Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Granth Sahib ji en Wetenschap (Deel een)

 
Voor degenen onder ons die wetenschappers zijn is het niets nieuws, maar met de moderne vooruitgang in de wetenschap worden steeds meer vragen gesteld over de relevantie van religie in ons leven in het moderne computertijdperk. Men zegt dat weinig kennis gevaarlijk is, maar net zo goed zijn religies van hun ware voetstuk gevallen en gedegradeerd naar rituelen, waarbij nauwelijks nog iets wordt bereikt dat van belang is in het moderne leven. Het verbaast dan ook niet, dat we religie afdoen als abracadabra/poppenkast?.

Einstein was degene, die ons wat logica bijbracht door te stellen dat “Religie zonder Wetenschap blind is en Wetenschap zonder Religie kreupel”. Wat is het voor soort religie welke verandering nodig heeft! Een ware religie dient een manier van leven te zijn, te allen tijde relevant en eeuwigdurend, zonder waardeloze rituelen en toebehorend aan Een, daarbij alle anderen uitsluitend, aangezien anders de liefde zich niet zal ontwikkelen. 

Ik zal een aantal fundamenten van Sikhisme en van Wetenschap samenvatten en daarna overgaan tot het beantwoorden van een aantal brandende dagelijkse vraagstukken van de Guru Granth Sahib ji, met betrekking tot:
• wie je bent en waarom je hier bent?
• het begin van de schepping en hoe het zal eindigen?
• klonen en voor God spelen?

 

Sikhisme en Wetenschap:
Vanaf het ontwaken van het menselijk bewustzijn is één vraag altijd al relevant geweest: waar kom ik vandaan? Voordat we trachten deze vraag te beantwoorden met Sikhisme en Wetenschap, zullen we omschrijven wat Sikhisme en Wetenschap zijn.

Sikhisme is de terminologie die gebruikt wordt om de “Panth” (de weg/Traditie) te beschrijven, zoals deze werd opgericht door Guru Nanak Dev Ji (de eerste Sikh Guru). Het is gebaseerd op volledige openbaring van ‘Akal Purakh’ (de Almachtige). Sikhisme is in wezen non-evolutionair.
de Wetenschap is die discipline of orde, gebaseerd op vraagstellingen en redeneringen met als doel het correcte antwoord te vinden. Wat op enig moment een correct antwoord kan zijn, kan op het volgende moment worden vervangen door een ander antwoord. Het is daardoor in wezen evolutionair.
 

Overeenkomsten en verschillen in Sikhisme en de Wetenschap:
Sikhisme 1. Menselijk bewustzijn van wat perfectie is zoals verteld in de Guru Granth Sahib ji.
Wetenschap 1.Menselijk bewustzijn van verbazing, gebaseerd op vraagstukken, redenatie en antwoorden, daardoor in beginsel evolutionair.
 
Sikhisme 2. Gebaseerd op openbaringen (directe ervaring met de Almachtige)
Wetenschap 2. Gebaseerd op menselijke waarneming van objecten en daarna gerationaliseerd door de (kracht van de) hersenen.
 
Sikhisme 3. De Waarheid verandert nooit, de interpretaties ervan kunnen wijzigen afhankelijk van de tijdsgeest en plaats.
Wetenschap 3. Vraagstellingen, redenaties en antwoorden zijn veranderlijk.
Sikhisme 4. De ultieme waarheid kan niet worden gevonden door redenatie:

“Honderdduizenden slimme trucs, maar zelfs niet een ervan zal uiteindelijk met je meegaan”-(Guru Granth Sahib Ji – blz. 5-

Wetenschap 4. De enige bekende en acceptabele waarheid is datgene, wat door redenatie tot stand komt, en dat dient betrouwbaar en gegrond te zijn.
 

Sikhisme 5. Heilzame benadering en om de schepping te bevrijden van de cyclus van leven en dood.
Wetenschap 5. Vernietigend in bewijsvoering. Zowel opbouwende als vernietigende benaderingen zijn bruikbaar om de mensheid in zijn dagelijkse behoeften te voorzien.

We zullen een aantal van de fundamentele vragen die het menselijk bewustzijn zich herhaaldelijk stelt behandelen en bekijken hoe de twee disciplines hiermee omgaan. Naast nog een heleboel andere zijn de meest voor de hand liggende vragen die over de Schepper en de Schepping.

De Schepper:
(a)
Sikhisme – De Schepper is de basis van alles, zowel levend als niet-levend, zichtbaar en onzichtbaar, en is er voor altijd en eeuwig.
“De Waarheid in het oorspronkelijke Begin. Waarheid doorheen de eeuwigheid. Waarheid hier en nu. O, Nanak, Voor altijd en eeuwig Waarheid. ||1|| – Guru Granth Sahib Ji – blz. 1

Alles wat zichtbaar is in ware grootte is ontstaan vanuit een miniatuurvorm in gedachten. Niets of niemand wordt geboren of sterft, de hele Schepping is onder Zijn gezag, en Hij is de enige die het kan veranderen. Alleen Hij is in alles aanwezig; Hij schept en vernietigt op vele manieren.

Waar ik ook kijk, daar zie ik Hem, aan de oorsprong van alles. O Nanak, Hij is de subtiele, en Hij is ook de openbaring. ||5|| – Guru Granth Sahib Ji – blz. 281

De zichtbare gedaante en gedaanteloos is Hij zelf. Hij alleen beheerst het spel,

Hij bezit alle kwaliteiten; Hij stijgt boven alle kwaliteiten uit; Hij is de gedaanteloze God. Hij zelf is de oorspronkelijke Samaadhi.- Guru Granth Sahib Ji – blz. 290
Datgene wat verschijnt in het universum is ook aanwezig in het lichaam.

Alles zetelt in het lichaam: de continenten, werelden en onderwerelden, inclusief de Akal Purakh die geeft om alles. In het lichaam zetelen de drie krachten, bekend als Brahama, Vishan en Mahesha (creatieve, behoudende en vernietigende krachten).

Alles is binnen in God – de continenten, werelden en onderwerelden. Het Leven van de Wereld, de Grote Gever, verblijft in het lichaam; Hij is de Liefhebber van alles.- Guru Granth Sahib Ji – blz. 290

Is er enige waarheid hierin zou u kunnen zeggen? Eigenlijk een heleboel: Kijk volgende keer dat u in uw natuurlijke omgeving bent eens om u heen. Het zaad bevat alle informatie om, eens gezaaid, in een boom te ontkiemen; het evolueren van een zygoot (bevrucht ei van eender welk soort) in een volledig organisme is iets anders (de groottes van een menselijk ei en spermatozoïde zijn 0,01 en 0,05 mm respectievelijk. Alle informatie met betrekking tot wat voor individu de baby zal worden staat geschreven in de genen van de zygoot, maar merk op dat ondanks dat het niet zichtbaar is, het effect ervan, bijvoorbeeld de kleur van de ogen, wel aantoonbaar is, zij het indirect). Natuurlijk kunnen we niet bewijzen of ontkrachten of de Schepper aanwezig is; we kunnen ons dit slechts realiseren, en zelfs het realiseren is slechts, volgens Gurbani, in zijn handen: wij moeten bidden voor Zijn goedheid.

Sommigen zijn, op Zijn Bevel, gezegend en vergeven; anderen zullen op Zijn Bevel voor altijd doelloos dwalen.- Guru Granth Sahib Ji – blz. 2

(b) de Wetenschap: De Wetenschap erkent geen Schepper of het bestaan daarvan. Het is mogelijk om leven/niet-leven te destilleren tot een paar fundamentele principes die basaal en repeteerbaar zijn. Alles lijkt te evolueren en veranderen op basis van deze principes: het begrijpen ervan betekent het beheersen van het geheel. De Wetenschap heeft dit redelijk succesvol kunnen uitdragen, aangezien het hypothetiseren, redeneren en bewijzen betrouwbaar en gegrond moeten zijn, ongeacht waar, wanneer en door wie het wordt uitgevoerd. Onmiskenbaar zullen dan de meeste zaken die observeerbaar zijn onder deze categorie vallen; ook een flink aantal onzichtbare zaken zullen ook hieronder vallen, zolang hun effect indirect waar te nemen is.

Een voorbeeld van zichtbare dingen: brandstof zorgt ervoor dat de auto vooruitkomt, op voorwaarde dat er een motor (een apparaat dat de ene vorm van energie omzet in een andere) aanwezig is. Wat stuurt de auto vooruit? Energie. Kunnen we dat zien? Nee, maar het effect is duidelijk.

Een voorbeeld van onzichtbare dingen: Een elektronenstraalbuis, waarin hoogenergetische elektronen een met zinksulfide bekleed scherm raken en het laten fluoresceren, waarbij hun energie valt in het zichtbare gedeelte van het spectrum. Onthoudt dat elektronen niet zichtbaar zijn en nooit door het menselijk oog waargenomen zullen kunnen worden, aangezien zij de lichtgevoelige cellen in het oog doordringen en hen daarbij zullen vernietigen.

Uiteraard wordt dan in de Wetenschap, het zogenaamde “geloof” in het rijk van de religie vervangen door “bewijs”, dat betrouwbaar en gegrond moet zijn, zelfs als het indirect is verkregen. Hoewel dit Wetenschap een zeer krachtige discipline maakt, dat bewezen wordt in de hedendaagse wereld door zijn groeiende voorspoed, het is daarin ook zijn eigen tegenspoed; slechts weinigen realiseren zich dit, en dit zijn niet de wetenschappers (de meerderheid) of hun volgelingen (hersenspoeling!). Sommigen onder u beginnen zich af te vragen of hetgeen dat ik zeg wel waar is: kunnen wetenschappers daadwerkelijk gehersenspoeld worden door hun eigen daden?

Het antwoord is JA. Klaarblijkelijk zien we, als we terugkijken op wat we bediscussieerd hebben, dat hoewel de Wetenschap ook naar perfectie streeft, het daar nooit echt zal geraken! Waarom niet? Het stelt een vraag, het beantwoordt dit met de best mogelijke middelen die op dat moment voorhanden zijn. Vervolgens rijzen tien verdere vragen in allerlei richtingen. Het oplossen van deze tien vragen zal dan op eenzelfde manier weer honderd vragen doen rijzen. Neem het voorbeeld van eender welke moderne of historische uitvinding en zie dat ideeën uit onze geest tevoorschijn komen als hypotheses, vervolgens worden beredeneerd en de aanleiding vormen tot een ruw idee. Wanneer dat wordt uitgeprobeerd en getest, begint het proces van verfijning, aangezien de bijverschijnselen duidelijk worden. Het proces van perfectioneren, gebaseerd op redenatie, wordt voor altijd vervolgd … ?

Wetenschap of Sikhisme - Conclusie:
Wetenschap en Sikhisme sluiten elkaar niet uit, hoewel wetenschap en andere religies dat mogelijk wel doen. Terwijl in de Wetenschap dingen gebeuren door een gunstig toeval, volgens de Sikhs gebeuren ze door de Wil van ‘Akal Purakh’ (de Tijdloze God), Viz.

Iedereen is onderworpen aan Zijn Bevel; niemand staat buiten Zijn Bevel. -Guru Granth Sahib Ji – blz. 1

“Honderdduizenden slimme trucs, maar zelfs niet een ervan zal uiteindelijk met je meegaan” Guru Granth Sahib Ji – blz. 1

(daarmee wordt bedoeld: zelfs als ik duizenden gedachten en wijsheden zou bezitten, geen enkele zal me begeleiden)

De ultieme waarheid, de Schepper, kan dus niet worden weggeredeneerd. In tegenstelling tot wetenschap, is religie een geloof. U zou kunnen zeggen dat als God niet gevonden kan worden door redenatie, dit zou betekenen dat de mensheid zich maar aan de Wil van God zou moeten overgeven? Hoe weten we dan of wat we doen het juiste is?

Tenslotte wordt datgene dat we aan het uitzoeken zijn beredeneerd … ?

Het antwoord op de eerste vraag, is dat we ons niet VOLLEDIG EN ONVOORWAARDELIJK hoeven te onderwerpen. De tweede vraag is serieuzer en het staat in feite in verband met de eerste door dat sommigen van u zouden zeggen dat het daardoor een “blind vertrouwen” is, en Wetenschap is dan veel beter dan dit! Precies, en daarom zal ik Guru Nanak Dev Ji nogmaals citeren:

Wijsheid die naar argumenten leidt wordt geen wijsheid genoemd. Wijsheid leidt ons naar het dienen van onze God en Meester; Door wijsheid wordt aanzien verkregen. Wijsheid verkrijgt men niet door het lezen van boeken; wijsheid inspireert ons om uit liefdadigheid te geven. Nanak zegt, dit is de Weg; andere dingen leiden naar Satan. ||1|| Guru Granth Sahib Ji – blz. 1245

Het is wijs om God te reciteren en eer bewijzen. het is wijs om te lezen (de bani/hymnes waarin God wordt geprezen), om hun diepe ingewikkelde geheimen te begrijpen en naar de anderen uit te leggen. Aldus Nanak! Dit is de enige juiste weg van het leven; hij/zij die anders beweert is een Satan.  

Uiteraard wil Guru, wanneer wij ons dan onderwerpen aan Zijn Wil, niet dat wij onze gezond verstand verliezen, om goed van kwaad te kunnen onderscheiden; Hij wil alleen ons volkomen geloof, voor zover we God niet betwijfelen. Op deze wijze worden we geïnstrueerd om gewaarschuwd te zijn en uit te kijken voor nep sadhu’s en heiligen en valse/nep guru’s (en daaraan is in de wereld van vandaag geen gebrek!). Het antwoord op de derde vraag is hiermee vanzelf gegeven; toen we onze redenatie hebben aangewend om het goede van het kwade te onderscheiden, en eens op het rechte pad, mogen we onze tijd niet verdoen; het is tijd om te beginnen aan de INVOLUTIE.

Ik zocht en zocht, en vond het onbeweeglijke, onveranderende huis van God. - Guru Granth Sahib Ji – blz. 785

Zoekend en speurend, heb ik mijn Heer God ontmoet, die me heeft besprenkeld met Zijn Mededogen dat ik niet waardig ben, een nederig weeskind, maar Hij overweegt niet eens mijn fouten; Hij heeft me gezegend met Perfecte Vrede. Het wordt gezegd dat dat Zijn Manier is om ons te zuiveren. Toen ik hoorde dat Hij de Liefde van Zijn volgelingen is, heb ik de zoom van Zijn gewaad vastgegrepen. Hij doordringt volledig elk hart. Ik heb de Heer gevonden, de Oceaan van Vrede, met intuïtief gemak; de pijnen van geboorte en dood zijn verdwenen. Door hem bij de hand te nemen, heeft de Heer Nanak, Zijn slaaf,  gered; Hij heeft de lauwerkrans van Zijn Naam in zijn hart geweefd. ||4||1|| - Guru Granth Sahib Ji – blz.
1122

Het is duidelijk dat hetgeen we dan zouden moeten geloven moet niet voorbijgaan aan onze kritische blik, of we ons op het juiste pad bevinden.
Vanaf dit punt begint de Guru’s Shabad (woord/hymnes), de Naam, de Amrit (Nectar) je te leiden in grote sprongen. De status van redenatie, hoewel bijzonder hoog in de wetenschappelijke wereld, is zeer laag in de zoektocht naar de ultieme waarheid, de Schepper. Waar Wetenschap eindigt, begint Sikhisme. Degenen, die Hem hebben gevonden zijn als Hem geworden; Hij staat boven beschrijving en zo ook Zijn heiligen! Niemand heeft Hem geschapen, Hij is zonder wortels en vrij van illusie.

Hij kan niet worden bewezen, Hij kan niet worden geschapen. Hij Zelf is Zuiver en Puur. – Guru Granth Sahib Ji – blz. 2

Guru Gobind Singh Ji zegt dat Akal Purkh neemt niet af of groeit niet Hij is aanwezig in Zijn schepping vormvast te allen tijde. Hij die in gezag voert van het begin tot het eind, ken Hem als zijnde mijn Guru.

Laten we nu kijken naar hoe Guru Granth Sahib ji de vragen die we in het begin stelden beantwoordt, te weten:
• wie ben je en waarom ben je hier?
• het begin van de schepping en hoe het zal eindigen?
• klonen en voor God spelen?

Guru Granth Sahib ji zegt dat je deel uitmaakt van het grote spel dat gespeeld wordt sinds een tijdloze eeuwigheid. In het begin was dit een bijzonderheid en niets meer; door shabad begon het hele zichtbare en onzichtbare spel:

U schiep de enorme expansie van het Universum met Een Woord! – Honderdduizenden rivieren begonnen te stromen. Hoe kan Uw Scheppende Kracht worden beschreven? - Guru Granth Sahib Ji – blz.3

Vanuit dat ene word (de Heer) ontwikkelde zich alles; Duizenden rivieren van leven ontsproten – (vergelijk met de big bang; het is zeker groot maar zonder “bang”). De zichtbare vorm is daardoor een uitbreiding van het vormloze. De Heer heeft geen kleur, kaste, credo, noch enige fysieke vorm of gedaante. De daadwerkelijke gedetailleerde beschrijving van de schepping blijkt uit:

Gedurende eindeloze eeuwen was er slechts totale duisternis. Er was geen aarde of hemel; er was slecht het oneindige Gezag van Zijn Hukam. - Guru Granth Sahib Ji – blz. 1035

In essentie verklaart Sikhism het volgende:
Uit de Heer kwam de lucht, uit de lucht kwam het water en uit het water kwamen de lagere schepselen, die evolueerden in hogere schepselen, inclusief planten, die hun hoogtepunt bereikten in mensen als het opperste product van de evolutie. Het betoogt geen instante schepping, en ook niet dat de evolutie ten einde loopt. Ik weet niet of professor Hawking al een mening heeft gevormd maar Sikhisme zegt dat alles en iedereen dat wordt geschapen weer eens zal veranderen en verdwijnen, inclusief de aarde en hemel en de diverse universums.

De aarde, de hemel, onderwerelden, de maan, de zon – alles zal verdwijnen. Het spel is al vele malen voorheen gespeeld: -

Zo vele keren heft Hij Zijn uitgestrektheid uitgebreid. Voor altijd en eeuwis is Hij de Ene, de Enige Universele Schepper. – Guru Granth Sahib Ji – blz. 959


• Dus waarom ben jij hier op deze aarde?
Dit aardse lichaam is aan jou gegeven. Dit is jouw kans om de God van het Universum te ontmoeten. - Guru Granth Sahib Ji – blz. 12

Het is jouw belangrijkste taak, onder andere, dat je dit lichaam hebt ontvangen voor een doel en slechts voor dat ene doel: te realiseren dat dit het tijdstip is om je met de Heer te verbinden: Zodra het spel gedaan is, is het te laat, - zoek daarom hier en nu; hemel en hel zijn hier en nu. Imperfecte zal de ziel steeds weer blijven verhuizen.

Vereniging met Hem, en afscheiding van Hem, komen door Zijn Wil. We komen om te ontvangen dat wat ons lot is. – Guru Granth Sahib Ji – blz. 6

Te verenigen en te vertrekken zijn de twee wegen verleend door de Heer, in overeenstemming met onze daden.

• Waarom willen we gekloond worden?

Sikhs ondersteunen alle vormen van onderzoek, welke voordelig zijn voor het geheel en weke zowel moreel als ethisch worden geobserveerd. Bijvoorbeeld het experiment op stamcellen voor het produceren van organen zou acceptable zijn – als dit helpt. maar een disgn baby scheppen of klonen om eeuwig t eleven is moreel onjuist en onethisch. Hier is het antwoord van Guru Granth Sahib's answer hierop:

Als iemand een leven kon leven equivalent aan vier eeuwen en dat kon uitbreiden in het tienvoudige;  
Populair/beroemd worden in de negen wereldcontinenten en iedereen zou gehoorzaam zijn;
Een goede naam zou verwerven, aanbeden en beroemdheid verkrijgen over de gehele wereld;
Maar als iemand niet onder het goedgunstig oog van de Akal Purakh zou komen (ondanks alle naam en faam), is diegene schandelijk en onbeduidend;
Een worm tussen de wormen; schuldig aan vergeltelheid jegens de Naam;
O, Nanak! De Schepper verleent rechtschapenheid aan de rechtschapenlozen, en grotere deugden aan de vrome mensen. Niemand anders kan God’s zegening evenaren. -
  Guru Granth Sahib Ji – blz. 7.

Daardoor is in Sikhisme tevredenheid erg belangrijk. Het hebben van een gelukkig en gezond lichaam met een gezonde geest die is verlicht (bewustzijn) met God is veel belangrijker dan voor eeuwig te leven. Dus terugkomend op de vraag die in het begin werd gesteld: zijn religies relevant in onze levens van het moderne computertijdperk?

Ik kan niet voor anderen spreken maar de religie van de Nam, de Guru Granth Sahib, zal voor altijd en eeuwig oprukken, ongedeukt door de ontdekkingen van de wetenschap. Tenslotte is de religie van de Naam ook een ontdekking, niet de onze maar verleend aan ons als een realisatie van God, dat is Hij die de leiding heeft en dat voor altijd zal hebben, wat er ook gebeurt, want Guru Nanak zegt:

Alles wat gebeurt vindt plaats onder Zijn bevel, niets geschiedt daarbuiten.- Guru Granth Sahib Ji - blz 1

De Essentie:

• De Schepper is onzichtbaar en oppermachtig. Hij kan niet worden gevoeld door onze vijf zintuigen en wordt slechts door een enkeling gerealiseerd.
• De Wetenschap test zichtbare en onzichtbare dingen die direct of indirect kunnen worden aangetoond; het is in essentie evolutionair en daardoor zal het, zowel de instrumenten als de analyse, nooit definitief zijn.
• Hoewel de Wetenschap voor God kan spelen, zal het nooit God vinden.
• Sikhisme en Wetenschap sluiten elkaar niet uit, zij zijn in de meeste gevallen gelijk, behalve a) de wetenschap accepteert geen Schepper en beantwoordt tevens niet de vraag waar alles in beginsel vandaan komt; b) in de Wetenschap bestaat kans, in Sikhisme is het Zijn Wil.
• Sikhisme begint waar Wetenschap eindigt.
Sikhisme is de volledige openbaring van Akal Purakh.
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Dr H S Dhillon, voorgedragen op 10 oktober 2004 op de Quad Centennial van de Adi Granth Sahib Ji’s eerste installatie in Harmandar Sahib, Amritsar, in 1604, tijdens de Singh Sabha International (UK) conventie te Cranford Community College, Cranford.  
 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl