrow.
(Daarom raadt Hij aan: ) Mediteer op de Heer, O Heiligen (vrienden); Hij is de Verjager van al het verdriet.

Har Apé Thakur Har Apé Séwak djie kea Nanak djant wítjara..1.
The Lord Himself is the Master, the Lord Himself is the Servant. O Nanak, the poor beings are wretched and miserable! (What is the importance of an ordinary creature without the Lord God.” )||1||
De Heer Zelf is de Meester, de Heer Zelf is de Dienaar. O Nanak, de arme wezens zijn beklagenswaardig en armzalig! (Wat is de betekenis van een gewoon schepsel zonder de Here God.”)||1||Toe ghat ghat ant’r sarb nirantar Jé Har éko Purkh Smana.
You are constant in each and every heart, and in all things. O Dear Lord, you are the One.
U bent continu in alle harten, en in alle dingen. O Dierbare Heer, U bent de Ene.

Ik daté ik bhékharie djie Sabh Téré Choj widana.
Some are givers, and some are beggars. This is all Your Wondrous Play.
Sommigen zijn gevers, en sommigen zijn bedelaars. Dit is allemaal Uw Wonderbaarlijk Spel.

Toe Apé Data Apé Bhugta djie hau Tudh bin awar na djana.
(Actually) You Yourself are the Giver, and You Yourself are the Enjoyer. I know no other than You.
(In werkelijkheid,) U Zelf bent de Gever, en U Zelf bent de Genieter. Ik ken geen andere dan U.

Toe Parbrahm Béant béant djie Téré Kia Gun akh wkhana.
You are the Supreme Lord God, Limitless and Infinite. What Virtues of Yours can I speak of and describe?
U bent de Opperste Here God, Grenzeloos en Eindeloos. Welke van Uw Deugden kan ik onder woorden brengen en beschrijven?

DJo séwèh djo séwèh Tudh djie djan Nanak tin kurbana.2.
(Therefore I only say that) Unto those who serve You, unto those who serve You, Dear Lord, servant Nanak is a sacrifice. ||2||
(Daarom zeg ik slechts) Aan diegenen die U dienen, aan diegenen die U dienen, Dierbare Heer, offert dienaar Nanak zichzelf. ||2||

Har dhiawèh Har dhiawèh Tudh DJie sé djan djug mèh sukh wassí.
Those who meditate on You, Lord, those who meditate on You-those humble beings dwell in peace in this world.
Degenen, die mediteren op U, Heer, diegenen die mediteren op U -die bescheiden wezens dwalen in vrede op deze wereld.

Sé mukt sé mukt bhae jin Har dhiaia jie tin toetie djam kie fassí.
They are liberated, they are liberated-those who meditate on the Lord. For them, the noose of death is cut away.
Zij worden bevrijd, zij worden bevrijd – diegenen die mediteren op de Heer. Voor hen is de strop van de dood doorgesneden.

DJin nirbhau djin Har Nirbhau dhiaia djie tin ka bhau sabh gwassie.
Those who meditate on the Fearless One, on the Fearless Lord-all their fears are dispelled.
Bij diegenen die mediteren op de Onverschrokken Ene, op de Onverschrokken Heer - wordt al hun vrees verjaagd.

DJin séwea djin séwea méra Har DJie té Har Har Roe’p smassie.
(In short) Those who serve, those who serve my Dear Lord, are absorbed into the Being of the Lord, Har, Har.
(Beknopt) Degenen die dienen, degenen die mijn Dierbare Heer dienen, worden opgenomen in het de Existentie van de Heer, Har, Har.

Sé dhann sé dhann djin Har dhiaia djie djan Nanak tin bal djassie. 3.
Blessed are they, blessed are they, who meditate on their Dear Lord. Servant Nanak is a sacrifice to them. ||3||
Gezegend zijn zij, gezegend zijn zij, die mediteren op hun Dierbare Heer. De dienaar Nanak offert zich aan hen. ||3||

Terie Bhagt Terie Bhagt Bhandaar djie bh’ré béant béanta.
Devotion to You, devotion to You, is a treasure overflowing, infinite and beyond measure.
Toewijding aan U, toewijding aan U, is een overvloedige, oneindige en onmetelijke schat.

Téré bhagt Téré bhagt salahn Tudh djie Har an’k anék ananta.
Your devotees, Your devotees praise You, Dear Lord, in many and various and countless ways.
Uw toegewijden, Uw toegewijden loven U, Dierbare Heer, op vele verschillende en ontelbare manieren.

Terie an’k Terie an’k karèh Har poedja djie tap tapèh djapèh béanta.
For You, many, for You, so very many perform worship services, O Dear Infinite Lord; they practice disciplined meditation and chant endlessly.
Voor U voeren velen, voor U voeren zo velen vereringdiensten, O Dierbare Oneindige Heer; zij oefenen gedisciplineerde meditatie en bezingen U eindeloos.

Téré anék Téré anék parèh bahu Simrit Saast djie kar kiria khat karm kranta.
For You, many, for You, so very many read the various Simritees and Shaastras (Holy books). They perform rituals and religious rites.
Voor U lezen velen, voor U lezen zo velen de verscheidene Simrities en Shaastra’s (Heilige Schriften). Zij voeren rituelen en religieuze ceremonieën op.

Sé bhagt sé bhagt bhalé djan Nanak djie djo bhawèh méré Har Bhagwanta.4.
(But, servant Nanak says that only )Those devotees, those devotees are sublime, O servant Nanak, who are pleasing to my Dear Lord God. ||4||
(
Maar, dienaar Nanak zegt dat slechts) Die toegewijden, die toegewijden zijn subliem, O dienaar Nanak, die mijn Dierbare Here God behagen. ||4||

Tun Aad Purkh Apranpr Karta djie Tudh djéwad awr na koí.
(Guru Ji now makes his own humble submission and says; ) You are the Primal Being, the Most Wonderful Creator. There is no other as Great as You.
(Nu geeft Guru Ji zijn eigen bescheiden mening en zegt; ) U bent het Oorspronkelijke Wezen, de Meest Wonderbaarlijke Schepper. Er is geen ander zo Groot als U.

Toe djug djug éko Sada Sada Toe éko djie Toe Nehtjal Karta Soí.
Age after age, You are the One. Forever and ever, You are the One. You never change, O Creator Lord.
Tijdperk na tijdperk bent U de Ene. Voor altijd en eeuwig, bent U de Ene. U verandert nooit, O Scheppende Heer.

Tudh Apé bhawé soie wartè djie Toe Apé kreh su hoí.
Everything happens according to Your Will. You Yourself accomplish all that occurs.
Alles gebeurt volgens Uw Wil. Alles wat gebeurt brengt U Zelf tot stand.

Tudh Apé Srist sabh upaie djie Tudh Apé Sirjj sabh goí.
You Yourself created the entire universe, and having fashioned it, You Yourself shall destroy it all.
U hebt Zelf het gehele heelal gecreëerd, en zo U het hebt gevormd, zo zult U het Zelf allemaal vernietigen.

Jan Nanak gun gavè Karté ké djie djo sabhsè ka djanoie. 5.
(Therefore) Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Dear Creator, the Knower of all. ||5||1||
(Daarom) De dienaar Nanak zingt het Glorieus Loflied van de Dierbare Schepper, de Kenner van alles. ||5||1||

De boodschap van deze Shabad is dat we ons nooit trots moeten voelen, zelfs als we de Heer een beetje aanbidden of gedenken. Er zijn talloze mensen die hem aanbidden op ontelbaar vele manieren. We moeten eenvoudigweg Zijn lofzang met liefde, toewijding en nederigheid blijven zingen.


Asa Mahalla 4.
Asa vierde Mehl(goeroe):

Toe Karta Satjeaar mèda Saie.
You are the True Creator, my Lord and Master.
U bent de Ware Schepper, mijn Heer en Meester.

Jo tau bhavè soie thisie djo toe deh soie hau paie. 1. Rahau.
Whatever pleases You comes to pass. As You give, so do we receive. ||1||Pause||
W
at U ook tevredenstelt zal gebeuren. Zoals U geeft, zo zullen wij ontvangen. ||1||Pauze||

Sabh Terie Toe sabhnie dheaia.
All belong to You, all meditate on you.
Allen behoren U toe, allen mediteren op u.

DJisno kripa kré tin Naam Ratan paia.
(Only)Those who are blessed with Your Mercy obtain the Jewel of the Naam (your Love and enlightenment), the Name of the Lord.
(Slechts) Zij die met Uw Genade zijn gezegend verkrijgen het Juweel van de Naam (Uw Liefde en verlichting), de Naam van de Heer.

Gurmukh ladha Manmukh gwaia.
The Gurmukhs (The persons who live as per Guru’s instructions ) obtain it, and the self-willed manmukhs (they who follow their own mind ) lose it.
De Gurmuki’s (De personen die leven volgens de instructies van de Guru) verkrijgen het, terwijl de eigenwijze Manmuki’s (zij die hun eigen geest volgen) het verliezen.

Tudh Aap wishorea Aap milaia.
(But O Lord nothing is in the control of any person) You Yourself separate them from Yourself, and You Yourself reunite with them again. ||1||
(Maar O Heer, niets is onder de controle van enig persoon) U scheidt hen Zelf af van Uzelf, en U Zelf herenigt Zich opnieuw met hen. ||1||

Toe Dariau sabh tudj hie mahé .
(Guru Ji now gives a beautiful example to illustrate the Lord’s greatness. He says; ) You are the River of Life; all are within You.
(Guru Ji geeft nu een prachtig voorbeeld om de grootheid van de Heer te illustreren. Hij zegt;) U bent de Rivier van het Leven; allen zijn in U.

Tudj bin doedja koie nahé .
There is no one except You.
Er is niemand behalve U.

DJíe djant sabh Tera khel.
All living beings are Your playthings (part of your drama of life.).
Alle levende wezens zijn Uw speelgoed (deel van Uw toneelkunst van het leven).

Widjoog mil wishurea sandjogie meel.
The separated ones meet, and by great good fortune, those suffering in separation are reunited once again. ||2||
Degenen, die gescheiden zijn komen samen, en door een groot goed geluk, worden zij die in afzondering lijden opnieuw herenigd. ||2||

DJisno Toe djanaih soie djan djanè.
They alone understand (all the above), whom You inspire to understand;
Slechts zij begrijpen het (alles hierboven), die U kunt inspireren om het te begrijpen.

Har Gun Sad hi Aakh Wakhanè.
They continually chant and repeat the Lord's Praises.
Zij zingen en herhalen continu de Gebeden van de Heer.

DJin Har séwea tin sukh paia.
Those who serve You find peace.
Zij die U dienen, vinden vrede.

Sahdjé hie Har Naam smaia
They are intuitively absorbed into the Lord's Name. (i.e. have become one with the Lord).”||3||
Zij worden door intuïtie opgenomen in de Naam van Lord. (dat is zij zijn één geworden met de Heer). ||3||

Toe Apé Karta Téra kía sabh hoé .
You Yourself are the Creator. Everything that happens is by Your Doing.
U bent Zelf de Schepper. Alles wat gebeurt is door Uw Toedoen.

Tudh bin doedja awr na koé .
There is no one except You.
Er is niemand behalve U.

Toe kar kar wekhèh djanèh Soé .
You created the creation; You behold it and understand it.
U creëerde de creatie; U aanschouwt het en begrijpt het.

DJan Nanak Gurmukh pargat hoé .
O servant Nanak, the Lord is revealed through the Gurmukh, the Living Expression of the Guru's Word. ||4||2||
O bediende Nanak, de Heer wordt geopenbaard door de Gurmukh, het Levende Symbool van het Woord van de Guru. ||4||2||

De boodschap van deze Shabad is dat de wereld een prachtig toneelspel is, geschreven, geregisseerd en geproduceerd door de Heer. Verschillende schepsels worden verondersteld de rollen te spelen die hen worden toegewezen. Welke rol en wat de precieze instructie van de Heer voor ons is, dat kunnen we slechts begrijpen van de Guru. Als we de instructie van de Guru (de Gurbani) volgen zullen we een gelukkig leven leiden, maar als we onze eigen geest volgen zullen we lijden.


Asa Mahalla 1.
Asa eerste Mehl(goeroe):

(In deze Shabad waarschuwt Guru Ji zijn geest (in feite onze geesten) voor een te grote betrokkenheid in wereldse zaken. Hij toont ons onze situatie door middel van een zeer levendige ontzagwekkende metafoor.)


Tit sarwar-ré bhè lé niwassaa. Panie pawak tin-hi kía.
(He says; “ O my mind ) you are abiding in such a fearful dangerous pool (world) in which, (the Lord), instead of water, has put the fire (of Desire).
(Hij zegt; “O mijn geest) u verdraagt zo’n beangstigende gevaarlijke poel (de wereld) waarin (de Heer) in plaats van water het vuur (van Verlangen) heeft gestopt.

Pank’dj moh pag nahie chalè ham dékha tèh debíalé.
In the swamp of emotional attachment, your feet cannot move. I have seen them drowning there(in worldly pool). ||1||
In het moeras van emotionele gehechtheid kunnen uw voeten zich niet bewegen. Ik heb mensen daar (in de wereldse poel) zien verdrinken. ||1||

Man ék na tjétas moer mana.
In your mind, you do not remember the One Lord-you fool!
I
n uw geest herinnert u zich niet de Ene Heer – u dwaas!

Har bisrat téré gun galea. 1. Rahau.
You have forgotten the Lord; your virtues shall wither away. ||1||Pause||
U bent de Heer vergeten; uw deugden zullen verwelken. ||1||Pauze||

Na hau J’tie S’tie nahie Parea murakh mugdha janam bhaia.
(Guru Ji now shows us the way - how to get out of this treacherous and fearful worldly pool. He prays to the Lord and says, ) I am not celibate, nor truthful, nor scholarly. I was born foolish and ignorant into this world.
(Nu toont Guru Ji ons de weg – hoe we uit deze verraderlijke en angstaanjagende wereldse poel kunnen ontsnappen. Hij bidt tot de Heer en zegt,) Ik ben niet celibatair, noch oprecht, noch geleerd. Ik ben dwaas en onwetend op deze wereld gekomen.

Pranwat Nanak tin kie sarna jin dtoe nahie wiesarea. 3.
(Therefore) Prays Nanak, I seek the Sanctuary of those who have not forgotten You, O Lord! ||2||3||
(Daarom) Bidt Nanak, Ik zoek het Toevluchtsoord van hen die U niet zijn vergeten, O Heer! ||2||3||

De boodschap van deze Shabad is dat als we onszelf willen redden van de verdrinking in de steeds verzwelgende wereldse zaken, verlangens en gehechtheid, zouden we het gezelschap moeten opzoeken van hen die aan Hem denken, zodat we in hun gezelschap ook beginnen aan de Heer te denken en bij Zijn Naam blijven stilstaan.


Asa Mahalla 5.
Asa vijfde Mehl(goeroe).

Bhéí prapat manukh dehuria.
This human body has been given to you.
Dit menselijke lichaam is aan u gegeven.

Gobind milan kie ih terie baria.
This is your chance to meet the Lord of the Universe.
Dit is uw kans om de Heer van het Universum te ontmoeten.

Awr kaadj téré kitè na kaam.
Nothing else will work.
Niets anders zal werken.

Mil Saadh sangat bhadj kéwal Naam.
Join the Saadh Sangat, the Company of the Holy; vibrate and meditate on the Jewel of the Naam. ||1||
Sluit u aan bij Saadh Sangat, het gezelschap van het Heilige; vibreer en mediteer op het Juweel van de Naam. ||1||

Sarandjaam laag bhawdjal tarn kè.
Make every effort to cross over this terrifying world-ocean.
Lever elke inspanning om deze angstaanjagende oceaan van de wereld over te steken.

DJanm britha djaat rang Maia kè. 1. Rahau.
You are squandering this life uselessly in the love of Maya(worldly pleasures and illusions). ||1||Pause||
U verspilt dit leven nutteloos in de liefde voor Maya (wereldlijke lusten en illusies). ||1||Pauze||

DJap Tap Sanjam Dharm na kamaea.
(Guru Ji next tells us how to take the first step in this direction, and seek the Lord’s blessings. Guruji humbly addresses the Lord and says) I have not practiced meditation, self-discipline, self-restraint or righteous living.
(
Guru Ji vertelt ons vervolgens hoe we de eerste stap in die richting kunnen maken, en de zegen van de Heer kunnen zoeken. Guru Ji richt zich nederig tot de Heer en zegt) Ik heb geen meditatie, zelfdiscipline, zelfbeheersing of een rechtvaardig leven beoefend.

Séwa Sadh na djanea Har Raea.
I have not served the Holy; I have not acknowledged the Lord, my King.
Ik heb niet het Heilige gediend; Ik heb niet de Heer, mijn Koning erkend.

Kaho Nanak ham nítj kram ma.
Says Nanak, my actions are contemptible!
Zegt Nanak, mijn daden zijn verachtelijk!

Sarn paré kie rakho sarma. 4.
O Lord, I seek Your Sanctuary; please, preserve my honor! (As is your tradition of saving anybody who seeks your refuge). ||2||4||
O Heer, ik zoek Uw Toevluchtsoord; alstublieft, redt mijn eer! (Zoals het uw traditie is om iedereen die uw toevlucht zoekt te redden).||2||4||

De boodschap van deze Shabad is dat onze menselijke geboorte een gouden kans is om te denken aan de Heer en zich met Hem te verenigen. Daarom zouden we de bescherming van de Heer moeten zoeken op de meest nederige manier en Hem verzoeken ons te redden (zoals in Zijn Eigen goede traditie) in plaats van te leven op basis van onze deugden/tekortkomingen.
 
Terug naar boven
Paatchahi 10, Kabieyo Baatj Benti Tjawpaai
Style of poetry, humble request, by the 10th Guru.
Poëzie stijl, bescheiden verzoek door de 10e Goeroe.

Hamrie karo’ haath dai ratja, Poeran hoje tjit kie itja.
Please, be my support and protect me, This will fulfill my desire,
Alstublieft, wees mijn steun en bescherm me (van de 5 hoofdzonden: ongeoorloofde seksuele verlangens, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego). Dit zal mijn verlangen vervullen.

Tav tjarnan man rahai hamara, Apna djaan karo’ pratipara. 1
That my mind may stay attached to Your feet. Take me as your own and protect me.
D
at mijn geest verbonden mag blijven met Uw voeten. Neem me alsof ik de Uwe ben en bescherm me. 

Hamre doest sabhai toem ghawhoe, Aap haath dai mohi batjawhoe.
Finish all my enemies. (Desire including sex, anger, greed. attachment and ego are real enemies). Please, protect with Your hands and save me.
Maak een einde aan al mijn vijanden (verlangens zoals seks, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego zijn echte vijanden). Alstublieft, bescherm me met Uw handen en red me.


Soekhie basai moro pariwara, Sewak siekh sabhai kartara. 2
May my family be ever in peace (God-Oriented people is the real family), All these, servants and devotees of the Lord.

Mag mijn familie voor altijd in vrede zijn (God georiënteerde mensen zijn de echte familie), al deze bedienden en liefhebbers van de Heer.

Mo’ ratjha nidj kardai karijai, Sab bairan ko aadj sanghrijai.
Be my spport, and always protect me. Destroy all the enemies, today. (Real enemies are sex, anger, greed, attachment, and ego).

Wees mijn steun en bescherm me voor altijd. Vernietig alle vijanden vandaag (de vijanden zijn seks, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego.

Poeran hoje hamarie aasha, To’r bhadjan kie rahai pij aasa. 3
My wish may get fulfilled, That my thirst for Your worship may get satiated (Quenched).
Dat mijn wensen vervuld mogen worden, dat mijn dorst naar Uw verering gelest mag worden.

Toemehie tjhaad kojie awar na dhijawaun, djo bar tjahon so toem te pawoen.
I may not leave You and worship anyone else, That, I may get from You the boons I seek.

Ik mag U niet verlaten en iemand anders vereren, zodat ik Uw zegen die ik zoek mag krijgen.

Sewak sikh hamare taarijahi, tjoen tjoen satra hamare maarijai. 4
Cross over the world-ocean these devotees and Sikhs (disciples) that belong (Love) to You. Pick up my foes and destroy them. (Sex, anger, greed, attachment, ego are the real enemies).

Steek de wereldoceaan over, deze liefhebbers en Sikhs (leerlingen) die tot U behoren (liefde). Neem mijn vijanden en vernietig hen (seks, boosheid, hebzicht, gehechtheid en ego zijn de echte vijanden).

Aap haath dai moedjhai oebarjijai, maran kaal ka traas niewarijai.
Please, extend Your hand (help) and save me. Eradicate the fear of the time of death.
Alstublieft, rijk mij Uw hand en red mij. Roei de angst uit voor de tijd van de dood.

Hoe djo sadaa hamaare patjhaa, srie asidhoedj karijo ratjhaa. 5
May You ever be on my side – my support. My Lord, protect me!
Dat U ooit aan mijn kant mag staan, mijn steun. Mijn Heer, bescherm me!

Raakh lehoe moehi raakh na haare, saahib sant sahaaje pijaare.
My savior Lord, protect me, Helper of the Saints, my dear God,
Mijn Redder Heer, bescherm me, Helper van de Heiligen, mijn lieve God.

Din bandh doestan ke hantaa, toem ho poerie tjatoer das kantaa. 6
Friend of the humble, destroyer of the wicked, You are the Master of the whole world.
Vriend van de nederigen, Vernietiger van de slechten, U bent de Meester van de hele wereld.

Kaal paajie Bramha bap dharaa, kaal paajie siewdjoe awtaara.
By the Will of God, Brahma (the creator god) came into being. By the Will of God, Shiva (the destroyer god) was born.

Door de wil van God, kwam Brahma (de scheppende god). Door de wil van God, werd Shiva (de vernietigende god) geboren.

PS. Dit impliceert dat Brahma en Heer Shiva, die beschouwd en gerespecteerd worden als god tot op zeker hoogte belast werden met een menselijk lichaam zoals iedereen door de Here God van het universum. Hierdoor konden zij niet onsterfelijk zijn.

Kaal paajie kar Biesan prakaasa, sakal kaal ka kiejaa tamaasa. 7
By the Will of God, Vishnu (the sustainer god) appeared. This all is the play of the Will of God.

Door de wil van God, verscheen Vishnu (de ondersteunende god). Dit alles door het spel van de wil van God.

Djawan kaal djogie siew kiejo, beed raadj bramhajoe thiejo.
The Will of God that created Shiva the great Yogi, God Who created Brahma the physician.

Het was de wil van God die Shiva de grote beoefenaar van yoga en Brahma de geneeskundige schiep.

Djawan kaal sab lok sawaara, namaskaar hai taahi hamaara. 8
The Will of God that created the universe, I bow to that Lord!
Het was de wil van God die het universum schiep, ik buig voor deze Heer!

Djawan kaal sabh djagat banaayo, dew dait djatjhan oepdjaayo.
The Lord who created whole of the world, He Who created gods, demons and demi-gods,

Het was de Heer die de hele wereld schiep, de Heer die goden, demonen en halfgoden schiep.

Aad ant ekai awtaara, soye goeroe samdjhihoe hamaara. 9
One Who is the Prime-Being, from the beginning to the end, Undestand that He is my Guru.

Iemand die het “Hoofd-Wezen” is, van begin tot eind, begrijp dat Hij mijn Goeroe is.

Namaskaar tis hie ko hamaarie, sakal pradjaa djien aap sawaarie.
I bow to Him, To Him Who takes care of His all the beings (His Creation),
Ik buig voor Hem, voor Hij die zorgt voor al Zijn wezens, Zijn schepsels.

Siwkan ko siwgoen soekh diejo, sattroen ko pal mo badh kieo. 10
He bestows on His devotees the god-like qualities and comforts. And, He destroys the enemies (Shortcomings) in a moment.

Hij verleent Zijn bedienden Zijn goddelijke kwaliteiten en gemakken. En Hij vernietigt de vijanden (tekortkomingen) in één enkel moment.

Ghat ghat ke antar kie djaanat, bhale boere kie pier patjhaanat.
God knows the mind of everyone. He understands the pain equally of good or bad people.

God kent de geest van iedereen. Hij begrijpt de pijn, gelijk van goede en slechte mensen.

lijietie te koentjar asthoela, sab par kripa drisht kar phoelaa. 11
From an ant to a heavy elephant, He is pleased to look at everyone with His Kindness.
Van een mier tot een zware olifant, Hij is bereid om naar iedereen te kijken met Zijn vriendelijkheid.

Santan doekh paaje te doekhie, soekh paaje saadhoen ke soekhie.
If the saints are in pain, He feels it. When the saints are in comfort (Happy), He is comfortable (Happy).
Als de Heiligen pijn hebben, voelt Hij het. Als de Heiligen blij zijn, is Hij gelukkig.

Ek ek kie pier patjhaanai, ghat ghat ke pat pat kie djaanai. 12
He understans the discomfort of everyone. God knows the state of every depth of each heart.

Hij begrijpt ieders ongemakken. God kent de staat van iedere diepte in ieder hart.

Djab oedkarakh karaa kartaara, pradjaa dharat tab deeh apaara.
When the Lord expands His Creation, Then, many types of living beings get created.
Als de Heer Zijn schepping uitbreidt, zullen vele types van levende wezens ontstaan.

Djab akarakh karat ho kabahoen, toem mai mielat deeh dhar sabahoen. 13
When You dissolve (Destroy) everything, Then, all the living beings get absorbed back into You.

Als U alles vernietigt, zullen alle levende wezens teruggaan in U.

Djete badan srist sab dhaarai, Aap apanie boedjh oetjaarai.
All the living beings that get created, Each one praises You according to its understanding.

Alle levende wezens die geschapen worden, ieder van hen, looft U zoveel het kan.

Toem sab hie te rehat nieraalam, djaanat beed bheed ar aalam. 14
But, You stay detached from everything. This is known to the Vedas, persons with deep knowledge, and to the scholars.
Maar, U blijft losstaan van alles. Dit is bekend bij de Vedas, personen met een diepgaande kennis, en bij de leerlingen.

Nirankaar nribikaar nirlambh, aad aniel anaad asaambh.
You are without a form, Pure-Being, and Self-Sufficient (Non-Dependant). You are Primal-Being, free from color (Unattached, Pure-Being), without a beginning, and without being born (Self-Created).
U bent zonder vorm, “Puur-Wezen”, en zelfvoorzienend (onafhankelijk). U bent “Hoofd-Wezen”, vrij van kleur, zonder begin en zonder geboren te zijn (Zelf-Geschapen).

Ta ka moerh oetjaarat bheda, djaa ko bhew na paawat beda. 15
And the fools talk of His mystries, Whose secret even the Vedas could not find.
En de dwazen praten over Zijn mysteries, Wiens geheim zelfs de Vedas niet konden vinden.

Ta kau kar paahan anoemaanat, mahaa moerh katjh bheed na djaanat.
They make a stone idol and take it as God. These unwise people do not know the difference between an idol and God.
Zij maken een stenen idool en nemen dit als God. Deze onverstandige mensen weten het verschil niet tussen een idool en God.

Mahadew kau kahat sada siew, nirankaar ka tjienat nahi bhiw. 16
They call god Shiva the Immortal: God. He does not know the Truth about the Formless God.

Zij noemen de god Shiva de onsterfelijke God. Hij weet de waarheid niet over de Vormeloze God.

Aapoe apenie boedh hai djatie, barnat bhin bhin toehi tetie.
According to the individual wisdom, They describe God differently.
Het hangt af van individuele wijsheid hoe God beschreven wordt.

Toemhra lakha na djaaye pasaara, kih bidh sadjaa pratham sansaara. 17
It is not possible to know the extent of Your Creation, That how the universe was created to start with.
Het is onmogelijk om de omvang van Uw schepping te kennen. Om te beginnen hoe het universum is geschapen.

Ekai roep anoep saroepa, rank bhayo raw kahie bhoepa.
You have one Form, but You adopt other unique forms as well. Sometimes You become a pauper, sometimes rich, and sometimes a King.
U heeft één vorm, maar U neemt ook andere unieke vormen aan. Soms wordt U een armoedig persoon, soms rijk en soms een koning.

Andadj djeradj setadj kienie, oetbhoedj khaan bahoer ratj dienie. 18
He set up the methods of birth through eggs, placenta (womb), and sweat (dirt), And from the earth (way the plants produce), through these four methods the Lord brought about the Creation.

Hij schiep de methoden van geboorte uit eieren, placenta’s (baarmoeder), zweet (vuil) en vanuit de aarde (de manier waarop planten geboren worden). Met deze vier methoden schiep de Heer.

Kahoen phoel rodja hai baitha, kahoen simit bhyo sankar ikaitha.
At times He becomes a King sitting on the lotus: Brahma (The god of creation), At times He becomes Shiva (god of death), collects (destroys) His Creation and gathers it.

Soms wordt Hij een koning, zittend op de lotus: Brahma (de scheppende god), soms wordt Hij Shiva (de god van de dood), dan vernietigd hij zijn schepping en verzamelt deze.

Sagarie srisat diekhaji atjambhaw, aad djoegaad saroep soeyambhaw. 19
He shows whole of the universe as His wonderful play, He Who has been since the time immemorial, since before the time-periods (Ages), and Who is Self-Created.

Hij laat het gehele universum zien als Zijn wonderlijk spel, Hij, die er is geweest sinds de onheuglijke tijd, sinds voor de eeuwen, Hij die “Zelf-Geschapen” is.

Ah ratjha merie toem karo, sikh oebaar asikh sangharo.
Please, protect me now. Those who follow You save, and those who do not, destroy them.

Alstublieft, bescherm mij nu. Spaar hen die U volgen, vernietig hen die dat niet doen.

Doesht djiete oetwat oetpaata, sakal rnaletjh karo rann ghaata. 20
All the evil persons who come into being, Fight with (take care) and destroy all such bad people.

Alle slechte mensen die ontstaan, neem deze weg en vernietig zulke mensen.

Dje asidhoedj taw sarni parc, tien ke doesht doekhhit hwai mare.
O God, those who seek Your refuge, Their enemies die miserably.
Oh God, de vijanden van diegenen die U als toevluchtsoord zoeken, zullen vreselijk sterven.

Poerakh djawan pag pare tihaare, tien ke toem sankat sab taare. 21
Those who surrender at Your feet, You remove all their afflictions - sufferings.
U zult al het lijden en alle kwellingen wegnemen van diegenen die zich overgeven aan Uw voeten,

Djo kal ko ik baar dhiyai hai, take kaal nikat nahi aihai.
Those who ponder on God even once, Death does not go near them. (They stop fearing death).

Diegenen die ook maar één keer aan God denken, zullen ophouden bang te zijn voor de dood.

Ratjha hoje taahi sabh kaala, doest arist taren tatkaala. 22
They always get Your protection. Their enemies and sufferings go away at once.
Zij genieten altijd uw bescherming. Hun vijanden en kwellingen zullen van het één op het andere moment verdwijnen.

Kripa drist tan djah nihariho, ta ke taap tanak mo hariho.
Those to whom You see (consider) with mercy, In a moment You remove all their sufferings.

Diegenen die U met genade bekijkt, in één moment verwijdert U al hun kwellingen.

Ridhe sidh ghar mo sabh hoojie, doesht thhaah tjhawai sakai na koie. 23
Miracles descend at their homes: in their minds (Get the Blessings of God). And the evil persons cannot go near their shadows even.

Wonderen dalen neer over hun thuis: in hun geest (zegen van God). En de slechte mensen kunnen zelfs niet bij hun schaduw in de buurt komen.

Ek baar djin toemai sambhaara, kaalphaas te taahi oebaara.
Whosoever recites Your Name even once, You save him from the noose of death.
Wie ook maar eens Uw naam voordraagt, wordt door U gered van de lus van de dood.

Djin nar naam tihaaro kaha, daarit doest dokh te rahaa. 24
Anyone who recited Your Name, He got saved from the poverty and wants, evil ones, and from those who bothered him.
Ieder die Uw naam voordraagt, wordt gered van armoede, hebzucht, slechteriken en van diegenen die hem lastig vallen.

Kharag ket mai saran tihaarie, aap haath dai lehoe oebaarie.
Bearer of flag with the symbol of Sword (Protector: God), I have sought Your shelter. Please, help and save me.

Drager van de vlag met het symbool van het Zwaard (Beschermer: God), ik heb Uw bescherming gezocht. Alstublieft, help en red mij.

Sarab thaur mo hohoe sahaajie, doest dokh te lehoe batjaajie. 25
Kindly help me everywhere. Save me from the evil persons, and from those who bother me.

Wees vriendelijk en help mij overal. Red me van de slechteriken en van diegenen die mij lastig vallen.

Terug naar boven
Swaieya:

Pae gahé jab té Tumré tab té kou ankh tré nahie anyo. Raam Rahím Puraan Kuraan anék kahèn mat ék na manyo.
O God ! the day when I caught hold of your feet, I do not bring anyone else under my sight; none other is liked by me now; the Puranas and the Quran try to know Thee by the names of Ram and Rahim and talk about you through several stories, but I do not accept any of their opinions;
O God! De dag dat ik Uw voeten kon vasthouden, laat ik niemand anders meer in mijn gezichtsveld toe; ik wil nu geen ander meer; de Purana en de Koran proberen U te kennen met de namen Ram en Rahim en zij vertellen over U in diverse verhalen, maar ik accepteer geen van hun meningen;

Simrat Sastr béd sabhè bahu bhéd kahèn ham ék na janyo. Sri Aspaan Kripa Tumrie Kar mèn na kahyo sabh Tohé Bakhanyo
The Simritis, Shastras and Vedas describe several mysteries of yours, but I do not agree with any of them. O sword-wielder God! This all has been described by Thy Grace, what power can I have to write all this?
De Simriti’s, Shastra’s en Vedas beschrijven meerdere mysteries van U, maar ik ben het met geen van hen eens. O God die het zwaard hanteert! Dit werd alles beschreven door Uw Goedheid, welke kracht kan ik hebben om dit alles op te schrijven?


Dohra.
Twee lijn couplet?

Sagl duaar ko shaad kè gaheo tuharo duaar.
O Lord ! I have forsaken all other doors and have caught hold of only Thy door.
O Heer! Ik heb alle andere deuren verlaten en heb alleen Uw deur vastgegrepen.

Bahé gahé kie laaj as Gobind daas Tuhaar
O Lord ! Thou has caught hold of my arm; I, Govind, am Thy serf(slave), kindly take (care of me and) protect my honour.

O Heer! U heeft mijn arm vastgegrepen; Ik, Gobind, ben Uw slaaf, wees zo vriendelijk (voor mij te zorgen en) mijn eer te beschermen.
 
Terug naar boven
raamkalee mehlaa 3 anand
The Song Of Bliss
Het Lied van Groot Geluk

ik-oNkaar satgur parsaad.
One God, The True Guru is the Grace
Eén God, De Ware Guru is de Zegen

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
I am in bliss, 0 my mother, for I have found my True Guru.
Ik ben zo gelukkig, o moeder, want ik heb de Ware Guru gevonden.

satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa.
I have found the True Guru, through perfect harmony, and in my mmd are sounds of celebrations.
Ik heb de Ware Guru gevonden, door perfecte harmonie, en in mijn ziel is de klank van groot geluk.

raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa.

Fairy like creatures have come to sing Sabads in precious raags and their family.
Feerieke Wezens zijn gekomen om Sabads te zingen in prachtigo râgs en hun familie.

sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa.

They, within whom God lives, sing the Sabads.
Zij, n wie God woont, zingen de Sabads.

kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1||
Says Nanak, I am in ecstasy, for I have found my True Guru. ||1||
Nanak zegt, ik ben zo gelukkig, want ik heb de Ware Guru gevonden.

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.

O my mmd, remain always with the Lord.
O mijn ziel, blijf altijd by Har.

har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa.
Remain always with the Lord, 0 my mmd, and all sufferings will leave you.
Blijf altijd bij Har, o mijn ziel, enje lijden verlaat je.

angiekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
He will accept you, and all your affairs will be perfectly arranged.
Die zal je de Zijne maken, en alles wordt voor je gedaan.

sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.
Our Master is alI-powerful, so why forget Him from your mind?
Onze Meester is oppermachtig, waarom vergeet je Hem?

kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2||

Says Nanak, 0 my mmd, remain always with the Lord. ||2||
Zegt Nanak, 0 mijn ziel, blijf altijd bij Har.

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
O my True Master, what is there which is not in Your home?
Mijn Ware Meester, wat is er dat niet in Jouw Huis is?

ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay.
Everything is in Your home; they receive, to whom You give
Alles is in Jouw Huis, en zij aan wie Jij geeft, ontvangen.

sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay.

Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the mind.
Als je altijd Jouw Glorie bezingt, dan woont Jouw Nâm in je ziel.

naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray.
The Sabad sounds for those, within whose minds the Naam abides.
De Sabad klinkt voor hen, bij wie de Nâm in de ziel woont.

kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3||
Says Nanak, 0 my True Master, what is there which is not in Your home?||3||
Nanak zegt, 0 mijn Ware Meester, wat is er dat niet in Jouw Huis is?||3||


saachaa naam mayraa aaDhaaro.

The True Name is my only support.
De Ware Nâm is mijn enige steun.

saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa.
The True Name is my only support; it satisfies all hunger.
De Ware Nâm is mijn enige steun, het stilt al mijn honger.

kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa.
It has brought peace and tranquility to my mmd; it has fulfilled all my desires.
Het heeft mijn ziel kalm en vredig gemaakt, en al mijn verlangens voldaan.

sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa.
I am forever a sacrifice to the Guru, who possesses such glorious greatness.
Altijd offer ik mijzelf aan de Guru, die zo Groot en Goed is.

kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro.
Says Nanak, listen, O Saints; enshrine love for the Shabad.
Nanak zegt, luister heiligen, hou van de Sabad.

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||
The True Name is my only support. ||4||
De Ware Nâm is mijn enige steun.

vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai.

The Panch Sabad, sound in that blessed house.
De Panch (verkozen) Sabads, klinken en dat gezegend huis.

ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa.
In that blessed house, the Sabad sounds; He infuses His almighty power into it.
In dat gezegende huis, klinkt de Sabad; Hij geeft er zijn grote macht aan.

panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa.
Through You, we subdue the five demons (of desire), and slay Death, the torturer.
Door Jou overkomen we de vijf demonen, en verslaan de dood, de folteraar.

Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay.
You have reached your destiny when you are attached to the Lord’s Name.
Je bereikt je bestemming als je met Har’s Nâm verbonden bent.

kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5||
Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound is within their homes. ||5||
Nanak zegt, zij hebben vrede, in wiens huis de ongespeelde klank klinkt.

anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
Listen to the song of bliss, O most fortunate ones; all your longings are fulfilled.
Luister naar het lied van geluk, o gelukkigen; al je verlangens worden vervuld.

paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
I have obtained the Supreme Lord, and all sorrows have been forgotten.
Ik heb de Grote God verkregen, en al mijn zorgen zijn vergeten.

dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
Pain, illness and suffering have departed, listening to the True Bani.
Pijn, ziekte en lijden hebben me verlaten, door naar het Ware Woord te luisteren.

sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
T
he Saints are in ecstasy, knowing the Perfect Guru.
De heiligen zijn zo gelukkig, want zij kennen de Perfecte Guru.

suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
Pure are the listeners, and pure are the speakers; the True Guru is all-pervading.
Puur zijn de luisteraars, puur de sprekers; De Ware Guru is boven, onder en in alles.

binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||
Prays Nanak, staying by Gurus Feet, the unstruck sound of the celestial bugles resounds.||40||1||
Nanak bidt, als je bij Guru’s voeten blijft, klinkt de ongespeelde klank van de hemelse trompetten.

 

Terug naar boven
 
Mundawanie Mahalla 5.

Thaal witj tin wastoe paieo Sat Santookh Wietjaaro.

Upon this celestial Plate, three things have been placed: Truth, Contentment and Contemplation
Op deze heilige Schaal zijn drie dingen geplaatst - Waarheid, Tevredenheid en Contemplatie.

Amrit Naam Thakur ka paeo jiska sabhs adhaaro.
The Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of our Lord and Master, has been placed upon it as well; it is the Support of all.
De Ambrozijnen Nectar van de Naam, de Naam van onze Heer en Meester, is ook hierop geplaatst; het is de Ondersteuning van alles.

Jé ko khavè jé ko bhuntjé tis ka hoé udhaaro.
One who eats it and enjoys it shall be saved.
Degene, die ervan eet en geniet zal gered zijn.

Eh wast tají nèh jaí nit nit rakh urdhaaro.
This thing can never be forsaken; keep this always and forever in your mind.
Deze zaak mag nooit in de steek gelaten worden; houdt dit voor altijd en eeuwig in uw gedachten.

Tam Sansaar tjarn lag tarieè sabh Nanak Brahm pasaaro. 1.
The dark world-ocean is crossed over, by grasping the Feet of the Lord; O Nanak, it is all the extension of God. ||1||
De donkere oceaan van de wereld wordt overgestoken door de Voeten van de Heer te grijpen; O Nanak, dit alles is de uitgestrektheid van God. ||1||


Slok Mahalla 5
Slok vijfde Mehl(goeroe):

Téra kieta jato nahie mèno joog kitoie.
I
have not appreciated what You have done for me, Lord; only You can make me worthy.(of union with you)
Ik heb niet op prijs gesteld wat U voor mij heeft gedaan, Heer; alleen U kunt mij waardig maken (om mij met U te verenigen).

Mè nirguniaré ko gun nahie Apé tars peoie.
I
am unworthy - I have no worth or virtues at all. You have taken pity on me
Ik ben niet waardig – Ik heb geen waarde of deugden van mezelf. U heeft medelijden met mij gekregen.

Tars pea mèhramat hoie Satgur sajj’n milea.
You took pity on me, and blessed me with Your Mercy, and I have met the True Guru, my Friend.
U heeft medelijden met mij gekregen, en mij met Uw Genade gezegend, en ik heb de Ware Guru, mijn Vriend, ontmoet.

Nanak Naam milè tan jíwan tan man thíwè harea. 1.
O
Nanak, if I am blessed with the Naam, I live, and my body and mind blossom forth. ||1||
O Nanak, als ik met de Naam ben gezegend, leef ik, en mijn lichaam en geest bloeien voort. ||1||
 


Paurie.

Tithè Toe Samrath jithè koie nahé.
Where You are, Almighty Lord, there is no one else.
Waar U bent, Almachtige Heer, daar is niemand anders.

Othè Terie rakh agnie udar mahé
There, in the fire of the mother's womb, You protected us
Daar, in het vuur van de baarmoeder, beschermt U ons.

Sun kè jam ké doe’t Nae Téré shad jahé .
Hearing Your Name,(even) the Messenger of Death runs away.
Bij het horen van Uw Naam rent (zelfs) de Boodschapper van de Dood weg.

Bhaujal bikham asgah Gursabdie paar pahé
The terrifying, treacherous, impassible world-ocean is crossed over, through the Word of the Guru's Shabad
De verschrikkelijke, verraderlijke, ondoorwaadbare oceaan van de wereld wordt doorkruist door het Woord van de Shabad van de Guru.

Jin ko lagie peaas Amrit seie khahé .
Those who feel thirst for You, take in Your Ambrosial Nectar.
Zij, die dorstig naar U zijn, drinken Uw Ambrozijnen Nectar.

Kal mèh ého pun Gun Gowind gahé .
This is the only act of goodness in this Dark Age of Kali Yuga, to sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.
Dit is de enige daad van goedheid in dit Donkere Tijdperk van Kali Yuga, om de Glorieuze Gebeden van de Heer van het Universum te zingen.

Sabhsè no Kirpal Samalé sahé sahé .
He is Merciful to all; He sustains us with each and every breath.
Hij is genadig naar iedereen; Hij onderhoudt ons met elke ademtocht.

Birtha koé na jae jé awè Tudh Ahé . 9
Those who come to You with love and faith are never turned away empty-handed. ||9||
Zij die bij U komen met liefde en vertrouwen keren nooit met lege handen terug. ||9||


salok ma 5 ||
Salok, Fifth Mehla:
Salok, vijfde Mehl(goeroe).

a(n)thar gur aaraadhhanaa jihavaa jap gur naao ||
Deep within yourself, worship the Guru in adoration, and with your tongue, chant the Guru's Name.
Aanbidt de Guru diep in uzelf vol verering, en zing in uw taal de Naam van de Guru.

naethree sathigur paekhanaa sravanee sunanaa gur naao ||
Let your eyes behold the True Guru, and let your ears hear the Guru's Name.
Laat uw ogen de Ware Guru aanschouwen, en laat uw oren de Naam van de Guru horen.

sathigur saethee rathiaa dharageh paaeeai t(h)aao ||
A
ttuned to the True Guru, you shall receive a place of honor in the Court of the Lord.
Als u bent afgestemd op de Ware Guru zult u een ereplaats krijgen in de Hofzaal van de Heer.

kahu naanak kirapaa karae jis no eaeh vathh dhaee ||
Says Nanak, this treasure is bestowed on those who are blessed with His Mercy.
Zegt Nanak; Deze schat wordt verleend aan hen die met Zijn Genade zijn gezegend.

jag mehi outham kaadteeahi viralae kaeee kaee ||1||
In the midst of the world, they are known as the most pious - they are rare indeed. ||1||
Temidden van de wereld staan zij bekend als de meest vromen – zij zijn inderdaad zeldzaam. ||1||


Mahalla 5.
Vijfde Mehl(goeroe).

Rakhé Rakhanhaar Aap Ubarean.
O Savior Lord, save us and take us across, uplift us and give us the excellence
O Verlossende Heer, red ons en neem ons naar de overkant, til ons op en geef ons de uitmuntendheid.

Gur kie pèrie pae kaaj swarean.
F
alling at the feet of the Guru, our works are embellished with perfection.
Als we voor de Voeten van de Guru vallen worden onze daden versierd met de perfectie.

Hoa Aap Déaal manoh na wisarean.
You have become kind, merciful and compassionate; we do not forget You from our minds.
U bent aardig, genadig en medelevend geworden; wij vergeten U niet in onze gedachten.

Sadh janaa kè sang Bhawjal tarean.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, we are carried across the terrifying world-ocean.
In de Saadh Sangat, het Gezelschap van het Heilige, worden we over de angstaanjagende oceaan van de wereld gedragen.

Saakt nindak dust khin mahé bidare.
In an instant, You have destroyed the faithless cynics and slanderous enemies
In een ogenblik heeft u de ongelovige cynici en lasterlijke vijanden vernietigd.

Tis Sahib kie teek Nanak manè mahé .
That Lord and Master is my Anchor and Support; O Nanak, hold firm in your mind.
Die Heer en Meester is mijn Anker en Steun; O Nanak, wees standvastig in uw geest.

Jis simrat sukh hoé saglé doe’kh jahé . 2.
Remembering Him in meditation, happiness comes, and all sorrows and pains simply vanish. ||2||
Door aan Hem in meditatie te denken, komt blijdschap en alle verdriet en pijn zullen eenvoudigweg verdwijnen.

 

Terug naar boven
 
See Also : SikhiWiki: Rehras Sahib (external)
               Listen/Download Rehraas Sahib (with its essence in English)
                  Download PDF version of Rehras Sahib
                  Japji Sahib
 

 

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl